To a tamne (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Potajna zelena pruha je w Strasbourgskej katedrali Našeje knjenje wot jutři­šeho hač do spočatka nazymy widźeć. Swěći-li słónčko přez zeleny črij Jakuboweho syna Judy w mozaikowym woknje cyrkwje, pućuje pruha po Božim domje, wšědnje něšto wyše. 23. septembra w 12.24 hodź. docpěje wona najwyši staw nad Chrystusowej hłowu na klětce. Fenomen je Strasbourgski inženjer Maurice Rosart 1984 wo­pisał. Po jeho mě­njenju njeje to připad, ale wotpohlad.

Hłódne mjedwjedźatko je na šuli w Denveru alarm zawiniło a je sej, po tym zo bě so z pizzu nasyćiło, w składźe imbisoweho wobchoda wusło. Policija z Colorada Springs nadeńdźe młodźo na polcy mjez žiwidłami. „Njewšědny kupc za pizzowy wobchod“ pisaše policija na twitter, po tym je sobudźěłaćer lěsniskeho zarjada mjedwjedźatko wotewzał.

To a tamne (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Hrajkowe pistole, kotrež su prawym brónjam přewšo podobne, su w sewjerorynsko-westfalskim Tönnisvorsće zasadźenje policije zawinili. Do to běštaj so hólcaj w starobje dwanaće a 14 lět w awće dźěda a wowki z nowymi pistolemi hrajkałoj. Nimojěducy šofer zawoła policiju, dokelž měješe to za wohroženje. Dokelž awto tež hišće před banku parkowaše, přijědźechu hnydom wjacore policajske awta. Bórze so wukopa, zo jedna so jenož wo hrajki. Přiwšěm njesmědźa so w zjawnosći wužiwać. Dźěd a wowka staj zastojnikam pistole, kotrež běštaj wnučkomaj na hermanku kupiłoj, sobu dałoj.

Něhdyši zwjazkowy kancler Helmut Schmidt (SPD) njetrjeba po měnjenju swojeho lěkarja kurić přestać. „Njech dale pacha. Nima zmysła, jemu ze 96 lětami kurjenje wotwučić“, lěkar nowinarjam rjekny. Schmidta běchu před tydźenjomaj zatykaneje žiły dla operowali.

To a tamne (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Nowy swětowy mišter we wubědźowanju z wotpadkowymi sudobjemi je Ste­phan Kunz. 38lětny wojak z Posaarskeje je so sobotu na swětowych mišterstwach w porynsko-pfalcskim Hermeskeilu přećiwo 40 konkurentam ze šěsć krajow přesadźił.­ Při wubědźowanju leža piloća na powalenych sudobjach a smala po 350metrowskej čarje do doła.

Dwójniki porodźić zda so za dwójniskej sotře Kerri Bunker a Kelli Wall w staće USA Utah něšto cyle normalne być. Wobě sotře wočakujetej klětu nalěto we wotstawku dweju tydźenjow znowa dwójniki. Při tym matej wobě žonje hižo dwójniski porik, po tym zo běštej so kumštnje wopłodźić dałoj. Nětko buštej w samsnym času po přirodnym puću samodruhej,­ zaso z dwójnikami.

To a tamne (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Wopačneho za swój trik wupytał je sej paduch w Sewjerorynsko-Westfalskej. 33lětny wućahny srjedu wječor w hosćencu w Bad Berleburgu mužej móšeń ze zaka. Do toho bě jemu jako pozdatnje pjany škleńcu piwa na drastu kidnył, zo móhł so na to z wulkim wobjimanjom pola njeho zamołwić. Zo bě wopor na kurje přebywacy policist, kiž tajke činki přederje znaje, paduch njewědźeše. Policist wšak přewostaji jeho hnydom swojim słužbu wukonjacym kolegam.

Z piwom woheń hašał je muž w saksko-anhaltskim Bad Dürrenbergu. Po informacijach policije je jemu tam minjenu nóc napadnyło, zo so koleso parkowaceho transportera pali. Na to wućahny wón piwo, kotrež bě za dompuć myslene, a zhaša­ płomjenja. Škoda wučinješe tuž tak jenož tysac eurow. Awto bě prawdźepodobnje wopor zapalerja.

To a tamne (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

To drje bě přechrobłe: Paduch je so w sauerlandskim Fröndenbergu do wob­choda wróćił, hdźež bě runje T-shirtaj pokradnył, a prašeše so předawarki za titu. Ta pak muža jako pakostnika spózna. Policisća­ 33lětneho zajachu. Spěšnje bě jasne, čehodla paduch titu trjebaše. Pola njeho namakachu kradnjene wěcy z pjeć wobchodow: T-shirty, płokadło, předešćnik, swěčki a gel za włosy. Na muža čaka nětko sudniska skóržba.

Runje na swojich 18. narodninach je so motorski pola Heilbronna na hromadźe błóta wobsunył. Při tym pak so jeno snadnje zrani. Młody muž jědźeše za nakładnym awtom, kotrehož zadnje wěko so njejapcy wočini a 200 kilogramow błóta z wodočisćernje so wula. 18lětny zhubi kontrolu nad motorskim a padny. Najebać to wupřachu jemu zastojnicy wjele zboža do noweho žiwjenskeho lěta.

To a tamne (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Z pěstowarnje ćeknyłoj staj pjećlětnaj pachołaj w Ruskej, po tym zo běštaj dny dołho z plastowymi łopatkami tajny tunl pod płotom dźěćaceho přebywanišća ryłoj­. Pěška jeju dwaj kilometraj dale wuhlada.­ Motiw dźěsći w Magnitogorsku 1 500 kilometrow wuchodnje Moskwy bě slědowacy: Chcyštaj sej luksusowe awto typa Jaguar kupić. Policija hólcow staršim přepoda. Nowiny mjenuja jeju po knize Marka Twaina nětko jenož hišće Tom Sawyer a Hu­ckleberry Finn.

Pozdatny čłowječi nop na ławce w Ludwigshafenskim parku je ludźi nastróžił. 49lětny muž bě nop wuhladał, jako so po parku wuchodźowaše, a zawoła na to policiju. Jako zastojnicy přijědźechu, bě so hižo šwarna ličba ludźi wokoło ławki zhromadźiła. Bórze pak rěkaše změrowaca powěsć: Pozdatny nop bě jeničce dekoracija za akwarij.

To a tamne (08.09.15)

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Při pytanju za „złotym ćahom“ z Druheje swětoweje wójny chcyła pólska armeja ze swojej techniku pomhać. Za to pak měli so wotpadki, kerčina a štomy nad pozdatnym tunlom zrumować. Tole zdźěli nawodnistwo armeje, po tym zo běchu sej fachowcy teren njedaloko městačka­ Wałbrzycha wobhladali. Wójsko čaka nětko na stejišćo komuny.

Mjerzanje z awstralskim sudnistwom ma Amber Heard, mandźelska filmoweho hrajerja Johnnyja Deppa. Wumje­tuja jej, zo je psyčkaj w priwatnym lěta­dle ilegalnje do kraja přiwjezła, bjez toho zo by to pola cła přizjewiła. Po krutych awstralskich zakonjach za škit družin smědźa psy jenož po rigoroznej kwa­rantenje do kraja. Hrajerce Amber Heard hrozy hač do dźesać lět jastwa.

To a tamne (07.09.15)

póndźela, 07. septembera 2015 spisane wot:

Nowe dwěle „złoteho ćaha“ dla su so kónc tydźenja w Pólskej jewili. Zastupnik Krakowskeho Instituta za pruwowanje maćiznow je radarowy wobraz, kotryž ćah pječa pokazuje, jako fotomontažu wotpokazał. „Je to montaža dweju fotow, kotrejž matej wšelake pikslowe struktury. Štóž radarowe foto powjetši, to hnydom widźi“, wón rjekny.

Tradicionalna bitwa ze zawkami na sławnej wojerskej akademiji West Point pola New Yorka je so lětsa bolostnje skónčiła. 30 kadetow so zdźěla ćežko zrani. Tak registrowachu 24 střasenjow mozow, jednu złamanu nohu a wjacore wuwalene ramjenja. Wobdźělnicy njeběchu prawidła dodźerželi, mějo twjerde předmjety, kaž nahłowniki, w zawkach.

To a tamne (04.09.15)

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Kaž normalny kupc je bamž Franciskus wčera wječor pola optikarja był. Přewodźany wot swojich stražnikow nóžkowaše 78lětny w ciwilnej drasće do wobchoda wosrjedź Roma, hdźež chcyše škleńcy swojich nawoči wuměnić dać. Na wšě 40 mjeńšin wón tam přebywaše. Před wobchodom zhromadźi so tójšto wćipnych ludźi, zo bychu pontifeksa widźeli. Optikarjej bamž přilubi,­ zo jeho dźěło ko­rektnje zapłaći.

Pokradnjeny tabernakl z cyrkwje w Bremenje su w jězoru na juhu města našli. Wudźer bě slěborny kašćik pod wodu wuhladał, mějo jón spočatnje za šrot. Hakle­ jako wón foto namakanki w interneće wozjewi, so zamołwići cyrkwje přizjewichu. Njeznaći běchu minjeny tydźeń tabernakl kaž tež jałmožnicu a keyboard­ z cyrkwje swjateho Piusa pokradnyli.­

To a tamne (03.09.15)

štwórtk, 03. septembera 2015 spisane wot:

500 eurow škody za jeničku blešu piwa je paduch w durinskim Kranichfeldźe načinił. Dotal njeznaty spočatnje zwrěšći, jako chcyše wrota garaže namócnje wočinić. Na to rozbi škleńčane durje. Po dopóznaćach policije pak je wón w pincy jenož blešu piwa wupił a dom přez terasu zaso wopušćił. Hódnota napoja je euro, wěcna škoda wučinja 500 eurow.

Nimale 68 lět stary kusk kwasneho tykanca britiskeje kralowny Elizabeth II. su w juhojendźelskim Lewesu za 680 eurow přesadźowali. Płodowy tykanc, kotryž je wulkeho­ podźěla alkohola dla pječa hišće­ dobry, běchu po kwasu Elizabeth a Philipa­ 1947 hosćom rozdźěleli. Kupił je kusk nětko anonymny zajimc z Los Angelesa. Tykanc je hišće w originalnej tyzce ze symbolemi kralowskeho palasta.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND