Krótkopowěsće (05.07.16)

wutora, 05. julija 2016 spisane wot:

Za jednoriše spěchowanje

Drježdźany. Na swojej jězbje do Madźarskeje a Słowjenskeje chce so sakski ratarski minister Thomas Schmidt (CDU) za zhromadne postupowanje krajow na dobro­ jednorišeje spěchowanskeje politiki EU zasadźeć. Hač do 10. julija je wón w naležnosći po puću, ministerstwo zdźěla. Narěčeć chce płaćizny kaž tež dalekubłanje ratarjow.

Twar hakle klětu hotowy

Mały Wjelkow. Nowe zachodne twarjenje Małowjelkowskeho prazwěrjenca ma k sezonje 2017 hotowe być, pozdźišo hač planowane. Prěnjej poschodaj stej hotowej, zdźěli Kerstin Träger z Budyskeje wobhospodarjenskeje towaršnosće. „Hižo nětko pak su impozantne rozměry a njewšědna forma domu derje widźomne“, wona wuzběhny. Twar płaći nimale dwaj milionaj eurow.

Runoprawni před zakonjom

Krótkopowěsće (04.07.16)

póndźela, 04. julija 2016 spisane wot:

Nigel Farage wotstupił

London. Předsyda prawicarskopopulistiskeje britiskeje strony Ukip Nigel Farage je dospołnje njewočakowano wotstupił. „Chcu swoje žiwjenje wróćo měć“, rjekny wojowar za wustup kraja z EU dźensa w Londonje. Farage bě sobu najwuznamniši zastupnik přećiwnikow EU do referenduma 23. junija. Swoju stronu chcył přiwšěm dale podpěrać.

Myto Bachmann spožčene

Celovec. Spisowaćelka Sharon Dodua Otoo je dobyćerka mjeztym 40. myta Ingeborg Bachmann. W Berlinje rodźena Wulkobritančanka z ghanaskimi korjenjemi dósta myto wčera w awstriskim Celovecu (Klagenfurt) za swój satiriski tekst wo wšědnym žiwjenju w Němskej. 25 000 eurow hódne myto je sobu najwuznamniše literarne počesćenje po wšěm němskorěčnym rumje.

Chcedźa litium wudobywać

Krótkopowěsće (01.07.16)

pjatk, 01. julija 2016 spisane wot:

Najstarša hornjoserbska fraza

Budyšin. Při slědźenjach w Budyskim tachantskim archiwje wotkry historikarka dr. Madlena Malinkec najstaršu dotal znatu a wěsće datowanu hornjoserbsku frazu z lěta 1534. Fraza je wobstatk chronikaliskeho zapisa w „Annales Budissinenses“. Wopisuja so ponowjenske dźěła při wěži Pětrskeje cyrkwje. Přitomni serbscy burja přiwołachu mištrej, kiž dyrbješe na wěžu zalěsć, warnowace abo wobdźiwace „Helle lube helle, ho o o“ (Hlej, luby, hlej, ho ho ho).

Dźěl sydlišća zaso přistupny

Łaz. Ponowjejo Hórnikečanski jězor su dalšu kročel wotzamknyli. Kaž Sakski wyši hórniski zarjad zdźěli, je wot dźensnišeho dźěl sydlišća bungalowow při jězoru zjawnosći zaso přistupny. Jězor sam a tamne dźěle pobrjoha pak wostanu dale zawrjene. Dźěła při jězoru traja hač do lěta 2022. Jězor je wot 2014 zawrjeny.

Wólby prezidenta wospjetować

Krótkopowěsće (30.06.16)

štwórtk, 30. junija 2016 spisane wot:

Wo połoženju Serbow zhonili

Choćebuz. Poradźowacy wuběrk za serbske naležnosće zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne naležnosće je so wčera pod nawodom społnomócnjeneho němskeho knježerstwa za wusydlencow a narodne mjeńšiny Hartmuta Koschyka (CSU) w Choćebuzu wo aktualnym połoženju Serbow wobhonił. W rozprawje rozjimowaše předsyda Domowi- ny Dawid Statnik temy kaž kubłanje, nowe medije a financowanje.

Najwuspěšniša wustajeńca

Budyšin. Něhdźe 7 000 ludźi je sej wosebitu wustajeńcu „Rolf Dvoracek – Budyšin w fotografijach ze šěsć lědźesatkow“ w Muzeju Budyšin wobhladało. Tak je wona najwuspěšniša minjenych sydom lět. Z překwapjenku skónči so přehladka minjenu njedźelu. Budyski fotograf přewostaji muzejej 544 fotow w hódnoće něhdźe 3 000 eurow.

Dźak za spěšnu pomoc

Krótkopowěsće (29.06.16)

srjeda, 29. junija 2016 spisane wot:

Raduš chce swjedźeń wuhotować

Wětošow. Błótowska wjes Raduš chce so wo wuhotowanje 14. braniborskeho wjesneho a žnjoweho swjedźenja požadać, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Wotměć ma so krajny swjedźeń w septembrje 2017. Na přichodnej zhromadźiznje měšćanskeje rady Wětošowa, kotrehož wjesny dźěl Raduš je, chcedźa wo požadanju serbskeje wsy rozsudźić.

Nowa fararka w sławnej cyrkwi

Drježdźany. Farar ewangelskeje cyrkwje Našeje knjenje w Drježdźanach Se­bastian Feydt dóstanje žónsku sobuwojowarku. Druhe farske městno zabjerje přichodnje Angelika Behnke. To zdźěli krajna cyrkej w Drježdźanach. Z Braniborskeje pochadźaca 43lětna naslěduje Holgera Treutmanna, kiž je wot februara społnomócnjeny krajneje cyrkwje pola rozhłosoweho sćelaka MDR.

Přibrjóh na naměsće

Krótkopowěsće (28.06.16)

wutora, 28. junija 2016 spisane wot:

Truskalcy so derje radźili

Dohna. Z wotmachom w Sakskej tuchwilu truskalcy žněja. Dźakowano słónčnym dnjam a najebać nachwilny dešć w někotrych kónčinach su so wone lětsa derje radźili, zdźěli krajny zwjazk Sakski sad dźensa w Dohna. Wjace hač 30 ratarjow po zdźělenju zwjazka truskalcy na 295 hektarach w 20 wšelakich družinach plahuje. Połojca płoniny je za samošćiparjow.

Pčołarjow dale podpěrać

Drježdźany. Sakska chce pčołarjow kraja dale podpěrać a přewostaja za to hač do lěta 2019 wjace hač 280 000 eurow. Po informacijach ratarskeho ministerstwa ličba pčołarjow tež dźakowano spěchowanju minjenych lět dale přiběra. Pjenjezy maja so za dalekubłanje pčołarjow nałožić.

Staršiski pjenjez spěšnišo

Praha. Čěscy starši móža po narodźe dźěsća wot stata garantowany staršiski pjenjez 8 150 eurow nic kaž dotal hakle w běhu dweju lět, ale hižo w šěsć měsacach wučerpać. Po słowach ministerki za dźěło a socialne naležnosće Michaele Marksoveje měła nowela pomhać wosebje maćerjam ze snadnymi dochodami kaž tež wšěm tym, kotřiž dyrbja abo chcedźa so zaso do dźěła nawróćić.

Krótkopowěsće (27.06.16)

póndźela, 27. junija 2016 spisane wot:

Serbska literatura słowaksce

Budyšin. W najnowšim čisle słowakskeho časopisa Slovenské pohlady je wozjewjeny přełožk Jurja Brězanoweho „Lista wnučkam“. Prěni raz steješe tón w antologiji „Wobraz ze skibami“, wušłej lěta 2001 w Ludowym nakładnistwje Domowina. Přełožił je list Peter­ Čačko, kiž hižo lětdźesatki prawi­dłownje serbsku literaturu słowakskim čitarjam spřistupnja.

Wopomnja Jana Kiliana z taflu

Delany. Při ródnym domje fararja Jana Kiliana w Delanach pod Čornobohom (Döhlen) připrawi Bukečanska ewangelska wosada wopomnjensku taflu. Wo tym informuje farar Thomas Haenchen. Wotkryć chcedźa taflu 13. awgusta. Kilian bě lěta 1854 najwjetšu skupinu serbskich wupućowarjow texaskeho Serbina nawjedował.

Pokazaja dokumentaciju

Lubnjow. Telewizijny sćelak Phoenix wusyła zajutřišim, srjedu, w 20.15 hodź. dokumentaciju wo Błótach. Tak pokazuja archiwne natočenja a rozmołwy z časowymi swědkami stawizny Błótow. 45minu­towsku dokumentaciju z produkcije sćelaka RBB stej Lutz Rentner a Frank Otto Sperlich zestajałoj.

Lionel Messi přestanje

Krótkopowěsće (24.06.16)

pjatk, 24. junija 2016 spisane wot:

Dalši 5. lětnik

Wodowe Hendrichecy. Prěni raz po lěće 2012 rozžohnuje so dźensa 5. lětnik Wyšeje šule Wodowe Hendrichecy do lětnich prózdnin. Tež za přichodne lěto maja tam hižo 28 přizjewjenjow, kaž rěčnica Budyskeje wotnožki­ Sakskeje kubłan­skeje agentury zdźěli. Tuchwilu planuja we Wodowych Hendrichecach zawěsćenje šulskeje wučby.

Sakske lětanišća woblubowane

Kamjenica. Ze sakskich regionalnych lětanišćow je loni telko lětadłow startowało a tam přizemiło kaž hižo dołho nic. Cyłkownje bě to něhdźe 130 000 króć, kaž ze statistiki Sakskeje krajneje direk­cije wuchadźa. Lěta do toho zličichu 115 000 do 120 000 pohibow. Jeničce lěta 2011 bě na regionalnych lětanišćach nimale telko mašinow po puću kaž loni.

Čěska stolica rozrosće

Praha. Ličba wobydlerjow čěskeje stolicy so po měnjenju demografow w přichodnych dekadach raznje powjetši. Z dźensa zličenych 1,25 milionow ludźi móhła wona w lěće 2050 na wjace hač 1,6 milionow rozrosć. Fachowcy z instituta za planowanje a wuwiće rozmysluja tuž hižo nětko wo nowych štwórćach, hladajo tež na potrjebu wjace małych bydlenjow za samostejacych.

Krótkopowěsće (23.06.16)

štwórtk, 23. junija 2016 spisane wot:

Nowy poradźowanski centrum

Zhorjelc. Wjelči poradźowanski centrum Zwjazka w Zhorjelcu je dźěłać započał. Nětko zestajeja tam nowu datowu banku, kotraž ma kónc lěta w interneće při­stupny być. Centrum poradźuje krajne zarjady nastupajo wo­tewrjene prašenja kołowokoło wjelka. Wšelake instituty, kotrež so z dźiwim zwěrjećom zaběraja, w centrumje hromadźe dźěłaja.

Nichtó z NPD njezastupjeny

Budyšin. W Budyskej měšćanskej radźe njeje hižo žanoho zapósłanca, kotryž bu lěta 2009 jako kandidat strony NPD woleny. Tehdy běštaj dwaj na lisćinje strony, Günter Steinert pak je hižo 2015 z NPD wustupił. Dalša bywša kandidatka Daniela Stamm je nětko wo to prosyła ju z čestnohamtskeho dźěła wuwjazać, čemuž je měšćanska rada wčera jednohłósnje přizwoliła.

Ze serbskej knihu do prózdnin

Krótkopowěsće (22.06.16)

srjeda, 22. junija 2016 spisane wot:

Wo přichod Bombardiera šło

Berlin. Přichod Bombardiera z wotnožkomaj w Budyšinje a Zhorjelcu bě dźensa tema wuradźowanja jednaćelstwa a zastupnistwa sobudźěła­ćerjow koncerna. Při tym dźěše tež wo planowane wotstronjenje dźěłowych městnow w Němskej. Zastupjerjo dźěłarnistwa IG metal a cyłkowna zawodna rada chcychu próstwu wo inowaciske spěchowanje Sakskeje předstajić. Dalše wobstaće stejnišćow pak měło garantowane być.

Nowe stejnišćo w Kodersdorfje

Drježdźany. Předewzaće Elbe Flugzeugwerke tzwr ze sydłom w Drježdźanach chce druhe produkciske stejnišćo we wuchodosakskim Kodersdorfje wotewrěć. Cyłkownje 40 milionow eurow za to nałoži. Předwidźane je, klětu z produkciju započeć. Hač do kónca přichodneho lěta ma něhdźe sto nowych dźě­łowych městnow nastać.

Postawa so nawróći

nawěšk

nowostki LND