Krótkopowěsće (21.03.16)

póndźela, 21. měrca 2016 spisane wot:

Uniwersitna medalja Budarjej

Lwow. Rektor Lwowskeje narodneje uniwersity „Iwan Franko“ profesor dr. Wolodymyr Melnyk je serbskeho spisowaćela Bena Budarja k sydomdźesaćinam z diplomom a z uniwersitnej medalju mytował. Tež tamniša katedra za słowjanske rěče a literaturu na filologiskej fakulće šěrjerjej ukrainskeje literatury w Serbach wutrobnje gratuluje.

Hišće raz wolić hić

Dobruša-Huska. Wobydlerjo gmejny Dobruša-Huska dyrbja wjesnjanostu hišće raz wolić. Při wčerawšich wólbach njeje sej po informacijach wólbneho nawody žadyn z kandidatow absolutnu wjetšinu zdobył. Alexander Fischer (CDU) ju ze 47,9 procentami snadnje misny. Maik Schittko z Ewangelskeho wolerskeho zjednoćenstwa docpě 29,6 procentow. Nowy termin je 10. apryl.

Čěska łódź zaso swobodna

Krótkopowěsće (18.03.16)

pjatk, 18. měrca 2016 spisane wot:

Mjeno fotografa podawać

Budyšin. Wjetšinje čitarjow je wažne, zo nowiny a časopisy dospołne mjeno fotografow pod fotami podawaja. To je wuslědk internetneho naprašowanja Serbskich Nowin z minjeneho pjatka. 83 procentow wobdźělnikow so za to wupraji, jědnaće proc. so za mjeno fotografa njezajimuje a šěsć proc. to njewě. Nowe naprašowanje w interneće nańdźeće dźensa pod serbske-nowiny.de.

Pawoł Šenkar njeboh

Rowno. Pawoł Šenkar je 15. měrca w starobje 88 lět w Rownom zemrěł. Na 6. junija 1927 w Depsku narodźeneho so Domowinjenjo w Delnjej Łužicy wosebje dopominaja. Wot 1962 do 1973 bě wón šef­redaktor Noweho Casnika. Na to dźěłaše hač do wuměnka 1987 jako 2. sekretar Choćebuskeje Domowinskeje župy. Znaty je wón tež jako awtor Pratyje.

Na aktualne paralele skedźbnił

Krótkopowěsće (17.03.16)

štwórtk, 17. měrca 2016 spisane wot:

Němske zastupnistwa zawrjene

Ankara. Warnowanjow před teroris­tiskimi nadpadami dla su němske zastupnistwa w Turkowskej wot dźensni­šeho zawrjene. Kaž wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) infor­mowaše, běchu pokiwy „jara konkretne“. Zawrěli su němske wulkopósłanstwo w Ankarje, generalny konsulat w Istanbulu a wobě němskej šuli w městomaj.

Wjace prawicarskich njeskutkow

Podstupim. W Braniborskej registruja dale a wjac prawicarskich njeskutkow. Loni su cyłkownje 129 tajkich deliktow zličili porno 73 padam w lěće 2014. To je rozrost 77 procentow a zdobom najwjetša ličba prawicarskoekstremistiskich namócnosćow minjenych 15 lět, kaž nowiny rozprawjeja. Hewak registrowachu kóžde lěto něhdźe 90 njeskutkow.

Inspiracija za Afriku

Krótkopowěsće (16.03.16)

srjeda, 16. měrca 2016 spisane wot:

„Paradiz“ w pólšćinje wušoł

Budyšin. Wuspěšny roman Křesćana Krawca „Paradiz“ je nětko w pólskej rěči wušoł. Teresinske Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów je přełožk knihi, kotraž so žiwjenju a wosudej serbskeje swójby wěnuje, pod titulom „Koniec Raju“ nakładowało. W nadawku Pólsko-serbskeho towarstwa je so dr. Zbigniew Gajewski wo přełožk postarał. Kniha je dalši wažny přinošk k šěrjenju serbskeje literatury w druhich rěčach.

Łobjo dale zašlahane

Drježdźany. Łobjo wostanje za łódźny wobchad dale zašlahane. Po wjacorych podarmotnych pospytach, před Albertowym mostom znjezboženu łódź wućahnyć, dyrbja ju nětko wuprózdnić. Něhdźe 80 metrow dołha a z 800 tonami sele nakładowana łódź „Albis“ leži hižo wot póndźele wječora prěki před stołpomaj mosta.

Rathenow dale społnomócnjeny

Krótkopowěsće (15.03.16)

wutora, 15. měrca 2016 spisane wot:

Mać Terezu swjatopraja

Rom. Albansko-indisku lawreatku Měroweho Nobeloweho myta mać Terezu chcedźa 4. septembra swjatoprajić. Tole su dźensa we Vatikanje po zetkanju bamža Franciskusa z jeho kardinalemi zdźělili. 1997 w starobje 87 lět zemrětu rjadnisku sotru bě bamž Jan Pawoł II. w lěće 2003 zbóžnoprajił. Wona bě so stajnje za chudych a chorych zasadźała.

Mjenje wopytowarjow

Drježdźany. Na statnych hrodach a zahrodach Sakskeje su loni sydom procentow mjenje wopytowarjow zličili. Cyłkownje přińdźe 1,95 milionow hosći, lěta 2014 bě jich 2,1 milion. Wuwiće njeje jeno sćěh powšitkownje woteběraceho turizma w Sakskej, kaž zamołwići informuja. Wina stej tež wupad parnikow niłkeho Łobja dla a mjenje zarjadowanjow.

Rjemjesło: Ćěkancam pomhać

Krótkopowěsće (14.03.16)

póndźela, 14. měrca 2016 spisane wot:

Druhe městno Budyšanej

Wojerecy. Na sakskim wurisanju ,,Młodźina hudźi“ we Wojerecach je sej kónc tydźenja serbski hudźbnik 2. městno zawěsćił­. W starobnej klasy 4. lětnika zamó Filip Budar z gitarowym trijom jurorow přeswědčić. Skupina předstaji pjeć hudźbnych kruchow. Pjatk z wurisanjom staršich lětnikow pokročuja. Na nim wobdźěli so tež Józef Hantuš z Radworja.

Rubježnistwo wujasnjene

Budyšin/Zhorjelc. Rubježny nadpad na złotnikarja 20. nowembra 2015 w Budyšinje je wujasnjeny. Zastojnicy zhromadneje policajskeje komisije móžachu w Zgorzelecu dweju muži w starobje 23 a 28 lět zajeć. Polakaj staj we wobchodźe na Serbskich hrjebjach drohotne časniki rubiłoj, po tym zo běštaj wobsedźerja a jeho dźowku z płunom zraniłoj.

Dyrbja hišće raz wolić

Krótkopowěsće (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016 spisane wot:

Načolni politikarjo na palnišća

Budyšin. Do wopyta zwjazkoweho prezidenta Joachima Gaucka w Budyšinje su so Serbske Nowiny tydźenja na swojej internetnej stronje prašeli, hač měli načolni politikarjo towaršnostne krizowe palnišća­ zaměrnišo wopytać. 56 procentow wobdźělnikow hłosowaše za to, stajnje 22 procentow z „ně“ abo „njewěm“. Nowe­ online-prašenje nańdźeće dźensa pod www.serbske-nowiny.de.

Wysoka komisarka OSZE porěči

Flensburg. Wysoka komisarka za narodne mjeńšiny OSZE Astrid Thors změje zahajensku narěč na lětušim kongresu FUEN wot 18. do 22. meje w europskej kulturnej stolicy Wrócławju, kaž gene­ralna sekretarka FUEN Susann Šenkec zdźěli­. FUEN chce z jeje nazhonjenjow nastupajo mjeńšinowy škit wuknyć.

Za zajimcow dźělčkoweje fyziki

Krótkopowěsće (10.03.16)

štwórtk, 10. měrca 2016 spisane wot:

Modelowy region turizma

Berlin. Hornja Łužica-Delnja Šleska budźe modelowy region kulturneho turizma. Tak maja so runje wjesne regiony při zwičnjenju podpěrać, zdźěla zwjazkowe hospodarske ministerstwo w Berlinje. Nimo Hornjeje Łužicy spěchuje wone tež Wuchodnu Frizisku a region wokoło hory Zugspitze. W přichodnych měsacach maja so wotpowědne koncepty zdźěłać.

Šiman pola čěskich přećelow

Praha. Serbski zapósłanc CDU w Sakskim krajnym semje Marko Šiman přebywaše wčera a zawčerawšim zhromadnje z dalšimi čłonami Dźěłoweho kruha Europa w čěskej stolicy Praze. Hłowny zaměr bě, skrućić mjezy přesahowace zhromadne dźěło Sakskeje a Čěskeje. W Serbskim seminarje zetka so Šiman tež z čłonami Towarstwa přećelow Serbow, kaž wón informuje.

Nowe čisło Naša Domowina

Krótkopowěsće (09.03.16)

srjeda, 09. měrca 2016 spisane wot:

Wjac mzdy dźěłaćerjam

Budyšin. Něhdźe 4 920 twarskich dźěłaćerjow Budyskeho wokrjesa ma wjac pjenjez zasłužić. Tole žada sej IG twarstwo-agrar-wobswět. Dźěłarnistwo žada sej wot dźěłodawarjow 5,9 procentow, něhdźe 175 eurow měsačnje, wjac mzdy. Tež wučomnicy maja ze zwyšenja profitować a w kóždym wukubłanskim lěće měsačnje 100 eurow wjac mzdy dóstać.

Předadźa motorowej łódźi

Drježdźany. Sakske parnikowe přede­wzaće chce po hospodarsce ćežkim lěće 2015 dwě mjeńšej łódźi předać. Pječa hižo dlěje wo tajkej naprawje rozmysluja, rěčnica předewzaća zdźěli. Předać chcedźa parnikaj „Lilienstein“ a „Bad Schandau“. Historiske parniki njejsu porno tomu na předań. Wobě łódźi stej loni niłkeho stawa Łobja dla lědma zasadźenej byłoj. Ze zajimcom tuchwilu jednaja.

Rozkora rjeka Rüdigera dla

Krótkopowěsće (08.03.16)

wutora, 08. měrca 2016 spisane wot:

Gauck za runoprawosć žonow

Berlin. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je sej składnostnje dźensnišeho Mjezynarodneho dnja žonow runoprawosć žonow w powołanskim žiwjenju žadał. Přeco hišće je na dźěle a w čestnohamtskim wobłuku wjace muži we wodźacej poziciji hač žonow, rjekny Gauck wčera w Berlinje. „Žony steja w druhim rynku. Tole měło so změnić!“

Domašcyna čita dwójce

Lipsk. We wobłuku Lipšćanskich knižnych wikow wobdźěli so Róža Domašcyna na zarjadowanju Sakskeje akademije wuměłstwa „Poezija w hibanju“ pjatk, 18. měrca, w antikwariaće „Central W33“ a dźeń pozdźišo, 19. měrca, na čitanju „Gedichte von der Liebe, vom Essen und vom Trinken“ w hosćencu „Lucca-Bar“.

Martina Münch zaso ministerka

nowostki LND