To a tamne (07.07.15)

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Nowa frizura sydomlětneho je w Durinskej zasadźenje policije zawinowała. Jako mać hólca minjenu sobotu za nožicami přimny, tón wótře žałosćeše. Susodka zawoła na to policiju. Ta nadeńdźe w bydlenju 41lětnu mać ze synomaj. Młódšemu chcyše wona włosy třihać. „Hólc nochcyše nožicy při hłowje měć“, rěka w rozprawje. Namóc mać tuž njenałožowaše. Wón dyrbi­ nětko „njehotowu frizuru“ znjesć.

Njewšědny swětowy rekord planujetaj Dennis Groißl (30) a Niklas Jahn (21) ze Schleswigsko-Holsteinskeje. Wobaj chcetaj 80 hodźin tenis hrać a tak wobstejacy rekord 61 hodźin dweju Američanow jasnje přetrjechić. Hra započnje so zajutřišim, štwórtk, w 10 hodź. a ma hač do njedźele we 18 hodź. trać. Z wosebitym zežiwjenjom a krótkosparom chcetaj to zmištrować. Dowolena je jenož pjećmjeńšinska přestawka na hodźinu.

To a tamne (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Ekstremna horcota kónca tydźenja je so tež­ na kulturne zarjadowanja wuskutkowała. Tak su sobotu wječor w Nürnbergu inscenaciju opery na dworje radnicy krótkodobnje do žurle přepołožili, dokelž dyrbjachu barokne instrumenty při 35 stopnjach celsija a 40procentowskej włóžnoće stajnje zaso znowa hłosować.

Dołhe kije za sebjefotografowanje z mobilnymi telefonami – tak mjenowane selfie-sticks – su wotnětka w najwjetšim wólnočasnym parku Němskeje w Rusće pola Freiburga zakazane. Kije wohrožeja wěstotu ludźi, rěčnik předewzaća zdźěli. Tak móhli so wone při jězbach na seklojtej čarje abo při druhich atrakcijach z ruki sunyć a druhich ludźi zranić.

To a tamne (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Sam přeradźił je so plahowar marihuany w Hamburgu, jako po třěše běhaše. Starosćiwa susodka wołaše policiju, jako 26lětneho na dwuposchodowym domje w měšćanskim dźěle Billstedt wuhlada. Zastojnicy tukachu na planowane sebjemor­darstwo a přijědźechu ze šěsć awtami k by­dlenju muža. Tam namakachu ko­nopjowe rostliny a plahowanske nastronje. Što bě muž na třěše pytał, njewědźa.

Dosć bolostny kónc měješe wulět Kaliforničanki k skupinje delfinow před pobrjohom njedaloko Dana Point Harbora. Nadobo jedyn z delfinow na čołm skoči, runje na noze žony, při čimž sej wona wobě kulce złama. Delfin na čołmje panisce reagowaše. Mandźelski a dźěsć­i so na tamnym dźělu čołma chowachu. Přiwołana policija móžeše zwěrjo zaso do morja sćahnyć. Wšitcy běchu trawmatizowani, swójbni a delfin.

To a tamne (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Cyłu blešu wódki wupił a na to sej wusnył je paduch we wobchodźe w Stühlingenje njedaloko badensko-württembergskeho Waldshuta. Policija jeho nańdźe, po tym zo bě alarmowa připrawa reagowała. Wokoło paducha ležachu cigarety, serp za zahrodu a tyza sprayja za włosy. Dalša bleša wódki bě rozbita. 41lětny bě so přez zachodne durje do wobchoda zadobył. Zastojnicy jeho zajachu.

K hotowej bijeńcy psyčeho howna dla je w sewjerorynsko-westfalskim Bergisch-Gladbachu dóšło. Psyk 32lětneje bě w měšćanskim parku hromadku zawostajił. 33lětna sej po informacijach policije wot njeje žadaše, zo ma zawostajenstwo zrumować. Bjez wuspěcha. Žonje na so bjakaštej. Na to zlećachu kluče do hłowy wobsedźerki psa, kotraž sej pomocnikow wobstara. Na kóncu so pjeć wosobow biješe, doniž policija njepřijědźe.

To a tamne (01.07.15)

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Chěžu twarjacy roboter je awstralske předewzaće wuwiło. Po informacijach firmy z města Perth trjeba mašina z mjenom „Hadrian“ runje dwaj dnjej, zo by wonkowne murje domu stajiła. Z 28 metrow dołhej teleskopowej ruku móže tysac cyhelow wob hodźinu kłasć. Dźěło wotběži dospołnje awtomatisce. W běhu lěta chcedźa 150 domow z roboterom natwarić. Firma hižo dźesać lět na swojim rewolucionarnym nastroju dźěła.

Na awtodróze běhaca kóčka je šoferku na A4 w Durinskej k přewšo zwažliwej pomocnej akciji pohnuła. Po informa­cijach policije žona na nabóčnej čarje zasta a spyta najebać wulki wobchad wustróžane zwěrjo popadnyć, kotrež bě sej na srjedźne wobhrodźenje awtodróhi wućeknyło. Při tym žona jězdnju dwójce přeprěči. Skónčnje pak wołaše policiju wo pomoc, a wona kóčku popadny.

To a tamne (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Z 72 lětami maturu wobstał je rentnar Robert Spieß we Wiesbadenje. Wčera přepodachu jemu na statnej šuli za dorosćenych wuswědčenje. Z nětko zdobytej powšitkownej wysokošulskej zrałosću (přerězk 2,5) chce Spieß w Mainzu žurnalistiku studować. Za tónle masterski studij wšak trjeba wuměnkar hišće akademiski schodźenk bachelora. Nětko pak chce so najprjedy wot napinanja maturitnych pruwowanjow wočerstwić, kaž wón rjekny.

Kradnjeny mobilny telefon w spódnich cholowach paducha namakała je policija w Bremenje. Dokelž měješe 19lětny hišće dalšej telefonaj při sebi, jeho zastojnicy zajachu. 23lětna wobsedźerka bě zastojnikow wołała, po tym zo bě jej 19lětny telefon pokradnył. Z pomocu wěstotneje software woni zwěsćichu, zo je paduch w tramwajce, kotruž zadźeržachu.

To a tamne (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

W boju přećiwo psyčim hownam we wjacorych městach chutnje wo tym rozmysluja, hač njezarjaduja datowy skład DNA jednotliwych psow. W Londonje chcedźa klětu pilotowy projekt k tomu zahajić. Tak móhli psa a jeho wobsedźerja zwěsćić. Mjeztym su tež w měšćanskej radźe w měsće Leichlingen pola Kölna­ wo tym diskutowali. Londonski­ projekt w Berlinje tohorunja z wulkim zajimom sćěhuja.

Žortny internetny widejo z psom za wodźidłom mopeda móhł za jeho wobsedźerja we Vietnamje chutne sćěhi měć. Policija mjeztym za mužom pyta. Jemu hrozy pokuta hač do 320 dolarow. Nimo toho ma jězbnu dowolnosć na dwaj měsacaj a moped na měsac wotedać. W filmje je widźeć, kak muž wosrjedź jězby w Hanoiju wodźidło pušći a psyk moped něhdźe poł mjeńšiny wodźi.

To a tamne (26.06.15)

pjatk, 26. junija 2015 spisane wot:

Na dnje poprjancoweje tyzy je Berlinjan spytał, w Nižozemskej kupjene drogi do Němskeje pašować. 39lětny pak zastojnikam při kontroli busa při němsko-nižozemskej mjezy pola Leera napadny, a tak jeho wosobinske wěcy dokładnje kontrolowachu. Pod poprjancami namakachu 70 gramow heroina a 10 gramow kokaina. Policija muža zaja.

Grawoćiwy napohlad skićeše so sobudźěłaćerjam zwěrjatownje w bayerskim Bad Aiblingenje, jako chcychu 20 wulkich myši wotewzać, dokelž bě jich wobsedźer do chorownje přišoł: Na wšě 300 wulkich myši pak w bydlenju muža ži­worješe, w faškach kamorow, pod łožom a za kamorami, „a wšitke běchu hłódne“, zwěrjatownja zdźěli. Muž bě sobudźě­łaćerjam rjekł, zo wobsedźi 20 myši.

To a tamne (25.06.15)

štwórtk, 25. junija 2015 spisane wot:

Paket z 13 žiwymi hadami je awstralska policija sćazała. Pašowanje reptilijow bě so při rutinowej kontroli w mjezynarodnej rozdźělerni pósta w Melbournje wukopało. Paket pochadźeše z Indoneskeje. Kaž awstralski ratarski zarjad zdźěli, su hady morili.

Zo by swojeho njepřijomneho něhdy­šeho lubowarja skónčnje wotbyła, je žona­ z Delnjeje Sakskeje zhromadnje z mandźelskim krawne mordarstwo inscenowała. Wona lehny so na špundowanje, da so z kečupom namazać a fotografować. Foto pósła něhdyšemu lubowarjej, kiž ju hižo dlěje z mejlkami a intimnymi fotami přesćěhowaše, dokelž chcyše so wjećić. Jako muž foto wuhlada, alarmowaše policiju, kotraž „wopor a skućićela“ žiweju namaka.

To a tamne (24.06.15)

srjeda, 24. junija 2015 spisane wot:

Při rjedźenju woknow tčacy wostałoj staj mužej w Berlinje. Sobudźěłaćerjej rjedźenskeje firmy dźěłaštaj nad zemju we wysokosći wosmeho poschoda twarjenja Axela Springera, jako so gondla hižo njehibaše. Fachowcy za wuchowanje ludźi z wulkeje wysokosće jeju wuswobodźichu. Z powjazami pušćichu wobeju na hłubje ležacu třěchu. Hač dyrbještaj wonaj po tym dale dźěłać, njeje znate.

Dospołnje nahi je muž w Ludwigshafenje paducha dosahnył, kiž bě so do jeho awta zadobył. Alarmowa připrawa jězdźidła 44lětneho w nocy wubudźi. Bjez toho zo by so zdrasćił, smaleše muž za 17lětnym paduchom, kiž je hladajo na bližaceho so naheho ćeknyć spytał. Muž pak jeho přewiny a dźeržeše, doniž policija njepřijědźe. Rubiznu dósta wróćo.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND