Jenož pomoc abo hižo wójna?

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Němski airbus je w nocy na srjedu wojerske lětadła w boju přećiwo Islamskemu statej natankował. Smy so mjez Serbami naprašowali, hač Němska bój jeno podpěruje abo hač je hižo we wójnje.

Hižo wjelelětna tradicija

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Na kóždolětny adwentny koncert 1. kulturneje brigady Budyskeho Serbskeho gymnazija bě tež minjenu sobotu zaso tójšto zajimcow chóroweje hudźby a spěwa do Budyskeje Michałskeje cyrkwje přišło. Jan Kral a Sara Mičkec staj so mjez wopytowarjemi lětušeho koncerta naprašowałoj, što jich kóžde lěto znowa na dohodownu hudźbnu chłóšćenku do sprjewineho města wabi.

Njemóžemy přihladować

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Tež Němska wobdźěla so na wojerskim zasadźenju přećiwo teroristiskej milicy Islamski stat (IS) w Syriskej. Marko Wjeń­ka je so mjez serbskimi zapó­słan­cami sakskeho krajneho a zwjazko­we­ho­ sejma wobhonił, što k tomu měnja.

Marja Michałkowa, zapósłanča CDU w zwjazkowym sejmje: Bój přećiwo IS je zhromadny nadawk. Wón zapřijima diplomatiske, policajske a wojerske srědki, byrnjež tež jenož jako posledni wupuć. Wuskušowanske lětadła, fregata a tankowanske lěta­dło su tři elementy wobdźělenja Němskeje, kotrež podpěruju. Zo němscy wojacy w Syriskej wojuja, wostanje wuzamknjene.

Alojs Mikławšk, zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje: Je to trěbny, ale zdobom jara bolostny krok. Wuwiće radikalizma a politiskeje njestabilnosće njebu minjeny čas w potrjechenych krajach prawje posudźowane. Ličby ćěkancow dopokazuja, zo njeje so tež w tymle prašenju prawje a spěšnje dosć reagowało. Dyrbimy so prócować, zo našich wobydlerjow njepřežadamy. Město toho měli so sobu wo to starać, wuměnjenja w potrjechenych krajach tak polěpšić, zo maja ludźo tam perspektiwu.

Solidaritaw porjadku

wutora, 24. nowembera 2015 spisane wot:

141. schadźowanka je nimo. Cordula Ra­tajczakowa je so sobotu po programje mjez hosćimi wobhoniła, kak su so jim předstajenja na jewišću spodobali.

Měrka Pawlikowa z Berlina: Po dźesać lětach běch nětko zaso raz na schadźowance. A je so woprawdźe wudaniło, z Berlina sem přijěć. Wosebje Lipšćanski kabaret je so mi lubił, a „Bohemian Rhapsody“ studentskeho chóra bě jara poradźeny přinošk. Technika na kóncu bě wězo katastrofalna, škoda.

Jurij Lebza z Koslowa: Bě w porjadku. Nimo toho so prašam, kak dołho chce Škit Budyšin hišće studować. Kónc njebě čisće zrjadowany, za to pak dosć spon­tany, tež to móže so ći lubić.

Dr. Piotr Pałys z Opola: Sym prěni króć swjedźeń serbskich studentow dožiwił, a bě jara rjenje. Wosebje zajimawe je, zo ma młodźina wšitko w rukomaj. Myslu sej, zo je to w druhich wulkich krajach, kaž je to tež Pólska, jara ćežko namakać młodych ludźi, kotřiž so w tajkich předewzaćach takle angažuja. A wuměłski niwow zda so mi jara wysoki być.

„Sym so jara smjał!“

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:

„Nic so smjeć!“, rěka nowa serbskorěčna inscenacija NSLDź, kotraž je minjenu sobotu w Budyskim Dźiwadle na hrodźe premjeru swjećiła. Komedija znazornja přećiwki a njedorozumjenja, wěrnosće a łžě lubosćinskeho poćaha. Mjez přihladowarjemi w rozwólnej naledźe je Cordula Ratajczakowa někotre měnjenja nazběrała.

Z domiznu so identifikować

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Mjez wulkej ličbu wopytowarjow powołanskich wikow je so Bernadet Langec někotrych šulerjow a předewzaćelow za zaćišćemi prašała.

Lajkojo pokazuja wuběrny wukon

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Pasionska hra „Wy sće swětło swěta“ měješe sobotu w Chrósćicach premjeru. Alfons Handrik je so někotrych přihladowarjow za jich zaćišćemi prašał.

Regina Šołćina, Konjecy: Mam wulki respekt prěd akterami a zamołwitymi. Kóždy z hrajerjow so ze swojej rólu identifikuje, ničo njeje skomolene. Za wulku syłu zapřijatych sobuskutkowacych je jewišćo nimale přemałe. Z česćownosću zhladuju na wukon, wědźo, zo móže sej kóždy wjele sobu domoj wzać.

Měrćin Korjenk, Sernjany: Wuběrny hrajerski wukon kóždemu wuwědomja, kak su Jězusa hanili a kak je, woprujo so za nas, ćerpjeć dyrbjał. W myslach nańdu paralele k dźensnišemu časej. Jewišćowy wobraz na farskej łuce je fantastiski.

Jurij Lebza, Koslow: Přirunujo dźensniše předstajenje z tym před dźesać lětami zwěrju sej twjerdźić, zo njeje to proste wospjetowanje. Akterojo swoje róle njewothrawaja, ale su so do nich połnje zažiwili. Je wobdźiwanjahódne, kak to lajkojo, kotřiž zdźěla ženje hišće na jewišću stali njejsu, zamóža.

Wupuć abo problem?

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Pobrachowacy zajim młodostnych za wukubłanje w rjemjeslniskich powołanjach firmy a mištrow poćežuje, dorost namakać. Móžny wupuć zda so być integr­acija zwólniwych z rjadow ćěkancow. Takle posudźuja rjemjeslnicy a předewzaćeljo móžnosć, wukubłać młodych migrantow:

Tomaš Rječka, předewzaćel z Kamjenjej: Mam dweju wučomnikow. Njeby-li druheje móžnosće było, bych tež cuzym młodostnym šansu dał, tule powołanje wuknyć. Jeli su zwólniwi a žadanja spjelnja, čehodla nic. Nimam ničo přećiwo wukrajnym zajimcam, kotřiž so sprawnje wo dźěło abo wukubłanje prócuja. Mam hižo ruskeho sobudźěłaćerja a sym z nim jara spokojom.

Wolfgang Noack, předewzaćel z Kruš­wicy: W rjemjeslniskim zawodźe, hdźež dźe wo to, spěšnje jednać a rozsudźić, njezbywa chwile za wobšěrne rozjasnjenja, to dyrbja přistajeni reagować. Mam wobmyslenja, zo bychu to ćěkancy móhli. To njeby firmje tyło, bychmy-li na to dźiwać dyrbjeli, cuzych do materije zadźěłać. Politika měła w tym nastupanju wotpowědne wuměnjenja wutworić.

Chwalbu Hózčanam

wutora, 08. septembera 2015 spisane wot:

Błóto, korjenje, kamjenje, Čorny Halštrow – wšo to dyrbjachu wobdźělnicy prěnjeho Blackbird-runa njedźelu w Hózku přeprěčić. Bernadet Langec je so přihladowarjow a běharjow za jich zaćišćemi prašała.

Miriam Korchec z Koćiny: Hózkowska młodźina je něšto wulkotneho na nohi stajiła. Wosebje mje zwjesela, zo je sej telko serbskich młodostnych sem dojěło. Smědźach při přihotach kaž paslenju kostimow sobu pomhać a tak k poradźenju lóštneho podawka přinošować.

Tomaš Korch z Konjec: Za Hózk, poprawom za cyłu Łužicu, je tónle běh zajimawa a wosebje mokra nowosć. Z krasnej ideju zamó młodźinski klub wjace hač 100 běharjow a hišće wjac přihladowarjow wšěch starobnych skupin přiwabić. Płuwanje w Čornym Halštrowje a krosnowanje z rěki stej so mi jako přihladowarjej najlěpje spodobałoj.

Měšeńca wulce poradźena

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:
DJjej Dr. Kary – Wilda Panda piskaštaj hač do ranja. Foto: Clemens Šmit

nawěšk

nowostki LND