Zapósłane (06.05.16)

pjatk, 06. meje 2016 spisane wot:

Na přinošk Křesćana Krawca ze 17. měrca 2016 w Serbskich Nowinach poćahuje so Helmut Schippel z Njebjelčic:

Skerje připadnje zhonich wo přihłoso­warjach pomjatneje tafle za zamordowaneho pólskeho nućeneho dźěłaćerja Staszeka we Łomsku. Poćah k němskej holcy bě jeho zahuba. Zasudźichu jeho k smjerći a nuzowachu mnohich cuzych dźěłaćerjow kaž tež Němcow a Serbow, jeho wotprawjenju přihladować. Na tule njeprawdu dyrbjało so trajnje dopominać. To móhło so stać z pomjatnej taflu pola Łomska abo, kaž su to w Njebjelčicach činili, ze skulpturu.

Zapósłane (25.04.16)

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:

Zrudźaca powěsć so we Wotrowje rozšěri, zo je něhdyši šulski nawoda Jan Herman nimale 100lětny zemrěł. K tomu piše Jan Wjenk w mjenje Wotrowskich šulerjow:

Narodźiwši so do wulkeje swójby přežiwi Jan Herman hrózbnu Druhu swětowu wójnu a sta so w Radworju z wukubłanym nowowučerjom. Tam zezna w susodnej wsy pozdźišu mandźelsku Adelheid. Do mandźelstwa narodźichu so jimaj štyri dźěći. Jan měješe zbožo, přińdźe do Wotrowa a wučerješe z Janom Meškankom, Cyrilom Nawku, Francom Kubašom a Jurjom Grósom. Dźěći, mjez nimi mnoho ćěkancow, chodźachu dwaj lětnikaj hromadźe do jedneje rjadownje. To měješe tež swoje lěpšiny. Na jednej stronje słyšachu, što starša rjadownja wuknje a lěto pozdźišo bě to za nich wo­spjetowanje, su-li dokładnje kedźbowali. Při tym nawuknychu mnozy ćěkancy tež serbšćinu a stachu so samo pozdźišo wučerjo.­

Zapósłane (19.04.16)

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Pod nadpismom „Trjebaja Serbja hišće serbskorěčnu sorabistiku?“, poćahujo so na přinošk w SN z dnja 9. měrca, piše Christiana Piniekowa z Choćebuza:

Zapósłane (07.04.16)

štwórtk, 07. apryla 2016 spisane wot:

Lubina Žurec-Pukačowa z Choćebuza piše wo koncertnym dožiwjenju w SLA:

Minjeny pjatk wječor dožiwi zajimowany publikum w rjanej nowej žurli na Budyskej Wonkownej Lawskej pisany program. Pjeć „Serbskich rejow“ Jana­ Pawoła Nagela – hnujace to zjednoćenje słowjanskich folklornych motiwow ze srědkami moderneje hudźby – koncert zahaji. Slědowacej dwě sinfoniji Leopolda Mozarta zadobyštej so na jara spodobne wašnje do wutrobow připosłucharjow. Swoju kuzłarsku mišterku je orchester SLA našoł we wuměłči Anett Baumann, kotraž bě solistka swětosławnych wiolinowych koncertow cyklusa „Štyri počasy“ Antonija Vivaldija. Dźakowano jeje zamóžnosći a wulkotnej interpretaciji zhromadnje z orchestrom pod wuměłskim nawodom Dietera Kempy wupřestrěwachu so zynki a wobrazy nalěća, lěća, nazymy a zymy po žurli: Ptački spěwachu a žołmički pluskotachu, słónco smaleše a njewjedro hrožeše.

Tele koncertne dožiwjenje běše woprawdźe wobkuzłace, a z dušu połnej rjanych zynkow so publikum dźakowaše. Škoda, zo bě jenož tak mało ludźi pře­prošenje sćěhowało.

Zapósłane (23.03.16)

srjeda, 23. měrca 2016 spisane wot:

Křesćan Buk z Drježdźan wupraja so k njedawnym wólbam krajnych sejmow:

Njedźelu tydźenja běchu w třoch zwjazkowych krajach nowy krajny sejm wolili. Wuslědki su wostrózbjace, knježerstwowe strony zhubichu, hač na Porynsko-Pfalcsku, swoju dotalnu wjetšinu. Wina na tym je prawopopulistiska strona AfD, kotraž je we wšěch krajach dwucyfrowe rezultaty zdobyła.

W februarskim čisle měsačnika Pomhaj Bój, na stronomaj 4 a 5, je wozjewjena reportaža­ wo wotprawjenju młodeho Polaka­ w lěće 1942 njedaloko (Njeswačanskeho) Łomska – kak je tomu dóšło, kak je so wobwěsnjenje wotměło a što so w lětach po tym w tym zwisku stawaše. Awtorka Trudla Malinkowa je slědźiła a zezběrała fakty, da wočiswědka rěčeć a storhnje z tejle dokumentaciju po­dawk ze zabyća do njezabyća.

Zapósłane (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

K přinoškej w SN ze 4. měrca „Hdźež jenož­ myše rejuja ...“, Křesćan Buk z Drježdźan slědowace přispomnja:

Wěcownje analyzuje Měrćin Weclich situaciju hosćencow w Serbach, kaž na přikład­ w Pančicach-Kukowje a dalšich komunach. K wšemu rozmyslowanju pak dyrbi so naspomnić, zo je čas prawniskeje njewěstoty we wuchodnej Němskej wotběžany. Za wšě prawa restitucije bě termin 31. december 1994. We wosebitych­ padach su jón z dowolnosću zwjazkoweho financneho minis­terstwa wo krótki čas podlěšili. To je prawniski fakt. Druhi je, zo běchu naše komuny tež zwonka Serbow – haj, tónle problem, kaž jón awtor wopisuje, njeje regionalny, ale nadregionalny –, swoje předkupne prawo wuži­wajo hosćency a druhe ležownosće kupowali z wotpohladom, je snano pozdźišo z dobytkom zaso předać, štož pak bě častodosć zličbowanka bjez korčmarja. Tak dóńdźe k napoł rozpadanym twarnišćam, a gastronomiske zastaranje njebě hižo zaručene.

Zapósłane (09.03.16)

srjeda, 09. měrca 2016 spisane wot:

Regina Šołćina z Konjec piše po zakónčenju rjada dźiwadłowych předstajenjow „Wumrěć njedawa, ćeta“:

Zaso je naša lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy jednu etapu swojeho 24lětneho skutkowanja dokónčiła. A to, jako so w Haslowje posledni raz zawěšk zběhny k hrě „Wumrěć njedawa, ćeta“, z kotrejž smy najskerje wjele ludźom wjeselo wobradźili.

Dźakować pak chcemy so dźensa po tymle puću jónu našim medijam – Serbskim Nowinam kaž tež Serbskemu rozhłosej. Wone su nas swěrnje přewodźeli wot „horceje fazy“ zwučowanjow hač do kónca předstajenjow. Tak mějachmy móž­nosć, rěčane serbske słowo, kombinowane z „kekliju“, za naš wjesny lud, zakład serbstwa, na jewišćo přinjesć. Dale słuša dźak našim serbskim korčmarjam. Čujemy so cyle jednorje „doma“ pola nich.

Zapósłane (03.02.16)

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

K wčerawšemu dopisej Marje Michałkoweje měni rěčnik iniciatiwneje skupiny Serbski sejm dr. Měrćin Wałda:

Marja Michałkowa piše, „zo je so Domowina wospjet z iniciatiwnej skupinu zetkała“. Informacija cyle jednorje njetrjechi. Smy so z předsydu w zašłych pjeć lětach­ jenož tajnje zetkali a tež w lobby­jowej skupinje Domowiny wo tym rozmyslowali, hač scyła hromadźe rěčimy. Žnějachmy pak jenož wurěče. K zjawnemu dialogej njeje dóšło, tež w Zwjazkowym předsydstwje Domowiny nic. Přikład: Čłonka gremija Monika Cyžowa praji w SN z 30. apryla 2014: „Smy wobzamknyli, zo so z tym wjace njezaběramy. Na kóždym zeńdźenju pak mamy naležnosć Serbski sejmik na blidźe.“ Prawje tež je, kaž w rozprawje SN ze 26. januara 2016 rěka, zo je nam ministerka dr. Eva-Maria Stange podpěru přilubiła, „zo by mjez Serbami k zjawnemu a fairnemu dialogej dóšło“. Wona pokaza na ćeže, dialog chcyć „wothorjeka“ diktować, a rjekny, „zo chce so do wěcy hłubšo zanurić, z ludźimi rěčeć a fairnu debatu podpěrać“. Knjeni Marja Michałkowa, prosymy Was wo rozmołwu – najlěpje z ministerku dr. Stange –, zo móhli njedorozumjenja wujasnić.

Zapósłane (02.02.16)

wutora, 02. februara 2016 spisane wot:

Předsydka Rady za serbske naležnosće w Swobodnym staće Sakskej Marja Michałkowa­ reaguje na přinošk SN wo iniciatiwnej skupinje za Serbski sejmik „Ministerka pomoc přilubiła“:

26. januara 2016 bě w Serbskich Nowinach wozjewjene, zo ministerka dr. Eva-Maria Stange iniciatiwnu skupinu za legitimowane­ zastupnistwo Serbow – Serbski sejm – podpěruje. Zastupjerjo Rady za serbske naležnosće w Swobodnym staće Sakskej so dźiwaja. Čehodla?

Mějachmy jako serbska rada Sakskeje 21. januara swoje regularne posedźenje w krajnym sejmje. Mjez druhim smy so ze statnej ministerku, knjeni Stange, wobšěrnje rozmołwjeli. SN wo tym rozprawjachu. Wězo su so čłonojo serbskeje rady ministerki prašeli, što k idejam iniciatiwneje skupiny měni. Wona nam cyle jasnje wotmołwi – a tak steji to w protokolu posedźenja –, zo so do wěcowneje diskusije Serbow njeměša. Wo tym maja Serbja sami rozsudźić. Tohodla nas rozprawa w SN zadźiwa. Njemóžu sej předstajić, zo ministerka tak rozdźělnej měnjeni zastupuje.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND