To a tamne (26.04.16)

wutora, 26. apryla 2016 spisane wot:

Swoju wobsedźerku před wohenjom wuchowała je kóčka we Wernigerodźe. Dokelž wona njewšědnje wótře mjawčeše, wobsedźerka domu na to wotući a móžeše jón hišće w prawym času wopušćić. Płomjenja běchu w susodnej garaži wudyrili a so na tykowany bydlenski dom rozpřestrěli, čemuž tež wohnjowa wobora zadźěwać njezamó. Kózły so dospołnje wupalichu a so sypnychu. Cyłkownu škodu trochuja na 200 000 eurow.

Swoju mać do kuchnje zamknył je dwulětny hólčk w Heidelbergu a zawini tak zasadźenje policije a wohnjoweje wobory. 34lětna wołaše policiju, po tym zo bě pytnyła, zo hižo z kuchnje njepřińdźe. Nimo hólca bě hišće dźewjeć měsacow stara dźowka w bydlenju. Dokelž běchu tež bydlenske durje wotnutřka zamknjene, dyrbjachu je wohnjowi wobornicy wočinić. Nichtó so na zbožo njezrani.

To a tamne (25.04.16)

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:

Njezwučeny pad za Berlinsku policistku: Dokelž nuzowy lěkar hišće přijěł njebě, je 33lětny wyša komisarka 33lětnej žonje při porodźe dźěsća pomhała. Kaž policija zdźěli, bě zastojnica přez škričkowy aparat zhoniła, zo žona w měšćanskim dźělu Wittenau runje w awće porodźi. Na to poda so na puć a nańdźe žonu na zadnjej ławce małobusa w hronach. Bjez wahanja jej policistka pomhaše a dowjeze mać a dźěćatko­ na to do chorownje.

Helikopter dyrbješe policija w Unna zasadźić, zo by ćeknjene ćelo popadnyła. Zwěrjo bě so z rězarnje wudobyło, smaleše­ po běrowach a namaka tak puć do swobody. Dokelž ćěrješe do směra na awtodróhu, policija dźěl čary zaraći. Ćelo pak njeda so zadźeržeć. Po zwjazkowej dróze běžeše wone dale do nutřkowneho města. Hakle na zahrodźe domu je hajnik skónčnje zatřěli.

To a tamne (22.04.16)

pjatk, 22. apryla 2016 spisane wot:

Na swoje 6 000. pokročowanje měri so wuspěšna serija sćelaka RTL „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Po informacijach sćelaka budźe jubilejne wusyłanje 18. meje tak dołhe kaž hrajny film. Tola tež druhe wusyłanja RTL maja tón dźeń w znamjenju serije stać. Tak chcedźa mjez druhim dokumentaciju z Podstupimsko-Babelsbergskeho studija pokazać, hdźež filmy produkuja. GZSZ wusyłaja mjeztym nimale 24 lět. Je to najstarša wšědnje pokazowana serija Němskeje.

Pawk w awće je w Zwickauwje wobchadne njezbožo zawinił. 24lětna šoferka chcyše wčera za čas jězby zwěrjatko z wodźidła awta wotsunyć. Při tym přewidźa před njej stejace awto před amplu, policija zdźěli. Při chětro sylnej zražce so 24lětna kaž tež w tamnym awće sedźaca 49lětna zraništej. Cyłkownu škodu trochuje policija na 14 000 eurow.

To a tamne (21.04.16)

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Pječa najstarši blešowy póst je dowolnica loni na přibrjohu sewjerofriziskeje kupje Amrum namakała. Wjace hač sto lět staru posyłku je Marine Biological Association w južnojendźelskim Plymouthu wotpósłał. Wona bě 108 lět a 138 dnjow w morju po puću, zdźěli wčera rěčnica Guinness World Records. Dowolnica je póstowu kartu z bleše adresatej wróćo pósłała.

K njewšědnemu europskemu mišterstwu zetkaja so wodźerjo tramwajkow sobotu w Berlinskich wobchadnych zawodach. Wurisanje 27 mustwow ze 17 krajow je jedne z njezwučenych branšowych zetkanjow. Jedna skerje žortna disciplina budźe tam tramwajkowy bowling z kulu z mjechkeho nylona. Při tym dyrbja tramwajnicy přećiwo swojemu přirodnemu instinktej wojować, při haćenju na kolijach zaborzdźić. Riziko wulke njeje.

To a tamne (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016 spisane wot:

Tři metry dołheho hada su w bydlenju we Wiesbadenje popadnyli. Wobydler wjaceswójbneho domu bě wodowe blaki na wjerchu wuhladał a chcyše do wyšeho poschoda ležaceho bydlenja pohladać hić. Wobydler pak jeho wotpokaza. Alarmowani policisća wot wobydlerjow zhonichu, zo je w bydlenju had. Zhromadnje z fachowcami weterinarneho zarjada 20 kilogramow ćěžke zwěrjo popadnychu. W bydlenju knježeše tropiska włóžna klima. Po njej běhachu wjacore wulke myše, žiwa pica za hada, policija piše.

Lawica „Baari“ kónc apryla Wojerowski zwěrjenc wopušći. Tole wuchadźa ze zdźělenki coologiskeje zahrody. Z tym tež 30 lět trajace dźerženje lawow zakónča. Hłowna přičina su nowe předpisy za dźerženje zwěrjatow, kotrež w lěće 1987 twarjena připrawa za lawy hižo njespjelnja. Kompromis njeběchu namakali.

To a tamne (19.04.16)

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Lěto do jastwa dyrbi młody muž w Frankfurće nad Mohanom, dokelž bě wospjet bjez jězbneje dowolnosće z awtom jěł. Hakle před tydźenjomaj bě sudnistwo 20lětneho samsneje přičiny dla na pruwowanski čas zasudźiło. Najebać to so muž zaso za wodźidło swojeho słužbneho awta sydny, kaž wobraz błyskaća dopo­kazuje. Argument, zo jako twarski přede­wzaćel awto nuznje trjeba, sudnistwo njeakceptowaše a město toho jězbnu dowolnosć na dwě lěće blokowaše.

Aktiwisća wobswětoškitneje organizacije Greenpeace su w Londonje pom­nikam wjacorych sławnych wosobinow płunowe maski sadźili, zo bychu na zanjerodźenje powětra w britiskej stolicy skedźbnili. Potrjecheny bě pomnik legendarneho Olivera Cromwella před parlamentom runje tak kaž statua admirala­ Nelsona na Trafalgar Square.

To a tamne (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Z nowym rekordom staj wohnjowej wobornikaj­ z Pólskeje minjenu sobotu w Berlinje wubědźowanje po schodach Park-Inn-hotela na Alexandrowym naměsće dobyłoj. Szczecinjanaj trjebaštaj za 770 schodźenkow hotela runje 5:42 mjeńšin a móžeštaj tak swój dotalny rekord 6:01 samo hišće polěpšić. Wjace hač 750 wohnjowych wobornikow z wosom krajow so na běhu w 39 poschodowym domje wobdźěli. Při tym mějachu 30 kilogramow ćežki wačok na chribjeće a płunowu masku před mjezwočom.

Pytajo ze sylnym magnetom za swojimi zhubjenymi klučemi je muž w Bayerskej ručnu granatu z jězora wućahnył. Kaž rěčnik policije wobkrući, bě granata z Druheje swětoweje wójny hišće strašna. 28lětny bě magnet při wudźe připrawił, po tym zo běchu kluče do jězora padnyli. Policija granatu znješkódni.

To a tamne (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Sławny monster Nessie je namakany – znajmjeńša jeho atrapa. Ta bě so při natočenju filma před 47 lětami we hłubinach jězora Loch Ness w Šotiskej podnuriła, a wot toho časa běše zhubjena. Nětko je ju nurjenski roboter norwegskeje firmy namakał, kotryž měješe dno jězora wuměrić. Něhdźe dźewjeć metrow dołhi a štyri metry wysoki nastroj wupada kaž naddimensionalny kołp. Tón měješe 1969 w filmje „Sherlock Holmes“ Nessi zwobraznjeć. Při tym so wón podnuri.

Něhdźe 60 kilogramow kokaina je letiska policija sćazała. Drogi běchu jako małe prasowane kóstki po sto gramach mjez wuhlom ke grilowanju schowane. Posyłka wjacorych stow měchow wuhla pochadźa z Paraguayja. Drogi su šěsć milinow eurow hódne, policija zdźěli.

To a tamne (14.04.16)

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

Dokelž chcyše pola swojeje přećelki zaćišć zawostajić, je 22lětny na dwórnišću w badensko-württembergskim Rottenburgu na železniski signal zalězł. Zakazane krosnowanje pak měješe njelube sćěhi: Wón njepřińdźe hižo zaso dele. Wohnjowa wobora jeho z pomocu wjerćiteho rěbla z wjacore metry wysokeho šćežora wuswobodźi, zdźěli policija. Akcija móh­ła hórše sćěhi měć, wšako dóńdźe jeje ­dla k zapozdźenju ćahow.

Rezolutna je so 82lětna w Porynsko-Pfalcy napřećo paduchej wopokazała, jako jemu plistu wottykny. Muž bě so zhromadnje z třomi kumpanami staruški za pućom prašał. Při tym hrabny z toboły, kotraž w košiku jeje rolatora ležeše, móšeń. Jako sej wona ju wróćo žadaše, so jej paduch wusmja. Na to žona jeho mjezwoči klesny. Přesłapjeny jej paduch tobołu wróći a so z tamnymi zminy.

To a tamne (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Natutkany čěski policist wobškodźi wosrjedź Prahi ze swojim priwatnym awtom 51 parkowacych awtow a na to ćekny. Kaž policija čěskeje stolicy zdźěli, móžachu zastojnicy amokowu jězbu swojeho kolegi po pokiwach pěškow skónčić. Při kontroli naměrichu wjace hač promil alkohola. Policija nětko spyta, wobsedźerjow wšěch 51 wobškodźenych awtow zwěsćić. Cyłkownu škodu trochuja na wjace hač 100 000 eurow.

Zełharny pomocnik je 20lětnemu w Bremenje awto pokradnył. Paduch spočatnje 20lětnemu pomhaše defektne awto zaćišćeć. Při tym sydny so sam za wodźidło. Jako wóz zaskoči, „pomocnik“ z nim twochny. Při tym wšak wostaji swój nachribjetnik stejo. Policisća zamóchu jeho spěšnje identifikować, wšako běchu muža hodźiny do toho při kradnjenju we wobchodźe lepili. Za nim dale pytaja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND