Krótkopowěsće (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

65 000 policistow škita Pegidu

Drježdźany. Za zawěsćenje pochodow Pegidy, Legidy a Pegidy Kamjenica-Rudne horiny bě wot 20. oktobra 2014 hač do lětušeho 7. decembra 65 000 policistow zasadźenych. To wuchadźa z wotmołwow sakskeho statneho knježerstwa na wjacore naprašowanja zapósłanca krajneho sejma Andréja Schollbacha (Lěwica). Najwjetša zestawa bě 21. januara w Lipsku z 5 100 zastojnikami.

Vietnamjenjo a čěske hody

Praha. W Čěskej republice bydlacy Vietnamjenjo pěstuja dźeń a bóle rjad čěskich hodownych nałožkow, byrnjež přewažnje buddhisća byli. Tak mnozy doma štomik pyša abo přihotuja typiske čěske jědźe a słodkosće. Za něhdźe 5 000 vietnamskich katolikow su tež Bože mšě w jich maćeršćinje zawěsćene. W Čěskej bydli wjace hač 60 000 Vietnamjanow.

Wobmyslenja zapodać

Krótkopowěsće (28.12.15)

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Klětu zaćehnje nowe žiwjenje

Budyšin. W něhdyšej hali solarneho předewzaća Schüco w Großröhrsdorfje započnje Drježdźanska firma Pharmatech klětu produkować. Kaž jeje rěčnik informuje, natwarja tam spočatk januara prěnje připrawy. Někotři přistajeni su hižo na městnje. Pharmatech słuša k skupinje Bosch a zhotowja mjez druhim pjelnjensku a zapakowansku techniku.

Nětko móža płun dać

Zhorjelc. Płunowe zawody města Zhorjelca maja klětu wšitke imobilije Swobodneho stat Sakskeje, mjez druhim hrody, twjerdźizny a zarjadniske twarjenja, z płunom zastarać. Wotnožka Zhorjelskich měšćanskich zawodow móžeše so při wupisanju po cyłej Europje přesadźić. Nětko smě wona 380 přetrjebarjow dołhodobnje z płunom zastarać.

Nowe rekordne hody

Budyšin. Wobydlerjo Hornjeje Łužicy dožiwichu lětsa najćopliše hody minjenych lětdźesatkow. Wjedrowe stacije naměrichu nowe rekordy. We Wojerecach postupi dotalny rekord z lěta 1959 wo 4,2 stopnjej na 15,6 stopnjow. Tež w Zhorjelcu wučinješe temperatura wjace hač 15 stopnjow a přetrjechi rekord lěta 1974 wo dwaj stopnjej.

Krótkopowěsće (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

„Serbski wósadnik“ wušoł

Choćebuz. Prěnje wudaće noweho serbskeho cyrkwinskeho łopjena z mjenom „Serbski wósadnik“ předleži. Z nim chcedźa wo serbskim cyrkwinskim žiwjenju we wosadach ewangelskeje Berlinsko-braniborskeje-šleskeje Hornjeje Łužicy informować­, kaž w předsłowje rěka. Wudawaćel­ je Spěchowanske towarstwo za serbsku rěč w cyrkwi.

Potrěbnych wobdarił

Špindlerův Mlýn. Njewšědnje šćedriwy bě tele dny předewzaćel Alexandr Bílek­ z čěskich Kyrkonošow. W swojim hotelu w Špindlerovym Mlýnje zmóžni wón štyrceći wopušćenym a chudym ludźom pjeć dnjow trajacy darmotny přebytk. Někotrym z nich je samo jězbne kóšty zarunał. Akciju bě Bílek internetnje nastorčił.

December na rekordnym puću

Offenbach. Lětuši hodownik ma najlěpše wuhlady, so z najćoplišim decembrom po zahajenju zapisowanja stać. Dotalny rekord běchu lěta 1934 z přerěznje 4,8 stopnjemi naměrili, piše němska wjedrarnja w Offenbachu. Aktualny december ma hižo nětko wyši přerězk. Miłe wjedro ma tež w januaru dale trać, byrnjež na něšto nišim niwowje.

Profijowe zrěčenje podpisał

Krótkopowěsće (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Powědka Mětoweje słowaksce

Bratislava. Powědka „Nječesany a­d­went“ Měrki Mětoweje ze zběrki „Drohe hody, tuni štom“ je wušła w decemberskim čisle časopisa za literaturu, wuměłstwo a wědomosć „Slovenské pohľady“. Znaty přełožowar a publicist Peter Čačko je powědku ze serbšćiny přenjesł. Za wuběrny přełožk počesćichu jeho z lětušim Mytom „Slovenskich pohľadow“.

Stawizny njewšědnje zapřimnyć

Praha. Narodny muzej w Praze chcył so ze stawiznami Čěskeje na cyle nowe wašnje a z nowotarskej koncepciju zaběrać: Muzej spyta stawizny z wočemi susodnych narodow a tuž z chětro rozdźělnymi nahladami pokazać, kaž zdźěla. Na te wašnje chcedźa mjez druhim tež „wotsunjenje“ sudetskich Němcow z Čěskosłowakskeje předstajić.

Wuwiće do směra prawicy

Krótkopowěsće (21.12.15)

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Jendźelska kniha wo Słowjanach

Oxford. „Slav Outposts in Central European History – The Wends, Sorbs and Kashubs“ je titul noweje knihi prof. dr. Geralda Stona. Wuznamny profesor slawistiki na Oxfordskej uniwersiće na wuměnku předstaja w nowostce słowjansku zańdźenosć krajiny mjez Łobjom a Wisłu, wot Limborskeje hole hač do Gdańšćanskeho zaliwa.

Biblijofilnej ćišćej wušłoj

Meran/Drježdźany. Italske nakładnistwo za bibliofilne ćišće Galerija Offizin S. je k wustajeńcy „Penthesilea“ basni Róže Domašcyneje k rysowankomaj Angele Hampel jako wosebity nakład 30 signowanych eksemplarow wudało. Nimo toho stej basnica a wuměłča pod hesłom „So sachen getan“ dalše 30 wuměłskich knihow ze signowanymi basnjemi a twór­bami jako swójski nakład wudałoj.

178 kilogramow kokaina našli

Krótkopowěsće (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Frakciski šef SPD zemrěł

Podstupim. Předsyda frakcije SPD w Braniborskim krajnym sejmje Klaus Ness je njewočakowano zemrěł. 53lětny bě so wčera wječor na parlamentariskim wječoru w krajnym sejmje zwjezł. Najebać hnydomne lěkarske zastaranje je minjenu nóc w chorowni wudychał, kaž dźensa zdźělichu. Ness bě dowěrnik ministerskeho prezidenta Dietmara Woidki (SPD).

Pola Amazon stawkowali

Lipsk. W Lipšćanskim centrumje internetneho wikowarja Amazon su dźensa stawkowali. Něhdźe 250 sobudźěłaćerjow rańšeje změny swoje dźěło złoži, kaž rěčnik dźěłarnistwa ver.di zdźěli. Ličachu z tym, zo so w běhu dnja dalši přizamknu. Ver.di žada sej za 10 000 sobudźěłaćerjow Amazon w Němskej wyše mzdy. Amazon to wotpokazuje.

Maja nětko tři indiske lawy

Krótkopowěsće (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Hodowny staršiski list wušoł

Budyšin. Najnowši staršiski list Serbskeho šulskeho towarstwa wěnuje so temje „strowota-chorosć“. Dr. med. Jana Markowa podawa staršim pokiwy k hladanju choreho dźěsća, kaž ze zdźělen­ki towarstwa wuchadźa. Składnostnje 25lětneho wobstaća SŠT wěnuje so předsydka Ludmila Budarjowa modelowemu projektej Witaj a koncepciji 2plus.

Skruća styki do Ruskeje

Drježdźany. Sakska chce swoje styki do Ruskeje najebać wobstejace sankcije dale skrućić. Tole je hospodarski minister Martin Dulig (SPD) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Zdobom wón wumjetowanja wotpokaza, zo so swobodny stat přemało wo normalizowanje poćahow k Ruskej stara. Dulig připowědźi wjace stykow na politiskej runinje.

Na njedobro dieselowych awtow

Krótkopowěsće (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Koncept za SKI předleži

Budyšin. Załožba za serbski lud je w swojim nadawku nastaty koncept Bos­ćija Benady wo zaměstnjenju Serbskeje kulturneje informacije (SKI) nětko na swojej internetnej stronje wozjewiła. Wjace hač 100 stron wopřijacy posudk přirunuje lěpšiny a njedostatki nětčišeho stejnišća w Serbskim domje z móžnym w Röhrscheidtowej bašće. Załožbowa rada ma klětu w aprylu wo tym rozsudźić.

Serbiska so spřećiwja

Běłohród. Serbiska spřećiwja so bytostnemu dypkej posrědkowanja Europskeje unije z Kosowom. Njebudźe žaneje milinoweje towaršnosće po zakonjach Kosowa k zastaranju serbiskeje mjeńšiny, kaž sej to Brüssel žada, rjekny dźensa direktor statneho milinoweho předewzaća Nikola Petrović. Tajka towaršnosć njewotpowěduje serbiskej wustawje.

Naćisk zakonja schwalili

Krótkopowěsće (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Prědowarja zajeli

Karlsruhe. Zwjazkowe statne rěčnistwo je radikalneho islamista Svena Lauwa dźensa rano we wulkorumje Düsseldorf zajeć dało. Wumjetuje 35lětnemu prědowarjej, zo je lěta 2013 z Němskeje wuchadźejo jako podlěšena ruka w Syriskej aktiwneje teroristiskeje organizacije Jamwa skutkował. Lau je w štyrjoch padach podhladny podpěry wukrajneho teroristiskeho­ zwjazka dla.

Přećiwo próstwje hłosować

Budyšin. Budyski wokrjesny sejmik je přirjadnicu Birgit Weber społnomócnił, wuprajić so na posedźenju kulturneho konwenta 17. decembra přećiwo próstwje města Zhorjelc wo čłonstwje z prawom wothłosowanja w kulturnym rumje Hornja Łužica-Delnja Šleska. Financneje lěpšiny z toho njebudźe, runa ličba čłonow pak rozsudam njepolěkuje.

Kralestwo njedaloko Łužicy

Krótkopowěsće (14.12.15)

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

10 000 zapiskow

Budyšin. Biografiski nastawk wo serbskim žurnalisće a spisowaćelu Jurju Wićazu je 10 000. zapisk w hornjoserbskej wersiji encyklopedije Wikipedia. Serbska wikipedija wobsteji wot oktobra 2006. Po ličbje artiklow steji wona na 128. městnje z tuchwilu 289 rěčnych wersijow. Zaměr projekta Wikipedia je, encyklopediju we wšěch rěčach swěta natwarjeć.

Kompaktny přehlad datow

Drježdźany. Prezident Statistiskeho krajneho zarjada Sakskeje Burkhard Müller je dźensa předstajił statistisku knihu 2015. Wona podawa přehlad wo wažnych datach a faktach ze wšěch žiwjenskich wobłukow Saksow w kompaktnej formje. Mjez druhim tam steji, zo je lěta 2014 w Sakskej 35 935 dźěći na swět přišło, najwjetša to ličba wot 1990.

Železniski zwisk wožiwjeny

Aš/Selb. Wot wčerawšeho wobsteji po 70 lětach wobnowjeny wosobowy železniski zwisk mjez najzapadnišim čěskim městom Aš a bayerskim Selbom. Tale čara bu 1951 w zwisku z wuspěšnym přejězdom cyłeho ćaha na zapad dla znaty. Po wobšěrnej rekonstrukciji wosom kilometrow dołheje trasy měło tule wšědnje dźewjeć porow ćahow jězdźić.

nowostki LND