Krótkopowěsće (10.07.15)

pjatk, 10. julija 2015 spisane wot:

Amokowy třělc dweju morił

Leutershausen. Amokowy třělc je dźensa dopołdnja w srjedźnej Frankskej dwě wosobje morił. Po informaciji policije zatřěli wón w Tiefentalu we wokrjesu Ansbach ze swojeho awta žonu. Krótko po tym mori muž w susodnej wsy ko­lesowarja, na čož ćekny. Policija móžeše jeho krótko na to zajeć. Motiw njeskutka njeje dotal znaty.

Wuswědčenja dóstali

Budyšin. Z přepodaćom wuswědčenjow je so za 42 000 šulerjow w Hornjej Łužicy dźensa šulske lěto zakónčiło. Minjene dny zeznajomichu so mnohe rjadownje na pućowanskich dnjach ze zajimawostkami w bližej domiznje. Nětko maja hólcy a holcy wulke prózdniny. Přichodny tydźeń poskićeja tež serbske zakładne šule prózdninsku zaběru.

Mjeńše naroki na wojakow

Praha. Čěska armeja chce někotre strowotne žadanja nastupajo zastup do swojich rjadow trochu „złahodnić“. Z wojakom stać móhli so tak na přikład tež ludźo­ ze synowej porskawu abo z lóšim defektom tarčoweje žałzy. Zamołwići reaguja na tučasny staw, po kotrymž hač do 60 procentow zajimcow za armeju postajene strowotne měritka njespjelni.

Krótkopowěsće (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Kulturny dom wuchowany

Biskopicy. Kulturnemu domej w Biskopicach kiwa wuchowanje. Skupina předewzaćelow chce insolwentny zawod nazymu přewzać. Dom steji hižo dlěši čas prózdny, po tym zo bě wobhospodarjenje zwrěšćiło. Přewzaće objekta je so poradźiło dźakowano prócowanjam noweho Biskopičanskeho wyšeho měšćanosty prof. Holma Großy.

Darmotna jězba za jedynku

Zhorjelc. Šulerjo z jedynku na wuswědčenju smědźa jutře, posledni šulski dźeń, ćahi předewzaća Trilex darmotnje wužiwać. Wuměnjenje je, zo móža znajmjeńša jednu jedynku na wuswěd­čenju pokazać, hromadźe z wupokazom, pak šulerskim pak personalnym. Ćahi Trilex jězdźa tež ze Zhorjelca přez Budyšin do Drježdźan.

Wjace pjenjez swobodnym šulam

Drježdźany. Šule w swobodnym nošerstwje dóstanu wot klětušeho wjace pjenjez. To je Sakski krajny sejm z hło­sami CDU a SPD wobzamknył. Po tym zwyši so lětna přiražka stata na šulerja na nimale tysac eurow. Jeničce klětu chce kraj za to 327 milionow eurow nałožić, 250 milionow wjace hač dotal. Financowanje šulow dyrbješe so po wukazu sudnistwa znowa rjadować.

Krótkopowěsće (08.07.15)

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Staršiski list z nowym wobličom

Budyšin. Sčasom do prózdnin je wušoł Staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa, zaběracy so tónkróć ze strowotu a chorosću dźěći. Znata lěkarka dr. Uta Libšowa wupraja so k tradicionalnej chinskej medicinje. Nimo toho móžeće přinošk maćerje Sonje Rybaroveje čitać, kotraž ma swoje dźěćo w Malešanskej pěstowarni „K wódnemu mužej“.

Nowy serwis biblioteki

Wojerecy. Měšćanska biblioteka Wo­jerecy rozšěri wot nazymy swój serwis. Potom budźe móžno, swoje wupožčene knihi sej přiwjezć a zaso wotewzać dać. Mobilny knižny serwis budźe jónu wob měsac po puću a zastara wosebje tych čita­rjow, kotrymž je puć do biblioteki přewobćežny.

Namjezny přechod so zhubi

Wodowe Hendrichecy. Dźensa su ně­hdyši namjezny přechod we Wodowych Hendrichecach wottwarjeć započeli. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad chcedźa runočasnje na 300 metrow dołhi wotrězk statneje dróhi S 141 jězdnju ponowić. Dźěła budu w nowembrje zakónčene a płaća něhdźe 400 000 eurow. Wodowe Hendrichecy pře­wozmu z toho 11 000 eurow.

Z lětnym lisćikom lutować

Krótkopowěsće (07.07.15)

wutora, 07. julija 2015 spisane wot:

Při poskitkach lutować

Budyšin. Z nowej kartu móža hosćo we łužiskej jězorinje při wjace hač 50 turistiskich poskitkach lutować. Turisća móža sej lisćik za tři abo sydom dnjow kupić a dóstanu za to rabaty w muzejach, hosćencach, při dožiwjenskich turach, na čołmowanju a druhdźe. Za to bě so turistiski zwjazk loni tež wopyto­warjow za jich přećemi prašał.

Liberecska tradicija w Alpach

Liberec. Wustajeńcu wo njewšědnej atrakciji přihotuja tuchwilu w čěskim Liberecu:­ 600 kilometrow wottam steji w awstriskich Tauernskich Alpach 2 586 metrow wysoko „nowa Reichenbergska chata“. Jeje pomjenowanje, wuchadźace z němskeho mjena za Liberec, pak njeje připad. Chatu běchu w lěće 1926 wyso­kohórscy turisća z Libereca natwarili a ze symbolemi města wudebili.

Njewjedra hroža

Lipsk. Po dźensnišim horcym dnju hroža we wječornych hodźinach njewjedra. Tež Sakska je potrjechena, kaž Němska wjedrarnja w Lipsku warnuje. Ličić ma so z dešćom, krupami a wichorom, kotryž móže sylnosć hač do 115 km/h docpěć. Štwórtk drje budźe z runje 20 stopnjemi najchłódniši dźeń tydźenja.

Krótkopowěsće (06.07.15)

póndźela, 06. julija 2015 spisane wot:

Lětnja šula wotprajena

Lipsk. Serbska lětnja šula lětsa wupadnje. Tole zdźěla prof. dr. Edward Wornar z Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity. Dotal je so jedna jenička woso­ba přizjewiła. „Tohodla smy nětko wobzamkli, zo lětnju šulu wotprajimy“, wón piše. Připrajenu pomoc z Čěskeje za klě­tušu lětnju šulu chcedźa za přihot noweho kursa wužić.

Hilbert nowy měšćanosta

Drježdźany. Politikar FDP Dirk Hilbert je nowy wyši měšćanosta Drježdźan. Wón přesadźi so we wčerawšim druhim kole wólbow z 54,2 procentomaj přećiwo sakskej ministerce za wědomosć Evje­Mariji Stange (SPD), kotraž dósta 44 proc. ­hłosow. Na wólbach wobdźěli so 42,7 proc. ludźi. Hilbert bě kandidat towarstwa Njewotwisni wobydlerjo.

Wobsah žiwidłow rozdźělny

Praha. Wobsah tyzow žiwidłow ze sams­nym mjenom móže w Němskej a Čěskej rozdźělny być. Tole su čěscy posudźowarjo wuslědźili. Woni zwěsćichu tajki zjaw w cyłkownje 24 padach. Tak je jogurt Ac­tiv­ia w Němskej tučniši. Porno tomu je kwalita mjasa w konserwach w Němskej lěpša hač w Čěskej. Firmy wopodstatnjeja to z rozdźělnymi słodami w krajach.

Krótkopowěsće (03.07.15)

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Nětko online rešeršować

Budyšin. Archiwowane kubła města Budyšina hodźa so nětko online rešeršować. To zmóžnja nowe perspektiwy, přeslědźić regionalne stawizny. Něhdźe dwě třećinje cyłeho wobstatka stej online přistupnej. W Budyskim statnym archiwje chowa so 2,7 regionalnych kilometrow aktow, 1 500 wopismow a 6 600 kartow z minjenych sydom lětstotkow.

Folklorna lawina zahajena

Choćebuz. Mjeztym 15. folklorna lawina je so dźensa w Delnjej Łužicy zahajiła. Sta wobdźělnikow ćehnješe we wulkej paradźe po Choćebuzu. Přizjewiło bě so 400 hudźbnikow a rejwarjow z 13 krajow, kaž zarjadowarjo zdźěleja. Staciji lětu­šeho festiwala stej nimo Choćebuza tež Baršć a Lubnjow. Folklorna lawina traje hač do njedźele, 5. julija.

Planowanje projekta běži

Zhorjelc. Přihoty za znowawotewrjenje Zhorjelskeje kupnicy derje postupuja. Tuchwilu dźěła skupina projektoweho nawody Jürgena Friedela na planowanju dowolnosćow. Paralelnje k tomu wjedu rozmołwy z móžnymi wotnajerjemi. W domje budźe luksus runje tak zaměstnjeny kaž kupjomne wěcy. Nazymu 2017 chcedźa kupnicu wotewrěć.

Krótkopowěsće (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Warnuja před horcotu

Lipsk. W Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej ćopłota dale přiběra. „Módre njebjo, lědma wětřik a wjele słónca“ Lipšćanska wjedrarnja dźensa připowědźi. Mjeztym oficialnje před horcotu warnuja. Přichodne dny budźe hišće horcyšo. Hač so termometer 40 stopnjam přibliži, njeje wěste. Strach lěsnych wohenjow pak na kóždy pad dramatisce přiběra.

Hač na Łužiske hory hladać

Cvikov. Na skłoninje Zeleneje hory pola Cvikova w sewjernej Čěskej su nowy wuhladny dypk z mjenom „Švýcárna“ natwarili. Wottam skići so jónkrótny wuhlad na Ještěd a samo na hród Bezděz. Ze „Schilleroweho wuhladnišća“ na druhim boku hory widźiš pasmo čěskich Łužiskich horow. Za zajimcow z Hornjeje Łužicy móhł tole pokiw za wulět być.

Žadaja sej tohorunja wyše mzdy

Krótkopowěsće (01.07.15)

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Nowe mjezwočo pola agentury

Budyšin. Jörg Waniek, nawoda personalneho managementa w koncernje Vattenfall Europe Generation AG w Choćebuzu, je wot dźensnišeho předsyda zarjadniskeho wuběrka Budyskeje dźěłoweje agentury. Zastupowacy předsyda je Bernhard Sonntag, regionalny jednaćel dźěłarniskeho zwjazka DGB wuchodneje Sakskeje, kiž bě dotal předsyda.

Nowe čisło Naša Domowina

Budyšin. XI. mjezynarodny folklorny festiwal, wólby serbskeje rady w Braniborskej, 17. hłowna zhromadźizna Domo­winy a lětuši FUEN-kongres su někotre z temow noweho čisła informaciskeho łopjena „Naša Domowina“, kotrež Domowina dźensa na swojej internetnej stronje wozjewi. Abonenća Serbskich Nowin dóstanu Našu Domowinu pjatk, abonenća Noweho Casnika přichodny tydźeń.

Wobjězdka hotowa

Krótkopowěsće (30.06.15)

wutora, 30. junija 2015 spisane wot:

Zaso mjenje bjezdźěłnych

Nürnberg. Ličba bjezdźěłnych w Němskej je z 2,711 milionami tak mała kaž wot lěta 1991 nic. Zwjazkowa agentura za dźěło dźensa zdźěli, zo je ličba w meji wo 51 000 woteběrała. Kwota zniži so wo 0,1 procent na nětko 6,2. Tuchwilu ma agentura 572 000 njewobsadźenych dźěłowych městnow přizjewjene.

Chětro tunjo do Berlina a Wiena

Praha. Konkurenca mjez třomi awtobusowymi předewzaćemi na čaromaj Praha–Berlin a Praha–Wien je dotal njesłyšane potuńšenje płaćiznow jězdźenkow wuskutkowała. Tak jědźeš tuchwilu z čěskeje stolicy do Berlina za něhdźe 9 a do Wiena za 7 eurow. Storno pak njeje móžne. Najtuńše jězdźenki za ćah z Prahi do Berlina płaća něhdźe 30 eurow.

Dwójniki so zetkaja

Budyšin. Na wšě 55 porikow-dwójnikow wočakuja přichodny kónc tydźenja w Budyšinje. Na přeprošenje Němskeho kluba dwójnikow přijědu wobdźělnicy ze wšeje Němskeje. Na programje dwu­dnjowskeho zetkanja steja mjez druhim wopyty wopomnišća něhdyšeho stasi­jastwa, žonopoweho muzeja a Biskopičanskich Karla Mayjowych hrow.

Wažny měznik za Budissu

Krótkopowěsće (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015 spisane wot:

Rozsudne koło trěbne było

Hamor/Wóspork. Nowy wjesnjanosta Hamora je Achim Junker (CDU). Wón je so wčera ze 46,4 procentami w druhim wólbnym přechodźe přesadźił a naslěduje Rolanda Trunscha. Tež we Wósporku mějachu znowa wolić. Jürgenej Arltej (Wolerske zjednoćenstwo, 42,7 procentow) dowěrichu zastojnstwo měšćanosty jako naslědnika Michaela Staudy.

Zawod pyta noweho nawodu

Budyšin. Dotalny nawoda Budyskeho zawoda Bombardier Transportation Volker­ Eickhoff wopušći zawod kónc junija. 60lětny přewozmje wotnožku ka­nad­iskeho předewzaća we Wrócławju. Tam twarja dźěle za elektriske lokomotiwy. Za Budyski zawod pyta Bombardier hišće naslědnika, je dźě to kompetencne srjedźišćo za nadróžne a ćahi.

Zasudźa hidu na cuzych

Drježdźany. Diecezanska rada Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa prawicarskoekstremistiske nastajenje mnohich wobydlerjow w Freitalu a druhich městach diecezy zasudźa. Hida na cuzych diskriminuje ludźi, kotřiž w nuzy a zadwělowanju za wućekom a pomocu pytaja, zastupnistwo lajkow dźensa w Drježdźanach zdźěli.

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND