Krótkopowěsće (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Hladanje dźěći budźe dróše

Drježdźany. W sakskej stolicy zwyša popłatki za hladanje dźěći wo 3,3 procenty. To je Drježdźanska měšćanska rada wčera wobzamknyła. Pozadk su stupace kóšty wobhospodarjenja. Wot 1. septembra změja starši tuž za městno w žłobiku 6,40 eurow a w pěstowarni 4,70 eurow wjace na měsac płaćić. Potrjecheni su tež starši, kotřiž swoje dźěći do serbskeje skupiny na Geisingskej sćelu.

„Kluby“ město hosćencow?

Praha. Čěske knježerstwo je zakoń wobzamknyło, kotryž wot 1. januara 2016 kurjenje w hosćencach a barach zaka­zuje. Wjacori hosćencarjo nětko rozmysluja, swoje předewzaća formalnje na „priwatne kluby“ přetworić. Čěska repu­blika je jedyn z poslednich krajow Europy, w kotrymž je kurjenje w hosćencach dotal lědma wobmjezowane.

Třećina w zarjadnistwach

Budyšin. Nimale třećina Budyskich dźěławych je w zarjadnistwach přistajena. W kubłanju, strowotnistwje a na socialnym polu dźěła 8 600 žonow a muži. We wobłuku wikowanja, wobchada a gastronomije dźěła 4 800 ludźi, w produ­kowacym přemysle 3 100. To wuchadźa z rozprawy „Budyšin w ličbach 2015“.

Rjelka/Lipič dale bjez poražki

Krótkopowěsće (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Ličby nad přerězkom

Budyšin. Najnowše łopjeno „Budyšin w ličbach“ z měšćanskeho zarjadnistwa podawa aktualne ličby wo sprjewinym měsće. Mjez druhim informuje wo hospodarskich wukonach Budyskich přede­wzaćow. 1 463 firmow nadźěłuje lětnje wobrot połdra miliardy eurow. Přerězny lětny wobrot 800 000 eurow na zawod leži­ jasnje nad sakskim přerězkom.

Wjesčičku bórze zaso wožiwja

Liboń. Energetiske saněrowanje prěnjeho domu w Libonje je zakónčene. Mějićel Andreas Reitmann rjekny, zo budu prěnje bydlenja za dźewjeć měsacow hoto­we. Štyri z cyłkownje sydom bydlenjow su hižo přenajate. Zajimcy pochadźeja mjez druhim z Drježdźan. Planowanja za prózdninski dwór we wjesčičce hišće wotzamknjene njejsu.

Wo serbskich stawiznach

Choćebuz. Dr. Pětš Šurman a Alfred Roggan staj wčera knihu wo serbskich kulturnych stawiznach Choćebuza a wokoliny w tamnišim Serbskim muzeju předstajiłoj. Jako 9. zwjazk rjadu Choćebuskeho Serbskeho muzeja a Serbskeho instituta „Serbske drogotki“ ma kniha nazymu wuńć. W srjedźišću steja serbske kulturne pomniki.

Krótkopowěsće (17.06.15)

srjeda, 17. junija 2015 spisane wot:

Nowy předsyda

Budyšin. Prawiznik Hagen Döhl z Wojerec je nowy předsyda dohladowarskeje rady Budyskeje Ludoweje banki. Na posedźenju dohladowarskeje rady wuzwolichu jeho za naslědnika Reinharda Schleinitza, kiž bě staroby dla nawod gremija złožił. 52lětny Döhl je fachowy prawiznik za dźěłowe prawo a bě wot lěta 2002 městopředsyda dohladowarskeje rady.

Wito Sćapan nětko kanonik

Drježdźany. Biskop Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa dr. Heiner Koch je wčera w Drježdźanskej katedrali Budyskeho tachantskeho fararja Wita Sćapana za kanonika powołał. Powołany bu tež nawoda personalneho wotrjada ordinariata, farar Benno Schäffel. Dotalny ka­nonik farar Šćěpan Delan z Radworja je nětko čestny kanonik.

Josep Topol zemrěł

Krótkopowěsće (16.06.15)

wutora, 16. junija 2015 spisane wot:

Za wjetšu politisku wahu

Wjelcej/Wětošow. Wolerski zwjazk Ze­le­ny přichod Wjelcej je Łužiskej ali­ancy (ŁA) přistupił. To zdźěli wčera předsyda serbskeje strony Hanzo Wylem-Kell. Zwjazk skutkuje samostatnje jako wjesna skupina pod třěchu ŁA. Z přistupa na­dźijeja so jeho čłonojo wjetšeje politiskeje wahi w boju přećiwo ničenju wobswěta wudobywanja miliny z brunicy dla.

Nowa tepjernja

Budyšin. Zakładny kamjeń su wčera za nowu tepjernju na Budyskej Thomasa Müntzerowej połožili. Tepjernja w blo­kowym systemje ma po principje ko­plowanja mocy a ćopłoty dźěłać. Budyski zastaranski zawod za energiju a wodu inwestuje jědnaće milionow eurow do projekta, kotryž budźe wot lěta 2017 tež milinu produkować.

Němske koparki dobyli

Winnipeg. Němske hrajerki su na swětowych koparskich mišterstwach w Ka­na­dźe jako skupinske dobyćerki do wosmifinala zaćahnyli. Mustwo trenarki Silvije­­ Neid je wčera we Winnipegu Thailand­sku ze 4:0 porazyło. Wrota třělili běchu Melanie Leupolz, w druhim poł­času hrajaca Lena Petermann (dwoje) a Sara Däbritz.

Małe finale přěhrali

Krótkopowěsće (15.06.15)

póndźela, 15. junija 2015 spisane wot:

Štyri króć z přerězkom 1,0

Budyšin. Maturantam Serbskeho gymnazija wozjewichu minjeny pjatk pruwowanske wuslědki a predikaty. Kaž kubłanišćo zdźěli, je lětsa 56 šulerjow maturu złožiło. Wšitcy su pruwowanja wobstali. Štyrjo najlěpši docpěchu kónčny přerězk 1,0. Maturitna swjatočnosć z přepo­da­ćom wuswědčenjow budźe 3. julija w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“.

Chcedźa zwiski zesylnić

Dešno/Choćebuz. Hornjo- a delnjoserbska młodźina chce swoje zwiski zaso zesylnić. W prěnjej kročeli zetkachu so kónc tydźenja zastupnicy Pawka ze zastupnikami delnjoserbskeho młodźinskeho towarstwa Zapalaki. Mjez druhim wobhladachu sej domizniski muzej w Dešnje, Serbski muzej w Choćebuzu a wužiwachu čołmikowanje, sej mysle wuměnjeć.

Za sylnišu župu

Krótkopowěsće (12.06.15)

pjatk, 12. junija 2015 spisane wot:

Kontaktny forum za mjeńšiny

Strasbourg. Federalistiska unija eu­ropskich narodnych mjeńšin FUEN žada sej wot europskich statow připóznaće a škit rěčneje a kulturneje mnohotnosće. Tole potwjerdźi prezident Hans Heinrich Hansen wčera w Europskim parlamenće w Strasbourgu. Mjez druhim wón na­mjetowaše, zarjadować kontaktny forum za narodne mjeńšiny w parlamenće EU.

Žadaja sej runostajenje

Berlin. Zwjazkowa rada namołwja zwjazkowe knježerstwo, jenakosplažne part­ner­stwa na samsnu runinu z mandźelstwom stajić. To by rěkało, zo smědźa tež homo­seksualne partnerstwa dźě­ći­ při­wzać. Zastupnistwo zwjazkowych krajow je dźensa w Berlinje z wjetšinu SPD, Lě­wicy a Zelenych wotpowědnu rezoluciju knježerstwu schwaliło.

Poskića bórze wosebite baterije

Krótkopowěsće (11.06.15)

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

„Pingufant za Pawla“ wušoł

Budyšin. Znaty ilustrator Thomas Binde­r je za dźěći znowa fantastisku powědku spisał a k tomu lóštne barbne ilustra­cije stworił. Jeho kniha „Pingufant za Pawla“, za dźěći wot 6 lět, je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor LND Michał Nuk bě sta­wiznu přełožił. Thomas Binder ma tež mjez Serbami dobre mjeno.

Sakska chce kruće zakročić

Drježdźany. Po wospjetnych randalach w Lipsku chce Sakska přećiwo ekscesam namocy pozdatnych lěwicarskich ekstremistow w měsće kruće zakročić. To je nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Jako posledni rěčnik emocionalneje debaty warnowaše wón před zrelatiwizowanjom njeskutkow runje tak kaž před přechwatanymi reakcijemi na nje.

Tuńšo parkować a kofej pić

Krótkopowěsće (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Nowa cityjowa managerka

Budyšin. Wot 1. julija budźe so Gunhild Mimuß jako cityjowa managerka wo dóńt Budyskeho srjedźišća starać. 40lětna je so přećiwo mnohim kwali­fi­kowanym požadarjam přesadźiła. Jeje dźěło ma k tomu přino­šować, zo so wikowanska kultura nutřkowneho města Bu­dyšina polěpši. Wčera je so Mimuß oficialnje předstajiła.

Aktiwity lěpje koordinować

Budyšin. Wozjewjenje wšitkich serbskich terminow w internetnej protyce Domowiny bě ćežišćo wčerawšeho koła serbskich institucijow. Na nje bě třěšny zwjazk tež serbskich zastupjerjow rady Załožby za serbski lud přeprosył. Kwartalne zetkanja słuža předewšěm tomu, so informować a aktiwity koordinować kaž tež poměr institucijow k załožbowej radźe polěpšić.

Z busom do Berlina

Krótkopowěsće (09.06.15)

wutora, 09. junija 2015 spisane wot:

Mjenowy atlas wušoł

Budyšin. Lipšćanski mjenowědnik Wal­ter Wenzel je nětko w LND ryzy atlas swójbnych mjenow za Delnju Łužicu před­połožił. Wšitke 70 kartow je wobšěrnje komentowane, a zapisane mjena su w separatnym registrje naličene. Kniha skići čitarjej nowe informacije k rozšěrjenju jednotliwych swójbnych mjenow a k sy­dlenskim stawiznam historiskeho ruma.

Husitskej chorhoji wupójsnjenej

Praha. Na Praskim hrodźe zmawujetej husitskej chorhoji ze symbolom kelucha. W zwisku z bližacej so 600. róčnicu martrarskeje smjerće Jana Husa na šćěpowcu je jej čěski prezident Miloš Zeman wupójsnyć dał. Wón nawjaza tak na samsnu gestu prezidenta Masaryka z lěta 1925. Někotři kritizuja, zo chcył Zeman jenož na so skedźbnić.

Kampeter woteńdźe

Krótkopowěsće (08.06.15)

póndźela, 08. junija 2015 spisane wot:

Serbskich duchownych přesadźa

Drježdźany. Změny w serbskich katolskich wosadach: 1. oktobra nastupi Ra­dworski wosadny farar, kanonik Šćěpan Delan, jako farar w Ralbicach. Michał Naw­ka, farar w Ralbicach, stanje so z fararjom w Njebjelčicach. Tamniši farar Beno­ Jakubaš póńdźe do Radworja. Tole wuchadźa ze zdźělenki Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa.

Wolodymyr Motornyj zemrěł

Lwiw. Znaty slawist a literarny stawi­znar prof. dr. Wolodymyr A. Motornyj je mi­njeny pjatk w starobje 86 lět zemrěł. To zdźěli dźensa Budyski Serbski institut. Wjelelětny nawoda katedry za slawistiku Narodneje uniwersity „Iwan Franko“ we Lwowje organizowaše sorabistiske kon­ferency a běše sobuwudawaćel wosom zběrnikow „Pytannja sorabistyky“. Motornyj bě tež nošer Myta Domowiny.

Pósłanc Hornjeje Łužicy

nawěšk

nowostki LND