Krótkopowěsće (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Namjety zapodać

Budyšin. Domowina chce tež lětsa zasłužb­ne wosoby z Mytom Domowiny za zaměrne a wuspěšne zachowanje a wo­zrodźenje serbskeje rěče a kultury, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny jako připóznaćom zasłužbow w towarstwowym dźěle wuznamjenić. Čłonojo župow, towarstwow a jednotliwcy su tuž namołwjeni, hač do 30. junija namjety zapodać.

Jurij Brězan tež mjenowany

Budyšin. Wotpowědnje napominanju direktora Serbskeho instituta prof. dr. Dietricha Šołty je město Budyšin informacisku taflu na Philippa Melanchthonowym gymnaziju njedawno wobnowiło. Nimo dalšich wosobinow je na tafli nětko tež Jurij Brězan mjez bywšimi šu­lerjemi mjenowany.

Bitzka oficialny kandidat

Krótkopowěsće (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Günter Grass njeboh

Lübeck. Günter Grass je njeboh. Lawreat Literarneho Nobeloweho myta ze­mrě dźensa rano 87lětny w Lübecku. Wón bě jedyn z najwuznamnišich němskich spisowaćelow našeho časa. Hižo jeho­ 1959 wušła kniha „Die Blechtrommel“ bě po wšěm swěće wuspěšna. 40 lět pozdźišo spožčichu Grassej Nobelowe myto za jeho literarne tworjenje.

Tilich hrozy z konsekwencami

Drježdźany. Sakska stolica hotuje so na wječor připowědźene zarjadowanje islamokritiskeje Pegidy kaž tež na připowědźene přećiwne akcije. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) připowědźa konsekwency, dyrbjało-li k antiwukrajnym abo rasistiskim wu­prajenjam dóńć. Hłowny rěčnik Pegidy je dźensa nižozemski prawicarski populist Geert Wilders.

Chinske banki do Čěskeje

Krótkopowěsće (10.04.15)

pjatk, 10. apryla 2015 spisane wot:

Serbske reje a spěwy dožiwili

Lipsk. Druhi raz bě Lipšćanski projekt Serbska reja wčera na wječor z ludo­wymi rejemi a z live hudźbu přeprosył. Pod nawo­dom rejwanskeho mištra Georgija Marinowa zwučowaše pjatnaće ludźi w lóštnej atmoferje folklorne reje. Pjeć hercow hudźeše a zanošowaše jim hornjo- a delnjoserbske kaž tež Slepjanske pěsnje. Projekt běštaj Gregor Kliem a Jacobsec swójba loni iniciěrowałoj.

Etat wokrjesa schwaleny

Drježdźany. Sakska krajna direkcija je dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2015/2016 schwaliła. To zdźěla Budyski krajnoradny zarjad. Wokrjes smě cyłkownje 14,5 milionow eurow nowych kreditow brać. Po wozjewjenju w aprylskim hamtskim łopjenu ma etat wot 27. apryla do 6. meje w krajnoradnym zarjedźe zjawnje wupołoženy być.

Wjace nadpadow na Lěwicu

Krótkopowěsće (09.04.15)

štwórtk, 09. apryla 2015 spisane wot:

Ćichi pjatk připóznać

Praha. Hinak hač jutrownu póndźelu Čěska republika ćichi pjatk jako statny swjedźeń njeswjeći. Tole pak chcedźa nětko na namjet zapósłancow křesćanskeje strony KDU-ČSL změnić. Tež socialdemokratiski premier Bohuslav Sobotka namjet podpěruje, kaž medije rozprawjeja. Po woprašowanjach by nimale 60 procentow Čechow změnu witało.

Třěleńca na sudnistwje

Milano. Při třěleńcy na sudnistwje w ital­skim měsće Milanje stej po prěnich informacijach dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj, mjez nimaj sudnik. Dokładne informacije powěsćernje Ansa do kónca redakciskeho časa hišće njepředležachu. Skućićel je pječa ćeknył. Jeho běchu bankrota dla wobskoržili. Na to wón na sudniskej žurli wospjet třěleše.

Zaso Hollywood we Łužicy

Krótkopowěsće (08.04.15)

srjeda, 08. apryla 2015 spisane wot:

Mjenje zajimcow za wukubłanje

Budyšin. W powołanskim poradźowanskim lěće 2014/2015 je so wot oktobra 2014 do lětušeho měrca 1 350 holcow a 1 621 hólcow jako požadarjo wo wukubłanske městna w Budyskej dźěłowej agenturje a w jobcenterach Budyšin a Zhorjelc přizjewiło. To je 200 mjenje hač w samsnym času powołanskeho poradźowanskeho lěta 2013/2014.

Drohotna namakanka

Grabštejn. Postawa swj. Borbory, zhubjena po Druhej swětowej wójnje, pyši zaso sewjeročěski hród Grabštejn pola Hrádeka nad Nisou. Dobry meter wulku figuru z 15. lětstotka bě direktor Žitawskich měšćanskich muzejow Marius Win­zeler při slědźenjach w składźe Liberecskeje regionalneje galerije našoł. W Grab­štejnje nadźijeja so nětko wjace hosći.

Škoda w lěsach njeje přewulka

Drježdźany. Wichor Niklas, kiž je 31. měrca w Sakskej howrił, je w lěsach poměrnje mało škody načinił. Po prěnich trochowanjach statneho lěsniskeho zawoda je něhdźe 100 000 do 150 000 kósnych metrow drjewa spadało, štož wu­činja něhdźe pjeć do dźesać procentow lětnych drjewowych žnjow a pohibuje so we wobłuku kóždolětnych škodow.

BVB a VFL koło dale

Krótkopowěsće (07.04.15)

wutora, 07. apryla 2015 spisane wot:

Sakske myto samopomocy

Drježdźany. Narunanske kasy wupisaja lětsa štwórty króć myto samopomocy. Angažowane regionalne skupiny a jednotliwcy smědźa so za to hač do 30. junija pola Sakskeho zwjazka narunanskich kasow přizjewić. Myto ma hódnotu 5 000 eurow. Z nim maja so wosebje přikładne iniciatiwy k samopomocy jednotliwcow a skupin počesćić.

Před wulkej wodu škitani

Halštrowska Hola. Nasyp podłu Čorneho Halštrowa w gmejnje Halštrowska Hola je saněrowany. Dźěła k tomu su minje­ny tydźeń zakónčili. 700 metrow dołhi nasyp na prawej stronje ponowić płaćeše 900 000 eurow. Dźěłać započeli běchu loni w awgusće. Nimo železnych stołpow zatwarichu štyri metry hłuboko sahace zhusćenje.

Seks handicapowanym zmóžnić

Praha. Nastupajo temu seksualnosć w starownjach abo wustawach za zbrašenych chcedźa w Čěskej republice nětko dotalny tabu přełamać. Po přikładźe Šwicarskeje abo Němskeje budu senioram abo handicapowanym bjez partnera płaćeni „seksualni asistenća“ pomhać. W datym zwisku njeměło so jenož wo intimne praktiki, ale tež wo poradźowansku pomoc jednać.

Krótkopowěsće (02.04.15)

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:

Wobydlerjo njerozsudźa

Žitawa. Měšćanska rada w Žitawje je wob­zamknjenje, přewjesć wobydler­skeho požadanje k wobchadej na torhošću po saněrowanju, wotpokazała. Wobzamknjenje bě předwidźało, dać woby­dlerjam wothłosować wo wužiwanju torho­šća jeničce za pěškow. Jenož we wuwzaćnych padach měło so dowolić wužiwanje za jězdźidła.

Wulkotny dar koparjow

Wuježk. Wjednistwo Dynama Drježdźany je dźěćacemu a młodźinskemu do­mej we Wuježku přepodało šek w hódnoće 5 000 eurow. Z pjenježnym darom ma so zetkawanski rum wobnowić a zno­wa wuhotować. Jednaćel Dynama Ralf Minge je šek wčera popołdnju přepodał, prjedy hač so prašenjam woby­dlerjow domu wěnowaše.

Znaty dom insolwentny

Biskopicy. Kulturny dom w Biskopicach je insolwencu přizjewił. Dom pak budźe dale wobhospodarjeny, zdźěli prawiznik a rjadowar insolwency Matthias Rönsch sćelakej Radio Lausitz. Dołhodobnje měli wokrjes a město Biskopicy k zachowanju woblubowaneho domu přinošować. Wobsedźer kulturneho domu je do insolwency bjez wuspěcha spytał twarjenje předać.

Krótkopowěsće (01.04.15)

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Wichor wulke škody načinił

Praha. Sylny wichor je tež w Čěskej wulke škody načinił. Pola Opavy je ćah do powróćeneho štoma zajěł a z kolijow skočił. Wohnjowych wobornikow wołachu nimale 2 100 razow na pomoc. Kaž zastaraćel ČEZ zdźěli, měješe so wjele milino­wodow wuporjedźeć. Hašenje wo­henja­ w cyrkwi w južnej Čěskej je sylny wichor poćežował.

Jězbu z drezinu dróša

Hórnikecy. Jutře zahaji so sezona drezinow w Hórnikečanskej energijowej fabrice z nowymi płaćiznami. 2,6 kilometrow dołha čara wokoło muzeja płaći 45 eurow za wulku drezinu (10 wosobow) resp. 30 eurow za mjeńšu ručnu drezinu (7 wosobow). Přičina zwyšenych pła­ćiznow je zawjedźena minimalna mzda za wodźerjow drezinow.

Saksojo maja wjac w móšni

Kamjenc. Po zdźělenju Sakskeho statistiskeho zarjada w Kamjencu je so bruttozasłužba w swobodnym staće wo nimale tři procenty zwyšiła. Tak zasłuža přerězny dźěławy na lěto něhdźe 25 800 eurow. Najebać to leži zasłužba w Sakskej přeco hišće jenož pola něhdźe 82 procentow zwjazkoweho přerězka.

Portugalčenjo so blamowali

nawěšk

nowostki LND