Priorita projektow postajena

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Nowy modelowy projekt sakskeho mini­sterstwa za nutřkowne naležnosće móhł přetwar a saněrowanje twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje podpěrać.

Zhorjelc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk je so jednohłósnje za požadanje wo prioritne projekty w zwisku z namołwu sakskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće wuprajił. To płaći za modelowy projekt k regionalnemu wuwiću a polěpšenju zhromadneho dźěła komunow. „Přidatny spěchowanski program je za inwesticije předwidźany“, wujasni sobudźěłaćer regionalneho planowanskeho zwjazka Thomas Brade. Termin přizjewjenja bě 30. junij. Dźeń do toho je zwjazk wo projektach wu­radźował. Wob lěto maja 500 000 eurow k dispoziciji. Cyłkownje je to hač do lěta 2020 potajkim 1,5 milionow eurow.

Ćahi z Budyšina do Awstriskeje

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Kanadiski koncern Bom­bardier chce wulki nadawk z Aw­striskeje na Budyskim stejnišću zhotowjeć. Hač do lěta 2021 natwarja w sprjewinym měsće dwaceći regionalnych ćahow za awstrisku zwjazkowu železnicu. 21 ćahow pak zhotowja w braniborskim Henningsdorfje, hdźež chcedźa so přichodnje bóle na wuwiće a hladanje jězdźidłow specializować.

„Wažne znamjo to za Budyski zawod“, zdźěli wčera rěčnik předewzaća Andreas Dienemann. Cyłkowna hódnota skazanki wučinja něhdźe 188 milionow eurow. Snano móža awstriski nadawk hižo klětu w Budyšinje zwoprawdźić započeć.

Hakle w juniju je Bombardier w sprje­winym měsće nowu produkcisku halu wotewrěł, za kotruž bě wosom milionow eurow nałožił. Runje tak chce koncern dalše 30 milionow eurow inwestować, zo móhł tudy mjez druhim testowy centrum za ćahi nastać. Po chětro špatnych powěsćach za Budyski zawod, zo chcyše Bombardier tu sta dźěłowych městnow šmórnyć, pak steja signale nětko na nowowusměrjenje z nowymi nadawkami.

Zo bychu rozšěrjacu so twornju baterijow Accumotive na kromje Kamjenca lěpje zjawnemu bliskowobchadej přiwjazali a zdobom wobswět škitali, zahajichu město Kamjenc, wobchadny zwjazk Hornje Łobjo a wotnožka awtotwarca Daimler Deutsche ­Accumotive iniciatiwu: Wot 1. julija maja wšitcy sobudźěłaćerjo zawoda składnosć, regionalny poskitk wobchadneho zwjazka za potuńšenu płaćiznu wužiwać. Symbolisku jězdźenku prezentowachu wčera Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz, ­personalna nawodnica zawoda Antje Römer-Graf a jednaćel wobchadneho zwjazka Burkhard Ehlen (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Stejnišćo wobstajnje zawěsćić

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Předewzaće itelligence zhladuje na 20lětne wobstaće

Budyšin (SN/BŠe). Po wotewrjenju noweho ličenskeho centruma loni ma koncern itelligence na Budyskim stejnišću znowa přičinu swjećić. Zawčerawšim zhladowaše předewzaće na 20 lět wobstaća. Zajutřišim změja sobudźěłaćerjo přiležnosć, ze swjedźenjom na minjenej lětdźesatkaj zhladować. „Budyšin je naše najwjetše stejnišćo we wobłuku digitalneho managementa Managed Cloud. Inwestujemy dale do aktraktiwneho rozrisanja za wužiwarjow našich posłužbow po cyłym swěće“, zdźěla nawoda předsydstwa itelligence AG Norbert Rotter. Region skići za to najlěpše wuměnjenja, předewšěm hladajo na zarjadnistwo, politiku, infrastrukturu a zdobywanje fachowcow. Hač do dźensnišeho dóstawa koncern wot města Budyšina wulku podpěru w zwisku z hospodarskim spěchowanjom.

W Hamoru miliony inwestuja

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Na terenje milinarnje planuja připrawu za sušenje błóta twarić

Hamor (CK/SN). Třećinu wšěch wotpadkow błóta z komunalnych wodočisćernjow woža na pola. Z teje přičiny chcyło Lipšćanske předewzaće za wodu a wotpłóčki OEWA na teritoriju Hamorskeje milinarnje připrawu za sušenje błóta natwarić a do njeje šěsć milionow eurow inwestować. Za sušenje błóta chcedźa zbywacu ­ćopłotu milinarnje zasadźić. Granulat móhli pozdźišo w cementowej industriji zasadźić. Předstajomne je pak tež wužiwanje maćizny jako narunanske paliwo w milinarni koncerna LEAG.

Manufaktura swětłownja Łužicy

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Industrijne předewzaće w Cersku zhotowja škleńcu za fotowoltaikowe připrawy

Škleńcowa manufaktura Branibor­ska tzwr so dale a bóle zjawnosći wotwěra. Njedawno je Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźo­­staw­skeho hospodarstwa k rozmołwnemu kołu z jedna­ćelom manufaktury Torstenom Schroeterom přeprosyło. Wón dopo­minaše na wuwiće industrijnišća a předstaji dźensniši produkciski profil předewzaća.

Mnohe twarske naprawy nuznje trěbne

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce za­měr­nje dalše dróhi a puće saněrować. Tole­ podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjad­niskeho zjednoćenstwa Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju tamni­­šeje gmejnskeje rady. Jednohłós­nje radźi­ćeljo rozsudźichu, wjesnjanosće wjac prawomocy spožčić. Přichodnje smě wón w zwisku z wupisanjemi předewzaćam nadawk dać, su-li najlěpši ho­spo­darski poskitk předpołožili.

W jednotliwych padach dźe to, po­nowić Běłowodźanski puć we wjesnym dźělu Mułkecach, lěsny puć w Rownom, zajězd Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Milenka“, dźělny wobłuk puća w Sle­pom a komunalnu kolesowansku šćežku w Mułkecach. „Mamy za to financy Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Za lěto 2018 je jich cyłkownje 56 578,73 eurow“, Steffen Seidlich rozłoži. „W techniskim wuběrku smy so dorozumili, za kotre naprawy chce­my srědki zasadźić.“ Pjenjezy su ze směrnicy wo komunalnym dróhotwarje. Naprawy, tak Steffen Seidlich wuzběhny, su nu­znje trěbne.

Dźěže (UM/SN). Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) ma, po tym zo bu w februaru blisko Krušwicy wjelk zatřěleny, 210 skóržbow na blidźe. To rjekny wón wčera wječor we wobłuku wot frakcije krajneho sejma swojeje strony organizowaneho zarjadowanja „20 lět wjelki w Sakskej“ w Dźěžach (Diehsa). Zdobom Lange zwurazni, zo statnemu rěčnistwu mjeno hajnika, kiž bě wjelka třělił, njemjenuje. „Sym jim rjekł, zo ja zamołwitosć přewozmu.“

Woprawnjene wočakowanja na přichod

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Čorna Pumpa (JoS/SN). Łužiski region ho­tuje so na puć dalšeho strukturneho wuwića. Tu zahaja so mjezy přesahowacy proces Sakskeje a Braniborskeje, kotryž zwjazkowe knježerstwo podpěruje. To wob­krući wčera zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier (CDU) na Łužiskim dialogu 2018 w Čornopumpskej klubowni koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG). Přitomnaj běštaj tohorunja sakski ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) a jeho braniborski kolega Dietmar Woidke (SPD). Podłu přijězda je wšak něhdźe 500 sobudźěłaćerjow a energijowych poradźowarjow předewzaćow LEAG a Mibrag za swoje dźěłowe městna a za strukturnu změnu wuchodoněmskich brunicowych rewěrow demonstrowało. Politikarjo so z nimi rozmołwjachu a přihłosowachu jim, zo maja woprawnjene wočakowanja hladajo na přichod w domiznje. Dalši strukturny łamk měli wotwobarać.

Komisija dźěłać započała

wutora, 26. junija 2018 spisane wot:

Wuradźuja nětko wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej

Berlin/Wjelcej (SN/BŠe). Dźensa je so w Berlinje wuhlowa komisija prěni raz schadźowała. 23 ludźi chce nětko prawi­dłownje wo přichodźe brunicoweho hórnistwa w Němskej wuradźować. Mjez nimi stej zastupjerce z Łužicy. Jónu Grodkowska měšćanostka a rěčnica Łužiskeho kruha Christine Herntier (njestronjanka) a Hannelore Wodtke z woler­skeho zjednoćenstwa „Zeleny přichod Wjelcej“ tamnišeje měšćanskeje rady. „Změjemy tójšto dźěła so přesadźić“, zdźěli Wodtke do konstituowaceho po­sedźenja. Wona zasadźa so předewšěm za to, žane nowe brunicowe jamy njezarjadować. Dotal je planowane wobydlerjam Prožymja hakle w lěće 2020 rjec, kak tam dale póńdźe. „To je přepozdźe. Ludźo njemóža z tajkej njewě­stosću dale žiwi być.“

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND