Přidružnik-wučer so stać

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Sakska pyta za wučerjemi, tuchwilu po tysacach. Za jednu móžnosć swobodny stat ma přistajić přidružnikow. Štyri hač do pjeć lět maksimalnje tomu hišće tak budźe. Potom budu wiki z wučerskim personalom nasyćene hač na wěste předmjety, kaž přirodowědne.

Budyšin (SN/MiR). To rozłoži wčera popołdnju koordinatorka Budyskeje wonožki Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) Monika de Boer. Wosebje prašani su přidružnicy za zakładne, wyše a spěchowanske šule. We wobłuku gymnazijow a powołanskich šulow je potrjeba w dalokej měrje kryta. Fachowča dale rjekny: „Štóž ma znajomosće serbšćiny, je wosebje požadany. W šulach ze serbskorěčnym poskitkom je potrjeba wučerjow wosebje wulka.“

Opozicija program kritizuje

štwórtk, 15. měrca 2018 spisane wot:

Naprawy sakskeho knježerstwa njejsu frakcijam wuzrawjene dosć

Drježdźany (SN/MiR). Starosć wo přichod našich šulow zaběraše wčera dopołdnja njecyłej hodźinje Sakski krajny sejm. Jedne ćežišćo při zdobywanju wučerskeho dorosta a młódšich wučerjow scyła je, zo móža so wučerjo pod 42 lětami wot 1. januara 2019 za zastojnistwo rozsudźić. To zwurazni sakski minister za kultus Christian Piwarz (CDU) w swojej fachowej knježerstwowej rozprawje z programom „Nastup w ćežkim času – nowe impulsy za kubłanski kraj Saksku“.

Ličby swědča wo wulkich změnach

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:

Choćebuz (SN/MiR). Składnostnje 20lětneho wobstaća modela Witaj je Serbske šulske towarstwo wudało 222stronsku dokumentaciju. Ta swědči wo rozrosće Witaj-hibanja, ale potwjerdźa tež změny.

Po cyłej Sakskej bě loni w oktobru w cyłku 107 pěstowarskich skupin, w kotrychž po modelu Witaj dźěłaja. To je 25 wjace hač hišće w lěće 2010.

Serbske šulske towarstwo ma jako nošer sydom kubłanišćow w swojej zamołwitosći. Tři z nich, w Hornjej Łužicy, su serbske, tamnej stej Witaj-pěstowarni. Dalšej Witaj-kubłanišći w nošerstwje SŠT stej w Choćebuzu. We wšitkich nałožuja princip dospołneje imersije. W Sakskej je dalšich nošerjow, kotřiž nałožuja model Witaj w swojich dźěćacych dnjowych přebywanišćach, a to we Witaj-skupinach. Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) Miłoćicy stara so wo wosom kubłanišćow, Dźěłaćerski dobroćelski skutk Kamjenc a Budyšin wo pjeć a Ludowa solidarita wo jedne tajke, hdźež Witaj rólu hraje. Dalši nošerjo su Kulowska a Ra­dworska katolska wosada, Budyski krajnoradny zarjad, gmejny Hodźij, Halštrowska Hola, Worklecy, Sprjewiny Doł, Slepo kaž tež Trjebin.

W němskej wokolinje serbsce rěča

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:

Wotewrjene a wutrobne wašnje Bernadetty Zelleroweje hnydom wosoby na nju wjaza. Jeje přirodnosć je kajkosć a lěpšina, kotrež dźěło socialneje pedagogowki pozitiwnje wobwliwuje. To wona wšědnje zwěsća, hdyž w šulach pře­bywa. „Biskopičanska syć za dźěći a młodźinu skići mi składnosć, so tam wo šulerjow starać, kotřiž pomoc trjebaja. Nawjazuju dobre zwiski k wučerjam, a tak nazhonjam tež jich starosće“, wona powěda. Hdys a hdys ma wona w Kamjencu abo Halštrowje tež ze serbskorěčnymi šulerjemi činić. „Ručež dźěći abo młodostni zwěsća, zo sym Serbowka, woni zwjetša tež ze mnu serbsce rěča.“ Najzajimawše je, hdyž so serbscy wodźělnicy lětnich campow při Němskopazličanskim haće wotsamo do skupiny namakaja. Tam 35lětna hižo wjacore lěta jedyn camp nawjeduje.

„Dźěći dyrbja w rěči płuwać“

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:

Katrin Wokowa je nowa nawodnica „Chróšćan kołća“. Za čas studija socialneje pedagogiki w Drježdźanach je tam we wjacorych pěstowarnjach dźěłała. Po tym skutkowaše na młodźinskim zarjedźe w Zhorjelcu. Skónčnje je so do domizny wróćiła. „Wosebitosć serbskich pěstowarnjow stej narodnosć a nabožnosć. W němskich drje tež nałožki pěstuja, tu w Serbach pak činja to z wjetšim zapalom“, 29lětna rozpowěda.

Jako wjednica „Chróšćan kołča“ dźiwa wona na to, zo serbska rěč a kultura w srjedźišću stejitej. Cyły dźeń tam serbšćinu nałožuja, při zaběrach, spěwje a hrajkanju. Hač su to kubłarki, rjedźerka abo domownik – ze wšěmi dźěći serbsce rěča. „Wone dyrbja takrjec w rěči płuwać. To wšak sej metoda imersije žada.“

Prěnje Witaj-dźěći nětko dorosćene

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:
Maximilian Hasacki słuša k prěnim chowancam Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“ w Žylowje. Wón je na Delnjoserbskim gymnaziju maturował a studuje nětko chemiju na Lipšćanskej uniwersiće. Zdobom angažuje so w Zwjazkowym předsydstwje ­Domowiny za župu Delnja Łužica a w Domowinskej skupinje Dešnjanskeje mło­dźiny. Wjele lět je wón hižo moderator „Bubaka“, młodźinskeho magacina RBB. ­Katarzyna Fidekowa, sobudźěłaćerka Delnjoserbskeho rozhłosa ma zapřijeće „Witaj-mać“ za wulki kompliment. Jeje dźěsći chodźitej do Žylowskeje Witaj-pěstowarnje „Mato Rizo“, hdźež sej delnjoserbšćinu přiswojatej.  Foto: Michael Helbig

Hódnoćenje wučerjow wažne

wutora, 13. měrca 2018 spisane wot:

Wulke wočakowanja na knježerstwowe zdźělenje ministra Piwarza

Drježdźany/Budyšin (SN/MiR). Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) chce jutře na 68. posedźenju krajneho sejma podać fachowe knježerstwowe zdźělenje z impulsami za Saksku jako kraj kubłanja.

Situacija na sakskich šulach je dramatiska. Wšako liča w šulskim lěće 2018/2019 z tym, zo budźe 2 000 wučerjow pobrachować. A přichodnje póńdźe wob lěto něhdźe 1 300 na wuměnk abo wopušći słužbu w šulstwje. Tomu wotpomhać ma po předstawach kultusa zastojnistwo za wučerjow. „Trjebamy zasadne rjadowanje ze stron Zwjazka, runostajenje ma so zasadnje, a to cyłostatnje rjadować“, wuswětla nawoda Budy­- ske­ho Serbskeho gymnazija a čłon předsydstwa Serbskeho šulskeho towarstwa René Wjacławk, „jenož tak hodźa so dalše wotchady młodych ludźi do druhich zwjazkowych krajow wotwobarać resp. jich nawrót do Sakskeje podpěrać.“

Budyski Powołanskošulski centrum za hospodarstwo a techniku wabi kóžde lěto z dnjom wotewrjenych duri wo šulerjow. Serbscy młodostni a dorosćeni su tam na Serbskej fachowej šuli za socialne wosebje witani.

Budyšin (CS/SN). Wopyt powołanskeje fachoweje šule z wusměrjenjom socialne na Budyskim Powołanskošulskim centrumje za hospodarstwo a techniku je w zasadźe wuměnjenje za dalše wukubłanje na kubłarja na Serbskej fachowej šuli za socialne w Budyšinje. W běhu dweju lět so šulerjo na socialneho asistenta wukubłuja. Hakle z tajkim wotzamknjenjom móža so za třilětne połnočasowe wukubłanje na kubłarja požadać. Tež powołanje přewodźace wukubłanje je móžne, kotrež štyri lěta traje. Puć ke kubłarjej pak hodźi so tež po druhim puću nastupić. Tu maja požadarjo dopokazać powołanske skutkowanje na druhim polu, znajmjeńša dweju lět. Štóž je hižo w kubłanskim a hladanskim powołanju dźěłał, móže so po sydom lětach skutkowanja na kubłarja wukubłać dać.

Poskitk zaso jara wotměnjawy

póndźela, 12. měrca 2018 spisane wot:

Swójbna schadźowanka RCW a župy so mjeztym wosmy króć wotměła

Chrósćicy (jž/SN). „Zaměr swójbnych schadźowankow je, zo so wšitke generacije zetkaja. Nam dźe wo kubłanje a wo to, němskim swójbam serbšćinu zbližić“, rozłoži wčera Katharina Jurkowa. Regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy Kamjenc a čłonka předsydstwa župy „Michał Hórnik“ móžeše runje tak kaž županka Zala Cyžowa a nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa wulku ličbu swójbow na zarjadowanje wčera do Chróšćanskeje „Jednoty“ witać. Prěnja překwapjenka bě kulturny program. Pod nawodom Michała Cyža a z gitarowym přewodom Bjarnata Cyža za­spěwachu „jolka-dźěći“ někotre štučki, mjez druhim jolka-hit „Naša wowka jězdźi w kurjencu z motorom“. Za to žně­jachu wone mócny přiklesk.

Twórby šulerjow na hrodźe widźeć

póndźela, 12. měrca 2018 spisane wot:
Rjane znamjo, kak so młodźi Wojerowčenjo w swojim měsće přiwzaći čuja, je aktualna wustajeńca na hornim poschodźe hrodoweho muzeja, kotruž su tele dny z poradźenej wernisažu wotewrěli. Tam pokazuja najlěpše dźěła minjeneju šulskeju lět wukonoweho kursa za wuměłstwo we Wojerowskim Foucaultowym gymnaziju. Na te wašnje nimaja šulerjo jenož atraktiwne wustajenišćo, ale móža swoje twórby wjetšej zjawnosći spřistupnić, hač by to w šuli móžno było. Lěpšinu wuzběhnychu woni tež na wotewrjenju napřećo nawodnicy muzeja Kerstin Noack. Přehladka pod hesłom „Twarjene – molowane – sonjene“ ze skulpturami, fotami a kolažemi je hač do 9. apryla přistupna. Foto: Ulrike Herzger

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND