To a tamne (09.11.15)

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Wjace hač 500 000 eurow je přesadźowanje zawostajenstwa Pierrea Bricea, hrajerja Winnetouwa, wunjesło. Legendarna třělba wuzbytkowa z 65 000 eurami najwyši wunošk, kaž swójba Bricea na naprašowanje powěsćernje dpa zdźěli. Jaguar jako posledni objekt su dźensa za 18 000 eurow předali. 1 500 eksponatow w Mühlenbecku pola Berlina poskićachu. Najwjetši dźěl wunoška chcedźa dźěćacemu pomocnemu skutkej přewostajić. Pierre Brice bě w juniju 86lětny zemrěł.

Njejapcy wotwěraca so hoberska dźěra je w zwjazkowym staće USA Mississippi něhdźe 15 awtow spóžrěła, kaž lokalny sćelak WTOK rozprawja. Kak je 180 metrow dołha, 15 metrow šěroka a dźewjeć metrow hłuboka jama na parkowanišću hosćenca we wsy Meridian nastać móh­ła, dotal njewědźa. Nichtó so njezrani. Nowy spěšnohosćenc běchu hakle njedawno wotewrěli.

To a tamne (06.11.15)

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Třoch wopačnych policistow při kradnjenju lepiła je prawa policija w Berlinje. Kaž wona zdźěli, běchu mužojo wudawali, zo chcedźa personalije turistow přepruwować. Na te wašnje wšak jim móšnje kradnychu. Ciwilnym policistam bě padušna trójka napadnyła, jako japanskeju turistow narěča a so na to z jeju móšnjemi zhubi. Awto pakostnikow něšto pozdźišo zadźeržachu a muži w starobje 28, 38 a 50 lět zajachu.

13 lět zhubjeneho hólca su w USA zaso namakali. Policisća wuslědźichu 18lětneho Juliana Hernandeza skerje připadnje w Clevelandźe (Ohio). Hólc bě so w starobje pjeć lět zhubił. Po informacijach policije bydleše wón ilegalnje pola nana, kiž pak njeměješe žane prawo na njeho. Policija muža zaja. Tón bě daty hólca za wysoku šulu a jězbnu dowolnosć falšował, štož pak so wukopa.

To a tamne (05.11.15)

štwórtk, 05. nowembera 2015 spisane wot:

Po 38 000 eurow drohej rjadowniskej jězbje do New Yorka je direktor Roberta Kochoweho gymnazija w Berlinje konsekwency sćahnył a jězby tajkeho razu přichodnje zakazał. Kaž wón powěsćerni dpa rjekny, su na kubłanišću razne diskusije wo tym wudyrili, tež mjez wučerjemi. Pjenjezy za jězbu 13 šulerjow běchu z fondsa wzali, z kotrymž dźěći ze socialnje słabych swójbow spěchuja. Wšitcy šulerjo su wuměnjenja za to spjelnili.

Dwanaćelětny je w Bayerskej swojeho dźěda z kwadom – dwuwóskatym motorowym jězdźidłom – šoferował, doniž policija­ wobeju njezadźerža. Pječa měješe muž hłowybolenje wot nahłownika, na čož bě swojemu wnučkej wodźidło přewostajił, kaž 63lětny při policajskej kontroli rjekny. Dokelž njeje wnučk hišće chłostanjakmany, dóstanje dźěd skóržbu jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće dla.

To a tamne (04.11.15)

srjeda, 04. nowembera 2015 spisane wot:

Swojeho pod wliwom drogow stejaceho syna je žona w porynsko-pfalcskim Grünstadće pola policije wotewzała – a bě sama chětro natutkana. 29lětneho syna běchu póndźelu bjez jězbneje dowolnosće a ze wšelakimi wopojnymi srědkami w awće lepili. Dokelž njebě wón jich dla hižo kmany jěć, dyrbješe mać po njeho přijěć. Zastojnikam wězo „chorhojčka“ žony napadny. Pječa bě jenož dwě piwje piła. Tež jej pak policisća dalejězbu z awtom zakazachu.

Wosobinske wěcy „železneje lady“ Margaret­ Thatcher chcedźa spočatk decembra w Londonskim awkciskim domje Christie’s přesadźować. Na předań budu debjenki, toboły a kostimy něhdyšeje britiskeje premierministerki. Wěcy su 250 do 250 000 eurow hódne. Wunošk dóstanu namrěwcy politikarki.

To a tamne (03.11.15)

wutora, 03. nowembera 2015 spisane wot:

Połne pjelchi su cłownicy na Düsseldorfskim lětanišću sćazali. Wone pak běchu połne złota. 71lětna bě z njewšědnym schowom spytała, złote debjenki w hódnoće 16 000 eurow pašować. Zastojnicy pak pjelchi w jeje tobole namakachu. Tež dźowka 71lětneje měješe debjenki za tysac eurow při sebi. Dowolene by 430 eurow było. Nětko matej so před sudnistwom zamołwić. „Znajemy tójšto schowow za debjenki, ale pjelchi běchu nam nowe“, praji rěčnik cła nowinarjam.

555 přerazantnych šoferow wšědnje je awtomatiska připrawa za měrjenje spěšnosće na awtodróze njedaloko Wiena fotografowała. Wot meje běchu na twarnišću spěšnosć 80 km/h wukazali a błyskač stajili. Mjeztym je dróha dotwarjena a měrjenski nastroj zaso preč. 100 000 šoferow pak přiwšěm chłostanku dóstanje.

To a tamne (02.11.15)

póndźela, 02. nowembera 2015 spisane wot:

Z awtom do bydlenskeje stwy jěł je muž při njezbožu njedaloko sewjerorynsko-westfalskeho Wesela. 22lětny bě sobotu rano w křiwicy kontrolu nad wodźidłom zhubił, je na to z awtom płót přełamał a sćěnu domskeho a hakle w by­dlenskej stwě stejo wostał. Šofer so snad­nje zrani. Wobydlerjo wostachu njezranjeni, stwa pak je chětro rozbita. Policija trochuje cyłkownu škodu na 70 000 eurow.

Z jónkrótnej telefoniskej rozmołwu je na štomje sedźacy muž w USA přihladowarjam telewizijneho wusyłanja strašne zapławjenja w zwjazkowym staće Texas zbližił. Po sylnym zliwku bě woda awto muža sta metrow sobu storhnyła. Skónčnje so jemu poradźi z awta na štom zalězć. „Sedźu tu na štyri metry wysokim štomje. Je chětro zyma“, muž moderatoram life-wusyłanja telefonisce rozłoži. Po štyrjoch hodźinach jeho wuchowachu.

To a tamne (30.10.15)

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Ruku wulki pawk za hrajkanje je w Düsseldorfje zasadźenje wohnjoweje wobory zawinił. Starosćiwa žona bě pawka na zadnim dworje wuhladała a nuzowe čisło woliła. Přichwatani fachowcy wěcku spěšnje wujasnichu: Pozdatny ptakopawk bě z gumija a nimo toho pobrachowachu jemu štyri nohi. Wobornicy žonje namjetowachu, pawka za halloween wužiwać, štož pak wona radšo wotpokaza.

Po tym zo bě při nakupowanju padnyła, wobskorži žona kupnicu na bolosćowy pjenjez 1 800 eurow. Wona bě so na włóžnej podłoze zeleninoweho wotdźěla wob­­sunyła a so při tym na hłowje a kolenu zraniła. Nimo toho roztorha sej cholowy a skóncowa sej nawoči. Kupnica wotškódnjenje wotpokaza, měnjo, zo bu wotdźěl krótko do njezboža rjedźeny. Sudniske jednanje so dźensa zahaji, wusud njeje tuž hišće jasny.

To a tamne (29.10.15)

štwórtk, 29. oktobera 2015 spisane wot:

Alarm na awtodróze wopicy dla: Na škitnej sćěnje přećiwo harje sedźaca kapucinska wopička při awtodróze A 30 pola Rheine w Münsterskim kraju je zasadźenje policije zawiniła. Dokelž njemóžachu je zastojnicy přiwabić, dyrbješe skótny lěkar zwěrjo z mjenom Dolly pohłušić. Wone njepochadźeše ze zwěrjenca, ale bě swójbje ćeknyło, kotraž ma doma tež wjacore wopicy. Dokelž měješe swójba za to trěbnu dowolnosć, móžachu ju spěšnje zwěsćić a jej Dolly zaso přepodać.

Stadło howjadow w schleswigsko-holsteinskim Mörelu je nowa swójba po­zdatnje wosyroćeneho dźiwjeho swinjeća. Wone je z kruwami na pastwje, hrajka sej z nimi a pyta mjez nimi škit. Wobsedźer stadła młodu rancu přidatnje picuje, dokelž wona za swoju starobu dosć njewaži. Snano je to přičina, zo su ju dźiwje swinje w lěsu wustorčili.

To a tamne (28.10.15)

srjeda, 28. oktobera 2015 spisane wot:

Z pokradnjenym awtom, bjez jězbneje dowolnosće a z alkoholom w kreji je 19lětny muž z Podstupima w Michendorfje do laternje zrazył, na to pak dale jěł. Policija awto z natutkanym šoferom a dalšimi sobujěducymi w bliskosći nańdźe. 19lětny přizna, zo bě klučik w diskotece namakał a sej parkowace awto wzał. Policija přepytuje nětko ćeknjenja po njezbožu, jězdźenja bjez jězbneje dowolnosće, alkohola a padustwa dla. Wěcna škoda wučinja něhdźe 4 500 eurow.

Kołbasu namakała je žona w ručnej tobole, kotruž bě pola internetneho wikowarja Zalando skazała. Na Facebook-stronje wikowarja so wona wězo hóršeše, štož je mjeztym 14 000 wužiwarjow Facebooka z „lubi so mi“ kwitowało. Přede­wzaće njemóže sej misnjenje rozkłasć, wšako ze žiwidłami scyła njewikuje.

To a tamne (27.10.15)

wutora, 27. oktobera 2015 spisane wot:

Wulěty z Ferrarijom wobmjezować chcedźa w sewjeroitalskim měsće Maranello, sydle awtotwarca. Tam móža sej zajimcy tajki sportowy wóz požčić a po hasach a susodnych wsach smalić. Po pohórškach gmejnow hary dla pak su nětko jězby mjez 12.30 a 15 hodź. kaž tež po 19 hodź. zakazali. Do Maranella, hdźež ekskluziwne awta twarja, přichadźa kóžde lěto wjele fanow předewšěm z USA a Němskeje, zo bychu raz z Ferrarijom jěć móhli.

Halloween-swjedźenja so wzdać je kubłanske ministerstwo sewjeroruskeho přistawneho města Archangelska šulam radźiło. Přepytowanja su pječa wunjesli, zo nałožk wuwiću dźěći škodźi. Nimo toho­ njewotpowěduje zaměram kubłanja a so tež tradicionalnym ruskim hódnotam spřećiwja, rěčnik potwjerdźi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND