Krótkopowěsće (21.10.15)

srjeda, 21. oktobera 2015 spisane wot:

Přednošuje wo Gersdorfje

Halle. Konferenca wo zemjanskim angažemenće za čas pietizma z genderskeho wida wotměwa so wot dźensnišeho hač do soboty w Halle. Stawiznarka Lubina Malinkowa přednošuje tam wo skutkowanju hrabje Friedricha Caspera von Gersdorfa na dobro Serbow. Gersdorf bě w prěnjej połojcy 18. lětstotka šule za Serbow załožił, za wukubłanje serbskich fararjow so zasadźał a ćišć serbskich nabožnych spisow podpěrał.

Budyski eksponat w New Yorku

Budyšin/New York. Drjeworězba Albrechta Dürera z Muzeja Budyšin z lěta 1507 je nětko w New-Yorkskim Metropolitan Museum of Art widźeć. Dürer tworješe dohromady sydom mustrow za tekstilije jako drjeworězbu po předłoze Leonarda da Vincija. Jako jenička je wona w New Yorku Budyske wustajena, tamne jenož jako ćišć.

Wutupjene zwěrjata tu zaso su

Krótkopowěsće (20.10.15)

wutora, 20. oktobera 2015 spisane wot:

Wosebity zešiwk Lětopisa wušoł

Budyšin. Dokumentacija „Die Aus- landsbeziehungen der Domowina zwischen 1950 und 1989“ je nětko jako wosebity­ zešiwk Lětopisa w LND wušła. W 1950-tych lětach wudźeržowaše Do­mowina­ kontakty k mjeńšinowym zwjazkam tež zapadneje Europy. Awtor Ludwig Ela dokumentuje při tym hranicy wukrajnych aktiwitow Domowiny a kak bě je knježerstwo NDR wobwliwowało.

Banku za „chudych“

Praha. Česká spořitelna, najwjetša banka Čěskeje republiki, chcyła kreditny institut za „chudych“ załožić. Tale „socialna banka“ měła poskićeć potuńšene posłužby tym wobydlerjam, za kotrychž su hewak njedocpějomne. Dotal njewědźa, kak ći tamni klienća projekt při­wozmu. Wšako maja za kontowe a dalše posłužby standardne tarify płaćić.

IG metal ma noweho šefa

Krótkopowěsće (19.10.15)

póndźela, 19. oktobera 2015 spisane wot:

SLA připóznaće žnjał

Biskopicy/Budyšin. Wjele připózna­ća zdobyli su sej chórisća Serbskeho ludoweho ansambla z chórowymaj koncertomaj kónc tydźenja w Biskopicach a w Budy­skim Serbskim muzeju. Pod hudźbnym nawodom Gabriele Donà a z kla­wěrnym přewodom Liany Bertók zanjesechu woni serbske kaž tež něm­ske twórby romantiki a pózdnjeje romantiki.

List wjesneju předstejićerjow

Gósćeraz. Wjesna předstejićerjej Gósćeraza (Groß Gastrose) a Dubojc (Taubendorf) staj Zwjazkowy zličbowanski zarjad prosyłoj, naslědne kóšty přepołoženja zwjazkoweje dróhi B 112 za Janšojsku brunicowu jamu Vattenfalla pruwować. W lisće zličbowanskemu zarjadej wobaj dwělujetaj, zo wobhospodarjer jamy wšitke naslědne kóšty přewozmje.

Nowy sport blisko Łužicy

Rumburk. Prěnje certifikowane hrajnišćo „kopańcogolfa“ (jendźelsce „footballgolf“) je na horje Dymník pola Rumburka w Šluknovskim wuběžku. Tónle sport zwjazuje prawidła kopańcy a golfa – kopaja bul přez zadźěwki do jamkow. W awgusće su tam samo kopańcogolfowe mišterstwa Europy přewjedli.

Krótkopowěsće (16.10.15)

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Taflički za šćežki

Njebjelčicy. Z woznamjenjenjom pućowanskich šćežkow w Njebjelčanskej gmejnje je so wčera tamniša gmejnska rada zaběrała. Kaž krajinowa architektka Ilona Palme rjekny, móhła sej komuna nowe taflički po něhdźe 80 procentach ze zjawnych pjenjez spěchować dać. Předstajeny naćisk koncepta wopřijima tež městna k sedźenju podłu šćežkow.

Wšitko wěsće dale běži

Zhorjelc. Předewzaće Borbet, kotrež w Kodersdorfje pola Zhorjelca twornju za zhotowjenje zwjenow twari, njeliči z wuskutkami VW-skandala na stejnišćo. Wokomiknje njeje wo wičnej słabosći ničo pytnyć, měni jednaćel Reiner Dürkop. Zaměrnje přichodnych sobu­dźěłaćerjow dale wukubłuja. 400 ma tam jónu dźěłać.

Twarja nowe naměsto

Mužakow. K přerjadowanju namjez­neho naměsta w Mužakowje započnu spočatk nowembra twarić. Wo přihotach a z tym zwjazanymi zaraćenjemi a wokołopućemi informowaše měšćanske zarjadnistwo wčera wobydlerjow. Naměsto chcedźa dospołnje nowe natwarić, štož so derje na wobchad do směra na Pólsku wuskutkuje.

Randall zapołoži přestawku

Krótkopowěsće (15.10.15)

štwórtk, 15. oktobera 2015 spisane wot:

Něhdyši hotel wužiwać

Budyšin. Wokrjes Budyšin chce w ně­hdyšim Parkowym hotelu w Delnjej Hórce 150 ćěkancow zaměstnić. Hižo loni běchu wo tym wotwažowali. Wobhospodarić budźe dom firma Pro Shelter GmbH, kotraž ma zdobom socialne zastaranje ćěkancow zawěsćić. Prěni wobydlerjo přińdu spočatk nowembra.

Za zhromadne žiwjenje

Biskopicy. Wobydlerjo Biskopic a wokoliny móža so dźensa wječor wuznać za měrliwe zhromadne žiwjenje. Wšitcy zajimcy su přeprošeni we 18.30 hodź. do Chrystoweje cyrkwje k napominanskej straži za tolerancu. Wobydlerjo móža tež swěčku na wokno stajić, kaž wyši měšćanosta Holm Große (njestronjan) namołwja. Wječor ma być gesta witanja a wuraz za to, zo su tež tule ćěkancy akceptowani.

Z frakcije Lěwicy wustupił

Krótkopowěsće (14.10.15)

srjeda, 14. oktobera 2015 spisane wot:

Hornja Łužica přeproša

Poznań. Hornjołužiski zwjazk šesćiměstow wabi w Poznanju. Zhorjelc, Budyšin­, Lubij, Kamjenc, Žitawa a Lubań předstajeja so z pućowanskimi poskit­kami na wikach Tour salon. Jedne z će­žišćow su hodowne wiki. Nimo toho předstajeja tam nowu brošurku „Wo wikowarjach a knježkach“, w kotrejž so šesćim­ěsta jako pućowanske zaměry prezentuj­a.

Wabja za Pücklerowe parki

Bonn. Zwjazkowa wuměłstwowa hala w Bonnje chce klětu pokazać wustajeńcu wo parkach hrabje Pücklera w Mužakowje, Chćebuzu a Podstupimje-Babelsbergu. Předwidźane je přehladku w meji wotewrěć. Nimo njeje chcedźa na trěše hale zahrodu Pücklera zarjadować. Wustajeńca ma w zapadnych zwjazkowych krajach za Pücklerowe parki wabić.

Za škit bydlenjow

Choćebuz. Policija, statne rěčnistwo a rjemjeslnicy su za Choćebuz a wokrjes Srpjewja-Nysa škitne towarstwo załožili. Woni chcedźa přenajerjam a wobsedźerjam bydlenjow pomhać, domy a bydlenja lěpje před zadobywarjemi škitać. Dalše pokiwy dóstanu zajimcy pod www.zuhause-sicher.de.

EM bjez Nižozemskeje

Krótkopowěsće (13.10.15)

wutora, 13. oktobera 2015 spisane wot:

Kontrola ma być

Drježdźany. Sakski zličbowanski zarjad předstaji dźensa swoju lětnu rozprawu. Loni bě zarjad wudawki swobodneho stata we wjacorych padach kritizował a pobrachowace planowanje zwěsćił. Zarjad napomina k jednotnemu postupowanju hladajo na wosebite zamóženja. Někotrym frakcijam sejma zarjad wumjetuje, frakciske pjenjezy wopak zasadźeć.

Čołmarjo su spokojom

Lubnjow. Mało muškow, połne čołmy a wjace turistow z wuchodneje Europy: Błótowscy čołmarjo su spokojom z minjenej sezonu. W Lubnowje je jězbu po Błótach 400 000 hosći zahajiło, telko kaž hižo loni. W Bórkowach njemóža čołmarjo tohorunja skoržić. Woni su 40 000 hosći po groblach wozyli. Problem čołmarjow je pobrachowacy dorost.

Češa pomhaja Madźarskej

Praha. Čěske knježerstwo schwali plan pomocy Madźarskej při wobstražowanju hranicy Schengenskeje unije. W prěnjej fazy chcedźa do Madźarskeje pósłać 25 wojakow z trěbnej techniku za natwar namjeznych barjerow. Ličba čěskich wojakow a policistow, pomhacych južnu mjezu Madźarskeje stražować, na něhdźe 150 do 200 rozrosć.

Krótkopowěsće (12.10.15)

póndźela, 12. oktobera 2015 spisane wot:

Prózdninski camp RCW

Bórk. 18 dźěći wobdźěla so na nazymskim prózdninskim campje Rěčneho centruma WITAJ, wotměwacym so wot dźensnišeho hač do pjatka w Bórku pola Budyšina. Šulerki a šulerjo dwurěčnych rjadownjow maja tam składnosć, w serbskej atmosferje swoje znajomosće rěče zesylnić kaž tež dalše dźěći w samsnej starobje zeznać.

„Šibałc“ z rekordom

Kamjenica. 19. mjezynarodny filmo­wy festiwal za młody publikum „Šibałc“ skónči so wčera w Kamjenicy z nowym rekordom wopytowarjow. Tak je sej dohromady něhdźe 15 500 ludźi 136 fil­mowych produkcijow z 50 krajow wobhladało. Europske myto za dźěćacy film dósta finska produkcija „Ricky Rapper a mudry Leonard“.

Trjebaja wjace policistow

Drježdźany. Sakske dźěłarnistwo policije alarmuje stat. Zastojnicy su njepřestajnje zasadźeni, a bjez dalšeho personala je wěstotne połoženje swobodneho stata akutnje wohrožene. Dźeń a wjac policistow je namocy wustajenych, tež přiběraceje ličby masowych bijeńcow w domach požadowarjow azyla dla. To zdźěli šef dźěłarnistwa Hagen Husgen.

Frodeno triatlon dobył

Krótkopowěsće (09.10.15)

pjatk, 09. oktobera 2015 spisane wot:

Nobelowe myto do Tuneziskeje

Oslo. Komitej za Myto Nobela w norwegskej stolicy Oslo spožči lětuše Měrowe myto narodnemu kwartetej dialoga z Tuneziskeje. Čłonojo dialoga su so nadměru za to zasadźeli, zo zawjedźe so w Tuneziskej pluralistiska demokratija. Za myto bě 227 wosobow z 49 organizacijow namjetowanych, tež zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU).

Jurij Koch w Lubinje čitał

Lubin. Ze swojeje knižneje nowostki „Der Kirschbaum“ je wčera Jurij Koch na Lubinskim hrodźe čitał. Zarjadowanje wuhotowachu dźěłowy kruh za Serbow we wokrjesu Dubja-Błóta zhromadnje ze Šulu za delnjoserbsku rěč a kulturu a Měšćanski marketing za turizm a kulturu (TKS). Mjez něhdźe 25 zajimcami běše tež krajny rada Stephan Loge (SPD).

Šmjaty wokoło knoćika

Krótkopowěsće (08.10.15)

štwórtk, 08. oktobera 2015 spisane wot:

Nobelowe myto za literaturu

Stockholm. Lětuše Nobelowe myto za literaturu spožča běłoruskej žurnalistce a spisowaćelce Swetlanje Aleksijewičowej, zdźěli Šwedska akademija. W swojich knihach wěnuje so 67lětna wosebje katastrofam a wuskutkam rozpadowaceho ruskeho imperija. Lěta 2013 bu wona z Měrowym mytom němskeho knižneho wikowanja počesćena.

Kniha wulki zajim zbudźiła

Stróža. Něhdźe 40 ludźi je wčera na knižne předstajenje LND w Stróžanskim Domje tysac hatow přišło, hdźež čitaše Marko Grojlich ze swojeje nowostki „Mjez Křičom a Lubatu/Zwischen Lutherberg­ und Löbauer Wasser“. Wulki zajim překwapi tež hosćićelow. Mnozy dachu sej čitanku po zarjadowanju wot awtora signować.

Dokumenty za migrantow

Praha. W zwisku z cyłoeuropskej migraciskej žołmu přihotuja čěske statne zarjady ćišć dokumentow za potencielnych požadarjow wo azyl. Jedna so wo 100 000 wizumow EU, dale 30 000 dowolnosćow k přechodnemu a 20 000 k trajnemu přebywanju. Dźe wo prewentiwne přihoty; po tučasnych prognozach drje su ličby ćěkancow w Čěskej wo wjele mjeńše.

Prašak pola koni

nawěšk

nowostki LND