To a tamne (20.05.16)

pjatk, 20. meje 2016 spisane wot:

Něhdźe 1,8 kilometrow dołhu pizzu su pjekarjo z cyłeho swěta zhromadnje w južnoitalskim Neapelu napjekli a tak nowy swětowy rekord tuteje italskeje delikatesy nastajili. Dotalny su tak wo 300 metrow přetrjechili. Rěčnica agentury Guiness World Records je nowy rekord wobkrućiła.

Wowcu před zatepjenjom wuchowali su policisća w srjedźofrankskim Treuchtlingenje. Wona bě wčera z pastwy twochnyła a padny do dwaj metraj hłubokeje wody. Tam tak žałostnje bječeše, zo ju skónčnje hajnik wusłyša, a tón informowaše policiju. Ze zhromadnej mocu a z wotwlečenskim powjazom jako lasom přichwatani pomocnicy zastróžane a zymu mrějace skoćo z wody wućahnychu a dowjezechu je zaso k jeho tamnym dźewjeć přećelam na pastwu.

To a tamne (19.05.16)

štwórtk, 19. meje 2016 spisane wot:

Pjeć koni je z pastwy w schleswigsko-holsteinskim Norderstedće ćeknyło a nastaji so dale na puć po zwjazkowej dróze B 432. Tam njejsu so tež přez policiju zamylić dali. Hakle před wukładnym woknom wobchoda za jěcharsku potrjebu wone zastachu, hdźež wuhladachu kumštneho konja w přirodnej wulkosći. Hromadźe z policistami je kedźbliwy wodźer awta konje zaso na pastwu wróćo wjedł.

Relikwija włosow bamža Jana Pawoła II. je nětko w kapałce starownje w Laatzenje pola Hannovera wustajena. Na Božej mši su tam wčera sudobjo z włosami do wołtarja zapušćili. Nawoda starownje Adrian Grandt bě relikwiju jako dźak za beneficny­ koncert za hospic w domi­znje bamža dóstał. W Pólskej, hdźež sej Jana Pawoła II. jara česća, su jeho relik­wije chětro požadane.

To a tamne (18.05.16)

srjeda, 18. meje 2016 spisane wot:

Wopak připrawjena filipinska chorhoj je chinskich rybarjow přeradźiła, kotřiž su ilegalnje před pobrjohom Filipinow ryby łójili. Mórskej straži bě napadnyło, zo su barby chorhoje zawjerćane. Při kontroli­ stražnicy zwěsćichu, zo je łódź jeničce za Chinu registrowana. Cyłkownje­ 25 Chinjanow zajachu. Filipiny a China so hižo dołho wo mórsku mjezu wa­dźitej.

Małej běłej lawaj Magdeburgskeho zwěrjenca dóstawatej wotnětka mloko z pólki. Tole je nawodnistwo zwěrjenca rozsudźiło, po tym zo běštej wobaj tójšto wahi přisadźiłoj a hrožeštej zahinyć. Hladarka so nětko wodnjo a w nocy wo njej stara. Čehodla stej młodźeći takle wotbyłoj, dotal­ njewědźa: Pak njeměješe lawica-mać Kiara mloka dosć, pak stej wonej infekt­ přećerpjeć dyrbjałoj.

To a tamne (17.05.16)

wutora, 17. meje 2016 spisane wot:

Ze železnej žerdźu w ruce je muž w durinskim měsće Gotha swoju ekspřećelku prosył, so na njeho wudać. Spočatnje bě 36lětny pola staršeju žony­ wokno w chěžinych durjach rozbił. Na to direktnje pola njeje randalěrowaše a do duri kopaše. Na to ju wo mandźelstwo prošeše, štož žona wotpokaza, kaž policija „ze zadźiwanjom“ w swojej rozprawje zwěsći. Přećiwo­ mužej přepytuja nětko wobškodźenja dla.

Z konjaceho wubědźowanišća runjewon do města smalił je sportowy kóń w Bremenje. Do toho bě jěcharja wot­ćisnył a galopěrowaše do směra na nutřkowne město. Pjeć policajskich awtow konja přewodźeše. Tola tež spěšnje natwarjena zawěra njezamó jeho zadźeržeć. Skónčnje so policistce­ poradźi, brunača dosahnyć a změrować. Jěchar a kóń wostaštaj na zbožo­ njezranjenaj.

To a tamne (13.05.16)

pjatk, 13. meje 2016 spisane wot:

Mysteriozneho paducha całtow je policija w Sewjerorynsko-Westfalskej wuslědźiła, byrnjež jeho njedosahnyła. Jedna so wo rapaka, štož fota dokumentuja. Muž z Aachena bě so na policiju wobroćił, dokelž běchu so dny dołho całty při durjach zhubjeli. Ta da so do dźěła a nastaji kamery. Wobrazy pokazuja, kak je čorny ptak wušiknje titu wočinił a jednu całtu po druhej spakosćił. Z kóždej całtu je ekstra do swojeho schowa lećał. Jeho přesćěhać bě bjez zmysła.

Bombowy alarm zawiniła je dźěćaca kniha w Berlinskim Domje němskeho hospodarstwa. Twarjenje, w kotrymž maja wodźace gremije hospodarstwa swoje běrowy, dyrbjachu wčera kompletnje ewakuować, zo bychu fachowcy podhladny pakćik přepytowali. W nim bě dźěćaca kniha z bateriju a wótřerěčakom, kotraž čłowječe a zwěrjace hłosy napodobnja.

To a tamne (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016 spisane wot:

Faktisce sam popadnył je so paduch w Kamjenicy, chowacy so před policiju. 25lětny bě sej minjenu nóc w běrowowym domje do lifta wućeknył a njemóžeše so z njeho hižo sam wuswobodźić. Policisća běchu rěbl při domje a rozbite wokno wuhladali. Zhromadnje z psom za paduchom pytachu a namakachu jeho w lifće. Durje wočinić pak dyrbješe přiwołana wohnjowa wobora. Jako jeho ze schowa­ „wuswobodźichu“, paducha zajachu. Pozdźišo jeho zaso pušćichu.

Třilětny šofer awta je w delnjej Bayerskej cyły rjad kolesow wobškodźił. Staršej w starobje 19 a 20 lět běštaj we wobchodźe kolesow w Pfarrkirchenje. W awće čakacy­ synk widźeše, zo bě nan klučik tčacy­ wostajił, a zaswěći motor. Awto něšto metrow doprědka zjědźe a wobškodźi před wobchodom stejace kolesa. Cyłkowna škoda wučinja 7 000 eurow.

To a tamne (11.05.16)

srjeda, 11. meje 2016 spisane wot:

Z 30 lětami najstaršeho kocora swěta su wčera oficialnje do Guinnessoweje knihi rekordow zapisali. Scooter bydli w Texasu pola swojeje wobsedźerki, kotraž bě jeho jako małeho kocorka kupiła. Klima w Texasu kóčkam prawdźepobnje wosebje tyje: Najstarša hdy w Guinnessowej knize registrowana kóčka bě tohorunja wottam: Crème Puff bu 38 lět a tři dny stara. Scooter narodźi so 1986 – to běštaj Ronald­ Reagan prezident USA a Helmut Kohl zwjazkowy kancler.

Chětro drohi zmylk je so Čěskemu póstej stał: Na wurjadnej listowej znamce k 700. narodninam kejžora Korle IV. je zmylk: Město „Karolus Quartus“ za Korlu IV. steji tam „Karolus Quatrus“, kaž rěčnik přede­wzaća zwěsći. Nětko chcedźa nowe znamki wudać. Stare, kotrež smědźa so dale wužiwać, su wšak nětko zmylka dla mjez zběrarjemi ćim požadaniše.

To a tamne (10.05.16)

wutora, 10. meje 2016 spisane wot:

Ćěłowe awto zaso namakali su po nimale 24hodźinskim pytanju w Mnichowje. Pěšcy wuhladachu pólski ćěłowy wóz, w kotrymž ležeše zemrěta žona, njedaloko rěki Isar. Šofer je po zdaću woprawdźe zabył, hdźe bě awto wotstajił. 24lětny měješe ćěło z Italskeje do Pólskeje wjezć. Njedźelu bě so za přestawku w Mnichowje rozsudźił. Parkowanišćo pak pozdźišo wjace njenańdźe. Město toho­ pytaše w dospołnje wopačnej kónčinje wokoło hłowneho dwórnišća. Bjezradny prošeše wón na to policiju wo pomoc. Pokiwow na alkohol žanych njebě.

Do hłubiny padaca kruwa je w Pfalcy třěchu bydlenskeho domu wobškodźiła. Kaž policija zdźěli, bě skoćo njedźelu we Waldfischbachu­ z tři metry wysokeje skały padnyło, před kotrejž domske steji. Tam wottor­hny dešćikowu rołu, při čimž so kaž dźiw jeno snadnje zrani. Kak bě kruwa na skału přišła, njeje jasne.

To a tamne (09.05.16)

póndźela, 09. meje 2016 spisane wot:

Za ćěłowym awtom, w kotrymž leži zemrěta­ žona, pytaja wot wčerawšeho w Mnichowje. Njewuchadźeja pak z padustwa, kaž rěčnik policije zdźěli. Prawdźepodobnje šofer prosće wjace njewě, hdźe je awto wotstajił. Muž měješe ćěło z Italskeje do Pólskeje dowjezć. Njedaloko hłowneho dwórnišća je so za přestawku rozsudźił, ale parkowanišćo wjace nje­nańdźe. Hač měješe alkohol w sebi, njewědźa. Policija ludźi namołwja, zo bychu sobu za čornym ćěłowym awtom z běłymi zawěškami pytali.

Do twarskeje jamy padnyła je 23lětna žona w Ulmje, dokelž bě na swój smart­phone hladała. W nocy na sobotu wona wotpowědnu warnowansku taflu runje tak přewidźa kaž zašlahane twarnišćo. Policiji žona pozdźišo w chorowni rozjasni, zo njebě telefona dla swój wobswět hižo na wědomje brała.

To a tamne (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Ze swojimi rolatorami su wobydlerjo starownje w awstriskim Mehrnbachu meju wróćo přiwjezli, kotruž běchu jim pokradnyli. Widejo z wobrazami njewšědneje akcije su sej ludźo w interneće mjeztym 34 000 króć wobhladali. Ratar senioram mejski štom hižo wjele lět darmotnje­ přewostaja. Runje tak je tam z nješwarnej tradiciju, zo mužojo z bliskeje korčmy štom kradnu, tak tež minjenu njedźelu. Tónkróć pak so šěsć wobydlerjow­ z rolatorami zhromadnje z hladarjemi na puć nastajichu a sej swoju­ meju wróćo přiwjezechu.

Kuna je wčera železnisku čaru mjez Berlinom­ a Drježdźanami zlemiła. Pola Wikowa (Elsterwerda) bě wona na milinowy sćežor zalězła a krótkospjeće zawiniła. Při tym kuna zahiny. Milinowód so roztorha a so w nimojěducym ćahu zapopadny. Čara bě wjacore hodźiny zaraćena.

Serbska debata

nowostki LND