Krótkopowěsće (31.07.17)

póndźela, 31. julija 2017 spisane wot:

Ministerku sej přeprosyli

Budyšin. Rada za serbske naležnosće Sakskeje je sej na přichodne posedźenje kónc awgusta saksku kultusowu ministerku Brunhild Kurth (CDU) přeprosyła. Hłowna přičinu su informacije wo planowanym přerjadowanju a samo zawrjenju kubłanskich agenturow, kaž předsydka rady Marja Michałkowa informuje. Wot ministerki lubja sej wujasnjenje.

K čłowjeskosći namołwjał

Žitawa. Pod hesłom „Cyle hinaši“ su wčera w Žitawje wustajeńcu wo reformaciji w Hornjej Łužicy wotewrěli. Hladajo na tolerantne mjezsobne wobchadźenje nabožinow w kónčinje je sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) na ekumeniskej Božej słužbje w Janskej cyrkwi k čłowjeskosći namołwjał a k tomu, „druheho tajkeho přiwzać, kaž je“.

Policajska straža pomórana

Krótkopowěsće (28.07.17)

pjatk, 28. julija 2017 spisane wot:

Lětanišćo ma nowu dowolnosć

Budyšin. Klukšanske lětanišćo wostanje dale centrum płujadłow. Sakska krajna direkcija je lětanišću nowu zawodnu dowolnsć spožčiła, po tym zo běchu zamołwići w Klukšu po noworjadowanju ležownosćow wotpowědnu próstwu zapodali. Při přerjadowanju běchu mjez druhim pistu za start a přizemjenje płujadłow dale na juh přepołožili.

Z płotom přećiwo mrětwje

Praha. Čěska republika chce z nowymi naprawami dalšemu rozšěrjenju afriskeje swinjaceje mrětwy zadźěwać. Tuchwilu wo tym rozmysluja, potrjechenu kónčinu z płotom wobdać, zo njemóhli so dźiwje swinje do druhich kónčin dóstać, kaž čěski minister za ratarstwo Marian Jurečka powěsćerni dpa rjekny. Dotal maja tam 40 wobkrućenych padow mrětwy.

Po dešćiku přińdźe horcota

Lipsk. Po dešćikojtym wjedrje minjenych dnjow so lěćo znajmjeńša zdźěla nawróći. Kónc tydźenja móhło hač do 29 stopnjow ćopło być, Němska wjedrarnja w Lipsku wěšći. W tym zwisku dóńdźe z městnami k šwihelam a sylnym njewjedram. Spočatk tydźenja horcota z hač do 31 stopnjemi dale přiběra.

Krótkopowěsće (27.07.17)

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:

Wo Solarworld wuradźowali

Drježdźany. Hospodarski wuběrk Sakskeho krajneho sejma je so dźensa wurjadnje schadźował, zo by wo přichodźe insolwentneho twarca solarnych připrawow Solarworld wuradźował. Opozicija sej žada, zo měła Sakska móžnosće statneje financneje podpěry pruwować. W Freibergskej tworni předewzaća dźěła na wšě tysac ludźi.

Dealerow zajeli

Drježdźany. Policija je wčera we wobłuku wulkozasadźenja před Drježdźanskim Hłownym dwórnišćom pjeć muži wikowanja z drogami dla zajała. Dweju z nich su hišće samsny dźeń sudnikej předstajili, kaž policija informuje. Sydom kupcam drogow wupisachu skóržbu. Na akciji wobdźěli so nimale połsta zastojnikow. Woni sćazachu 60 gramow hašiša.

Plahuja dźiwje konje

Krótkopowěsće (26.07.17)

srjeda, 26. julija 2017 spisane wot:

Nadźija za Solarworld

Kamjenica. Za wuchodoněmskej tworni twarca solarnych modulow Solarworld we Freibergu a Arnstadće wobsteji nadźija na wuchowanje. Kaž rjadowar insolwency Horst Piepenburg dźensa zdźěli, wón tuchwilu ze skupinu inwestorow wo přewzaću dweju twornjow jedna. Přewzaće pak budźe drje z drastiskim wottwarom dźěłowych městnow zwjazane.

Wjace pjenjez zapósłancam

Drježdźany. Zapósłancy Sakskeho krajneho sejma dóstanu wot 1. awgusta wjace pjenjez. Kaž nowina Freie Presse w Kamjenicy piše, zwyši so měsačne zakładne zarunanje 126 zapósłancow wo 181 eurow na potom 5 668,16 eurow brutto. Zwyšenje wo 3,3 procenty wotpowěduje powšitkownemu wuwiću dochodow. Krajny sejm bě lěta 2010 tajke awtomatiske zwyšenje k 1. awgustej wobzamknył.

Žiwidła na pósće nakupować

Krótkopowěsće (25.07.17)

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Žana wulka woda

Drježdźany. Najebać dlěje trajacy dešć njeje staw wody w sakskich rěkach dramatisce přiběrał. Někotre pódlanske rěki hornjeho Łobja mějachu drje dźensa rano wjace wody hač hewak, akutneho wohroženja pak njebě, wobswětowe ministerstwo na swojej internetnej stronje zdźěla. Jutře ma so po informacijach wjedrarjow zaso jara dešćować. Potom móhł strach wulkeje wody přiběrać.

Padustwa sadu přiběraja

Podstupim. Braniborscy plahowarjo sadu bědźa so přiběrajcy z padustwami na plantažach. Paduši měrja so na jabłuka, holanske jahody a wišnje, zo bychu je sami přetrjebali abo na wikach předawali, informuje rěčnik Berlinsko-braniborskeho zahrodniskeho zwjazka. Lětsa je to ćim bolostniše, dokelž maja sadowcy nalětnich zmjerzkow dla mjenje płodow.

Čěska chce Libyskej pomhać

Krótkopowěsće (24.07.17)

póndźela, 24. julija 2017 spisane wot:

200 milionow za nowše awta

Lipsk. Awtotwarc BMW chce lakěrarnju w swojej Lipšćanskej tworni rozšěrić kaž tež twar karoserijow a montažu přerjadować. Za naprawy nałoži 200 milionow eurow, kaž předewzaće dźensa zdźěli. Dźěła chcedźa spočatk přichodneho lěta zahajić a 2020 dokónčić. Zawod ma so tak na produkciju nowych generacijow awtowych modelow přihotować.

Dźiwje swinje so rozmnožeja

Drježdźany. Sakscy hońtwjerjo su lětsa hižo wjace hač 33 250 dźiwich swini třěleli. To je trójce telko kaž w lěće 1991, informuje ratarski minister Thomas Schmidt (CDU). Najebać třělenje wobstatk dźiwich swini dale rozrostuje. To njewjedźe jenož k wjetšim škodam w ratarstwje, ale polěkuje tež rozmnoženju afriskeje swinjaceje mrětwy, kotraž je mjeztym susodnu Čěsku docpěła.

Awta bjez wodźerja testować

Krótkopowěsće (21.07.17)

pjatk, 21. julija 2017 spisane wot:

William a Kate w ICE po puću

Berlin. Princ William a jeho mandźelska Kate (wobaj 35) staj dźensa dopoł­dnja ze spěšnikom ICE z Berlina do Hamburga wotjěłoj. K zadźiwanju druhich pasa­žěrow zalězeštaj wonaj z dźěsćomaj na hłownym dwórnišću do ćaha, do prěnjeho wagona prěnjeje klasy. Bě to poslednja etapa jich třidnjowskeho wopyta w Němskej. Wječor princowska swójba z Hamburga zaso domoj wotleći.

Rekordne žně hromaka

Podstupim. Braniborscy plahowarjo hromaka móža lětsa na rekordne žně zhladować. Po dotalnych wuslědkach su 22 200 tonow nažnjeli, Berlinsko-braniborski statistiski zarjad zdźěla. W minjenych sezonach njejsu hranicu 20 000 tonow nihdy překročili. Porno lětu 2016 je wunošk hromakowych žnjow tónkróć wo 13 procentow rozrostł.

Wot lěta 2018 kormorany třěleć

Krótkopowěsće (20.07.17)

štwórtk, 20. julija 2017 spisane wot:

Nowostka Štefana Paški wušła

Budyšin. „Nowe dyrdomdeje na wsy“ rěka druha kniha Štefana Paški, kotraž je runje w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Powědki awtora-rozhłosownika su wšěm tym zajimawe, kotřiž hižo wšitke pismiki znaja. Kaž hižo w Paškowej prěničce „Dyrdomdeje na wsy“ steji zaso hólčec Tim w srjedźišću.

Tilich zastupuje Steinmeiera

Berlin. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) budźe zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera za čas jeho dowola sobu zastupować. Jako wiceprezident Zwjazkoweje rady změje wón wot 26. julija do 5. awgusta słužbu. Dalšej zastupnikaj Steinmeiera budźetaj Berlinski wyši měšćanosta Michael Müller a porynsko-pfalcska premierka Malu Dreyer (SPD).

Přińdu šakale?

Krótkopowěsće (19.07.17)

srjeda, 19. julija 2017 spisane wot:

Basnje Chěžki běłorusce wušli

Minsk. Šěsć basnjow Jurja Chěžki je Mikola Mjetlickij znowa do běłorušćiny přenjesł. Mjez druhim su to Dundakowa pěseń“, „Zelene zet“ a „Kak lochko so to spi“. Basnje su přełožki z originala. Pomoc a interlinearne přełožki poda Kajrat Bakbergenow. Wozjewjene su basnje w časopisu za literaturu a publicistiku „So­zwučije“ (Harmonija) w Minsku.

Wólbne namjety zapodali

Budyšin. Za wólby 19. němskeho zwjazkoweho sejma 24. septembra 2017 předleža we wólbnym wokrjesu 156 – Budyšin I – namjety wosom stron a jednoho jednotliwca. Wo přizwolenju tychle namjetow rozsudźi wokrjesny wólbny wuběrk na zjawnym posedźenju pjatk, 28. julija, w 11 hodź. w Budyskim krajnoradnym zarjedźe, Dwórnišćowa 9, stwa 210.

Wjace pjenjez muzejam

Krótkopowěsće (18.07.17)

wutora, 18. julija 2017 spisane wot:

Na wjelčicu třělane było

Rěčicy/Berlin. Wjelčica, kotraž bu spočatk julija na B 156 mjez Blunjom a Zabrodom přejědźena, je na sćěhi njezboža zahinyła. To je Leibnizowy institut za coologiske a dźiwinowe slědźenje w Berlinje zwěsćił. Zdobom namakachu w ćěle zwěrjeća šrótowe kulki, štož rěči za to, zo bu na nje třělane. Wot spočatka lěta su w swobodnym staće hižo šěsć mortwych wjelkow namakali.

Sta woporow namocy

Regensburg. Znajmjeńša 547 spěwarjow chóra Regensburger Domspatzen je so swój čas z woporom ćělneje a splažneje namocy stało. Tole wuchadźa z dźensa předpołoženeje kónčneje rozprawy wo skandalu znjewužiwanja w swětosławnym chórje dla. Prawiznik Ulrich Weber bě pady, kotrež stachu so wot 1945 do spočatka 90tych lět, dokumentował.

William a Kate w Pólskej

Serbska debata

nowostki LND