Krótkopowěsće (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Powědka Mětoweje słowaksce

Bratislava. Powědka „Nječesany a­d­went“ Měrki Mětoweje ze zběrki „Drohe hody, tuni štom“ je wušła w decemberskim čisle časopisa za literaturu, wuměłstwo a wědomosć „Slovenské pohľady“. Znaty přełožowar a publicist Peter Čačko je powědku ze serbšćiny přenjesł. Za wuběrny přełožk počesćichu jeho z lětušim Mytom „Slovenskich pohľadow“.

Stawizny njewšědnje zapřimnyć

Praha. Narodny muzej w Praze chcył so ze stawiznami Čěskeje na cyle nowe wašnje a z nowotarskej koncepciju zaběrać: Muzej spyta stawizny z wočemi susodnych narodow a tuž z chětro rozdźělnymi nahladami pokazać, kaž zdźěla. Na te wašnje chcedźa mjez druhim tež „wotsunjenje“ sudetskich Němcow z Čěskosłowakskeje předstajić.

Wuwiće do směra prawicy

Krótkopowěsće (21.12.15)

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Jendźelska kniha wo Słowjanach

Oxford. „Slav Outposts in Central European History – The Wends, Sorbs and Kashubs“ je titul noweje knihi prof. dr. Geralda Stona. Wuznamny profesor slawistiki na Oxfordskej uniwersiće na wuměnku předstaja w nowostce słowjansku zańdźenosć krajiny mjez Łobjom a Wisłu, wot Limborskeje hole hač do Gdańšćanskeho zaliwa.

Biblijofilnej ćišćej wušłoj

Meran/Drježdźany. Italske nakładnistwo za bibliofilne ćišće Galerija Offizin S. je k wustajeńcy „Penthesilea“ basni Róže Domašcyneje k rysowankomaj Angele Hampel jako wosebity nakład 30 signowanych eksemplarow wudało. Nimo toho stej basnica a wuměłča pod hesłom „So sachen getan“ dalše 30 wuměłskich knihow ze signowanymi basnjemi a twór­bami jako swójski nakład wudałoj.

178 kilogramow kokaina našli

Krótkopowěsće (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Frakciski šef SPD zemrěł

Podstupim. Předsyda frakcije SPD w Braniborskim krajnym sejmje Klaus Ness je njewočakowano zemrěł. 53lětny bě so wčera wječor na parlamentariskim wječoru w krajnym sejmje zwjezł. Najebać hnydomne lěkarske zastaranje je minjenu nóc w chorowni wudychał, kaž dźensa zdźělichu. Ness bě dowěrnik ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD).

Pola Amazon stawkowali

Lipsk. W Lipšćanskim centrumje internetneho wikowarja Amazon su dźensa stawkowali. Něhdźe 250 sobudźěłaćerjow rańšeje změny swoje dźěło złoži, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di zdźěli. Ličachu z tym, zo so w běhu dnja dalši přizamknu. Ver.di žada sej za 10 000 sobudźěłaćerjow Amazon w Němskej wyše mzdy. Amazon to wotpokazuje.

Maja nětko tři indiske lawy

Krótkopowěsće (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Hodowny staršiski list wušoł

Budyšin. Najnowši staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa wěnuje so temje „strowota-chorosć“. Dr. med. Jana Markowa podawa staršim pokiwy k hladanju choreho dźěsća, kaž ze zdźělen­ki towarstwa wuchadźa. Składnostnje 25lětneho wobstaća SŠT wěnuje so předsydka Ludmila Budarjowa modelowemu projektej Witaj a koncepciji 2plus.

Skruća styki do Ruskeje

Drježdźany. Sakska chce swoje styki do Ruskeje najebać wobstejace sankcije dale skrućić. Tole je hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Zdobom wón wumjetowanja wotpokaza, zo so swobodny stat přemało wo normalizowanje poćahow k Ruskej stara. Dulig připowědźi wjace stykow na politiskej runinje.

Na njedobro dieselowych awtow

Krótkopowěsće (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Koncept za SKI předleži

Budyšin. Załožba za serbski lud je w swojim nadawku nastaty koncept Bos­ćija Benady wo zaměstnjenju Serbskeje kulturneje informacije (SKI) nětko na swojej internetnej stronje wozjewiła. Wjace hač 100 stron wopřijacy posudk přirunuje lěpšiny a njedostatki nětčišeho stejnišća w Serbskim domje z móžnym w Röhrscheidtowej bašće. Załožbowa rada ma klětu w aprylu wo tym rozsudźić.

Serbiska so spřećiwja

Běłohród. Serbiska spřećiwja so bytostnemu dypkej posrědkowanja Europskeje unije z Kosowom. Njebudźe žaneje milinoweje towaršnosće po zakonjach Kosowa k zastaranju serbiskeje mjeńšiny, kaž sej to Brüssel žada, rjekny dźensa direktor statneho milinoweho předewzaća Nikola Petrović. Tajka towaršnosć njewotpowěduje serbiskej wustawje.

Naćisk zakonja schwalili

Krótkopowěsće (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Prědowarja zajeli

Karlsruhe. Zwjazkowe statne rěčnistwo je radikalneho islamista Svena Lauwa dźensa rano we wulkorumje Düsseldorf zajeć dało. Wumjetuje 35lětnemu prědowarjej, zo je lěta 2013 z Němskeje wuchadźejo jako podlěšena ruka w Syriskej aktiwneje teroristiskeje organizacije Jamwa skutkował. Lau je w štyrjoch padach podhladny podpěry wukrajneho teroristiskeho­ zwjazka dla.

Přećiwo próstwje hłosować

Budyšin. Budyski wokrjesny sejmik je přirjadnicu Birgit Weber społnomócnił, wuprajić so na posedźenju kulturneho konwenta 17. decembra přećiwo próstwje města Zhorjelc wo čłonstwje z prawom wothłosowanja w kulturnym rumje Hornja Łužica-Delnja Šleska. Financneje lěpšiny z toho njebudźe, runa ličba čłonow pak rozsudam njepolěkuje.

Kralestwo njedaloko Łužicy

Krótkopowěsće (14.12.15)

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

10 000 zapiskow

Budyšin. Biografiski nastawk wo serbskim žurnalisće a spisowaćelu Jurju Wićazu je 10 000. zapisk w hornjoserbskej wersiji encyklopedije Wikipedia. Serbska wikipedija wobsteji wot oktobra 2006. Po ličbje artiklow steji wona na 128. městnje z tuchwilu 289 rěčnych wersijow. Zaměr projekta Wikipedia je, encyklopediju we wšěch rěčach swěta natwarjeć.

Kompaktny přehlad datow

Drježdźany. Prezident Statistiskeho krajneho zarjada Sakskeje Burkhard Müller je dźensa předstajił statistisku knihu 2015. Wona podawa přehlad wo wažnych datach a faktach ze wšěch žiwjenskich wobłukow Saksow w kompaktnej formje. Mjez druhim tam steji, zo je lěta 2014 w Sakskej 35 935 dźěći na swět přišło, najwjetša to ličba wot 1990.

Železniski zwisk wožiwjeny

Aš/Selb. Wot wčerawšeho wobsteji po 70 lětach wobnowjeny wosobowy železniski zwisk mjez najzapadnišim čěskim městom Aš a bayerskim Selbom. Tale čara bu 1951 w zwisku z wuspěšnym přejězdom cyłeho ćaha na zapad dla znaty. Po wobšěrnej rekonstrukciji wosom kilometrow dołheje trasy měło tule wšědnje dźewjeć porow ćahow jězdźić.

Krótkopowěsće (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Přistaja dalšich wučerjow

Drježdźany. K zahajenju druheho šulskeho połlěta klětu w februaru přistaji Swobodny stat Sakska 760 nowych wu­čerjow. Přistajenja su po wuprajenju ministerstwa trěbne, zo móhli na generacisku změnu reagować. Nimo toho ličba šulerjow dźeń a bóle přiběra. Nimale 400 sakskich wučerjow poda so přichodne měsacy staroby dla na wuměnk.

Ćah zaso direktnje do Wrócławja

Drježdźany/Wrócław. Ze změnu jězbneho plana Němskeje železnicy maja wot njedźele, 13. decembra, zaso tři ćahi bliskowobchada z Drježdźan direktnje do Wrócławja a wróćo jězdźić. Jězbny čas z Budyšina je połtřeća do třoch hodźin. Zaměr měł mjezynarodny dalno­zwisk na mjenowanej čarje wostać, zwuraznichu Zeleni w Sakskim krajnym sejmje.

Ležownosće so podróšeja

Krótkopowěsće (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Bilanca biskopstwa

Drježdźany. Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je wčera lońšu hospodarsku rozprawu předpołožiło. Bilanca jasnje pokazuje, zo je tale dieceza pokazana na pomoc­ zapadoněmskich diecezow. Ze 74,2 milionow eurow dochodow pochadźa 17,8 milionow ze zapada. Wudało je biskopstwo 71,1 milion eurow, mjez druhim 31,2 milionaj za personal.

Kliniku zjawnje wupisaja

Lubij. Wot měrca hižo njewužiwana něhdyša Lubijska rehabilitaciska klinika budźe zjawnje wupisana, kaž krajny rada Bernd Lange (CDU) připowědźi. Zajimca za to hižo maja, byrnjež lochko njebyło kliniku předać. Lange zdobom wobkrući, zo njebudu tam ćěkancy zaměstnjeni. Po tym­ zo bě rehaklinika wot lěta 2013 čerwjene ličby pisała, tam wot lońšeho žane kury wjac njeposkićeja.

Z powjaznicu jězdźić so podróši

Liberec. Jězba z powjaznicu na 1012 metrow wysoki Ještěd pola Libereca budźe wot 13. decembra dróša. Jednora jězdźenka­ podróši so wot 75 na 99 krónow, nawrótna wot 120 na 140 krónow.­ Podróšenje potrjechi tež wob­sedźerjow euronysoweho tiketa. Za nich bě jězba dotal darmotna, nětko płaća 35 krónow za obligatorisku měšćenku.

Krótkopowěsće (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Jednotne wupokazy ćěkancam

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo je wobzamknyło, ćěkancam po wšej Němskej jednotne wupokazy dać. Tole by lěpšej wuměnje datow mjez zarjadami zaručiło, kaž z Berlina rěkaše. Wotpowědny naćisk zwjazkowy kabinet dźensa schwali. Hłowny zaměr je, pospěšić registraciju požadarjow azyla. Wupokazy maja klětu w lěću po cyłym Zwjazku płaćić.

Mikławšk pěstowarnje wopytał

Worklecy/Smjerdźaca. Zapósłanc CDU w Sakskim krajnym sejmje Alojs Mikławšk je dźensa we wobłuku swojich tradicionalnych dohodownych wopytow pěstowarnjow we Worklecach a Smjerdźacej pobył. Jako překwapjenku měješe wón adwentne swěčki sobu, kotrež móža dźěći samostatnje wudebić, kaž ze dźělenki wuchadźa.

Pokładnja so spěšnje pjelni

Drježdźany. Znowa dobra to powěsć za sakskeho financneho ministra Georga Unlanda (CDU): Swobodny stat změje kónc lěta z 12,76 miliardami eurow prawdźepodobnje wjace dochodow z dawkow hač wočakowane. Prognoza dawkow z lětušeje meje budźe tak wo 320 milionow eurow wyša, zdźěli Unland w Drježdźanach.

VfL Wolfsburg we wosmifinalu

nowostki LND