To a tamne (13.07.16)

srjeda, 13. julija 2016 spisane wot:

9 895 eurow měsačnje dóstawa frizer francoskeho prezidenta Françoisa Hollandea jako mzdu. Tole wozjewi francoska wotkrywanska nowina La Canard Enchaîné, złožowaca so na jeho dźěłowe zrěčenje. Rěčnica prezidentskeho palasta informaciju wobkruća a skedźbni na dołhe dźěłowe časy muža: Wón ma Hollandea wšědnje rano kaž tež do kóždeho wažneho termina frizěrować, samo kónc tydźenja. Na jězbach premiera z přenocowanjom je tohorunja stajnje pódla.

W rybarskim saku francoskeho ku­tera zapopadnył je so portugalski podnurjak před britiskim pobrjohom. Kaž francoska mórska prefektura zdźěli, bě podnurjak „Tridente“ na zhromadnym mane­wru z britiskej marinu, jako dósta so do saka kutera „Daytona“. Sak pak móžachu spěšnje wotstronić a so z łódźu skontaktować. Nichtó so njezrani. W Kielu twarjeny podnurjak je 68 metrow dołhi a wot lěta 2010 w słužbje.

To a tamne (12.07.16)

wutora, 12. julija 2016 spisane wot:

Na jězbu z balonom wokoło zemje je so ruski dyrdomdejnik Fjodor Konjuchow podał. 65lětny startowaše dźensa rano w zapadoawstralskim Northamje, 100 kilometrow sewjerowuchodnje přistawneho města Perth. Konjuchow chce rekord Američana Steva Fosseta přewinyć, kiž bě zemsku kulu lěta 2002 w běhu 13 dnjow wobkružił, a planuje cyłkownu čaru­ 33 000 kilometrow.

Najwjetši orchester swěta zetka so minjeny kónc tydźenja w Frankfurće nad Mohanom, hdźež je zhromadnje hudźił. Němski institut za rekordy je dokładnje 7 548 hudźbnikow zličił a tak informaciju zarjadowarja wobkrućił. Nětko chcedźa hoberski­ orchester do knihi „Swětowe rekordy­ w Němskej“ kaž tež do Guinnessoweje knihi rekordow zapisać. Dotal najwjetši orchester swěta bě lěta 2013 w awstralskim měsće Brisbane ze 7 224 hudźbnikami hrał.

To a tamne (11.07.16)

póndźela, 11. julija 2016 spisane wot:

Na wopačnym lětanišću přizemiło je lětadło ze 130 pasažěrami w USA. Dolećeć měješe mašina předewzaća Delta Air Lines­ poprawom w Rapid City, druhim najwjetšim měsće stata South Dakota. Město toho pak přizemi na 15 kilometrow zdalenym wojerskim lětanišću Ells­worth. Wojacy reagowachu zadźiwani a kontrolowachu mašinu z pomocu psa. Na to smědźeše lětadło zaso wotlećeć. Podawk chcedźa nětko přepytować. Pilotaj staj pušćenaj.

Wjace hač 3 200 ludźi je so w britiskim Hullu zeslěkało, zo bychu so z módrej abo zelenej barbu pomolować dali. Za fotografa Spencera Tunicka pozěrowachu wobdźělnicy z 20 krajow na wažnych blakach města. Je to najwjetši wuměłski projekt Wulkeje Britaniskeje scyła. Nastate wobrazy chcedźa wozjewić.

To a tamne (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016 spisane wot:

Šěsć kilometrow dołhu čaru juchi je ratar w Belgiskej zawostajił. Smjerdźata maćizna z wotewrjeneho juchoweho tanka pryskaše na fasady, awta, zahrodki a samo na rowy kěrchowa w Glabbeeku wuchodnje Brüssela. Wohnjowa wobora měješe hodźiny dołho činić, fasady a dró­hi zaso wurjedźić. Zličbowanku dóstanje wězo ratar.

Policajski pos je w Hornjej Pfalcy muža wučušlił, za kotrymž policija hižo dlěje pytaše. 25lětny bě zastojnikam napadnym, dokelž bjez wěstotneho pasa jědźeše. Jako chcychu jeho zadźeržeć, stupi tón na płun. Honjeńca skónči so na polu, po tym zo bě muž kontrolu nad awtom zhubił. Na to ćěkaše pěši dale, tež přez rěku, a schowa so w lěsu. Tam wšak jeho policajski pos namaka. Přičina ćěkanja bě spěšnje jasna: Přećiwo mužej předleže­štej hnydom dwaj wukazaj zajeća.

To a tamne (07.07.16)

štwórtk, 07. julija 2016 spisane wot:

Na zadk molowane woči móhli howjada w Africe před nadpadami lawow škitać. Tole lubja sej slědźerjo po prěnich pospytach w Botswanje. Skradźu so bližace lawy maja tak zaćišć, zo su je howjada hižo wuhladali, a so zaso zminu. Tak znajmjeńša rěka teorija wědomostnika Neila Jordana na Sydneyskej uniwersiće. Wón bě zadźerženje lawow na hońtwje dlěši čas dokładnje wobkedźbował.

Cyłe jastwo ewakuować dyrbja wot dźensnišeho w sewjerorynsko-westfalskim Münsteru. Na wšě 515 jatych ma so po najspěšnišim puću do druhich chłostarnjow přepołožić, kaž wottam zdźě­leja. Zamołwići kraja su přeměstnjenje wčera wukazali, dokelž běchu zwěsćili, zo hrozy so 160 lět stare a pod pomnikoškitom stejace twarjenje wosrjedź města sypnyć. Ewakuowanje po nuzowym planje ma jutře wotzamknjene być.

To a tamne (06.07.16)

srjeda, 06. julija 2016 spisane wot:

Lubowanu ilegalnu plantažu konopje swojeho syna je nan w Awstralskej spalił, po tym zo běštaj so nan a syn zwadźiłoj. Syn zawoła na to policiju. A ta jemu wuwědomi, zo wšak je plahowanje drogi ilegalne, jeje zničenje pak nic. Dokelž bě woheń wšitke dopokazy zničił, njejsu młodeho muža wobskoržili.

Prominentnosć druhdy ničo njepomha – to dyrbješe čěski ministerski prezident Bohuslav Sobotka na filmowym festiwalu w Karlovych Varach bolostnje nazhonić. Wón sedźeše z mandźelskej w kinowej žurli, jako jeho wopytowarka na to skedźbni, zo na jeje městnje sedźi. Jako dopokaz dźeržeše jemu lisćik pod nós. Tak premierej Sobotce ničo druhe njezby, hač sej druhe městno pytać.

To a tamne (05.07.16)

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Z awtowym zběhadłom je policija w Badensko-Württembergskej šupa z nuzy wuswobodźiła. Zwěrjo bě mjez zahrodkowej budku a murju domskeho zatłusnjene, čehoždla wobydler policiju zawoła. Z pomocu zběhadła budku po třištwórć hodźinje trochu wuzběhnychu. Šup wosta njezranjeny a so spěšnje zminy.

Swojeho nana do wuskosćow přinjesł je wosomlětny­ pachoł, kiž nochcyše bjez swojich hrajkanskich pistolow do dowola jěć. Jako 47lětny nan na Bremenskim lětanišću swój kófer woteda, wudyri alarm. Při přeswětlenju wačoka běchu zastojnicy dwě pistoli wuhladali. Potrjecheny dźěl lětanišća zawrěchu. Krótko na to alarm zaso zběhnychu. Hólc přizna, zo bě pistoli skradźu do kófra nana tyknył.

To a tamne (04.07.16)

póndźela, 04. julija 2016 spisane wot:

Titul swětoweho mištra w nošenju žony dźe lětsa do Ruskeje. Dmitrij Sagal je zhromadnje ze swojej partnerku Anastasiju Loginowej sobotu kuriozne wubědźowanje w finskim Sonkajärvi dobył. Cyłkownje 35 porikow z dwanaće krajow wobdźěli so tam na napřemoběhu přez wodu, pěsk a po lěsu. Při tym dyrbješe muž swoju partnerku cyły čas njesć.

Swoju njewjestu na parkowanišću zabył je 33lětny Mnichowčan. Porik bě sobotu po puću do Danskeje, zo by so tam zmandźelił. Po krótkej přestawce při awtodróze A 1 pak muž sam dale jědźeše. Hakle z pomocu policije a wjacorych telefonatow běštaj wobaj po dwěmaj hodźinomaj zaso zjednoćenaj. Komentar nawoženje: „Hańbuju so jara.“

To a tamne (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Před policiju ćěkajo je muž w pokradnjenym awće w němsko-pólskej pomjeznej kónčinje pola Baršća sčasami na zwjenach (Felgen) jěł. Do toho bě hozdźaty pas přejěł, na čož so gu­mi­jowe wo­bruče kolesow rozpušćichu. Něšto kilometrow dale za mjezu w Pólskej muž z awtom do přirowa zajědźe a ćekny pěši do lěsa.­ Jězdźidło bu w Podstupimskim wokrjesu pokradnjene.

W kuchni woheń zawiniła je kóčka w Passauwje. Skakajo po bydlenju drje bě so knefla na kuchinskich kachlach dótknyła a je tak zaswěćiła. Na kachlach ležaca drjewjana deska započa so na to smudźić. Susod skónčnje kur w by­dle­nju čuješe a alarmowaše wohnjowu woboru.­ Sam wšak poćerpje snadne za­jědojćenje z kurom. Wobornicy wšak jón spěšnje podusychu.

To a tamne (30.06.16)

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Swětowe koparske mišterstwa roboterow wotměwaja so tele dny w Lipsku. Nimale 3 500 wobdźělnikow z 45 krajow tam we wšelakich hrajnych klasach wo titul wojuje. Dołhodobnje chcedźa nastroje tak wuwiwać, zo móhli w lěće 2020 amtěrowaceho čłowjeskeho swětoweho mištra přewinyć. Nimo kopańcu hrajacych roboterow na wikach RoboCup tež industrijne, domjace a wuchowanske robotery w Lipsku mocy měrja.

Kopica nahich šlinkow je na wujězdźe awtodróhi A 33 pola Paderborna njezbožo zawiniła. Młody šofer so wčera rano ze swojim Trabantom na šlipotatej čarje, kotruž běchu šlinki ze susodneje skłoniny zawostajili, wobsuny a přeći­sny. Na zbožo wosta njezranjeny. Policija bě hladajo na mnóstwo šlinkow a na sćěhi zadźiwana: „Tajke něšto njejsmy hišće dožiwili.“ Schadźace słónco čaru wusuši.

nawěšk

nowostki LND