To a tamne (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Před policiju ćěkajo je muž w pokradnjenym awće w němsko-pólskej pomjeznej kónčinje pola Baršća sčasami na zwjenach (Felgen) jěł. Do toho bě hozdźaty pas přejěł, na čož so gu­mi­jowe wo­bruče kolesow rozpušćichu. Něšto kilometrow dale za mjezu w Pólskej muž z awtom do přirowa zajědźe a ćekny pěši do lěsa.­ Jězdźidło bu w Podstupimskim wokrjesu pokradnjene.

W kuchni woheń zawiniła je kóčka w Passauwje. Skakajo po bydlenju drje bě so knefla na kuchinskich kachlach dótknyła a je tak zaswěćiła. Na kachlach ležaca drjewjana deska započa so na to smudźić. Susod skónčnje kur w by­dle­nju čuješe a alarmowaše wohnjowu woboru.­ Sam wšak poćerpje snadne za­jědojćenje z kurom. Wobornicy wšak jón spěšnje podusychu.

To a tamne (30.06.16)

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Swětowe koparske mišterstwa roboterow wotměwaja so tele dny w Lipsku. Nimale 3 500 wobdźělnikow z 45 krajow tam we wšelakich hrajnych klasach wo titul wojuje. Dołhodobnje chcedźa nastroje tak wuwiwać, zo móhli w lěće 2020 amtěrowaceho čłowjeskeho swětoweho mištra přewinyć. Nimo kopańcu hrajacych roboterow na wikach RoboCup tež industrijne, domjace a wuchowanske robotery w Lipsku mocy měrja.

Kopica nahich šlinkow je na wujězdźe awtodróhi A 33 pola Paderborna njezbožo zawiniła. Młody šofer so wčera rano ze swojim Trabantom na šlipotatej čarje, kotruž běchu šlinki ze susodneje skłoniny zawostajili, wobsuny a přeći­sny. Na zbožo wosta njezranjeny. Policija bě hladajo na mnóstwo šlinkow a na sćěhi zadźiwana: „Tajke něšto njejsmy hišće dožiwili.“ Schadźace słónco čaru wusuši.

To a tamne (29.06.16)

srjeda, 29. junija 2016 spisane wot:

Jako „rjeka dnja“ sławja w Mindenje 25lětneho ćěkanca. Młody Syričan bě 50 000 eurow kaž tež někotre naluto­wanske­ knižke z dobroměćom wjace hač 100 000 eurow namakał a na zarjedźe za wukrajnikow­ wotedał. Pjenjezy a bankowe podłožki bě ćěkanc namakał, jako w swojim skromnym bydlenju kamor natwari, kotryž bě jemu karitatiwna institucija­ přewostajiła. Pjenjezy běchu mjez polcami schowane. Za wobsedźerjom zamóženstwa nětko pytaja.

Wot sornow wotžrane kwětki na kěrchowje dyrbi cyrkej narunać. Krajne sudnistwo­ we wuchodofriziskim Aurichu je wosadu w městačku Leer zasudźiło, mužej 471 eurow wróćić, kotrež bě tón lěta 2013 za wupyšenje rowa swojeho zemrěteho syna nałožił. Cyrkej je winowata kěrchow před dźiwimi zwěrja­tami zawěsćić, sudnicy měnjachu.

To a tamne (28.06.16)

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Dieselowu lokomotiwu pokradnyć spytał je 21lětny w Halle nad Solawu. Tam bě so wón do porjedźernje lokomotiwow na ležownosći Němskeje železnicy za­dobył, hdźež chcyše ćežke jězdźidło startować. Sobudźěłaćer železnicy jeho lepi a zawoła policiju. Kaž muž zastojnikam wuzna, chcyše wón lokomotiwu měć, zo by z njej jězdźić móhł. Při tym njesteješe ani pod wliwom alkohola ani drogow. Nětko wšak dyrbi ze skóržbu ličić.

Nachribjetnik z 30 000 eurami je 61lětny w ćahu zabył. Muž bě po puću z Frankfurtskeho lětanišća do Wiesbadena. Po tym zo bě wón ćah na hłownym dwórnišću we Wiesbadenje wopušćił, jemu po někotrych mjeńšinach napadny, zo nima nachribjetnik při sebi. Jako so do ćaha nawróći, pak bě tón hižo fuk. Podarmo muž za nim pytaše. Za čo telko pjenjez trjebaše, nichtó njewě.

To a tamne (27.06.16)

póndźela, 27. junija 2016 spisane wot:

Dakotać tak wótře kaž kokoše běše wčera nadawk 22 dorosćenych a dźěći na třećim němskim kokotowym spěwnym wubědźowanju w porynsko-pfalcowskim Göcklingenje. Zaměr wubědźowanja bě, pjeriznowy skót hłosowje tak derje kaž móžno napodobnić. Přiklesk wjeleličbneho publikuma njesy­daše jeno za chětro prawdźiwe kikerahi-spěwanje, ale tež za originalne kostimy wjacorych wubědźowarjow.

Swoju rozžahłosć za črijemi je 44lětny muž z Graza na njewšědne wašnje sćěhował. Jako wulki lubowar stupnjow spakosći wón w minjenymaj lětomaj něhdźe třista najwšelakorišich žonjacych a mužacych čriji a škórnjow z polcow a kamorow we wjaceswójbnych domach.­ Policiji črijowy fetišist přizna, zo bě kradnjene črije w 30 bananowych kistach­ składował.

To a tamne (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

Budźe pinguin Flocke kraku Paula naslědować? Zwěrjeći orakl z Błótow bě mjenujcy dotal wšitke tři hry němskich koparjow na europskich mišterstwach prawje wěšćił. A jeli Flocke ze swojim tipom prawje leži, Němcy njedźelu z dobyćom přećiwo Słowakskej do štwórćfinala zaćahnu. Hladarka zwěrjatow bě pinguinej bulej wobeju mustwow před noze połožiła, a tón měrješe so runy puć na němski: jasne dobyće našich potajkim.

Znate čorne durje z čisłom 10 na Londonskej Downing Street zdachu so być dźensa po referendumje Brexita dla kaž z hozdźemi zabite. Nichtó z politikarjow nochcyše do zjawnosće. Jako wosebje zmužity wopokaza so jeničce „słužbny“ kocor Davida Camerona, Larry the Cat. Oficielnje wšak mjenuja jeho Chief Mouser to the Cabinet, dokelž w a wokoło sydła britiskeho premiera myše łóji.

To a tamne (23.06.16)

štwórtk, 23. junija 2016 spisane wot:

Kanadiski wuměłc Douglas Coupland pyta za swój nowy projekt podobnika nižozemskeho molerja Vincenta van Gogha. „Mnozy ludźo někoho znaja, kiž wupada kaž wón“, praji Coupland. Dźesatki potencielnych dwójnikow su swoje foto wčera na internetnu stronu projekta „I am Vincent“ pósłali. Nětko ma so wo najpodobnišim dwójniku wothłosować. Dobyćerja chce Coupland jako 2x3 metry wysoku bronzowu postawu zwěčnić.

Město Mnichow sej žada, zo maja so kralowskim pythonam 46lětneje wobsedźerki jenož hišće mortwe myše picować. Město powołuje so při tym na zwěrinoškitny zakoń, po kotrymž maja so njetrjebawše čwěle myšow wobeńć. Z pomocu nawody zběrneje stacije za reptilije w Mnichowje Markusa Baura prócuje so wobsedźerka nětko swoje zwěrjata překubłać – dotal pak bjez wuspěcha.

To a tamne (22.06.16)

srjeda, 22. junija 2016 spisane wot:

Chětro dołho je kołp wobchad na hłownej dróze w Ludwigshafenje haćił. Wodźerjo awtow přizjewichu policiji, zo wosrjedź puća kołp steji. Zastojnicy pak njezamóchu jeho z dróhi wabić. Tež šćowkacy pos w słužbnym awće ptaka ani kuska njemyleše. Samo pospyt wobydlerja, kołpja z pomocu chlěba z jězdnje wabić, so njezešlachći. Hakle přiwołani wuchowarjo zwěrjatow móžachu kołpja po něhdźe dwěmaj hodźinomaj přeswědčić, zo jich sćěhuje a do bliskeje krajnoškitneje kónčiny čampa.

Irscy fanojo kopańcy móža wjac hač jenož stadionowe spěwy halekać. Zašły kónc tydźenja su woni ćěšenkej w Bordeauxskej tramwajce kolebawku „Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are!“ zanjesli. Wusnyło pak sej dźěćko přiwšěm njeje. Po wšěm zdaću běchu tola přewótře „psst!“ wołali.

To a tamne (21.06.16)

wutora, 21. junija 2016 spisane wot:

Dwaj na noze zranjenej baćonaj dóstanjetej hightech-protezy. Jedyn baćon bě sej nohu po wšěm zdaću we wudźenskej šnórje zadźernył, tamny je do milinoweho sćežora zrazył. Kaž jednaćel baćonjaceho dwora w saksko-anhaltskim Loburgu Michael Klaatz zdźěli, móhłoj protezy z titana abo z pomocu 3D-ćišćaka zhotowjenej być. Potom móhli jej na přikład z magnetom baćonjomaj zasadźić. Najručišo chcedźa so fachowcy za doskónčnu wariantu rozsudźić, zo bychu wbohimaj ptakomaj pomhali.

Koala Oobi-Ooobi z Lipšćanskeho zwěrjenca jako EM-orakel wotstupi. Dwójce bě „njestronski Awstralčan“ wopačny tip za němske koparske mustwo wotedał a bul do wopačnych wrotow kulił. Jako sportowsce fairny přěhračk přewostaji wón oraklowanje radšo druhim a wěnuje so nětko zaso eukalyptusowym łopjenam.

To a tamne (20.06.16)

póndźela, 20. junija 2016 spisane wot:

Z hroženjom, Donalda Trumpa za přichodneho prezidenta USA wolić, je sej prošer w New Yorku tójšto fenkow zasłužił. „Daj mi dolar, abo hłosuju za Trumpa“ steješe na tafličce, kotruž bě muž kónc tydźenja blisko Times Squarea w Manhattanje nastajił. Přeco zaso turisća a pasanća stejo wostawachu a dawachu prošerjej pjenjezy. W interneće poskićeja nětko samo T-shirty­ z hrónčkom muža.

Nižozemska je swětowy mišter, znajmjeńša dołhe nosy nastupajo. Z 65,9 milimetrow dołhim a 52,52 milimetrow šěrokim nosom, to je suma 118,42 mm, je sej Nižozemjan Hans Roest titul wudobył. Kuriozne wubědźowanje přewjeduja kóžde pjeć lět w bayerskim Reichertshofenje, a towarstwo 1. nosowy klub swěta je iniciěruje. Lokalna matadorka Susanne Kloiber je sej mjez žonami ze 103,55 milimetrami titul zawěsćiła.

Serbska debata

nowostki LND