Fachowy dźeń w dźiwadle

wutora, 10. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. Fachowy dźeń „Lubosć k blišemu – policija – towaršnosć“ wotměje so jutře, srjedu, wot 9 do 16 hodź. w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Na nje přeprošuje dźěłowe zjednoćenstwo Cyrkej za demokratiju a čłowjeske prawa. Zarjadowanje wotměje so w kooperaciji z mnohimi cyrkwinskimi a towaršnostnymi zarjadnišćemi, mjez druhim ze Smochčanskim Domom biskopa Bena a ze zwjazkom Carity. Dalše informacije nadeńdu zajimcy internetnje pod www.kirche-fuer-demokratie.de. We hłownym přednošku póńdźe wo prašenje, kotre wužadanja ma policija zmištrować w městach, hdźež rozdźělne narodnosće bydla.

Zetkaja so w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 12. apryla, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Zběraja za swjedźeń

Socialne poradźowanje

póndźela, 09. apryla 2018 spisane wot:
Budyšin. Jutře, 10. apryla, přeprosy ­zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow towarstwa Swětłownja ­Majak w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 17 hodź. w Strowotnej studni na Otta ­Nage­lo­- wej 1. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 3 18 99 04.

Folklora w „Jednoće“

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Rejwarjo, spěwarjo a hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla předstaja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ swój folklorny program „Moja reja“. Pod hesłom „A ženje ja njejsym tak wjesoły był“ chcedźa ze swojimi rozžahłymi poskićenjemi publikumej wjeselo wobradźić. Nimo wobkuzłacych zwukow chóra a orchestra zahorjeja předewšěm temperamentne reje, jedna kaž druha pochadźaca wot bywšeho šefchoreografa SLA Juraja Kubánki. Hižo mjena, kaž „Dwuskokowa“ abo „Třepotata“ pokazuja na intensitu ze spěšnymi kročelemi, mócnymi skokami a harmoniskimi figurami. Wěnc serbskich nałožkow, kombinowany z profesionalnymi poskićenjemi na jewišću, sčini program jónkrótny. Zastupne lisćiki za folklorny program dóstanu zajimcy mjez druhim pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach a při wječornej kasy.

Wo Serbskimaj domomaj

Lětak znowa nakładowany

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:

Stróža. Zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je wob­lubowany a často požadany lětak wo ­Kołopuću mórskeho worjoła předźěłało a znowa nakładowało. Na karće su 88 ­kilometrow dołhi kołopuć kaž tež dalše kolesowanske a pućowanske šćežki bio­sferoweho rezerwata zarysowane. Podłu kołopuća steja na 13 stacijach informa­ciske tafle, na kotrychž wo žiwjenju ­mórskeho worjoła informuja.

Do lětaka zapřijate su dale pokiwy ­wo turistiskich informacijach, busowych čarach, hosćencach a kolesowych zamkarnjach. Zajimcy móža sej lětak skazać pod telefonowym čisłom 035392/ 36 36 abo dóstanu jón w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Wustawki njewobzamkli

Dopomnjenki w knize

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. „Ducy pó domowni“ rěka kniha Jutty Kaiseroweje, kotruž předstaja jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Štóž je 40 lět za serbski rozhłós dźěłał, je wjele zhonił a dožiwił a móže wjele powědać. Jutta Kaiserowa bě na wsach po puću a je z mnohimi ludźimi rěčała. Wo tym pisa w swojej knize a pokazuje při tym tež na njewšědne dźěło serbskich rozhłosownikow.

Dźiwadło jako hrabnjenčko

Budyšin. Lětušu serbsku inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na Budyskim hłownym jewišću „Paradiz w dobrej stwě“ pokazaja sobotu, 7. apryla, w 19.30 hodź. posledni raz. Wosebitosć budźe, zo dóstanje prěnich sto zajimcow zastupny lisćik jako hrabnjenčko – kartka płaći za nich jeno sydom eurow.

W prózdninach do muzeja

Za běh so přizjewić

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Za lětuši 25. Budyski měšćanski běh móža so zajimcy wotnětka přizjewić, zdźěli Kristin Reck z organizaciskeje skupiny. Wotpowědny formular nadeńdu zajimcy pod adresu www.stadtlaufbautzen.de. Nimo toho proša wšitkich wobdźělnikow zašłych lět, fota a dalše dopomnjenki wo dotalnych 24 běhach za mału wustajeńcu přewo­stajić. Wopisma, medalje, T-shirty a po­dobne móža woni hač do 1. junija sporto­wemu towarstwu MSV na Póstowym naměsće 3 wotedać.

Na slědach zelow

Nowe Město. Na nalětnje pućowanje na slědach zelow móža so zajimcy ćichi pjatk w Nowym Měsće podać. Wot 10 do 12 hodź. wobdźělnicy nazhonja, kotre dźiwje zela nětko rostu, kak je namakaš, kak je najlěpje připrawiš a wužiwaš. Zajimcy zetkaja so na terenje Nowoměšćanskeje předźernje na Sprjejčanskim puću a měli so pod telefonowym čisłom 035727/ 579 341 přizjewić.

„Stabat mater“ zaklinči

wutora, 27. měrca 2018 spisane wot:
Smochćicy/Budyšin. Ćichi pjatk přeprosy Smochčanski Dom biskopa Bena na dwě zarjadowani. W 10 hodź. wotměje so w Budyskim wopomnišću na Weigangowej mjeztym tradicionalne „Zamyslenje k ćichemu pjatkej“, zo bychu spominali na wopory diktaturow 20. lětstotka. Samsny dźeń w 19.30 hodź. wotměje so dalše zarjadowanje we wobłuku rjada Smochčanske jewišćo, kotrež wuhotuje kaž hižo minjene lěta ansambl Chordo­phone. W cyrkwi Domu biskopa Bena zaklinči lětsa „Stabat mater“ 1935 rodźeneho komponista Arva Pärta. Smyčkowy kwartet podpěruja Birgit Jakobi-Kircheis (sopran), Uta Volkmar (alt) a Clemens Volkmar (tenor). Budyski ansambl Chordophone wutworichu w lěće 2006 štyrjo Budyscy instrumentalisća, kotřiž běchu zhromadnje „Stabat mater“ Giovannija Battisty Pergolesija zanjesli. Rozestajenje ze starym tekstom hudźbnikow tak jara zaběraše, zo su w přichodnych lětach zhudźbnjenja za samsnym titlom Antonija Vivaldija, Alessandra Scarlattija a Giovannija Felicea Sancesa přednjesli.

Baletny wječor ze zawodom

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Swoju baletnu produkciju „Što zwostanje?“ předstaji Serbski ludowy ansambl njedźelu, 25. měrca, w 17 hodź. na žurli SLA. Wot 16.30 hodź. poskića w předrumje Röhrscheidtoweje bašty zawodne słowa do krucha.

Zaběraja so z wobswětom

Budyšin. Wobswětowe kubłanje steji w srjedźišću młodźinskeho wobswětoweho dnja wutoru, 27. měrca, wot 10 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Šulerjo 5. lětnika Budyskich šulow móža najwšelakoriše poskitki wužiwać a mjez druhim wotpadki dźělić, so na kwisu wobdźělić abo štomy postajeć.

Wokoło spjateho jězora

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje dnja wody wuhotuje sakske zarjadnistwo rěčnych zawěrow njedźelu, 25. měrca, při Budyskim spjatym jězoru dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 17 hodź. móža zajimcy tam wokoło jězora nóžkować abo kolesować. Za to poskićeja dwě čarje. Krótša je sydom kilometrow dołha a za pěškow a swójby z mjeńšimi dźěćimi myslena. Tamna čara wokoło cyłeho jězora je ně­hdźe 20 kilometrow dołha. Start a cil stej při běrowowym twarjenju při spjatej muri w Delnjej Hórce. Štóž při jednotliwych stacijach wšitke kołki zezběra, za toho změja w cilu překwapjenku.

Rozjimuja wólbu rěče

Wustajeńca k 70. róčnicy

srjeda, 21. měrca 2018 spisane wot:

Drježdźany. Přehladku „Serbja: kultura a prawo w sebjezrozumjenju“ wotewru składnostnje 70. róčnicy schwalenja Zakonja wo zachowanju prawow serbskeje ludnosće jutře, štwórtk, w 17 hodź. w lobby 4. poschoda Sakskeho krajneho sejma, Naměsto Bernharda von Lindenauwa 1 w Drježdźanach. Hosći witać chcetaj předsyda frakcije Lěwicy Rico Gebhardt a předsyda Domowiny Dawid Statnik. Zawod do přehladki da a wo połoženju Serbow w Sakskej porěči zapósłanc Hajko Kozel, rěčnik frakcije Lěwicy za narodne mjeńšiny. Zajimcy z dwurěčneje Łužicy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dźiwach a pokładach

Stróža. „Gladiole, orchideje a co. – Přirodne dźiwy a pokłady w Hornjej Łužicy. Kak móžemy je zachować?“ rěka hesło 33. kolokwija w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty pjatk, 23. měrca, wot 14.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na programje steja mjez druhim přednoški wo łukach w Hornjej Łužicy, wo tudyšich orchidejach a gladiolach. Jim přizamknje so diskusija. Wobdźělenje je darmotne. Zajimcy su wutrobnje witani.

Ponowja wokrjesnu dróhu

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND