Krótkopowěsće (06.05.15)

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Nimale tysac přihladowarjow

Budyšin. Hru „Mój wuměrjeny kraj“ Jurja Kocha w režiji intendanta NSLDź Lutza Hillmanna je sej na šěsć předstajenjach 950 přihladowarjow wobhladało. Nazymu předstaji NSLDź kruch znowa němsce w Budyskim dźiwadle kaž tež w Złym Komorowje. W hrě, kotraž jedna wo wotbagrowanju statoka w serbskej ho­li, su prěni raz slepjanšćinu nałožowali.

Za stawk so wuprajili

Berlin. Po Zwjazku zastojnikow je nětko tež posłužbowe dźěłarnistwo ver.di wobzamknyło w pěstowarnjach stawkować. 92,44 procentow čłonow bě so při wothłosowanju za to wuprajiło, kaž dźensa w Berlinje zdźělichu. Wot pjatka chcedźa tuž w komunalnych pěstowarnjach dźěło złožić. Dźěłarnistwa žadaja sej za 240 000 kubłarjow wyšu mzdu.

Rekord: 38 milionow ćěkancow

Krótkopowěsće (05.05.15)

wutora, 05. meje 2015 spisane wot:

Zawod Litarion předaty

Kamjenc. Industrijny koncern Evonik je swoju Kamjensku wotnožku Litarion kanadiskemu předewzaću Electrovaya pře­dał. Po informacijach zawodneje rady su wšitkich 154 sobudźěłaćerjow pře­wza­­li. Nowy mějićel chce w zawodźe Litarion zhotowjeny baterijowy system po wšěm swěće zwičnić, štož činješe dotal sobuwobsedźer Daimler. Tón pak bě so wróćo sćahnył.

Młode ryby wusadźili

Podstupim. Něhdźe 250 młodych jasotrow (Störe) je braniborski wobswětowy minister Jörg Vogelsänger (SPD) w Haboli wusadźił. „Je to wažny krok, drohotnu rybu zaso zadomić“, wón w Podstupimje rjekny. Jasotry pućuja nětko do Sewjerneho morja, zo bychu so za něhdźe 15 lět k njerkanju nawróćili.

Barbu přećiwo demonstrantam

Brno. Při pjatkownych prěnjomejskich demonstracijach radikalnych w Brnje je čěska policija prěni raz wosebite třělwo zasadźiła. Z pomocu z barbu pjelnjenych želejowych kulkow woznamjenichu mjez demonstrantami konkretne wosoby a je pozdźišo zajachu. Třělwo na podobnej bazy wužiwaja hewak za paintball.

Krótkopowěsće (04.05.15)

póndźela, 04. meje 2015 spisane wot:

Film ze Serbowku počesćeny

Wien. Hrajny film „Frau Müller muss weg“ ze serbskej dźiwadźelnicu Gabrielu Šmajdźinej w jednej z hłownych rólow su wčera we Wienje w kategoriji „najlěpši kinofilm“ ze Złotej Romy počesćili, najwyšim wuznamjenjenjom Awstriskeje za filmowe a telewizijne produkcije. Film je hižo milion ludźi widźało.

Namócnosće w Pólskej

Knurów. Po ćežkich namócnosćach wo­koło koparskeje hry z jednym smjertnym woporom w pólskim Knurowje (Delnja Šleska) su hooliganojo wčera wječor­ znowa policajsku staciju nadbě­ho­wali a pjeć policajskich jězdźidłow wobškodźili. Policija 30 z nich zaja. Sobotu bě w Knurowje po hrě k namócnosćam dóšło, při čimž bu 27lětny wot gumijoweje kulki policista smjertnje trjecheny.

Němskej łódźi dojěłoj

Krótkopowěsće (30.04.15)

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Šwedska Lěwica za brunicu

Podstupim. Delegacija šwedskeje Lěwicy je wutoru łužiske wuhlowe jamy wopytała. Tam potwjerdźi swoje stejišćo, zo ma koncern Vattenfall we Łužicy wostać a nima łužisku brunicu předać. Nowe­ jamy njesměł Vattenfall wotewrěć a dotalne njeměł rozšěrić. Tole wobkrući předsyda strony Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt zawčerawšim w Podstupimje.

Wužiwaja zhromadny labor

Choćebuz. Braniborska techniska uni­wersita Choćebuz-Zły Komorow dóstanje nowy labor, kotryž budźe zhromadnje ze slědźenskim institutom za kompjuterowu wěstotu w Frankobrodźe nad Wódru wužiwać. Zhromadny labor (Joint Lab) chcedźa přichodny tydźeń přepo­dać. Prěni zhromadny projekt zaběra so z wěstosću w „interneće wěcow“.

Žane zrozumjenje za Saksku

Krótkopowěsće (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Spěchowanje bliže rozłožili

Budyšin. Sekcija sakskeje hospodarskeje rady je wčera w Budyskej sukelnicy předstajiła posłužbowe portfolio hospodarskeho spěchowanja města Budyšina. Nimo měšćanosty Michaela Böhmera rozłoži nawoda spěchowanskeho zarjada Alexander Scharfenberg předewzaćelam móžnosće, hospodarstwo sprjewineho města zaměrnje podpěrać.

Nowy nawoda krajneho zarjada

Kamjenc. Dotalny wyši měšćanosta Großenhaina Burkhard Müller stanje so z nowym prezidentom Krajneho statistiskeho zarjada w Kamjencu. Tole je nutřkowny minister Sakskeje Markus Ulbig (CDU) dźensa připowědźił. Müller nastupi zastojnstwo 1. awgusta. Prezident statistiskeho zarjada je zdobom tež krajny wólbny nawoda.

Wjace pjenjez za wukubłanje

Podstupim. Krajne knježerstwo SPD a Lěwicy w Braniborskej chce wot oktobra wjace pjenjez za wukubłanje hladarjow starych ludźi nałožić. Měsačna sadźba za šulerjow ma so wot 330 na potom 380 eurow na wosobu zwyšić, kaž so­cialna ministerka Diana Golze (Lěwica) připowědźi. Wyše wudawki su w naćisku eata 2015/2016 zaplanowane.

Krótkopowěsće (28.04.15)

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Zjawny list EFA Domowinje

Brüssel/Budyšin. Ze zjawnym listom je so direktor Europskeje swobodneje aliancy (EFA) Günther Dauwen na předsydu Domowiny Dawida Statnika wo­broćił, zo by pozdatny konflikt mjez Domowinu a čłonku EFA, Łužiskej aliancu, tematizował. Mjez druhim porokuje EFA Statnikej njewobdźělenje na swojim njedawnym kongresu w Budyšinje. Statnik pak nima porok za woprawnjeny.

Konferencny zwjazk wušoł

Budyšin. Serbski institut je nětko cyłkow­ny zwjazk 62 swojeho Časopisa za rěč,­ stawizny a kulturu Łužiskich Serbow wudał. Prěni zešiwk Lětopisa 2015 wěnuje so zhromadnej konferency z Hornjołužiskej towaršnosću wědomosćow „Serbja a Němcy – domizna Łužica, cuza Łužica“, přewjedźeneje loni nazymu w Budyskim Serbskim muzeju.

Sakski lěs w srjedźišću

Kamjenica. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je wčera w Kamjeničanskim lěsnym wobwodźe ze sadźenskej akciju zahajił lětuše Sakske lěs­ne­ tydźenje. Statny zawod Sachsenforst chce nětko na 1 300 hektarach sadźeć klimje­­ a stejnišćam wotpowědowace štomo­we družiny.

Krótkopowěsće (27.04.15)

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Pegida po měsće kročiła

Budyšin. Prěni króć je so Budyska wotnožka islamokritiskeho hibanja Pegidy sobotu k tak mjenowanemu wječornemu wuchodźowanju zešła. Něhdźe sto wosobow so na tym wobdźěli. Do toho bě w měsće k wšelakim přećiwnym akcijam dóšło. Aktiwisća pomolowachu puće z wotpowědnymi hesłami. Při tym jich prawicarjo nadběhowachu.

Zaspane město wubudźić

Liberec. Nadróžni muzikanća, artisća a keklerjo maja wot najnowšeho w sewjeročěskim Liberecu najlěpše wuměnjenja. Tamniša radnica je wšitke běrokratiske zadźěw­ki, kotrež su jich aktiwity dotal haćili,­ wotstroniła. Za předstajenja nje­trjebaja městu ničo płaćić. Zaměr je, zo měli wuměłcy zaspane měšćanske srjedźišćo wubudźić.

Nagelowa wustaja w Ruskej

Krótkopowěsće (24.04.15)

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:

Sakske myto pčołarjej spožčił

Lipsk. Sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) je Połčničanskemu pčo­łarjej Rolfej Wunderlichej na ratarskej přehladce Agra w Lipsku spožčił Sakske myto za plahowanje zwěrjatow 2015. Tak hódnoćeše jeho dźěło jako pčołar, kiž je ja­ko prěni swobodneho stata přewjedł kumštne wopłodźenje matki.

Perspektiwy za sylne město

Budyšin. Hospodarski forum z něhdyšim sakskim ministerskim prezidentom prof. dr. Georgom Milbradtom wotmě so wčera w přihotach na wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty. Přeprosył bě kandidat CDU Matthias Knaak. Prof. Milbradt wěnowaše so w swojim přednošku hospodarskim šansam srjedźostawskich zawodow w Budyšinje a wokolinje.

Přihotuja festiwal

Krótkopowěsće (23.04.15)

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Podpěruja Witaj-pěstowarnju

Němcy. We wobłuku akcije „Twój projekt za Łužicu“ podpěruje Choćebuske předewzaće arvato Bertelsmann Witaj-pěstowarnju w Němcach, kotraž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z pjenježnym darom tysac eurow. Za to chcedźa hrajkanišćo znowa wuhotować a 1. junija k Mjezynarodnemu dnjej dźěsća wotewrěć.

Braniborska prěni króć pódla

Drježdźany. Prěni króć pisaja lětsa abiturienća ze sydom zwjazkowych krajow runočasnje abiturne pruwowanja, kotrež so jutře zahaja. Braniborska je so Schle­swigsko-Holsteinskej, Mecklenburgsko-Předpomorskej, Bayerskej, Hamburgej, Delnjej Sakskej a Sakskej při pisanju identiskich nadawkow w němčinje, matematice a jendźelšćinje přidružiła.

Stawk so lědma wuskutkował

Budyšin. Stawk lokomotiwnikow Něm­skeje železnicy je Hornju Łužicu lědma potrjechił. Předewzaće jězdźi jenož mjez Wojerecami a Drježdźanami resp. Lipskom. Wšitke druhe čary zastaruja priwatne firmy kaž ODEG a Trilex. Tam njejsu stawkowali a móžachu jězbne plany dodźeržeć, ODEG a Trilex zdźělatej.

Krótkopowěsće (22.04.15)

srjeda, 22. apryla 2015 spisane wot:

Na olympiadu serbšćiny

Wodowe Hendrichecy. Wot přichodneje póndźele hač do srjedy chce so 58 serbšćinarjow ze 6. lětnika na 49. centralnej olympiadźe serbskeje rěče we Wo­dowych Hendrichecach wubědźować. Při­zje­wjeni su wyši šulerjo z Worklec, Ralbic, Radworja, Budyšina, Kulowa a Slepoho kaž tež serbscy gymnazisća z Budyšina, Wojerec a Choćebuza.

Wosmjom stipendij čěšćiny

Budyšin. Wosom wosobow z Łužicy wobdźěli so lětsa na měsačnym lětnim kursu čěšćiny w Praze a Českich Budě­jovicach. Kaž hižo w zašłych lětach pře­wostaja čěske­ knježerstwo přez posrěd­nistwo Rěčneho centruma WITAJ za to stipen­dije. Dwaj serbskaj młodostnaj staj so nimo­ toho wo cyłolětny studij w Praze požadałoj.

Na ratarsku přehladku

nawěšk