Krótkopowěsće (28.04.17)

pjatk, 28. apryla 2017 spisane wot:

Wutoru započnu twarić

Pančicy-Kukow. Statnu dróhu S 100 w Pančicach-Kukowje započnu přicho­dnu wutoru, 2. meje, wutwarjeć, zdźěli krajny zarjad za dróhotwar a wobchad. Runočasnje nastanje nowy móst nad Klóšterskej wodu. W tym zwisku maja so wodowody, milinowody, wopłóčkowe kanale a dalše nošerje medijow přepołožić. Dźěła maja hač do lěća 2018 trać. Tak dołho budźe S 100 dospołnje zawrjena.

Namołwja k demonstraciji

Drježdźany. Předsyda sakskeje SPD, hospodarski minister Martin Dulig, namołwja ludźi so 1. meje na zarjadowanjach dźěłarnistwow wobdźělić. Za lěpše dźěłowe wuměnjenja dyrbjeli socialdemokraća a dźěłarnistwa za samsny postronk ćahnyć, rjekny wón w Drježdźanach. Zdobom sej wot předewzaćow žada, wjace na dobro dźěławych činić.

Němska rěč prašana

Krótkopowěsće (27.04.17)

štwórtk, 27. apryla 2017 spisane wot:

Peticiju zapodali

Podstupim. Peticiju nastupajo planowanu změnu postajenja za wučbu serbšćiny je Domowina wčera peticiskemu wuběrkej Krajneho sejma Braniborskeje zapodała. Peticija wopřijima lisćinu, kotruž je 2 249 wosobow z tu- a wukraja podpisało. Připołožena je online-peticija staršiskeje iniciatiwy z wjace hač 20 000 podpismami hač do 17. apryla.

Olympiada zakónčena

Wodowe Hendrichecy. Sarah Hančikec, šulerka Budyskeho Serbskeho gymnazija, Daniel Šołta z Wojerowskeho Johanneuma a Leonard Nowack ze Žylowskeje zakładneje šule su lětušu 51. olympiadu serbskeje rěče jako najlěpši zakónčili. Wšitcy třo docpěchu we wobłuku třidnjowskeho wubědźowanja we Wo­dowych Hendrichecach wukon „z wuznamjenjenjom“.

Ponowja přezmjeznu železnicu

Karlovy Vary. W zapadnej Čěskej chcedźa lokalnu přezmjeznu železnisku čaru, zwjazowacu kupjele Karlovy Vary ze sakskim Johanngeorgenstadtom, hač do julija 2018 dospołnje ponowić. Po zakón­čenju projekta w hódnoće 17 milionow eurow budźe jězba po 45 kilometrow dołhej trasy po Rudnych horinach potom sydom mjeńšin spěšniša.

Krótkopowěsće (26.04.17)

srjeda, 26. apryla 2017 spisane wot:

WiL z nowym předsydstwom

Choćebuz. Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) ma nowe předsydstwo. Předsyda jednaćelstwa předewzaća BASF Schwarzheide Jürgen Fuchs bu do nawodnistwa wuzwoleny. Bywšeho jednaćela WiL dr. Huberta Lerchu su rozžoh­nowali. Wón poda so na wuměnk. Jeho zastojnstwo přewozmje nětko Michael Schulz, kiž bě wot januara hižo zastupowacy jednaćel WiL.

Pruwowanje derje wobstali

Wojerecy. Wojerowska turistiska informacija je znowa kwalitne pruwowanje „marki i“ wobstała a dósta samo wuznamjenjenje „serwis kwalita Němska“. Cyłkownje 40 kriterijow bu bjez wědźenja přistajenych přepruwowanych. Wosebje přeswědčiłoj stej fachowcow němskeho turistiskeho zwjazka wonkowny wobraz a nowowuhotowana informacija.

Prózdniny po němskim mustrje?

Krótkopowěsće (25.04.17)

wutora, 25. apryla 2017 spisane wot:

Najrjeńše jejka wuzwolili

Budyšin. Mjez 35 kolekcijemi jednotliwcow w starobje štyrjoch do 25 lět a 92 kolekcijemi 2. do 4. lětnika Kulowskeje Krabatoweje šule je jury Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wčera najrjeńše serbske jutrowne jejka dorosta wuzwoliła. Spěchowanske myto dóstanje 16lětna Sophie Hejduškec z Noweho Łusča. Dobyćerske kolekcije wustaja nětko w Budyskej SKI.

Mytuja twarske projekty

Drježdźany. Sakska pyta za najrjeńšim domom we wjesnych kónčinach. Hač do 15. meje móža priwatnicy, předewzaćeljo a komunalni twarcy kaž tež architekća a inženjerojo swoje projekty za krajne wubědźowanje „Twarić we wjesnych kónčinach“ zapodać. Wuznamjenić chcedźa přikładnje ponowjene twarjenja runje tak kaž dospołnje nowe.

Wjace potrěbnych doma hladaja

Kamjenc. Lěta 2015 su w Sakskej 117 677 hladanja potrěbnych doma zastarowali. To bě 14 725 wjace hač 2014. Wo wjace hač połojcu potrěbnych starachu so swójbni abo přećeljo, za čož dóstachu hladanski pjenjez. Něhdźe 50 000 ludźi trjebaše ambulantnu słužbu, zdźěla statistiski krajny zarjad w Kamjencu.

Krótkopowěsće (24.04.17)

póndźela, 24. apryla 2017 spisane wot:

W rozmołwje z wobydlerjemi

Plauen. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) zahaji dźensa wječor w Plauenje swoju rozmołwnu turu. K zahajenju chce so wón pod hesłom „Zhromadnje w Sakskej – za sylny přichod“ z Plauenskimi wobydlerjemi zetkać. Sto ludźi je so za to přizjewiło. Tilich planuje pjeć zarjadowanjow. Přichodne budźe 2. meje w Biskopicach.

Nadpady na stronske běrowy

Lipsk. Politikarjo a běrowy zapósłancow su dale cil nadpadow, byrnjež ličba atakow woteběrała. Lěwica je w prěnim kwartalu pjeć nadpadow zličiła. Prěnje tři měsacy 2016 bě jich hišće 22. AfD rozprawja wo nadpadomaj na běrow w Budyšinje a Zhorjelcu. Tež SPD a CDU stej tajke nadpady registrowałoj.

Tójšto wobdźělnikow

Bórkowy. Wjace hač 12 200 sportowcow je so na kónctydźenskim 15. błótowskim marathonje w Bórkowach, Lubnjowje, Lubinje a Tšupcu wobdźěliło. To je 300 wjace hač loni, kaž zarjadowarjo zdźěleja. Z wjace hač 1 300 wobdźělnikami bě 200 kilometrow dołha kolesowarska čara najbóle prašana.

Boll němske finale dobył

Krótkopowěsće (21.04.17)

pjatk, 21. apryla 2017 spisane wot:

Disertaciju wuspěšnje zakitował

Lipsk. Historikar a sobudźěłaćer Serbskeho instituta Friedrich Pollack je wčera na Lipšćanskej uniwersiće swoju disertaciju wuspěšnje zakitował. Něhdźe 25 hosći sćěhowaše čiłej diskusiji k serbskim prědarjam ewangelskeho duchownstwa w zažnej nowowěkowskej Hornjej Łužicy. Fakulta za stawizny, wuměłstwowe a orientowe wědomosće spožči jemu najlěpši posudk „summa cum laude“.

Nowe jednanje za Wochozy?

Zhorjelc. Po cofnjenju dotalneho plana dalšeho wudobywanja brunicy we Wochožanskej wuhlowej jamje přez energijowy koncern LEAG njeje hišće znate, hač dyrbi so planowanska procedura znowa přewjesć abo hač je wobstejacy plan dale płaćiwy. Tole je předsyda hornjołužisko-delnjošleskeho regionalneho planowanskeho zwjazka, Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU), nowinarjam zdźělił.

Inwestuja w Leppersdorfje

Krótkopowěsće (20.04.17)

štwórtk, 20. apryla 2017 spisane wot:

Wubědźowanje w serbskej rěči

Wodowe Hendrichecy. Za lětušu 51. olympiadu serbšćiny je so 70 šulerjow 6. lětnikow z wosom šulow a štyrjoch gymnazijow Hornjeje a Delnjeje Łužicy přizjewiło. Wot 24. do 26. apryla 2017 maja wone wšelake pisomne a ertne nadawki spjelnić. Nimo 15 wučerkow a wučerjow stara so wo olympionikow dźewjeć studentow wučerstwa. Nošer olympiady je Serbske šulske towarstwo.

Masowa zražka w sněze

Poprad. W Słowakskej je so při masowej karambolaži w sněhowym wichoru na awtodróze 25 ludźi zraniło. Po informacijach wohnjoweje wobory bě njedaloko Poprada dźensa rano nimale 40 awtow do so zrazyło. Najwažniši nadróžny zwisk mjez wuchodom a zapadom kraja dyrbjachu na to do wobeju směrow za­wrěć. Tež na sewjeru kraja dóńdźe k zražkam. Nakładne awta blokuja dróhi.

Knižny dar dźěćom

Drježdźany. Něhdźe 58 000 šulerjam štwórtych a pjatych lětnikow a integraciskich rjadownjow w Sakskej chcedźa k lětušemu Dnjej knihi knižny dobropis přepodać­. To je telko kaž hišće nihdy, dźensa w Drježdźanach připowědźichu. Za čitansku akciju bě so 2 600 rjadownjow swobodneho stata přizjewiło.

Krótkopowěsće (19.04.17)

srjeda, 19. apryla 2017 spisane wot:

Minister Baaske přijědźe

Podstupim/Bórkowy. Braniborski minister za kubłanje, młodźinu a sport Günter Baaske (SPD) chce so na městnje wo połoženju wučby serbšćiny wobhonić. Kaž rozprawja delnjoserbski rozhłós, je minister za 5. meju wopyt w Bórkowskej šuli „Mina Witkojc“ připowědźił. Wopyt je reakcija na protesty přećiwo planam wučbu serbšćiny wobmjezować.

Komplikowany termin

Flensburg. 4. europeada w lěće 2020 móhła so w juniju abo spočatk julija přewjesć. To namjetujetej móžnej wuhotowarjej, Korutanscy Słowjency a zwjazk mjeńšin namjezneho regiona w sewjernej Němskej. Na łužiskej koparskej wokrjesnej runinje su w tym času hišće winowatostne hry a na regionalnej běža hižo přihoty na nowu sezonu. Zamołwići wuradźuja tuž hižo wo móžnych změnach.

Mjenje njezbožow z dźiwinu

Krótkopowěsće (18.04.17)

wutora, 18. apryla 2017 spisane wot:

Eksplozija w Zhorjelcu

Zhorjelc. Před wjaceswójbnym domom w Zhorjelcu dóńdźe w nocy na dźensa k eksploziji. Po informacijach policije su so durje a awto wobškodźili. Wosoby so žane zranili njejsu. Wěstoty dla su jeno skrótka 18 wobydlerjow doma ewakuěrowali. Přičina eksplozije dotal jasna njeje. Pad pak fachowcy nětko dokładnje přepytuja.

Žane awta a motorske na móst

Drježdźany. Znaty Drježdźanski Awgustusowy móst je za indiwidulany wobchad zawrjeny. Tole zdźěli dźensa rěčnica Drježdźanskeje radnicy. Po wobzamknjenju měšćanskeje rady smědźa po ponowjenju jenož pěškojo, taksije, tramwajki, chorobne awta, wohnjowa wobora abo busy z měšćanskimi wodźenjemi móst wužiwać.

Wobchadne haćenja sněha dla

Lipsk. Zyma a sněh stej so w mnohich kónčinach Sakskeje za mylenja wobchada postarałoj. W Rudnych horach je sněh samo ležo wostał. We Łužicy maja šoferojo niskich temperaturow dla z hładkimi dróhami ličić. Tu a tam móže so tež sněžić. Wot štwórtka maja temperatury zaso stupać.

Čara za běh ze smólnicu jasna

Krótkopowěsće (13.04.17)

štwórtk, 13. apryla 2017 spisane wot:

Chcedźa dale wojować

Drježdźany. Towarstwo „Dlěje zhromadnje wuknyć“ chce tež po schwalenju noweho sakskeho šulskeho zakonja wo swoje zaměry wojować. Nowy zakoń jeho čłonow při tym „motiwuje“, kaž woni praja. Towarstwo dźělenje rjadownjow po 4. lětniku wotpokazuje. Krajny sejm bě wutoru z hłosami CDU a SPD wobzamknył, zo so wobstejacy system njezměni.

Dźěćo do jězora padnyło

Wownjow. Při tak mjenowanej předzawěrje Budyskeho spjateho jězora pola Wownjowa (Oehna) je dźensa dopołdnja pěstowarske dźěćo do wody padnyło. Alarmowani wohnjowi wobornicy tři­lětnu holcu z wody wućahnychu a re­animěrowachu. Z helikopterom dowjezechu holčku do chorownje. Kak bě k nje­zbožu dóšło, policija přepytuje.

Bamž: Měr na swěće zachować

Serbska debata

nowostki LND