To a tamne (25.02.16)

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Po sudniskim procesu jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla je so muž w hornjofrankskim Wunsiedelu do awta sydnył a wotjěł. Na to dóńdźe k honjeńcy z policiju, na kotrejž so hač do sydom policajskich awtow wobdźěli. 63lětny, kiž nima jězbnu dowolnosć, smaleše ze 120 km/h po wsach a přewšo riskantnje přesćahowaše. Zo njebychu ludźi wohrozyli, zastojnicy honjeńcu skónčichu. Muž bě do toho před sudnistwom přiznał, zo je wospjet bjez jězbneje dowolnosće po puću był. Policija nětko za nim pyta.

Dźesatki prochsrěbakow su njeznaći minjeny kónc tydźenja z jednoho Aachenskeho wobchoda pokradnyli. Do toho běchu durje namócnje wočinili. Kak su spěrawe nastroje transportowali a dokal su ćeknyli, policija dźensa přeco hišće njewědźeše. Slědy paduši tohorunja žane zawostajili njejsu.

To a tamne (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Mału předstawu wo tym, kelko pjenjez ludźo doma chowaja, nazhonjeja tuchwilu w Budyskej wokrjesnej lutowarni. Wot toho časa, zo politikarjo zjawnje wo tym rozmysluja, bankowku 500 eurow wotstronić, přichadźeja ludźo do filialow, zo bychu swoje pjećstowske bankowki na tajke z mjeńšej hódnotu měnjeli. „To dźe samo hač k pjećcyfrowym sumam“, rjekny nawoda předsydstwa lutowarnje Dirk Albers wčera w Budyšinje.

Psa rubiłoj staj wčera wječor pakostnikaj w saksko-anhaltskim městačku Nebra. Muž a žona běštaj so do toho ze 24lětnym wobsedźerjom mopsa dojednałoj, zo psa kupitaj. Tola město dojednanych 750 eurow wućahnyštaj skućićelej z kapsy tyzu ze sylzopłunom a jón mužej do mjezwoča pryskaštaj. Skućićelej móžeštaj z mopsom ćeknyć. Muž so zrani a dyrbješe so lěkować dać.

To a tamne (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:
2 500 litrow ilegalnje zhotowjeneho palenca z podźělom alkohola hač do 73 procentow su bayerscy cłownicy w bróžni njedaloko Passauwa našli a sćazali. Namakali su tež pjelnjene a etiketowane bleše wšelakich wulkosćow a słodow. Ratar, kotremuž bróžnja słuša, bě cłownikam hižo loni napadnył, předawajo palenc na burskich wikach. Hač je jón sam palił a hač napoj strowoće škodźi, fachowcy nětko přepytuja.

To a tamne (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016 spisane wot:

Nimale 84 000 schodźenkow w dźesać hodźinach a 14 minutach zmištrował je ekstremny sportowc Johannes Schmitz w Hannoveru, z čimž zdoby sej titul mištra w schodźenkowym marathonje. Za to­ dyrbješe sobotu něhdźe 200 króć třinaće poschodow w tamnišim powołanskim kubłanskim centrumje horje a dele běhać. Cyłkownje třinaće muži a jedna žona běchu so na marathonowej čarje 42,195 kilometrow po schodach wubědźowali.

Runje 30 000 zjawnych telefonowych budkow w Němskej hišće je, kaž telekom piše. Před dźesać lětami bě jich hišće 110 000 wužiwajomnych. Dokładny přehlad wo ličbach wšak telekom hižo nima, dokelž so komuny wo to staraja. Tendenca pak je jasna: Jeničce w Darmstadće su minjene tři lěta 30 telefonowych budkow wotstronili.

To a tamne (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

Hoberske dule trawy načinjeja městačku Wangratta na juhowuchodźe Awstralskeje wulke ćeže. Hač do wysokosće dweju metrow kopi so njewitana stepowa trawa a pohrjeba pod sobu awta kaž tež chěže. „Spočatk tydźenja je so to započało. Nadobo běchu chěže wot sucheje trawy wobdate“, rjekny zarjadnik Rod Roscholler powěsćerni dpa.

W Londonskej nobelštwórći Chelsea su garažu za 360 000 puntow (466 000 eurow) přesadźowali, kaž awkciski dom Savills zdźěli. Garaža pak je tak mała, „zo je ćežko wulke awto nutř abo won dóstać“, piše nowina The Guardian. Zajim za garažu bě tak wulki, zo zapłaćichu za nju dwójce telko kaž wočakowane. To wo tym swědči, zo „imobilijowy boom w stolicy dawno nimo njeje“. Za rekordnu płaćiznu 400 000 puntow su před lětomaj podzemsku garažu přesadźowali.

To a tamne (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Po zdaću je pasant w parkowym domje Darmstadtskeho dźiwadła w nocy žonu rjejić słyšał a na to policiju alarmował. Ze stracha pak ćekny kaž policija rozprawja. Jeno z patrulju zwaži sej wróćo na městno pozdatneho njeskutka. Tam pak so wšitko wuswětli: W parkowym domje słyšiš wodnjo a w nocy z wótřerěčaka operowu hudźbu. Ariju spěwarki bě muž z rjejenjom žony zaměnił.

Přećiwo kandidatej za najwyše zastojnstwo thailandskeje hierarchije buddhi­zma, 90lětnemu mnichej, přepytuja ilegalneho dowožowanja oldtimerow dla. Wjacore hódnotne awta typa Mercedes Benz we wobsydstwje templa Somdet Chu­ang su dowožowali, bjez toho zo bychu dowožowanski popłatk zapłaćili. Tón móhł w Thailandskej wjackrótnu wičnu hódnotu jednoho we wukraju zhotowjeneho awta wučinjeć.

To a tamne (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Dattel planuje jako prěnje město w Sewjerorynsko-Westfalskej zawjesć wosebity pěskowy časnik za krótkoparkowarjow. Wosom minutow, dołhož so pěsk sypota, móža měšćenjo bjez zapłaćenja parkować. Měšćanska rada je planej hižo přihłosowała. Pruwować pak hišće maja, hač pěskowy časnik za parkowanje porjad wo na­dróžnym wobchadźe njerani. Wšako móhli so njeměšćenjo diskriminowani čuć.

Eksport ruskeho narodneho napoja wódki je so loni hladajo na napjatosće mjez Moskwu a zapadom porno lětu 2014 wo wjace hač 40 procentow pomjeńšił. Ruscy producenća su 43,5 milionow litrow alkoholiskeho napoja za 112 milionow US-dolarow do wukraja předali, piše nowina Komersant, powołujo so na cło. Wičny eksperta Wadim Drobiz mjenuje politiske přičiny za stratu.

To a tamne (16.02.16)

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Njewšědny hobby pěstuje 63lětny Lo­thar Fuchs w pfalcskim Zweibrückenje, kiž zběra wolijowe kanistry z blacha. Wone su módre, žołte, zelene, čerwjene, čorne abo běłe. Wjace hač 880 tajkich historiskich sudobjow wón hižo ma. Awtowej norje słuša pječa najwjetša zběrka starych tyzow za motorowy wolij w Němskej. Po cyłej republice njeje wón dotal nikoho zetkał, „kiž wjace tajkich sudobjow wobsedźi hač ja“.

Oficialnych karnewalistow nad Rynom njeje namjet Kölnjana runje zwjeselił: Tón bě na Facebooku k tomu namołwjał, zo by so prawje wjele ludźi z tachantskeho města na wichora dla přesunjenym róžowopóndźelnym ćahu w Düsseldorfje wobdźěliło, tež zo „tam pokazaja, kak so karnewal prawje wotměwa. Hač do wčerawšeho wječora bě wjace hač 3 500 Kölnjanow wobdźělenje připrajiło.

To a tamne (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Při njezbožach na nowolětnych swjedźenskich zarjadowanjach we Vietnamje je 300 ludźi žiwjenje přisadźiło. Dróhi su za čas swjatočnosćow k nowolětnemu swjatkej Tet wosebje zatykane, dokelž mnozy wobydlerjo swojich přiwuznych wopytuja. Zarjady registrowachu wot 6. do 14. februara štyrista njezbožow z 380 zranjenymi, kaž nowina Tuoi Tre News rozprawja. Ličba mortwych je so porno lońšemu snadnje pomjeńšiła.

Kedźbnosć zbudźiła je w Šwicarskej ćeknjena jastwowa dohladowarka z tam zajatym seksualnym skućićelom. Wo móžnym poměrje 32lětneje zastojnicy we wukonjenju chłostanja ze 27lětnym njeje šwicarska policija hišće ničo wozjewiła. Wona na to tuka, zo staj so dohladowarka a seksualneho delikta dla zasudźeny hižo hnydom po ćeknjenju přez hranicu do Italskeje wotsadźiłoj.

To a tamne (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Njeznaty dobroćel je we wuchodowestfalskim Bünde listowe wobalki rozdźělował, w kotrychž běchu 50 eurow a postrowna karta z hesłom ze Stareho testamenta. Policija je wotpowědne rozprawy medijow mjeztym wobkrućiła. Ludźo běchu wobalki w nakupowanskich wozach abo w listowym kašćiku namakali. Policija wě dotal wo 21 padach. Wona na to skedźbnja, zo njejedna so wo chłostajomny njeskutk. Ludźo smědźa sej pjenjezy wobchować.

Njelepy paduch je so w USA sam fotografował. Do toho bě so wón w měsće Batavia pola Chicaga w staće Illinois do fotografowanskeho awtomata zadobył a 75 dollarow pokradnył. Při tym jeho nastroj awtomatisce fotografowaše. Mjeztym je so muž pola policije přizjewił, po tym zo bě ta samočinjeny foto paducha na Facebooku wozjewiła.

nawěšk

nowostki LND