Dźe wo wjele wjace hač wo Čertowy kamjeń

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Njeměr knježi mjez Budyšinkom a Plusnikecami. Nimale 700 wobydlerjow wokolnych wsow je peticiju Sakskemu krajnemu sejmej podpisało, wobydlersku iniciatiwu běchu hakle nalěto załožili. Wina na tym, tak praja, je zornowcowe předewzaće ProStein, kotrež tamnišu skału wobhospodarja. Plusnikečanska skała bě hač do 1990tych lět jedna z mnohich mjeńšich we Łužicy, doniž ju w lětomaj 2004 a 2005 njerozšěrichu, a wona přeńdźe na produkciju drobnje mlěteho zornowca.

Protest pak njezběha so jenož w Malešanskej gmejnje. Wšako dźe wo wjele wjace, dźe wo wohroženje strowoty přez drobny proch mlěteho granita, wo wobškodźenje domskich blisko skały, wo mócne rozbuchnjenja, wo transportne problemy přez wulkonakładne awta runje tak kaž wo ničenje krajiny. A wosrjedź njeje knježi strach wo tak mjenowany Čertowy kamjen, přirodny a stawizniski pomnik.

Běrokratija je přewulka

štwórtk, 16. nowembera 2017 spisane wot:

Na lětušej dźesatej regionalnej konferency Łužiska jězorina w Hórnikecach pokazachu wšelacy inwestorojo na aktualne problemy w praksy. A žadachu sej wolóženje, předewšěm nastupajo wulku běrokratiju.

Wot apryla wobhospodarja Armin Hoffmann, jednaćel towaršnosće Hotelowy a dožiwjenski park Hornja Łužica zwr, na sewjernym přibrjohu Bjerwałdskeho jězora gastronomiju „Kombüse Strandkost“. K dalšim inwesticijam słuša 43 metrow dołha a wosom metrow šěroka hóstna łódź, kotraž ma 330 městnow pod hołym njebjom a 320 salonowych městnow. Tuchwilu leži wona hišće na kótwicy w Sauerlandźe. Klětu pak ma prěni raz po Bjerwałdskim jězoru jěć. Planowany je połdrahodźinski linijowy wobchad jako 14kilometrowska kołojězba z přistawjenjom w Hamorje, Klětnom a Delnim Wujězdźe. Předwidźane su dale dožiwjenske jězby za kwasy, swjedźenje předewzaćow, silwester abo jubileje. Łódź ma so tak wuhotować, zo je tež ludźom z handicapom přistupna. Zastarać chcedźa hosći na njej a na přibrjohu ze swójskeje gastronomije.

Žadaja sej wjace podpěry

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Mužakow/Choćebuz (SN). Hospodarski region Łužica trjeba wosebitu podpěru. Za kónc wudobywanja brunicy žadaja sej krajni radźa a wyši měšćanosća zarunanje. Pozicisku papjeru su woni wčera w Mužakowje na přichodne zwjazkowe knježerstwo nastajili. W njej žadaja sej zwjazkowy program nastupajo wutwar regionalneje wobchadneje infrastruktury a digitalizacije, zasydlenje zwjazkowych zarjadow kaž tež rozsudy wo stej­nišćach w zajimje slědźenskich a wysokošulskich zarjadnišćow we Łužicy, kaž powěsćernja dpa zdźěla.

Komunalni politikarjo měnja, zo měł so region lěpje na kopjenišća Berlin, Drježdźany a Lipsk kaž tež Wrócław a Praha přiwjazać. Puć k tomu móhł runać wurjadny zwjazkowy program wo wutwarje regionalneje wobchadneje infrastruktury. Nimo toho je iniciatiwa Zwjazka wo wutwarje škleńčnonićoweje syće a mobilneho telefonowanja po cyłym regionje trěbna, podšmórny zastupjerka Zhorjelskeho wokrjesa Heike Zettwitz. Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) zwěsći we Łužicy permamentnu strukturnu změnu wot 1990.

Zaměrnišo hromadźe dźěłać

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Freiberg/Zhorjelc (SN). Prěnja zhromadna konferenca sakskich a pólskich hórniskich zarjadow we wobłuku projekta MineLife budźe jutře w rumnosćach Zhorjelskeho Šleskeho muzeja, zdźěla Sakski wyši hórniski zarjad w Freibergu. Wón nawjeduje zdobom projekt, na kotrymž stej z pólskeje strony wyši hórniski zarjad Katowice z wobwodnym hórniskim zarjadom Wrócław a maršalowy zarjad wojewódstwa Delnja Šleska jako projektnej partneraj wobdźělenej. We wobłuku předewzaća chcedźa so sakscy a pólscy fachowcy zhromadnje z wuznamom hórnistwa za industriju, zarjadnistwo a ludnosć w saksko-delnjošleskim regionje rozestajeć a paralelnje k tomu zjawnosć wo tym informować.

Na jutřišej konferency ma so prěni dohlad do tematiki a do zaměrow projekta podać. W srjedźišću steja socialne wužadanja a wobswětowe wuskutki hórnistwa w pomjeznym regionje. Wosebitu kedźbnosć wěnuja wobdźělnicy sakskej strategiji surowiznow a wuwićowym strategijam wojewódstwa Delnja Šleska a hórniskich zarjadow w Pólskej, kaž Freibergski zarjad dale informuje.

W Mužakowskej dźěłarni žiwjenskeje pomocy swoje dźěło hižo na hody wusměrjeja. Přewšo wutrajnje pasli šěsć muži a žonow najrjeńšu dekoraciju z drjewa. Z wosebitej techniku, barby rozmórać, dóstawaja motiwy štomow, zwěrjatow abo jandźelow tuchwilu jara woblubowany napohlad. Inge Jäckel wudźěłki tule pomoluje. Wšitko chcedźa potom na adwentnych wikach předawać. Foto: Joachim Rjela

Druhi naćisk zjawnje wupołoženy

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Nastupajo nałožowanje serbskeje rěče njeje druhi naćisk bliskowobchadneho plana zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) wudospołnjeny. Polěpšenja pak su we wosobowym kolijowym bliskowobchadźe. Wot minjeneho pjatka je naćisk znowa zjawnje wupołoženy a tež w interneće (www.zvon.de/aktuelles/nahverkehrsplan) docpějomny.

Najlěpše koncepty nominowane

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

Koncepty sydom młodych předewzaćow je jury za lětušej Myto a Wosebite myto łužiskich załožerjow eksistency (LEX) nominowała. Mjez nimi stej Běłowodźanski a Slepjanski zawod. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) je nominowanych srjedu w Choćebuzu předstajiła. Štó z nich móže so na tajke myto wjeselić, wozjewi WiL 30. nowembra.

Choćebuz (SN/at). André Böhme chce dźěći bóle za sportowanje we wodźe zahorić. Tohodla rozšěri wón swoju wot lěta 2014 wobstejacu wodoskijowu připrawu „Wake and Beach“ na Brězowskim jězoru wo tak mjenowany akwapark. Hižo klětu ma rozšěrjeny poskitk zajimcow a wosebje tež nowy publikum přiwabić. „Akwapark wopřijima nadute elementy, kaž stej to trampolin abo suwadło, zo bychu wosebje dźěći a njepłuwarjo so we wodźe hibali“, rjekny Serbskim Nowinam w Krušwicy bydlacy předewzaćel. Z konceptom, rozšěrić dotalnu wodoskijowu připrawu, požada so Böhme we wubědźowanju wo najlěpši předewzaćelski koncept 2017 a je nětko jedyn z nominowanych.

Jězorinu lěpje wobhospodarjeć

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

Hórnikecy (AK/SN). Po mnohich inwesticijach wot lěta 2007 we łužiskej jězo­rinje je nětko wulke wužadanje, wob­hospodarjeć zjawnu infrastrukturu – turistiske­ šćežki, twarjenja a připrawy. „Za to trjebamy wutrajnosć a nošne financowanje“, potwjerdźi Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje srjedu na dźesatej regio­nalnej konferency w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Wizija młodeje firmy

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:
Lětuše wubědźowanje Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy wo najlěpše wobchodniske plany młodych předewzaćow je finalnu fazu docpěło. A móžemy wćipni być, štó 30. nowembra w Běłowodźanskej lodowej arenje myto abo wosebite myto přijimuje. Zo firmowi załožerjo z Hornjeje a srjedźneje Łužicy delnjołužiskim požadarjam mjeztym samozrozumliwa a runohódna konkurenca su, zwisuje ze zaměrnym skutkowanjom Łužiskeje hospodarskeje iniciatiwy přez krajnu mjezu. Loni je prěnje myto do Korzymja šło, lětsa łakatej předewzaći ze Slepoho a Běłeje Wody na wuznamjenjenje. To je tež tohodla dobre znamjo, dokelž budźe mytowanske zarjadowanje zdobom referenca na 85lětne wobstaće Běłowodźanskich liškow. A snadź budźe jedyn z teju „lokalneju“ faworitow mjez najlěpšimi. Wšojedne pak, štó cyle prědku steji: Kóždy zapodaty wobchodniski plan wiziju jednoho młodeho předewzaća zwobraznja. Axel Arlt

Móža hišćeludźi trjebać

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Zły Komorow (SN). Turistiska informacija w delnjołužiskim Złym Komorowje zhladuje na wuspěšnu minjenu sezonu. Nimale 2 700 zajimcow wužiwaše lětsa najwšelakoriše poskitki informacije, kotraž zarjaduje nimo klasiskich měšćanskich wuchodźowanjow tež specielne kulinariske abo kolesowarske pućowanja. Tuchwilu tam z dźewjeć wukubłanymi wodźerjemi hromadźe dźěłaja. „Stupacych naprašowanjow dla móžemy zesylnjenje nuznje trjebać“, praji nawodnica Złokomorowskeje turistiskeje informa­cije Diana Lesche.

Na nowych kulinariskich wodźenjach po měsće so wopytowarjo wosebje rady wobdźěleja. Lětsa su tajke hižo 26 razow přewjedli, dwě hišće planuja. „Tež za adwentnički abo hodownički móža zajimcy wosebite zarjadowanje knihować, hdźež móža regionalne wudźěłki woptawać“, nawodnica měni.

nawěšk

nowostki LND