To a tamne (06.06.16)

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Swój prěni skok z parašutom wuspěšnje zmištrowała je 90lětna ćěłozwučowarka Johanna Quaas z Halle. Po Guinnessowej knize rekordow je wona najstarša ćěło­zwučowarka swěta, kotraž so aktiwnje na wubědźowanjach wobdźěla. Při wčerawšim skoku bě jej swětowy mišter w ćěło­zwučowanju Eberhard Gienger jako tandem poboku. Wobaj startowaštaj w lětadle AN-2 z lětanišća Böhlen južnje Lipska a přizemištaj bjez problemow. Skok bě dar k 90ćinam Johanny Quaas.

Přewótreje hudźby dla je policija w Frankfurće nad Wódru sobotu rano studentski swjedźeń skónčiła a wótřerěčaki sobu wzała. Party w internaće njebě přizjewjena. Dokelž studenća po prěnim napominanju policije dale swjećachu, přijědźechu zastojnicy z wjacorymi awtami hišće raz. Tónkróć ludźi domoj pósłachu a wótřerěčaki sćazachu.

To a tamne (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:

Štó sćele jěd ze Singapura? Muž z Lipska je so chětro nastróžił, jako pakćik z napisom „Gift“ z aziskeho měšćanskeho stata do domu dósta. Policiji wón rozpjeršeny rozłoži, zo sej pakćik wočinić njezwěri. Ta pak jeho při telefonje změrowaše: Gift je jendźelske słowo a woznamjenja „dar“.

Sewjerna Irska budźe europski koparski mišter – znajmjeńša, dyrbjała-li naj­wjetša koparska fachowča Němskeje prawje měć. Elefantka Zella wěšćeše dźensa w Stuttgartskim zwěrjencu z oraklom wotběh europskich mišterstwow w Francoskej, kotrež so dźensa za tydźeń zahaja. Za Němsku derje njewupada: Hižo prěnju hru přećiwo Ukrainje 12. junija mustwo Joachima Löwa přěhraje. Partija přećiwo Pólskej skónči so njerozsudnje. 49lětna Zella dyrbješe bule z barbami jednotliwych krajow z koša brać.

To a tamne (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Jogger, kiž bě lac z přidatnymi ćežidłami woblečeny, je w Hamburgu wulkozasadźenje policije zawinił. Swědk bě muža z podhladnym lacom při dźěłowym zarjedźe wobkedźbował. Dokelž měješe jeho za atentatnika z rozbuchlinu při ćěle, alarmowaše policiju. Ta přijědźe z 30 awtami ­a cyłkownje 60 zastojnikami. Woni zwěsćichu, zo jedna so wo muža, kiž ma na dźěłowym zarjedźe swój běrow. Přidatne ćežidła měješe wón při ćěle, zo by sportowe wužadanje wjetše było.

13 000 eurow drohu skulpturu z lutych legoklockow je štyrilětny hólc w Chinje skóncował. Hólčk bě ze staršimaj wustajeńcu „Lego-expo“ na juhu kraja wopytał. Tam započa wón do figury, tak wulkeje kaž čłowjek, bić, na čož so konstrutk sypny. Twarcy wuměłskeje twórby su zamołwjenje staršeju akceptowali a sej žane wotškódnjenje nježadaja.

To a tamne (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Awdiencu pola bamža dóstała je amtěrowaca Miss Germany, wučerka katolskeje nabožiny Lena Bröder. 26lětnej spjelni so tak „són žiwjenja“, rjekny wona powěsćerni dpa. Bamž Franciskus chce ju 15. junija we Vatikanje witać. Budźe to prěni króć scyła, zo bamž Miss Germany na awdiencu přijmje. Bröder, kotraž bě sej titul w februaru zdobyła, wuwučuje w Münsteru domjacnosć a katolsku nabožinu.­ Hakle na zjězdźe katolikow w Lipsku je wona za swoju wěru wabiła.

Za wodźidłom awta dźěćo ćěšiła je žona w Španiskej, na čož ju policisća zajachu Zastojnicy běchu 25lětnu zadźerželi, po tym zo bě na křižowanišću wopak wotbočiła. Hakle po tym wuhladachu dźěćo na klinje žony. Nimo toho zwěsćichu, zo njebě jězbna dowolnosć žony hižo płaćiwa. Wostanje tuž najprjedy raz w jastwje, zo bychu ju sudnikej předstajili.

To a tamne (31.05.16)

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Z wunamakanej zběrku na dobro noweho kumštneho trawnika na sportnišću sewjerorynsko-westfalskeho Warsteina staj młodostnaj w starobje 13 a 15 lět spytałoj, kapsny pjenjez wuzbytkować. Jedyn z darićelow wšak so w sportowym towarstwje akcije dla naprašowaše, hdźež ničo wo njej njewědźachu. Jako muž młodostneju znowa při zběranju pjenjez lepi, jeju zadźerža a zawoła policiju. Staršemu hrozy nětko skóržba jebanstwa dla.

Z drogowym testom pola policije je 22lětny swojej přećelce w Kölnje dopokazać chcył, zo drogi njebjerje. Jědźeštaj tuž njedźelu na policajsku stražu w Sankt Augustinje, hdźež jemu přeće za testom spjelnichu: Tón pak wujewi, zo bě kokain brał, štož dyrbješe skónčnje při­znać. Dokelž bě pod wliwom drogow z awtom jěł, hrozy jemu nětko sudniske jednanje.

To a tamne (30.05.16)

póndźela, 30. meje 2016 spisane wot:

Wjace hač 23 000 cigaretow chcyše swójba z Berlina z Pólskeje do Němskeje pašować, za čož wužiwaše dźěćacy wozyčk a wjacore kófry. Kaž policija zdźěli, su zastojnicy swójbu, porik z dwěmaj dźěsćomaj, w dwórnišćowej hali w Frankfurće nad Wódru kontrolowali. Pěškam běchu zdźěla derje widźomne cigarety napadnyli. Cyłkownje 114 tyzow po dźesać tyzkach pólskich cigaretow zastojnicy z wačokow wućahnychu.

K bijeńcy při wěrowanju je na stawni­stwje w Mannheimje dóšło, při čimž so přistajena stawnistwa zrani. Kaž rěkaše, njeběchu přiwuzni nawoženje z njewjestu spokojom. Na to dóńdźe na stawniskej žurli k bijeńcy. Přiwšěm so porik zmandźeli a swjećeše kwas bjez dalšich mylenjow. Přećiwo štyrjom podhladnym přepytuje policija nětko ranjenja ćěła a wobškodźenja wěcow dla.

To a tamne (27.05.16)

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Swoje olympiske złoto z lěta 2004 přisadźił je něhdyši čěski star dźesaćiboja Roman Šebrle. Bywšemu swětowemu rekordnikej pokradnychu medalju na šulskim sportowym zarjadowanju, hdźež bě ju wobdźělnikam golfoweho turněra pokazał­. To rozprawja dźensa portal sport.cz. 41lětny Šebrle přilubja spraw­nemu „namakarjej“ zhromadnu wječer a fotoknihu wo Olympiskich lětnich hrach 2004 w Athenje.

Wosrjedź nocy dźěłacy zahrodnicy su w Mainzu zasadźenje policije zawinili. Z pomocu kapsnych lampow kładźechu woni na zahrodźe trawnikowe maty. Susodźa mějachu jich za paduchow a wołachu policiju. Zastojnikam, kotřiž běchu z wjacorymi awtami přijěli, nócni dźěłaćerjo rozjasnichu, zo běchu so časowje zaličili a chcychu nadawk na kóždy pad dočinić, byrnjež hižo pozdźe było.

To a tamne (26.05.16)

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Wjace hač kilogram jara jědojteje chemikalije cyankali je 86lětny slědźer insektow na policajsku stražu w Frankfurće nad Mohanom přinjesł. Tam wón rjekny, zo ma jěd wot mandźelskeje zemrěteho kolegi, a warnowaše zastojnikow, sudobja wočinić. Policija skaza na to hnydom fachowcow za znješkódnjenje strašnych maćiznow. Hižo něšto miligramow cyankalija móže smjerć zawinić. Slědźer bě z kolegu z tohole jěda wšelake srědki přećiwo škódnikam wuwiwał.

Z małym roboterom chcedźa nětko na Augsburgskim dwórnišću zakaz kurjenja přesadźić, kotryž wšak tam hižo dlěje hač dwě lěće płaći. Najebać to tam mnozy dale kurja. Roboter ludźi přećelnje na to skedźbnja, zo je kurjenje zakazane, a přewodźa jich hač k wuchodej dwórnišća. Sobudźěłaćerjo měšćanskich zawodow nastroj wobkedźbuja. Nowy koncept je wuspěšny: Ludźo reaguja jara pozitiwnje.

To a tamne (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Nošerki pjenkatych črijow su same wina, hdyž so ze swojimi črijemi na někajkich widźomnych zadźěwkach kopola. Tole je wyše krajne sudnistwo we westfalskim Hammje rozsu­dźiło. Lěta 2014 bě žona před dźiwadłom města ze swojimi 4,5 centimetrow wysokimi pjenkami w dźěrkach gumijoweje maty wisajo wostała a sej nohu złamała. Dokelž bě dołhi čas chora, žadaše sej wot města 2 000 eurow wotškódnjenja.

Mylić dał njeje so paduch w Ulmje, hdźež bě so přez njezamknjene durje do bydlenja­ žony dóstał. Wona wotući, jako muž do spanskeje stwy zastupi. Najprjedy wšak sej wobydlerka mysleše, zo je to jeje mandźelski; jako pak zadoby­warja narěča, so tón cyle jednorje wobroći, durje začini a w bydlenskej pilnje dale pytaše. Hakle jako žona za nim přińdźe a wótře na njeho wołaše, paduch ćekny.

To a tamne (24.05.16)

wutora, 24. meje 2016 spisane wot:

Swoju móšeń zhubił je paduch w Bochumje. Do toho bě wón z wjaceswójbneho domu telewizor a kompjuter pokradnył, po tym zo bě bydlenske durje na druhim poschodźe namócnje wočinił. Zawostaji pak jasne slědy: móšnju z wosobinskimi dokumentami. Policija móžeše 34lětneho paducha na to zajeć a zawěsćić, zo „mamy tola hišće tajke něšto kaž sprawnosć.“

Sto lět stare čłowječe kosće su při twarskich dźěłach w sewjernych Smolinach našli. Přičina smjerće njeje hišće znata, za dalše přepytowanja na městnje namakanki su mjeztym fachowca krajneho zarjada­ za hladanje pomnikow a archeologiju skazali. Wobsedźer ležownosće w saksko-anhaltskim Ilsenburgu bě dźě­ru­ za swimmingpool rył. Při sylnym dešću so sćěna sypny a wotkry nopaj kaž tež wjacore kosće.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND