Krótkopowěsće (24.02.16)

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Namołwja k zhromadnosći

Budyšin. Wyši měšćanosta Budyšina Alexander Ahrens (njestronjan) namołwja wobydlerjow města hladajo na woheń w planowanym domje za ćěkancow minjenu njedźelu k zhromadnosći. W dźensa wozjewjenym stejišću skedźbnja wón na dotalne dobre nazhonjenja při zaměstnjenju požadarjow azyla w Budyšinje. Na to měli dale natwarjeć.

Mytuja čestnohamtske dźěło

Wojerecy. Za čestnohamtske dźěło dóstanje Gisela Lossack lětuše myto Mar­tha města Wojerec. Tole je tamniša měšćanska rada wčera wobzamknyła, sćěhujo namjet frakcije CDU. Gisela Lossack zasadźa so hižo wjele lět we wobłuku Dnja domizny za naležnosće wuhnatych a přednošuje w něhdyšim lěhwje Elsterhorst wo jeho stawiznach.

Zakłady mosta namakali

Krótkopowěsće (23.02.16)

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Robert Lorenc promowował

Berlin. Europski etnolog Robert Lorenc złoži wčera, póndźelu, swoje zakónčace promociske pruwowanje na Berlinskej Humboldtowej uniwersiće. Tema disertacije­ bě „Šleziske metamorfozy – Etnografija Zhorjelskich powědanjow wo identiće po lěće 1990“. Tuchwilu slědźi Robert Lorenc za wšelakore łužiske wědomostne projekty a skutkuje w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Tróšku mjenje chudych

Berlin. Podźěl chudych w Němskej je minjeny čas snadnje wo 0,1 procent na nětko 15,4 procenty ludnosće woteběrał. Tole wuchadźa z dźensa wozjewjeneje rozprawy Paritetiskeho dobroćelskeho zwjazka. Ličili su ludźi, kotřiž maja z mjenje hač 60 procentami srjedźneje mzdy wuńć. Mjez 12,5 milionami chudych w kraju je 3,5 milionow rentnarjow.

Wjelk na 40 wowcow zakusał

Krótkopowěsće (22.02.16)

póndźela, 22. februara 2016 spisane wot:

Wjace mortwych na dróhach

Podstupim. Ličba smjertnych woporow na dróhach Braniborskeje je loni wo nimale třećinu přiběrała. Cyłkownje je 179 ludźi při wobchadnych njezbožach žiwjenje přisadźiło, 29 procentow wjace hač 2014, nutřkowny minister Karl-Heinz Schröter (SPD) dźensa při předstajenju bilancy wobchadnych njezbožow zdźěli. Cyłkownje zličichu 80 723 njezbožow.

Awtowe wiki drje wotpraja

Lipsk. Awtomobilowe wiki AMI w Lipsku drje dyrbja lětsa wotprajić. Tole piše mjez druhim Leipziger Volkszeitung. Zamołwita towaršnosć wikow chcyše so popołdnju na nowinarskej konferency dokładnišo tomu wuprajić. Hakle minjeny pjatk běchu wjacori wuznamni awto­twarcy z Azije a Francoskeje swoje wobdźělenje na wikach wotprajili.

Hojernja dale woblubowana

Krótkopowěsće (19.02.16)

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

„Přewšo wohańbjace“

Freiberg. Sakski nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) zasudźa blokady přećiwnikow­ azyla před kwartěrom ćěkancow w gmejnje Rechenberg-Bienen­mühle. To je „přewšo wohańbjace“, kak su tam z ludźimi wobchadźeli, wón dźensa rjekny. Nimale 100 ludźi je wčera wječor spytało, přijězdej busa z prěnimi woby­dlerjemi noweho domu za požadarjow azyla zadźěwać. Awta zaraćichu dróhu.

Bjez přirosta w turizmje

Drježdźany. Prěni raz po šěsć lětach njeje turizm w Sakskej přirost docpěł. 18,7 milionow přenocowanjow loni je porno lětu 2014 nimale procent mjenje, 7,4 miliony hosći zaručichu čornu nulu, nastupajo přichad hosći zwěsćichu plus, kaž krajny turistiski zwjazk dźensa wozjewi. Wuwiće pak je rozdźělne, Hornja Łužica je přirost docpěła.

Centrumaj policije zesylnić

Krótkopowěsće (18.02.16)

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Pječa za tajnu słužbu dźěłał

Waršawa. Bywši pólski prezident Lech Wałęsa bě po dopóznaćach Waršawskeho Instituta za narodne wopominanje (IPN) za tajnu słužbu dźěłał. W domje loni ze­mrěteho bywšeho generala Czesława Jana Kiszczaka su jeho personalnu aktu a ze zawjazanskim podpismon k zhromadnemu dźěłu z tajnej słužbu našli, rjekny direktor IPN Łukasz Kamiński powěsćerni PAP. Podpis Wałęsy je pječa awtentiski.

Budu so wobarać

Budyšin. Na připowědź koncerna Bombardier, w Němskej 1 430 dźěłowych městnow šmórnyć, budu so dźěławi zawodow w Budyšinje a Zhorjelcu hro­madźe z IG metal wuchodneje Sakskeje wobarać. Dźěłarnistwo a zawodni radźićeljo chcedźa na zhromadnej konferency 4. měrca akciski plan zdźěłać, „kotryž ma pokazać, zo tež hinak dźe“.

Wjezwo z Lkw-jow na łódźe

Krótkopowěsće (17.02.16)

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Prawopisna kontrola

Budyšin. Prěnja wersija hornjoserbskeje prawopisneje kontrole je nětko w interneće pod www.soblex.de w rubrice downloads k dispoziciji. Kaž Załožba za serbski lud informuje, je tale elektroniska prawopisna pomoc za programowe pakety myslena, kotrež su wšěm tym přistupne, kotřiž wužiwaja LibreOffice resp. OpenOffice abo tež Microsoft Office wot wersije 2010.

Režiser Żuławski zemrěł

Waršawa. 75lětny pólski režiser Andrzej Żuławski je w nocy na srjedu na raka zemrěł. Jako syn spisowaćela a diplo­mata je Żuławski w Parisu wot­rostł. W 1960tych lětach bě wón asistent staromištra pólskeho kina Andrzeja Wajdy. W 1980tych lětach je wjele w Francoskej wjerćał. Znaty bu z filmami, kaž „Moje nocy su rjeńše hač twoje dny“.

Myto do sakskeje stolicy

Krótkopowěsće (16.02.16)

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Rozdźěl we wudawkach

Wiesbaden. Zjawne wysoke šule wudawaja nimale dwójce telko pjenjez za jednotliweho studenta kaž priwatne. Pola priwatnych wysokich šulow je to 5 920, pola zjawnych nimale 11 000 eurow. Ličbje poćahujetej so na lěto 2013, kaž Statistiski zwjazkowy zarjad we Wiesbadenje zdźěla. Jako přičinu mjenuja statistikarjo wuběr wučbnych předmjetow.

Rozbuchnjenje w superwikach

Drježdźany. Woheń a rozbuchnjenje stej w Drježdźanach nakupowanske wiki zničiłoj. Krótko po přichadźe wuchowanskich mocow wohenja dla bě wčera wječor we wobchodźe k eksploziji dóšło, kaž wohnjowa wobora dźensa informowaše. Bydlenski a wobchodowy dom, w kotrymž su wegane superwiki, dyrbjachu ewakuować. Dwaceći wobydlerjow je potrjechenych, nichtó so njezrani.

„Safari“ w Rudnych horinach

Krótkopowěsće (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Mjenje plastikowych titow

Berlin. Wikowanje měło přetrjebu plastikowych titow čujomnje pomjeńšić. Zo by so tónle zaměr docpěł, hrozy zwjazkowa ministerka za wobswět Barbara Hendricks (SPD) z krućišimi postajenjemi. „Samozawjazka wo kóždužkuli płaćiznu ze mnu žanoho njebudźe. Porjadniskoprawniske rjadowanje sej tohodla wotewrjenje wobchowam“, praji ministerka w dźensnišim wudaću nowiny Bild.

SPD z nowym mustwom

Budyšin. Za noweho předsydu Budyskeho městneho towarstwa SPD su minjenu srjedu na sobustawskej zhromadźiznje inženjera dr. Martina Schneidera wuzwolili. Jeho naměstnik je Eckart Riechmann, pokładnik Marko Kuring. Tak sta so změna generacijow na čole Budyskich socialdemokratow. Čoło dotalneho předsydstwa bě po 15 lětach wotstupiło.

Jantarowa komora w Čěskej?

Krótkopowěsće (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Darmotny WLAN w chorowni

Kamjenc. Pacienća a wopytowarjo Kamjenskeje chorownje maltezow Swj. Jana móža wot tohole tydźenja na wšitkich stacijach darmotnje WLAN wužiwać. Štóž chce so z laptopom, smartphonom a tabletom do interneta podać, móže sej w přijimarni chorownje indiwiduelny přistupny code wustajić dać. Přistup je na čas přebywanja w chorowni wobmjezowany, chorownja zdźěli.

Połojca ludźi wo swjatk njerodźi

Berlin. Dźeń swj. Walentina (14.02.) ludnosć Němskeje pači. Nimale kóždy druhi (47,4 proc.) ma ju za „předawansku akciju wikowarjow kwětkow“, kaž institut za přeslědźenje wikow GfK dźensa zdźěli. Zdobom zhladuje nimale telko ludźi (47 proc.) pozitiwnje na swjedźeń lubowacych a swojeho partnera wobdaruje. Prašeli běchu so 1 940 žonow a muži.

Pruwuja superdołhi bus

Krótkopowěsće (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

Rekordne lěto za turizm

Wiesbaden. Rozmach turizma w Němskej dale přiběra. Lońše lěto je hladajo na ličbu přenocowanjow w Němskej nowy, mjeztym šěsty rekord, wunjesło. Zwjazkowy statistiski zarjad je 436,4 miliony přenocowanjow pućowacych z tu- a wukraja zličił. To je tři procenty wjace hač 2014. Ličba wukrajnych hosći zwyši so wo pjeć procentow na 79,7 milionow.

„Swětłowy smog“ wobmjezować

Frýdlant. Wobydlerjo Frýdlantskeho wuběžka w sewjernej Čěskej protestuja přećiwo hoberskim škleńčnikam w pólskej Bogatyniji. Tamne škleńčane rostlinarnje dźě w nocy tak mócnje swěća kaž město ze sto tysac wobydlerjemi. Nócne swětło myli wuraznje ludźi a wobwliwuje wobswět. Najebać protesty pak pólska firma Citronex planuje škleńčnikowu přestrjeń hišće dźesać króć powjetšić.

Pola Amazon zaso stawkuja

nawěšk

nowostki LND