To a tamne (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Cyły lěs pokradnyli su njeznaći w sewjernej Braniborskej. Něhdźe wosom hektarow chójnoweho lěsa pola města Premnitz su skućićeljo dospołnje podrězali, policija zdźěli. Štomy běchu mjez sto a 120 lětami stare a hač do 30 metrow wysoke. Z wida policije bě padustwo profesionelnje přihotowane, wšako wužiwachu skućićeljo ćežku techniku k pušćenju a wosebite nakładne awta k wottransportowanju. Hač do 2 000 štomow so na tele wašnje zhubi. Wobsedźerka je škodu hakle nětko zwěsćiła. Paduši běchu drje wot spočatka decembra w lěsu „dźěłali“.

Z 3,55 promilemi alkohola w kreji je kolesowar w Königs Wusterhausenje padnył a so při tym zranił, policija zdźěla. Spočatnje tukachu na wobchadne nje- zbožo. Muža dowjezechu do chorownje, wšako hrožeše zajědojćenje z alkoholom.

To a tamne (09.02.16)

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:

Ze swójskim fotom su třo paduši w Kamjenicy policiji dźěło wolóžili. Kaž Kamjeničanska policija zdźěli, běchu so paduši krótko do hód do bydlenja w Burgstädtće zadobyli. Tam spakosćichu mjez druhim klučiki awta. Hišće samsny dźeń zajědźechu z pokradnjenym awtom do paslow błyskača. Na foće su mužojo derje spóznać, policija zdźěli. Awto něšto pozdźišo namakachu, po tym zo běchu mužojo z nim 900 kilometrow jěli. Policija fota muži wozjewi a prosy wo pokiwy.

Z retlom a motorowej piłu staj so susodaj w Naunhofje pola Lipska do so dałoj. K rozestajenju dóńdźe, po tym zo bě muž z piłu kwětki susodki podrězał. Ta jemu na to z drjewjanej łatu na hłowu dyri a při tym zrani. Na to muž z mjeztym hasnjenej piłu žonje do ruki dyri. Wona pak wosta njezranjena. K starobje zwadźeneju susodow policija ničo njezdźěli.

To a tamne (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:

Z awtom do kuchnje jednoswójbneho domu zrazył je 18lětny w Kölnje. Zhromadnje z jenak starym towaršom bě sej młody muž minjenu nóc awto nana wzał, kotryž wšak ničo wo tym njewědźeše, kaž policija zdźěli. Alkohola a přewulkeje spěšnosće dla wón kontrolu nad jězdźidłom zhubi. Wóz zrazy do domu a sćěnu přełama. 18lětny njeměješe jězbnu dowolnosć. Wobaj so snadnje zrani­štaj. Awto je dospołnje skóncowane.

Pod narownymi kamjenjeni zasypana bu 60lětna na ležownosći kamjenjećesarja w šwabskim Oettingenje. Po informacijach policije bě žona do zawoda přišła, zo by narowny kamjeń wupytała. Jako so wo wustajany eksemplar zlehny, so tón powali. Žona na to spyta, so druheho kamjenja dźeržeć. Tola tež tón so zwjeze a žonje na nohu padny. Hakle wohnjowi wobornicy móžachu ju wuswobodźić.

To a tamne (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Slepa dowěra nawigaciskemu nastrojej je šoferej 40 tonow ćežkeho nakładneho awta tójšto mjerzanja wunjesła. Njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Hagena wón po wuskej lěsnej šćežce błudźeše, doniž tčacy njewosta. Při tym sej tež hišće dieselowy tank roztorha. Poprawom wšak chcyše do cyle hinašeho Hagena, kaž wón policistam rjekny. Z toho pak tak spěšnje ničo njebudźe: awto skóncowane, diesel w lěsnej pódźe, chłostanka a zličbowanka za rumowanje awta – to budźe drohe.

Čas je wotběžał: W Kaliforniskej njeje hrajer lota swoje dobyće 63 milionow dolarow wotewzał. To je najwjetše njewotewzate dobyće w stawiznach loterije zwjazkoweho stata USA, kaž sćelak NBC rozprawja. Pjenjezy maja so nětko na dobro šulow w kraju wužiwać. Los bu 8. awgusta 2015 kupjeny. Wčera wječor bě čas 180 dnjow čakanja na dobyćerja nimo.

To a tamne (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Wjace hač 10 000 eurow je sobudźěłaćer Erfurtskeho měšćanskeho zawoda namakał, jako wurumowaše kontejner za spěrawe wotpadki. „Pjenjezy słušeja staršemu porikej. Mandźelskaj běštaj stary čapor z bydlenja wurumować dałoj, dokelž ćehnjetaj k dźěćom do druheho města“, zdźěli wčera policija. Wobaj staj staršej hač 80 lět a„staj pjenjezy prawdźepodobnje zabyłoj“. 28lětnemu namakaćerjej přisteji nětko myto třoch procentow.

Ani dwě lěće stara holčka je a ma hižo njewšědnu wutrajnosć: 23 měsacow stara Kiara Belle Kit je w płuwarni w Malajziji nimale dwěsćě metrow płuwała a tak narodny rekord w swojej starobnej skupinje nastajiła. Holčka trjebaše za čaru 25 mjeńšin a 38 sekundow. Dotalny rekord bě 30 měsacow stara holca lěta 2003 nastajiła. Wona pak je tehdy jenož połsta metrow płuwajo zmištrowała.

To a tamne (03.02.16)

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Spodźiwna zwučenosć, na městnje njeskutka jěsć a pić, je so za serijoweho skućićela jako zahubna wopokazała. Z pomocu zwěsćenych slědow DNA na nakusanych kołbaskach a načatych napo­jowych blešach móžachu zastojnicy podhladneho paducha identifikować a prawdźepodobnje zwěsćić. Muž bě so loni w lěću na wjacorych městnach Porynsko-Pflacy zadobywał. Hižo w nowembru je so policiji poradźiło 45lětneho muža z Montabaura zajeć.

Znaty koparski manager Reiner Calmund často na čas zabywa. Njedypkownosć, tak wón dźenikej Saarbrücker Zeitung sam praji, wosebje jeho partnerku mjerza. „Pola mnje časnik hinak tikota. Ze štwórć hodźinki nastawa spěšnje hodźina zapozdźenja, połneho terminoweho plana dla.“ A to, dokelž njemóže Calmund ženje tak prawje „ně“ rjec.

To a tamne (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Wulka hromada kaminoweho drjewa před hotelom na kupje Hermannswerder načinja wobsedźerjej hotela tójšto mjerzanja. Město Podstupim sej wot njeho žada, zo drjewo zrumuje. Za staplowanje drjewa je twarska dowolnosć trěbna, dokelž steji w přirodoškitnym pasmje, město argumentuje. Wobsedźer hotela njemóže so spodźiwnemu postupowanju města, wo čimž je samo telewizija rozprawjała, hižo smjeć. Mjeztym hroža jemu z jastwom, njedyrbjał-li pokutu 1 250 eurow staplowaneho drjewa dla zapłaćić.

Z kofejom a čajom je sławny ekskopar David Beckham w Londonje sanitetarku překwapił, kotraž z pacientom na kromje dróhi na chorobne awto čakaše. Beck­ham bě nimoducy strowił, so do awta sydnył a wotjěł. Dźesać mjeńšin pozdźišo pak so z horcymaj napojomaj nawróći. Tež za selfie měješe chwile.

To a tamne (01.02.16)

póndźela, 01. februara 2016 spisane wot:

Nimale 800 psow a 100 zapřahow je so kónc tydźenja na mjezynarodnym wubědźowanju sankowych psow w Todtmoosu w Čornym lěsu wobdźěliło. Něšto tysac wopytowarjow je spektakl dožwiło, kaž rěčnik zarjadowarja zdźěli. Sylneho dešća a wichora dla pak dyrbjachu zarjadowanje na sobotu wobmjezować, wčerawše tuž wotprajichu. Prawidłowne wubědźowanja psyčich zapřahow wuhotuja w Todtmoosu wot lěta 1975.

Natutkany šofer je při wobchadnym njezbožu w durinskim Heiligenstadće nadróžne wobswětlenje hasnył. 37lětny bě ze swojim awtom do latarnje prasnył. Sćežor so złama a padny na jězdźidło. Zranjeneho šofera dowjezechu do chorownje. Tam zwěsćichu 1,9 promilow alkohola, na čož jemu jězbnu dowolnosć sćazachu. Skóncowaneje latarnje dla hasny so wobswětlenje na dróhach.

To a tamne (29.01.16)

pjatk, 29. januara 2016 spisane wot:

Napity šofer awta je spytał, z wodu k rjedźenju huby swoju alkoholowu „chorhojčku“ zatajić a je sej hišće bóle do pasli zalězł. Policisća naměrichu při kontroli w Kaiserslauternje 5,5 promilow. „Naše nastroje měrja alkohol dycha“ rěčnik policije zdźěli. Jara spěšnje so wukopa, zo bě šofer bjezposrědnje do kontrole srědk wužiwał. W běhu poł hodźiny so alkohol na 1,3 promile zniži. Jězbnu dowolnosć dyrbješe 28lětny přiwšěm wotedać.

W sněze a kurjawje je so w Bayerskim lěsu zetkanje motorskich ze wšeje Europy zahajiło. Dźensa dopołdnja dojědźe wjace hač 2 000 bikerow ze swojimi mašinami do Thurmansbanga we wokrjesu Freyung-Grafenau. Hač do njedźele wočakuja cyłkownje 4 000 wobdźělnikow. Najdlěši puć mějachu bikerojo z Ruskeje, kotřiž dyrbjachu něšto tysac kilometrow jěć. Je to mjeztym 28. zetkanje.

To a tamne (28.01.16)

štwórtk, 28. januara 2016 spisane wot:

Z naležnej próstwu, zo njebychu jeno spanski woblek zdrasćeni swoje dźěći do šule přiwjezli abo po nje přišli, je so direktorka zakładneje šule w sewjerojendźelskim Darlingtonje na staršich wobroćiła. Šulerjo su nětko wotpowědny list sobu domoj dóstali. Pječa běchu někotři starši w nócnym wobleku a bunclach samo na staršiske zhromadźizny přišli. Nawodnica šule wšak chce, zo bychu „starši dźěćom z dobrym přikładom byli“.

Ručnu granatu a municiju našoł je muž w braniborskim Eberswaldźe w kisće, kotruž bě na čaporowych wikach kupił. Poprawom­ bě wottam kistu połnu stareje fototechniki sobu wzał. Při wupakowanju poł lěta pozdźišo pak wuhlada strašne namakanki, pochadźace drje z Druheje swětoweje wójny. Fachowcy policije su municiju mjeztym wotewzali a znješkódnili.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND