To a tamne (24.10.16)

póndźela, 24. oktobera 2016 spisane wot:

Njewšědne to zajeće: W Mnichowje je policija wčera kołpja popadnyła a w policajskim jězdźidle sobu wzała. Starosćiwi wobydlerjo běchu zastojnikow informowali, dokelž kołp wočiwidnje bjez orientacije po hłownej wobchadnej dróze běhaše. Wobsadka policajskeho awta zwěrjo na to popadny a sobu wza. Po krótkej jězbje je we Wuchodnym parku města zaso na swobodu pušći.

Dospołnje pjany listonoš je w Regensburgu z kolesa padnył, jako póštu roznošowaše. Při tym so 45lětny w mjezwoču snadnje zrani. Přiwołanym zastojnikam wšak alkoholowa „chorhojčka“ muža napadny, a test wunjese nimale 3,5 promilow. Chorobne awto dowjeze listonoša do chorownje. Tajkeje wysokeje koncentracije alkohola drje muž swoju jězbnu dowolnosć zhubi. Nimo toho dyrbi wón z wotpowědnymi dźěłoprawniskimi kon­sekwencami ličić.

To a tamne (21.10.16)

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

W čerstwym asfalće tčacy wostał je šofer ze swojim awtom w Augsburgu. Tón bě při nadróžnym twarnišću zawěry ignorował a dale jěł. Tež na wołanje a kiwanje dźěłaćerjow wón njereagowaše. Wón jědźeše ze swojim awtom runu smuhu na runje kładźeny asfalt a so hnydom přilěpi. Zawod za wotwlećenje awtow wóz z horceho kołmaza wuswobodźi. Škodu na awće trochuje policija na tysac eurow. Kak drohe budźe ponowjenje asfalta, njeje hišće znate. Chłostanka 25 eurow budźe drje najmjeńši problem, policija piše.

Pola policista sej zub wukusnył je muž w badensko-württembergskim Kornwestheimje. Zastojnik chcyše 26lětneho kontrolować. Tomu so muž wobaraše a kusny policistej do ruki a chribjeta. Při tym přisadźi prědni zub. To wšak jemu ničo njewunjese: W nachribjetniku muža namakachu podhladne substancy.

To a tamne (20.10.16)

štwórtk, 20. oktobera 2016 spisane wot:

Zhibadło swojeho kolena zhubił je 16lětny młodostny při wobchadnym njezbožu ze swojim mopedom – a ma je mjeztym zaso wróćo. Policisća běchu za zhibadłom pytali a je na městnje njezboža w přirowje tež woprawdźe namakali. Do toho bě młody muž při jězbje na dźěło z mopedom do napřećo přijěduceho awta prasnył a so ćežko zranił. W chorowni zwěsćichu, zo zhibadło pobra­chuje. Te su mužej mjeztym zaso zasadźili. Šeflěkar njeje tajke něšto po swójskim wuprajenju hišće nihdy dožiwił.

Wo toaletowu papjeru prosyła je zakładna šula w španiskim Yepesu swojich šulerjow. Za to njeje w etaće pječa dosć pjenjez. Španiske medije wo tutym padźe mjeztym rozprawjeja, po tym zo běchu so rozhorjeni starši na nje wobroćili. Mjeztym je gmejna připowědźiła, zo kóšty za nuznikowu papjeru přewozmje.

To a tamne (19.10.16)

srjeda, 19. oktobera 2016 spisane wot:

Žałosćaceho ćěšenka do spara kolebał je policist w Hessenskej. Mać bě dźěćo mylnje do awta zamknyła, rěčnica Offenbachskeje policije zdźěli. Durje awta běchu so zaprasnyli, jako 30lětna mać něšto w kófrowej rumnosći pytaše. Kluč ležeše w zamknjenym awće. Žona wołaše policiju, dźěćo započa žałosćić. Policist měješe prawu mysličku: Wón awto tak dołho cunjo čumpaše, doniž sej dźěćo njewusny. Z pomocu narunanskeho kluča awto skónčnje wotewrěchu.

Njetopyrjow dla dyrbja woblubowane dohodowne wiki na Heidelbergskim hrodźe lětsa wupadnyć. Minjene lěta bě so pokazało, zo njetopyrje njeměra wokoło wikow dla ćerpja. Pječa maja prěnje pokazki na to, zo ličba škitanych zwěrjatow woteběra. Njetopyrje maja w hrodźe swój zymski kwartěr. Heidelbergske hrodowe hody tuž lětsa njebudu.

To a tamne (18.10.16)

wutora, 18. oktobera 2016 spisane wot:

Štyri dźiwje swinje w zahrodowym basenku su w Schwäbisch-Gmündźe zasadźenje policije zawinili. Po informacijach policije běchu wone njedźelu do basenka padnyli a njemóžachu so hižo same wuswobodźić. Policisća, wohnjowi wobornicy a skótny lěkar spytachu jim pomhać. Najebać to so dwě swinjeći zatepištej, dalšej dyrbjachu zasparnić. Jenož ranca móžeše pool přez rampu wopušćić. Při basenku nasta škoda 5 000 eurow.

Swoju žonu nachwilnje zhubił je 70lětny hribar w badensko-württembergskim Gingenje. Jako wona na jeho wołanje njereagowaše, muž so starosćejo wo swoju žonu policiju zawoła. Wjacore wobsadki policajskich awtow a samo helikopter za žonu pytachu – podarmo. Ta bě so dawno na dompuć podała. Policija měješe zro­zumjenje: „Štóž so woprawdźe starosći, smě policiju zawołać“, rěčnik zdźěli.

To a tamne (17.10.16)

póndźela, 17. oktobera 2016 spisane wot:

Z nimale tři promilemi alkohola w kreji je policija wčera w hessenskim Heidenrode busoweho šofera lepiła. Do toho bě wobydlerce spodźiwne wašnje jězdźenja napadnyło a tuž přiwoła zastojnikow. Z pomocu jězbneho plana je policija bus a wodźaceho šofera skónčnje našła, kotryž bě z dwěmaj wosobomaj po puću do Wiesbadena. Jězba so na městnje skónči. 45lětnemu jězbnu dowolnosć hnydom sćazachu.

Najstarši wobydler Němskeje je 111lětny Gustav Gerneth ze saksko-anhaltskeho Havelberga. Kaž wón tamnišemu měšćanosće při telefonje zdźěli, nochce na swojich narodninach hižo žadyn wopyt. Jenož ze swójbu chce sej skibku tykanca zesłodźeć dać. Tak a tak je tuchwilu infekta dla trochu słaby. Přiwšěm bydli Gerneth w swójskim bydlenju, hdźež jeho­ swójba sobu zastaruje.

To a tamne (14.10.16)

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

Dary domchowanki z wołtarja pokradnył je njeznaty w katolskej měšćanskej cyrkwi w delnjofrankskim Hammelburgu. Pomocnikam bě při wottwarje dekoracije nadpadnyło, zo tójšto žiwidłow pobrachuje, kaž policija zdźěli. Natočenja widejokamery pokazuja, kak něhdźe 65lětny muž kofej, słódkosće a zela z wołtarja bjerje – a so po tym pokřižuje. Policija nětko za paduchom pyta.

Při hribypytanju zabłudźiłoj stej so žonje w starobje 43 a 62 lět w Durinskej. Kaž policija zdźěli, běštej wonej w Altenburgskim kraju do lěsa šłoj. Jako po wjace hač šěsć hodźinach puć domoj njenamakaštej, zawołaštej policiju. Policajske psy zabłudźenej žonje skónčnje namakachu. Zastojnicy jeju z lěsa přewodźachu.

To a tamne (13.10.16)

štwórtk, 13. oktobera 2016 spisane wot:

Tak sej njewjesta najrjeńši dźeń jeje žiwjenja zawěsće předstajiła njeje. Po puću k jeje přichodnemu mandźelskemu sedźeše wona 20. awgusta w Hofheimje na awtodróze palaceho nakładneho awta dla w paslach. Na wažny termin dypkownje přińć drje bě w tymle wokomiku njemóžne. Čakacy nawoženja zawoła tuž policiju, kotraž njewjestu skónčnje wuswobodźi. Nětko je so mjeztym wudała žona zastojnikam z kwěćelom, słódkosćemi a kartu dźakowała.

Z tak mjenowanym Lübeckskimi Holstenskimi wrotami maja Chinjenjo swoje ćeže. W chinskej fabrice, hdźež suweněry zhotowjeja pomjenowachu znate wrota cyle jednorje Bolstentok. Mjeztym je suweněr z wopačnym mjenom šlagr mjez turistami, tak zo je Lübeckska a Travemündska marketingowa towaršnosć wjace tajkich „wopačnych“ wrotow skazała.

To a tamne (12.10.16)

srjeda, 12. oktobera 2016 spisane wot:

Hillary Clinton a Donald Trump stej lubosćinski porik. Znajmjeńša je tole w satiriskim filmje tak, kotryž je sćelak Lucky TV nětko wozjewił. Na zakładźe widejowych sekwencow minjeneho telewizneho duella a hudźbu z filma Dirty Dancing a spěwa Time of my Life charekterizowachu fimowcy jeju jako rjany a přewšo derje zrozumjacy so porik. Mjeztym je clip internetowy hit. Tež ameriski sćelak CBS je jón mjeztym pokazał.

Zadobywarjo su w hessenskim Offenbachu małe swinjo z mjenom Rudi pokradnyli. Hižo štyri dny je skoćato zhubjene. Nětko pyta policija hižo na facebooku z wobrazom za nim a nadźija so někajkich pokazkow. Wobsedźerka Susi Stangl so mjeztym chětro wo jeje lubuška starosći. Wjacore króć wob dźeń bě wona swinko w zahrodce wopytała, nětko je wobhrodźenje prózdne.

To a tamne (11.10.16)

wutora, 11. oktobera 2016 spisane wot:

Jako Japančenjo do Němskeje zapućować chcychu ćěkancy z Afghanistana. Při kontroli na Drježdźanskim lětanišću pak su zwjazkowej policiji njeprawidłownosće w pućowanskich pasach napadnyli. Skónčnje so wukopa, zo su pasy 29lětneho muža, 23lětneje žony a třilětneho dźěsća z Afghanistana dospołnje sfalšowane. Kaž ćěkancy přiznachu chcedźa w Němskej wo azyl prosyć.

Stawiznu kaž w 1001 nocy dožiwichu šoferojo awtow w Aachenje. Wosrjedź wulkeho wobchada přeprěčichu tři kamele dróhu. Dwaj z nich wužiwachu k tomu samo přechod za pěškow. W běhu sekundow zawołachu spodźiwneje karawany dla mnozy wobydlerjo policiju. Pola zastojnikow kamele skerje spokojny začišć zawostajichu. Kaž policija wuslědźi pochadźeja zwěrjeća z cirkusa. Kak su wottam twochnyli dotal jasne njeje.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND