Žane prawe wólby to njebyli

póndźela, 13. februara 2017 spisane wot:

Přichodny zwjazkowy prezident Němskeje budźe dr. Frank-Walter Steinmeier. Wjetšina Zwjazkoweje zhromadźizny je 61lětneho politikarja SPD wčera w prěnim wólbnym kole na čoło němskeho stata wuzwoliła. SN su so wobhonili, što čitarjo k tomu měnja.

Dr. Annett Brězanowa, sobudźěłaćerka Serbskeho instituta z Dobrošec: Mi bě wčerawše zarjadowanje přehładke, přepředwidźomne, wuslědk dźě bě hižo do toho jasny – poprawom njejsu to žane prawe wólby byli. A koho tam jako takrjec přerězk ludu předstajichu – wólbne žony a wólbnych muži, kotřiž su nimo zapósłancow sejma prezidenta wolić směli – to bě luta prominenca. Bych sej přała, zo móhli kandidaća kaž prof. dr. Christoph Butterwegge woprawdźe prawu šansu dóstać.

Krystof Rjeda z Pančic-Kukowa: Hač je Frank-Walter Steinmeier prawy muž za zastojnstwo zwjazkoweho prezidenta, to sprawnje prajene njewěm. Wón pak je w zašłosći často dopokazał, zo na mjezynarodnej runinje wě, kak ma wustupować. Myslu sej, zo njebudźe na škodu, hdyž wón swoje politiske nazhonjenja w našim kraju nałožuje.

Turněr lětsa bjez Tokarnje

póndźela, 06. februara 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń je Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, zhromadnje ze serbskimi Sokołkami a Sokołami skupiny za 35. volleyballowy turněr wo pokal Domowiny 1. apryla w Budyšinje wulosował. Jurij Bjeńš je so někotrych wobdźělnikow prašał, što wo zestawje skupin dźerža, kotre mustwa faworizuja, kotry zaměr sami maja a što dźerža wo rozsudźe, mustwo z pólskeje Tokarnje wjac njepřeprosyć.

Benedikt Smoła ze Swinjarnje (Bratrowstwo Róžant): Našu skupinu posudźuju jako jara sylnu. Nimo Dwójneje nule a Handicapa budźemy tež nadźijomnje my w njej słowčko sobu rěčeć. Při tym njesměmy mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin na žadyn pad podhódnoćić. Chcu ze swojim mustwom na podest, potajkim znajmjeńša bronzu docpěć. Sekundarny cil je lěpje so zaměstnić hač Škit Budyšin. Přećiwo njemu mějachmy w minjenych lětach stajnje horce a napjate hry. Za faworita mam skerje Serbski dom abo Dom biskopa Bena. Zo Tokarnju wjace přeprosyli njejsu, mje zwjesela. Wšako tak wot spočatka jasne njebudźe, štó turněr dobudźe. Sym lětsa tuž zaso bóle motiwowany a so bóle na turněr wjeselu hač hewak.

Dotal je sej něhdźe 650 ludźi jubilejny ptačokwasny program „Dejmantne a hinaše ptački“ SLA w Hornjej a Delnjej Łužicy wobhladało. Pjeć króć maja zajimcy hišće składnosć, zhromadnje z ansamblowcami dejmantny kwas w Chrósćicach, Bukecach a Budyšinje woswjećić. Dotalni hosćo přeradźa, čehodla móhł so wopyt wudanić – abo tež nic.

Křesćan Krawc z Hrubjelčic: Njeskomdźće lětuši ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla! Sym dožiwił předstajenje w Radworju. Wot spočatka hač do kónca je publikum ze zahoritosću sobu šoł. Za wšě generacije je něšto pódla.

Z kupcami a profijemi do rozmołwy přińć

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Na Choćebuskej rjemjeslniskej přehladce prezentowaše so minjeny kónc tydźenja nimale 300 wustajerjow. Daniel Kubik je so tam za SN ze serbskimi předewzaćelemi a wopytowarjemi rozmołwjał.

Juro Hantška z Brjazyna, organizator zhromadneho serbskeho stejnišća: Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow chce ze zhromadnym stejnišćom pokazać, zo smy w regionje prezentni. Nimo nowe zwiski nawjazać dźe tež wo to, do rozmołwy z ludźimi přińć, so mjez sobu podpěrować a znatych zetkać. Škoda, zo njejsu Hor­njo­serbja­ tónraz pódla byli. Nadźijamy pak so, zo móžemy jich klětu zaso w Choćebuzu witać, zo bychmy so zaso tak sylnje kaž hewak na wikach prezentować móhli.

Roland Paprott, wustajer z Choćebuza-Škódowa: Wobdźělam so na Choćebuskich wikach hižo pjatnaće lět. Je wažne so na tajkej přehladce pokazać. Njezetkawaš jenož přichodnych kupcow, ale tež bywšich, kotřiž so za dobre dźěło podźakuja abo za kotrychž móžeš zaso něšto činić. Přehladka, to stej za mnje lóštnej dnjej, na kotrymajž móžeš z mnohimi ludźimi do rozmołwy přińć.

Je swoje slědy zawostajił

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Jan Cyž, archiwar a bywši spěwar SLA: Wolfgang Frister bě dobry spěwar, je wustojny pianist a je so tu w běhu lětdźesatkow jara derje zažiwił. Je takrjec duša ansambla. Lědma hdy słyšach jeho w běhu lět prajić: „Ně, to móžno njeje.“ Wón je stajnje wšitko na swoje wašnje někak zmóžnił.

Diana Wagnerec, jednaćelka SLA: Česću sej měrne, přećelne, spušćomne a dźěławe­ wašnje Wolfganga Fristera. Jako­ swěrny přewodźer baleta přez lětdźesatki znaje wón nimale cyły reper­toire ansambla a běše stajnje fleksibelny, w druhich spartach wupomhać a dirigaty najwšelakorišich programow – zdźěla bjez wul­keho přihota – přewzać. Přez swój wjelelětny angažement w najwšelakorišich chórowych zjednoćenstwach ma wón tež wulku zasłužbu na polu wuwića lajskeje hudźbneje kultury.

Wólbny bój budźe zajimawy

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Bywši předsyda Europskeho parlamenta Martin Schulz chce jako kanclerski kandidat SPD nastupić a stronu nawjedować. Serbske Nowiny su so wobho­nili, što čitarjo politikarjej přicpěwaja.

Dr. Měrćin Krawc, předsyda SPD w Budyšinje a wokolinje: Wažu sej Martina Schulzowe jasne słowa a wolu k solidariće, kotrež wón na mjezynarodnym parkeće doraznje zastupuje a za kotrež budźe so w našim kraju zasadźeć, zo by so wulka škałba w towaršnosći zaso za­wrěła. Přicpěwam jemu, zo so ludźom přiwobroći a demokratiju z tuchwilneje krizy powjedźe.

Dr. Annalena Schmidt, projektowa sobudźěłaćerka Serbskeho instituta: Schulz je wupokazany europski politikar, jeho zwjazkopolitiske stejišćo pak hišće jasne njeje. Witam, zo je so raznje pře­ćiwo prawicarstwu a prawicarskemu populizmej wuprajił a hornju hranicu ličby ćěkancow wotpokazał. Njeje cyle wěste, kotre šansy čerwjeno-čerwjeno-zelena koalicija z nim ma. Derje, zo njeje so přećiwo jej wuprajił. Wón ma lěpše šansy hač Gabriel. Škoda pak, zo njebě žana generaciska a splahowa změna w SPD, wobaj staj staraj mužej.

Wšěm ludźom měr a nadźiju

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Je z wašnjom, zo sej k nowemu lětu mjez sobu wšo najlěpše přejemy. Mnozy ludźo pak maja spočatk lěta tež za přičinu, sej něšto wosebiteho přede­wzać abo přeć. Serbske Nowiny chcychu wědźeć, što sej Serbja do lěta 2017 přeja abo što su sej předewzali.

Sabina Mrózowa, naměstnica nawodnicy Budyskeje Serbskeje pěstowarnje „Jan Radyserb-Wjela“: Mi je najwažniše, zo wšitcy strowi wostanjemy, kubłarki a dźěći. Nastupajo­ našu pěstowarnju, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka Miłoćicy, so nadźijamy, zo móžemy z dotalnym dźěłom pokroćować. Wosebje spokoja nas zhromadne dźěło ze staršimi. Wjeselimy so na mnohe rjane wjerški z našimi chowancami, kaž na ptači kwas, kotryž bórze zaso w Serbskim ludowym ansamblu woswjećimy.

Hłownje přihłosuja

wutora, 22. nowembera 2016 spisane wot:

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je připowědźiła, zo klětu znowa za zastojnstwo kandiduje. Smy so mjez Serbami wobhonili, što k tomu měnja.

Hanaróža Šafratowa z Bukec: Kandidaturu knjenje Merkel sym mjenje abo bóle wočakowała. Tróšku so prašam, što je wona za Němsku docpěła – jasny pak je jeje wukon na europskej runinje. Wona je jedna z tych, kotřiž hišće za Europu wojuja, a to je wosebje w dźensnišim času jara trjeba. Njewěrju do toho, zo móže kóždy jednotliwy stat Europskeje unije sam za sebje eksistować. Hačrunjež nimam wšitko za spomóžne, štož wot EU přińdźe, je wona zakładnje wažna.

Populisća čuja so wobkrućeni

štwórtk, 10. nowembera 2016 spisane wot:

Nowy prezident USA Donald Trump zaběra ludźi tež w Němskej a Europje. Redakcija SN je so mjez někotrymi z nich wobhoniła, hač a kak so wuslědk w USA po jich měnjenju na klětuše wólby zwjazkoweho sejma wuskutkuje.

Dr. Měrćin Wałda, rěčnik iniciatiwneje skupiny Serbski sejm: Wo tym sym přeswědčeny. Krótko po dobyću gratulowachu Trumpej prawicarjo kaž Geert Wilders, Marine Le Pen, Viktor Orban, Frauke Petry a dalši. Moja generacija je wotrostła w nadźiji, ženje hižo šowinizm, rasizm abo awtoritarizm dožiwić. Njejsym wěrił, zo budźe to tež w Němskej w tak krótkim času zaso móžno. Ale hižo w našej domiznje mamy prawicarskich hewrjekarjow, kotřiž čuja so „zmužići“ přez parole dale a wuspěšnišich populistiskich stron. To ći dych wotrazy.

Sylnu wolu zbudźić

srjeda, 12. oktobera 2016 spisane wot:

Mjez gratulantami k 70ćinam Romanija Rosy w Berlinje běchu zastupjerjo w Němskej bydlacych Židow, Muslimow a afriskich narodow. Wosebje witaše­ wón Serbow a zastupjerjow w Němskej připó­znatych awtochtonych mjeńšinow. Milenka Rječcyna je so někotrych přitomnych za wuznamom skutkowanja Rosy prašała.

Dawid Statnik, předsyda Domowiny: Romani Rose je prócowar wo prawa mjeńšinow a tež prócowar wo prawa čłowjestwa. Wězo multiplikuje wón zajimy Sintow a Romow, hdyž wón zjawnosć na problemy jedneje, swojeje mjeńšiny pokazuje. To so politisce hódnoći a to ma wuskutki za wšitke dalše mjeńšiny. To sam tež přeco zaso w mjeńšinowej radźe zwěsćam. Jeho postupowanje ma swoje dobro. Přetož, hdyž sej jedna tam zastupjena mjeńšina něšto wudobudźe, ma to tež lěpšiny za wšitke druhe.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND