W Pančicach sportowali

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:
Sportowe towarstwo Marijina hwězda je minjeny kónc tydźenja 8. integratiwny sportowy swjedźeń přewjedło. Na nim bě tež Robert Vacek ze Smjerdźaceje wuspěšny. Wjace wo sportowanju w jutřišim wudaću. Foto: Pětr Bart

22. koparski duel so z dobyćom šulerjow­ skónčił

Dźeń po volleyballowej hrě mjez wu­čerjemi a maturantami Budyskeho Serbskeho gymnazija slědowaše koparski dwubój. Wonkowne wuměnjenja běchu idealne, a tak mnozy šulerjo tónle sportowy wjeršk sćěhowachu. Woni widźachu zajimawu a wotměnjawu hru, kotruž su dwanatkarjo ze 4:3 snadnje dobyli.

Koparki SGB optimalny start zapasli

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

6. městno w krajnym finalu šulow Sakskeje w Freitalu

Połne elana podachu so koparki 6. do 8. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) do Freitala. Hižo dźesaty raz bě so holče mustwo SGB za krajne kónčne koło­ kwalifikowało. Před lětomaj bě ze slě­bornej medalju swój dotal najwjetši wuspěch docpěło. Lětsa chcyše nětko do małeho finala.

Serbski gymnazij Budyšin – Immanuela Kantowy gymnazij Lipsk 0:4

Prěni sportowy kontrahent SGB star­towaše optimalnje a nawjedowaše hižo po 90 sekundach z 1:0 přez rjanu třělwu z praweje strony. W dalšim času holcy SGB derje sobu hrajachu, njedocpěchu pak žane wrota. Te padnychu krótko do poł­časa za Lipšćanske gymnaziastki po rjanym konteru. Jako bě sudnik par­tiju znowa zahwizdał, zwyši nowy sakski mišter na 3:0, pjeć mjeńšin pozdźišo samo na kónčne 4:0. Rezultat wothóč­kować a so na rozsudnu partiju wo docpěće małeho finala koncentrować rěkaše nětko hesło šulerkow SGB.

Weißeritzski gymnazij Freital – Serbski gymnazij Budyšin 6:0

Malyn

Wićaz

Foće: SN/

M. Bulank

Budyšan dobywa přećiwo konkurecy z Oberwiesenthala a Altenberga. Tež takle by hłowne nadpismo přinoška być móhło. Malyn Wićaz, šuler 5. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija, je njedźelu w Altenbergu třeći běh tak mjenowaneje třičaroweje turneje w lětnim sankowanju dobył a so w cyłkownym kónčnym hódnoćenju w starobnej skupinje přećiwo šěsć dalšim atletam z Oberwiesenthala, Altenberga a Zwickauwa přesadźił.

Za Malyna, kiž njebydli w sankowarskim zepěranišću Sakskeje, je to wuběrny wukon. W Budyšinje maja mjenujcy jenož krótšu lětnju čaru, kotraž njehodźi so z lodom pokryć. Nimo Malyna wobdźělichu so na horjeka mjenowanej turneji tež dalše holcy a dalši hólcy z Bu­dyšina a docpěchu sćěhowace wuslědki: Felix Tokarski 3. městno w cyłkownym hódnoćenju w starobnej skupinje (sk) młodźina B, Yaven Wićaz 6. městno w sk mło­dźina B, Vivien Jäckelec 5. městno w sk młodźina C, Janoš Klingauf 3. městno w sk młodźina C, Elisabeth Ullrichec 2. městno w sk młodźina C a Leon Kossykh 9. městno w sk młodźina D. Jurij Bjeńš

Kameradojo dobrowólnych wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe su so minjenu njedźelu w Konje­cach lětsa prěni raz wubědźowali. W meji a juniju planowane wubědźowanja běchu wupadnyli. Dobyli su nětko Worklečan­scy hašerjo před cyłkomaj Róžant/Sernjany a Salow. Přichodne wubědźowanje budźe hižo přichodny pjatk, a to wot 18.30 hodź. w Sernjanach. Foto: Jan Šołta

Wuslědki (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Kónčnej koparskej tabulce

wokrjesna liga, młodźina A

Póst Germania Budyšin 20 74 : 26 52

HZ Horni kraj  20 88 : 30 46

HZ Radwor/Wulka Dubr.  20 76 : 25 44

Motor Kumwałd  20 81 : 48 40

HZ Ralbicy/Chrósćicy  20 63 : 41 32

ST Porchow  20 39 : 51 30

TSV 90 Wjazońca 20 39 : 60 25

HZ FC Łužica/Ćisk 20 49 : 51 21

HZ Großdrebnitz  20 23 : 82 12

Módro-běli Njeswačidło 20 22 : 74 11

ST Huska 20 29 : 95 10

wokrjesna liga, młodźina B

HZ Haselbachtal 23 72 : 17 62

HZ Połčnica  24 56 : 24 57

Rakečanske ST 24 60 : 42 42

HZ Ćisk/FC Łužica  24 58 : 56 41

HZ Ralbicy/Kulow  24 60 : 49 38

HZ Budissa 08 Budyšink  24 47 : 38 36

HZ Kubšicy/Bart  24 42 : 54 34

KT Ottendorf-Okrilla 24 47 : 40 32

HZ Wulka Radwor/Dubr. 24 47 : 49 30

SZ Großnaundorf 24 25 : 34 26

Póst Germania Budyšin 24 38 : 60 23

ST Budyšin 24 32 : 75 18

HZ Horni kraj  23 23 : 69 5

Přihotuja so na zwjazkowe mišterstwa

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

Konjacy sportowcy wubědźowachu so kónc­ tydźenja w Kulowje. Nimo znatych jěcharkow a jěcharjow stejachu na star­towych lisćinach znowa wjacore njeznate mjena młodych koni. Halena Jancyna je so w tym zwisku raz pola Chróšćanskeju konjaceju sportowcow Křesćana Zahrodnika a Lukasa Wenderotha wo dźěle z młodymi konjemi wobhoniła.

Zelena sezona je so hižo před wjacorymi tydźenjemi zahajiła. Kak dotal na nju zhladujetaj?

K. Zahrodnik: Powšitkownje sym jara spokojom. Sym na wjacorych turněrach hižo někotre prědnje městna docpěł.

Hdyž dorostowe konje wuzwolitaj, dyrbitaj zawěsće na wěste wěcy dźiwać.

K. Zahrodnik: Najwažnišo je, zo wěm, što chcu z konjom činić: Chcu so z nim na turněrach wobdźěleć? Kak daloko chcu z nim přińć? Kotru jěchansku disciplinu najradšo mam? Po tym sej rasu ko­nja wuzwolu. Tež genetiku konja dyrbju sej wobhladać. Potom so wězo wuspytam a hladam, hač so na konju derje čuju.

Kelko časa trjebataj za wukubłanje konja?

Špatny start

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:
Magnus Bětka, rodźeny Pančičan, je z footbalistami Drježdźany Monarchs špatnje do sezony startował. Faworizowany cyłk je dotal jeno tři z pjeć hrow dobył a steji tuchwilu w German football league-skupinje sewjer na štwórtym ze sydom městnow. Foto: Birgit Krauch

Šunowčan magisku hranicu misnył

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:
Tróšku pozdźišo hač ći tamni z Triteama Serbja startowaše Šunowčan Stefan Möller do sezony 2015. Wón wobdźěli so w Błótach na połdistancy. Magisku pjećho­dźin­sku hranicu je wo jeničce 25 sekundow misnył. W cilu bě časnik pola 5 hodźin a 25 sekundow stejo wostał. Foto: Beno Šołta

Serbscy wobdźělnicy přikładnje wojowali

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

12. nócny žabjacy běh w Běłej

Na rjanym pózdnim wječoru w Běłej (Biehla) za Kamjencom je so minjeny pjatk na mjeztym hižo 12. nócnym žabjacym běhu po tam­nišej krasnej idyliskej hatnej krajinje 958 běharkow a běharjow a 144 lubowarjow walkinga na distan­comaj 2 km abo 9,6 km wubědźowało. Aktiwni běchu z wjacorych zwjazkowych krajow Němskeje. Mjez nimi je tež nimale dwaceći serbskich entuziastow swoju spěšnosć a wutrajnosć měriło, a to dosć wuspěšnje.

Njeposrědnje po chowanju słónca w 21.24 hodź. startowaše tradicionalne wubědźowanje na 9,6 km (691 w cilu, z nich 239 žónskich) wo pokalej žabja­ceho krala a žabjaceje kralowny. Wubědźiłoj staj sej jej Marc Schulze z Drježdźan (29:28 min.) a Romy Stotz z Drježdźan (38:10 min.). Najwuspěšnišej serbskej starteraj běštaj Jakub Čórlich z Němcow (sk 20 /4. městno / cyłkowne 6. městno / 34:10 min.) a Klawdija Hejdušcyna z Hory (sk 40 / 2. městno / cyłkowne 8. městno / 39:41 min.).

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND