Krótkopowěsće (01.02.17)

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

Pytaja za hóstnymi swójbami

Drježdźany. W sakskich městach pytaja dale za swójbami, kotrež móhli samo­stejacych młodych ćěkancow hospodować. Zajimcy móža so na młodźinskim zarjedźe přizjewić, Drježdźanske měšćanske zarjadnistwo zdźěli. Wot nowembra 2015 do Němskeje přichadźacych samo­stejacych młodych ćěkancow na zwjazkowe kraje rozdźěla. Tam jich najprjedy raz młodźinski zarjad w swojich přebywanišćach přewozmje.

Rektorka znowa wuzwolena

Lipsk. Beate Schücking wostanje rektorka Lipšćanskeje uniwersity. 61lětnu su wčera za druhi słužbnu dobu wuzwolili, wysoka šula zdźěla. Schücking měješe z Janom Palmowskim, 51lětnym profesorom za stawizny na jendźelskej University of Warwick, napřećiwneho kandidata.

Rekordny kinowy wopyt

Praha. W čěskich kinach su loni wjace hač 15 milionow wopytowarjow zličili – najwjace po lěće 1993. Z čěskej wosebitosću je wulki podźěl domjacych filmow (loni třiceći procentow). Mjez dźesać najwuspěšnišimi titlemi běchu štyri čěske. Najwjetši wothłós žněješe moderna bajka Anděl Páně 2 (Jandźel Knjeza 2) z milionom wopytowarjow.

Krótkopowěsće (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Wjeselo we Wotrowje

Wotrow. Přetwarjene hortowe rumnosće we Wotrowskej serbskej pěstowarni tuchwilu zarumuja. Tak móža so wšitke dźěći hač do jutřišeho do zarjadnišća nawróćić. Serbske šulske towarstwo, kotrež je z lěta 2006 nošer pěstowarnje, je so wo rozšěrjenje kapacity wot 45 na 53 městnow postarało. Podpěru dóstało je wot staršich, wjesneje rady a gmejny Pančicy-Kukow, kotraž je přetwar zwoprawdźiła.

Němsko-čěske myto spožčene

Praha. Němsko-čěski fonds přichoda je zhromadnje ze Zwjazkom žurnalistow Němskeje a Zwjazkom čěskich žurnalistow zawčerawšim, njedźelu, prěni króć němsko-čěske žurnalistiske myto spožčił. Myta přepodachu před 300 prošenymi hosćimi w Praskim dźiwadle Studio Hrdinů. Mytowali su tež přinošk sćelaka MDR wo awtodróze do Prahi.

Wjace bjezdźěłnych

Krótkopowěsće (30.01.17)

póndźela, 30. januara 2017 spisane wot:

Wustajeńcu Nageloweje wotewrěli

Mišno. Pod hesłom „bilder und filmbilder“ su wčera we Wuměłstwowym towarstwje Mišno wustajeńcu z twórbami Maje Nageloweje a jeje filmoweho partnera Juliusa Günzela wotewrěli. Hač do 4. měrca je přehladka přistupna. Na poslednim dnju budźe filmowe předsta­jenje, ke kotremuž poda dr. Grit Lemke zawod.

Inflacija w Sakskej přiběrała

Kamjenc. Inflacija je w Sakskej w januaru na wjace hač dwaj procentaj přiběrała. Po dotalnych wobličenjach su so płaćizny přerěznje wo 2,3 procenty zwyšili, statistiski krajny zarjad w Kamjencu zdźěla. Hłownje zamołwite za to su přiběrace płaćizny žiwidłow (3,6 proc.) a energijowy wobłuk (6,3 proc.) Tež popłatki za pěstowarnje a wotpadki su so zwyšili.

Dróhi zalodźene byli

Mnichow. Strašny lód na dróhach je dźensa rano w srjedźnej a južnej Němskej nadróžny wobchad masiwnje haćił. Na awtodróze A 3 w delnjej Frankskej je wjace hač dźesać awtow do so zrazyło. Němska wjedrarnja je wjacore warnowanja wozjewiła. Wječor wočakuja dešć a z tym zwisowacy strašny lód na dróhach tež we wuchodnej Sakskej.

Krótkopowěsće (27.01.17)

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Myto na česć Pětra Barta

Kamjenc. Prěnje myto na česć Pětra Barta spožča Kamjenskej 2. wyšej šuli a spěchowanskej šuli za zbrašenych „Johann­ Gottfried Bönisch“ zhromadnje. Z 1 000 eurami dotěrowane myto přepo­dadźa spočatk februara na nowolětnym přijeću města Kamjenca, kaž wčera zdźělichu. Ergoterapeut Michael Schiewack bě to nastorčił. Město projekt podpěruje. Loni zemrěty Pětr Bart bě so wosebje na polu inkluzije a sporta angažował.

Wopory zhromadnje wopominali

Praha. Prěni króć scyła su Češa a ba­yerscy zastupjerjo dźensa wopory nacionalsocialistiskeho holocausta zhromadnje počesćili. Delegacija Bayerskeho krajneho sejma je so na swjatočnosći w Praskim senaće wobdźěliła. Na programje steješe tež wopyt něhdyšeju koncentraciskeju lěhwow Litoměřice a Terezín.

Matura přez internet

Krótkopowěsće (26.01.17)

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Woidke: Populistam so wobarać

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je hladajo na jutřiši wopomnjenski dźeń za wopory nacionalsocializma namołwił, so prawicarskim populistam a demagogam wobarać. Runje we wichorojtych časach dyrbja demokratiske mocy hromadźe stać, sej wón w zdźělence žada. Zwjazkowy sejm chce wopory jutře wopominać.

Kritizuja rozdawanje nadawkow

Lipsk. Sakski zličbowanski zarjad je rozdawanje nadawkow za zjawnje spěchowane twarske předewzaća kritizował. Při pruwowanjach bě zarjad zwěsćił, zo so předpisy stajnje zaso ranja, bjez toho zo by to za zamołwitych konsekwency měło. Statne instancy maja dokładnišo pruwować, kak so ze spěchowanskimi srědkami wobchadźa.

Podpěruja młode předewzaća

Krótkopowěsće (25.01.17)

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

Wjace padow gripy

Budyšin. Hač do druheho kalendroweho tydźenja běchu w Budyskim wokrjesu

95 přizjewjenych padow gripy registrowali. W třećim tydźenju je ličba hižo na 132 padow rozrostła. Kaž nowinska rěčnica wokrjesa Sabine Rötschke Serbskim Nowinam zdźěli, je wokrjesej hač do 23. januara 211 přizjewjenych gripowych padow předležało.

Zeleni kritizuja Gabriela

Berlin. Braniborska zapósłanča Zelenych w zwjazkowym sejmje Annalena Baerbock je hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) kritizowała, dokelž so tón dale spjećuje kruty termin mjenować, hdy so wudobywanje brunicy zakónči. „To je njezamołwite napřećo wšitkim wobdźělenym. Ludźo we Łužicy trjebaja jasnu perspektiwu.“

Hižo tójšto sele přetrjebali

Krótkopowěsće (24.01.17)

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Rozprawu přepodali

Drježdźany. W padźe terorizma podhladneho Dshabara al-Bakra je komisija fachowcow dźensa swoju rozprawu předpołožiła. Předsyda gremija, něhdyši wustawowy sudnik Herbert Landau, je 200stronski dokument sakskemu ministerskemu prezidentej Stanisławej Tilichej (CDU) přepodał. Zjawnosć chcychu popołdnju nadrobnje informować.

Wočakuje stabilne wobdźělenje

Lipsk. Direktor Lipšćanskich knižnych wikow Oliver Zille wočakuje tež lětsa stabilne wobdźělenje na přehladce, kotraž wotměje so wot 23. do 28. měrca. Najebać hoberske změny na medialnym polu maja knižne wiki dale dobry wothłós, wón rjekny. Loni bě so 2 250 nakładnistwow a posłužbnikow wobdźěliło. Tež LND chce lětsa zaso pódla być.

Pruwuja nowu formu transporta

Krótkopowěsće (23.01.17)

póndźela, 23. januara 2017 spisane wot:

Šiman wospjet powołany

Budyšin/Praha. Zwjazkowy wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) je mjeztym druhi króć zapósłanca CDU w Sakskim krajnym semje Marka Šimana­ za čłona přirady Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma powołał. Forum wuhotuje składnostnje 20lětneho wobstaća jubilejnu konferencu přicho­dny kónc tydźenja w čěskej stolicy Praze.

Wjace drogow na šulach

Mnichow. Drogowa kriminalita na šulach Němskeje je minjeny čas zdźěla drastisce přiběrała. Tole wuchadźa ze stati­stiki krajnych kriminalnych zarjadow a nutřkownych ministerstwow krajow. W Badensko-Württembergskej su lěta 2015 cyłkownje 939 drogowych deliktow na šulach zličili, trójce telko kaž 2011. W Sakskej je so ličba porno lětu 2011 z 69 padami na 128 podwojiła.

Triksuja ze segwayjemi

Krótkopowěsće (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Pytaja kandidatow

Sprjewiny Doł. Hač do spočatka febru­ara móža zajimcy kandidaturu za wólby wjesnjanosty gmejny Sprjewiny Doł přizjewić. Po informacijach statistiskeho zarjada so dotal nichtó přizjewił njeje. Wólby budu 5. měrca. Njedyrbjał-li nichtó kandidować, dotalny wjesnjanosta Manfred Heine (njestronjan) hišće raz nastupi. Mjenje hač 2 000 wobydlerjow dla pak budźe zastojnstwo čestnohamtske.

Ptaču gripu zwěsćili

Zhorjelc. Pola mortweho kołpja w Zgorzelecu su wirus ptačeje gripy H5N8 zwěsćili. Tohodla su tež wjacore dźěle města Zhorjelca jako wěstotne pasmo postajili, zdźěla tamniši krajnoradny zarjad. Wěstotne pasmo, z kotrehož njesmě nichtó ptački, mjaso a jeja wuwožować, je nětko na 21 dnjow postajene.

Serbske reje wožiwić

Lipsk. Čłonojo towarstwa Serbska reja zetkachu so wčera w Lipsku ze zastupjerjom towarstwa Serbska ludowa hudźba Měrkom Šołtu. Rěčeli su wo serbskej rejowanskej kulturje a nowych idejach, kak móhli serbske reje wožiwić a je ludźom zbližić. Tak přihotuje towarstwo Serbska reja workshop, kotryž budźe 1. apryla w Choćebuzu.

Krótkopowěsće (19.01.17)

štwórtk, 19. januara 2017 spisane wot:

W Sakskej wjace insolwencow

Drježdźany. W Sakskej je loni ličba plajtow předewzaćow přiběrała, hinak hač po wšej Němskej. Kaž hospodarska naprašowarnja Bürgel zdźěla, je 1 099 firmow insolwencu přizjewiło, to je 6,7 procentow wjace hač lěto do toho. Z 73 plajtami na 1 000 předewzaćow leži Sakska snadnje nad cyłoněmskim přerězkom. Po wšej Němskej je ličba plajtow wo 6,2 procentaj woteběrała.

Nóc chětro zymna była

Lipsk. Minjena nóc bě w Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej chětro zymna. Najsylniši zmjerzk w Sakskej naměrichu z minus 19,2 stopnjomaj w Deutsch­neudorfje, informuje Němska wjedrarnja w Lipsku. W Bad Elsteru bě minus 18,6 a w durinskim Veilsdorfje minus 16,8 stopnjow zyma. Tež přichodne dny nas zmjerzki dale přewodźeja.

Wódne ptaki ličili

Praha. Kaž stajnje druhi kónc tydźenja w januaru je tež lětsa wjace hač 400 profesionalnych a amaterskich ornitologow wódne ptaki w Čěskej ličiło. Na tradicionalnej akciji wobdźělichu so tež škitarjo přirody a skawća. Za ličenje ptačiny w Europje je runje januarski čas idealny, dokelž so ptaki we wulkich mnóstwach hromadźa.

Serbska debata

nowostki LND