Krótkopowěsće (19.06.17)

póndźela, 19. junija 2017 spisane wot:

Wučerjow w Bayerskej nawabić

Drježdźany. Wot přichodneho šulskeho lěta chcedźa wučerjow z Bayerskeje do Sakskeje přiwabić. Na to stej so zwjazkowej krajej dojednałoj, sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) zdźěli. Nawabić chcedźa studentow wučerstwa, kotřiž nimaja w Bayerskej wuhlady na přistajenje. Přichodny tydźeń ma so wotpowědna wabjenska akcija zahajić.

Nadpady politisce motiwowane

Lipsk. Zapalerske atentaty na železniske čary po wšej Němskej steja po posudku operatiwneho wotwobaranskeho centruma w zwisku z wjerškom G 20 w Hamburgu. Dotal su dwanaće nadpadow w Sakskej, Berlinje a druhdźe registrowali, mjez druhim w Lipsku. Zapalerske atentaty su dźensa rano železniski wobchad masiwnje haćili.

Bosch chce w Sakskej twarić

Krótkopowěsće (16.06.17)

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Tež serbske wsy pódla

Rowno. Pjeć wsow Zhorjelskeho wo­krjesa – mjez nimi Rowno, Jabłońc a Chrje­bja-Nowa Wjes – su so za wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ přizjewili. Fachowa jury kónc septembra wsy wopyta a pohódnoći. Dobyćer wokrjesneho wurisanja wobdźěli so na krajnym wubědźowanju a móže so tam za cyłoněmske finale skwalifikować.

Štyri miliony za projekt

Hamor. Zwjazkowe ministerstwo za hospodarstwo a energiju podpěruje nowe ideje za strukturnu změnu w brunicowej kónčinje ze štyrjomi milionami eurow. Składnostnje swojeho wopyta w Hamorje je ministerka Brigitte Zypries (SPD) wčera regionalnym partneram wotpowědne wopismo za modelowy projekt „Předewzaće rewěr“ přepodała.

Plahowanje hribow z ćežemi

Praha. Čěske plahowarnje šampinjonkow a wustričnych hribow bědźa so z problemami. Produkty njejsu w kraju tak woblubowane kaž druhdźe, dokelž Češa hriby radšo sami w lěsu zběraja. Nowy problem za nich je, zo z Pólskeje wo wjele tuńše hriby dowožuja. Wjetšina čěskich hribowych plahowarnjow je hižo zwrěšćiła, nowiny rozprawjeja.

Krótkopowěsće (15.06.17)

štwórtk, 15. junija 2017 spisane wot:

Minority SafePack online

Flensburg. Iniciatiwa Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) Minority SafePack zběra wotnětka tež online podpisma. Pod www.minority-safepack.eu su lisćiny za 40 krajow podate. Informacije dyrbja we wulkich pismikach a w žadanej rěči zapisane być. FUEN trjeba milion podpismow, zo by iniciatiwa wo škit mjeńšin před EU wuspěšna była.

Čestne čłonstwo spožčene

Budyšin. Serbski ludowy ansambl ma třoch nowych čestnych čłonow. Su to wjelelětna spěwarka a moderatorka SLA Lenka Winarjec-Šołćina, bywša baletna mišterka ansambla Isolde Weiden kaž tež wjelelětny a znaty bywši spěwar ćělesa Pawoł Šołta. Jim su dźensa na zarjadowanju bywšich ansamblowcow na žurli SLA čestne wopismo přepodali.

Mjeno za jězor wobzamknjene

Krótkopowěsće (14.06.17)

srjeda, 14. junija 2017 spisane wot:

Zhromadnje spěwali

Wuježk. Kóždolětnje w juniju přewjeduje Bukečanska Bjesada spěwny wječor we Wuježku. Tam zetka so wčera znowa něhdźe 20 Serbow z Bukec a wokoliny, zo bychu zhromadnje spěwali a bjesadowali. Za přewod a podpěru při spěwanju běchu sej Michała Cyža přeprosyli. Marko Grojlich wobohaći wječork z powěsćemi, kotrež bě při slědźenjach w starych Serbskich Nowinach našoł.

Wobchad na Łobju haćeny

Drježdźany. Niłkeje wody dla je wobchad łódźow na Łobju tuchwilu wobmjezowany. Nakładne łódźe smědźa jenož hišće 20 procentow swojeje kapacity wućežić. Magdeburg wone scyła wjace njedocpěja. Tež wulětne parniki mjenje ludźi­ sobu bjeru, kaž sakski přistawowy zarjad zdźěla. W Drježdźanach je Łobjo runje hišće 75 centimetrow hłuboke.

Pokuta čěskej železnicy

Praha/Berlin. Statne železniske předewzaće České dráhy dyrbi Němskej železnicy pokutu 1,1 miliona eurow zapłaćić, dokelž njeje kaž přilubjene na čarje Praha–Berlin–Hamburg 93 moderni­zowanych wagonow zasadźiła. Pokutu chcedźa sej České dráhy nětko wot porjedźernje Pars Nova wróćo žadać.

Krótkopowěsće (13.06.17)

wutora, 13. junija 2017 spisane wot:

Zakładny kamjeń za kubłanišćo

Drježdźany. W přitomnosći sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) je Drježdźanska rjemjeslniska komora wčera zakładny kamjeń za nowy wukubłanski centrum w sakskej stolicy połožiła. Kubłanišćo, nastawace w štwórći Albertowe město, płaći něhdźe 40 milionow eurow. Do nowotwara ma mjez druhim Großenhainske wukubłanske stejnišćo zaćahnyć.

Wuslědki předstajili

Běła Woda. Wuslědki přepytowanja hary a procha z lěta 2016 w Miłorazu a Trje­binje brunicoweho hórnistwa dla je dźensa předewzaće Łužiska energija a milinarnje LEAG w Běłej Wodźe rozłožiło. Zdobom předstaji škitne naprawy wokoło Wochožanskeje brunicoweje jamy. Jutře chcedźa wobydlerjow mjenowaneju wsow informować.

Kontrole inkognito

Krótkopowěsće (12.06.17)

póndźela, 12. junija 2017 spisane wot:

Wjele wopytowarjow přišło

Drježdźany. Tysacy ludźi su wčerawši dźeń wotewrjenych duri w knježerstwowych institucijach krajneje stolicy wužiwali. Tak móžachu so w ministerstwch rozhladować a so wo dźěle krajneho knježerstwa informować, kaž rěčnica krajneho knježerstwa zdźěla. Wosebje połne bě w sakskej statnej kencliji. Bě to mjeztym 15. akcija tohole razu.

Sudetska tema nadal w kritice

Liberec. Wobdźělenje Jana Korytářa, naměstnika Liberecskeho měšćanosty, na njedawnym sudetoněmskim zjězdźe w Augsburgu su komunistiscy zastupjerjo w regionalnym sejmiku wótrje kritizowali. Korytář chcył w Liberecu tež wobšěrnu ekspoziciju wo zhromadnych stawiznach a žiwjenju tamnišich Čechow a Němcow wutworić.

Awta so wupalili

Drježdźany. Na wšě štyri awta su so w nocy na njedźelu w Drježdźanach wupalili. Njeznataj skućićelej běštaj spočatnje dosć drohe jězdźidło zapaliłoj. Płomjenja so na tři dalše rozpřestrěchu. Wšitke štyri awta so wupalichu. Njeznataj skućićelej pak ćeknyštaj. Swědcy wołachu wohnjowu woboru. Policija pad přepytuje.

Krótkopowěsće (09.06.17)

pjatk, 09. junija 2017 spisane wot:

Zeleni za „Załožbu přichoda“

Drježdźany/Podstupim. Hladajo na trěbnu strukturnu změnu we Łužicy namjetuja Zeleni wutworjenje „Załožby přichoda“. Je to jedyn z wjacorych klučowych projektow, kotrež běštej frakciji Zelenych w Sakskim a Braniborskim krajnym sejmje zestajałoj. W załožbje móhli so wšelake koncepty za čas po brunicy koordinować, Zeleni dźensa zdźělichu.

Festiwal wjace njebudźe

Drježdźany/Mißlareuth. „Festiwal wosrjedź Europy“ w třikrajowym róžku mjez Sakskej, Bayerskej a Čěskej je doskónčnje nimo. Lěto po zahajenju insolwencneho jednanja njewidźa zamołwići hižo žadyn přichod za koncertowy rjad w pomjeznej kónčinje, powěsćernja dpa rozprawja. Poprawom chcychu loni 25. lětne wobstaće festiwala swjećić.

Nastaja wulkobaterije

Krótkopowěsće (08.06.17)

štwórtk, 08. junija 2017 spisane wot:

TU na dobrym městnje

Drježdźany. Techniska uniwersita w Drježdźanach słuša po mjezynarodnym přepytowanju k 200 najlěpšim uniwersitam swěta. Při najnowšim „QS World University Ranking“ je kubłanišćo 195. městno wobsadźiło, kaž uniwersita zdźěla. Posudk přewjeduja wot lěta 2004. Britiski team QS přepytuje při tym wjace hač 4 000 uniwersitow swěta.

Spěchowanske srědki šmórnjene

Drježdźany. Amaterske dźiwadła Sakskeje bědźa so z pjenježnymi proble­mami. Mjeztym dyrbjachu wukubłanje hrajnych nawodow skónčić, dokelž bě swobodny stat spěchowanske srědki šmórnył, krajny zwjazk amaterskich dźiwadłow dźensa zdźěli. Kraj bě spěchowanske srědki wo 45 procentow přikrótšił.

Kožuchowe farmy zakazane

Praha. Čěski parlament je z nowym zakonjom kožuchowe farmy w kraju zakazał. Zawody dyrbja hač do januara 2019 z etiskich přičin zawrěć. Po wuprajenju čěskich kožucharjow naprawa jich rjemjesło wokomiknje njewohroža. Čěska organizacija škitarjow zwěrjatow chcyła pak tež dowožowanja zwěrjećich kožušinow z druhich krajow, kaž z Němskeje, zakazać.

Krótkopowěsće (07.06.17)

srjeda, 07. junija 2017 spisane wot:

Tilich chce industriju sylnić

Brüssel. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so hladajo na swět wopřijace wubědźowanje za sylnišu industrijnu politiku Europskeje unije wuprajił. „Žro Europy wostanje industrija“, wón na zarjadowanju Konrada Adenaueroweje załožby w Brüsselu rjekny. „Zamołwići EU a tež čłonske staty su minjeny čas industrijnu politiku zanjechali.“

Němsko-čěske myto wupisane

Praha. Mjeztym druhi króć su němsko-čěske žurnalistiske myto wupisali. Zajimcy móža swoje přinoški hač do 31. julija zapodać. Myto je projekt Němsko-čěskeho fondsa přichoda w zhromadnym dźěle ze žurnalistiskimaj zwjazkomaj Němskeje a Čěskeje. Mytować chcedźa přinoški, kotrež so němsko-čěskemu dorozumjenju wěnuja.

Přistup k alkoholej poćežić

Krótkopowěsće (06.06.17)

wutora, 06. junija 2017 spisane wot:

Tilich w Brüsselu

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je so dźensa na dwudnjowski wopyt do Brüssela po- dał. Tam chce so z wodźacymi politikarjemi EU zetkać, statna kenclija zdźěla. Jutře wočakuje jeho prezident komisije EU Jean-Claude Juncker. Sakski premier chce so na najwyšej runinje EU za němske a sakske naležnosće zasadźeć.

Dešćikowu wodu lěpje wužiwać

Praha. W zwisku ze spochi přiběracej suchotu a stupacej hódnotu wody je čěske wobswětowe ministerstwo kampanju za efektiwniše wužiwanje dešćikoweje wody zahajiło. Program wobsahuje tež pjenježne přiražki za wobydlerjow „suchich kónčin“. W prěnjej fazy projekta poskićene štyri miliony eurow běchu w běhu jeničkeho dnja wučerpane.

Z dźěćatstwom so rozžohnowali

Serbska debata

nowostki LND