To a tamne (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Awdiencu pola bamža dóstała je amtěrowaca Miss Germany, wučerka katolskeje nabožiny Lena Bröder. 26lětnej spjelni so tak „són žiwjenja“, rjekny wona powěsćerni dpa. Bamž Franciskus chce ju 15. junija we Vatikanje witać. Budźe to prěni króć scyła, zo bamž Miss Germany na awdiencu přijmje. Bröder, kotraž bě sej titul w februaru zdobyła, wuwučuje w Münsteru domjacnosć a katolsku nabožinu.­ Hakle na zjězdźe katolikow w Lipsku je wona za swoju wěru wabiła.

Za wodźidłom awta dźěćo ćěšiła je žona w Španiskej, na čož ju policisća zajachu Zastojnicy běchu 25lětnu zadźerželi, po tym zo bě na křižowanišću wopak wotbočiła. Hakle po tym wuhladachu dźěćo na klinje žony. Nimo toho zwěsćichu, zo njebě jězbna dowolnosć žony hižo płaćiwa. Wostanje tuž najprjedy raz w jastwje, zo bychu ju sudnikej předstajili.

To a tamne (31.05.16)

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Z wunamakanej zběrku na dobro noweho kumštneho trawnika na sportnišću sewjerorynsko-westfalskeho Warsteina staj młodostnaj w starobje 13 a 15 lět spytałoj, kapsny pjenjez wuzbytkować. Jedyn z darićelow wšak so w sportowym towarstwje akcije dla naprašowaše, hdźež ničo wo njej njewědźachu. Jako muž młodostneju znowa při zběranju pjenjez lepi, jeju zadźerža a zawoła policiju. Staršemu hrozy nětko skóržba jebanstwa dla.

Z drogowym testom pola policije je 22lětny swojej přećelce w Kölnje dopokazać chcył, zo drogi njebjerje. Jědźeštaj tuž njedźelu na policajsku stražu w Sankt Augustinje, hdźež jemu přeće za testom spjelnichu: Tón pak wujewi, zo bě kokain brał, štož dyrbješe skónčnje při­znać. Dokelž bě pod wliwom drogow z awtom jěł, hrozy jemu nětko sudniske jednanje.

To a tamne (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Wjace hač 23 000 cigaretow chcyše swójba z Berlina z Pólskeje do Němskeje pašować, za čož wužiwaše dźěćacy wozyčk a wjacore kófry. Kaž policija zdźěli, su zastojnicy swójbu, porik z dwěmaj dźěsćomaj, w dwórnišćowej hali w Frankfurće nad Wódru kontrolowali. Pěškam běchu zdźěla derje widźomne cigarety napadnyli. Cyłkownje 114 tyzow po dźesać tyzkach pólskich cigaretow zastojnicy z wačokow wućahnychu.

K bijeńcy při wěrowanju je na stawni­stwje w Mannheimje dóšło, při čimž so přistajena stawnistwa zrani. Kaž rěkaše, njeběchu přiwuzni nawoženje z njewjestu spokojom. Na to dóńdźe na stawniskej žurli k bijeńcy. Přiwšěm so porik zmandźeli a swjećeše kwas bjez dalšich mylenjow. Přećiwo štyrjom podhladnym přepytuje policija nětko ranjenja ćěła a wobškodźenja wěcow dla.

To a tamne (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Swoje olympiske złoto z lěta 2004 přisadźił je něhdyši čěski star dźesaćiboja Roman Šebrle. Bywšemu swětowemu rekordnikej pokradnychu medalju na šulskim sportowym zarjadowanju, hdźež bě ju wobdźělnikam golfoweho turněra pokazał­. To rozprawja dźensa portal sport.cz. 41lětny Šebrle přilubja spraw­nemu „namakarjej“ zhromadnu wječer a fotoknihu wo Olympiskich lětnich hrach 2004 w Athenje.

Wosrjedź nocy dźěłacy zahrodnicy su w Mainzu zasadźenje policije zawinili. Z pomocu kapsnych lampow kładźechu woni na zahrodźe trawnikowe maty. Susodźa mějachu jich za paduchow a wołachu policiju. Zastojnikam, kotřiž běchu z wjacorymi awtami přijěli, nócni dźěłaćerjo rozjasnichu, zo běchu so časowje zaličili a chcychu nadawk na kóždy pad dočinić, byrnjež hižo pozdźe było.

To a tamne (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Wjace hač kilogram jara jědojteje chemikalije cyankali je 86lětny slědźer insektow na policajsku stražu w Frankfurće nad Mohanom přinjesł. Tam wón rjekny, zo ma jěd wot mandźelskeje zemrěteho kolegi, a warnowaše zastojnikow, sudobja wočinić. Policija skaza na to hnydom fachowcow za znješkódnjenje strašnych maćiznow. Hižo něšto miligramow cyankalija móže smjerć zawinić. Slědźer bě z kolegu z tohole jěda wšelake srědki přećiwo škódnikam wuwiwał.

Z małym roboterom chcedźa nětko na Augsburgskim dwórnišću zakaz kurjenja přesadźić, kotryž wšak tam hižo dlěje hač dwě lěće płaći. Najebać to tam mnozy dale kurja. Roboter ludźi přećelnje na to skedźbnja, zo je kurjenje zakazane, a přewodźa jich hač k wuchodej dwórnišća. Sobudźěłaćerjo měšćanskich zawodow nastroj wobkedźbuja. Nowy koncept je wuspěšny: Ludźo reaguja jara pozitiwnje.

To a tamne (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Nošerki pjenkatych črijow su same wina, hdyž so ze swojimi črijemi na někajkich widźomnych zadźěwkach kopola. Tole je wyše krajne sudnistwo we westfalskim Hammje rozsu­dźiło. Lěta 2014 bě žona před dźiwadłom města ze swojimi 4,5 centimetrow wysokimi pjenkami w dźěrkach gumijoweje maty wisajo wostała a sej nohu złamała. Dokelž bě dołhi čas chora, žadaše sej wot města 2 000 eurow wotškódnjenja.

Mylić dał njeje so paduch w Ulmje, hdźež bě so přez njezamknjene durje do bydlenja­ žony dóstał. Wona wotući, jako muž do spanskeje stwy zastupi. Najprjedy wšak sej wobydlerka mysleše, zo je to jeje mandźelski; jako pak zadoby­warja narěča, so tón cyle jednorje wobroći, durje začini a w bydlenskej pilnje dale pytaše. Hakle jako žona za nim přińdźe a wótře na njeho wołaše, paduch ćekny.

To a tamne (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Swoju móšeń zhubił je paduch w Bochumje. Do toho bě wón z wjaceswójbneho domu telewizor a kompjuter pokradnył, po tym zo bě bydlenske durje na druhim poschodźe namócnje wočinił. Zawostaji pak jasne slědy: móšnju z wosobinskimi dokumentami. Policija móžeše 34lětneho paducha na to zajeć a zawěsćić, zo „mamy tola hišće tajke něšto kaž sprawnosć.“

Sto lět stare čłowječe kosće su při twarskich dźěłach w sewjernych Smolinach našli. Přičina smjerće njeje hišće znata, za dalše přepytowanja na městnje namakanki su mjeztym fachowca krajneho zarjada­ za hladanje pomnikow a archeologiju skazali. Wobsedźer ležownosće w saksko-anhaltskim Ilsenburgu bě dźě­ru­ za swimmingpool rył. Při sylnym dešću so sćěna sypny a wotkry nopaj kaž tež wjacore kosće.

To a tamne (23.05.16)

póndźela, 23. meje 2016 spisane wot:

Jědojteho pawka dla su cyłe předawanišćo w delnjosakskim Harpstedće ewakuěrowali. Eksotiske zwěrjatko běchu w kisće z bananami našli. Přiwołani wohnjowi wobornicy móžachu njelubozneho hosća z pomocu fachowca za pawki a dźak skótnej lěkarce dosahnyć. Kaž zwěsćichu, jednaše so wo bananoweho pawka, chětro agresiwneho a jara jědojteho. Po dokładnym pytanju njejsu fachowcy dalšich „slepych pasažěrow“ našli.

Po Facebooku namakana mjasožerna rostlina a hroznje wupadaca ryba słušatej k dźesać skurilnym nowowotkryćam rostlinstwa a zwěriny. Institut za slědźenje družin New-Yorkskeje statneje uniwersity je dźensa lětnu lisćinu bicarnych specijow wozjewił. Mjez nimi su tež hižo wotemrěte. Kaž institut informuje, čaka hišće něhdźe dźesać milionow družin zwěrjatow a rostlin na wotkryće.

To a tamne (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Něhdźe 1,8 kilometrow dołhu pizzu su pjekarjo z cyłeho swěta zhromadnje w južnoitalskim Neapelu napjekli a tak nowy swětowy rekord tuteje italskeje delikatesy nastajili. Dotalny su tak wo 300 metrow přetrjechili. Rěčnica agentury Guiness World Records je nowy rekord wobkrućiła.

Wowcu před zatepjenjom wuchowali su policisća w srjedźofrankskim Treuchtlingenje. Wona bě wčera z pastwy twochnyła a padny do dwaj metraj hłubokeje wody. Tam tak žałostnje bječeše, zo ju skónčnje hajnik wusłyša, a tón informowaše policiju. Ze zhromadnej mocu a z wotwlečenskim powjazom jako lasom přichwatani pomocnicy zastróžane a zymu mrějace skoćo z wody wućahnychu a dowjezechu je zaso k jeho tamnym dźewjeć přećelam na pastwu.

To a tamne (19.05.16)

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Pjeć koni je z pastwy w schleswigsko-holsteinskim Norderstedće ćeknyło a nastaji so dale na puć po zwjazkowej dróze B 432. Tam njejsu so tež přez policiju zamylić dali. Hakle před wukładnym woknom wobchoda za jěcharsku potrjebu wone zastachu, hdźež wuhladachu kumštneho konja w přirodnej wulkosći. Hromadźe z policistami je kedźbliwy wodźer awta konje zaso na pastwu wróćo wjedł.

Relikwija włosow bamža Jana Pawoła II. je nětko w kapałce starownje w Laatzenje pola Hannovera wustajena. Na Božej mši su tam wčera sudobjo z włosami do wołtarja zapušćili. Nawoda starownje Adrian Grandt bě relikwiju jako dźak za beneficny­ koncert za hospic w domi­znje bamža dóstał. W Pólskej, hdźež sej Jana Pawoła II. jara česća, su jeho relik­wije chětro požadane.

nawěšk

nowostki LND