Ćěkancow zeznać

pjatk, 06. nowembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Přećelski kruh azyl přeproša zajimowanych Njeswačanow a wobydlerjow Holešowskeho domu za požadarjow azyla na zhromadny kofej a tykanc. Jutře, sobotu, budźe wot 15 hodź. na Njeswačanskej farje składnosć k mjezsobnemu zeznaću. Mjeztym bydli w Holešowje swójba z Afghanistana z dźewjećlětnej dźowku. Za nju pytaja hišće kmane koleso (tel. 035933/ 32 553).

Spominać a so modlić

Budyšin. K spominanju a k modlitwje składnostnje pogromoweje nocy lěta 1938 přeprošeja katolscy a ewangelscy křesćenjo póndźelu, 9. nowembra, w 19 hodź. na nutrnosć w cyrkwi Budyskeho klóštra klarisow. Duwo Thoma nutrnosć hudźbnje wobrubi.

Přehladka w muzeju

Budyšin. „Migranća zeznajomjeja so ze serbskej kulturu“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru póndźelu, 9. nowembra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. W njej su mjez druhim zapřijate wuslědki projekta SLA z ćěkancami.

Wopominaja zemrětych

pjatk, 30. oktobera 2015 spisane wot:

Kamjenc. Na Chudych dušow, 2. nowembra, wotměje so w kapałce Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana w 15 hodź. wopomnjenska nutrnosć za w chorowni zemrětych pacientow. Na ekumeniskej pobožnosći chcedźa mjena zemrětych předčitać a za nich swěčku zaswěćić. Wšitcy přiwuzni su přeprošeni.

Zahaja dalšu akademiju

Budyšin. Nowy semester sakskeje akademije započnje so póndźelu, 2. nowembra, we 18 hodź. z přednoškom awtora a publicista Stefana Schriddy w Budyskej studijnej akademiji. Pod hesłom „Murks? Ně, dźakuju so!“ porěči wón wo obsolescency, potajkim wo tym, kak producenća wotpohladnje tomu polěkuja, zo so produkt po wěstym času skóncuje.

Twar so dliji

pjatk, 23. oktobera 2015 spisane wot:

Wujězd. Wjele dešća zašłych dnjow dla dyrbjachu planowane twarske dźěła na přijězdce na awtodróhu A 4 w Hornim Wujězdźe do směra na Drjež­dźany přetorhnyć. Kaž zdźěla Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad, njemóža zamołwići planowany termin ponowjenja a zhotowjenja jězdnjow dodźeržeć. Přijězdka na A 4 do směra na saksku stolicu w hornim Wujězdźe wostanje tuž hišće znajmjeń­ša hač do 30. oktobra zawrjena.

Dale wobchadne poćeženja

Wojerecy. Byrnjež hasa Alberta Einsteina we Wojerecach hižo tři tydźenje zaso za wobchad wotewrjena była, dońdźe tam dale k poćeženjam. Kaž Wojerowske měšćanske zarjadnistwo zdźěla, ponowjeja tuchwilu ležownosće při telej hasy. Tuž je Einsteinowa połojčnje zaraćena a do směra na Budyski móst stej zdobom kolesowarska šćežka a chódnik zawrjenej. Dospołnje zjawnemu wobchadej pře­podać budu Wojerowsku Einsteinowu hasu najzašo srjedź nowembra. Tole pak wotwisuje hłownje tež wot wjedra, rěka k tomu z měšćanskeho zarjada.

Dalše twarnišćo

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin. Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad chce na zwjazkowej dróze B 96 na kromje Budyšina móst nad Jordanowym dołom porjedźeć. Tam ma so wobhrodźenje na woběmaj bokomaj chódnika a kolesowanskeje šćežki podlěšić. Nimo toho ponowja městna, hdźež su so plesternaki sadźili. Twarić započeć chcedźa w 44. kalendrowym tydźenju. Wotwisnje wot wjedra je start za 26. ­oktober planowany, potajkim prěni dźeń po nazymskich prózdninach. Hač do 20. nowembra ma wšitko dočinjene być. W tym času budźe zwjazkowa dróha ­połojčnje zawrjena, wobchad rjaduja potom z amplu. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad płaći tale­ naprawa dohromady 30 000 eurow. Wudawki njese Zwjazk.

Wotewru dom ćěkancow

Rabat za druhi instrument

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Z wosebitej rabatnej akciju spyta Wojerowska hudźbna šula dorost za orchestry regiona zdobyć. Šulerjo za klawěr, keyboard a gitaru lutuja 25 procentow swojeho wučbneho popłatka, jeli so přidatnje za druhi předmjet rozsudźa. W nim měli saksofon, prěčnu pišćałku, klarinetu abo kontrabas wuknyć. Runje za tele instrumenty pobrachuja na Wojerowskej hudźbnej šuli šulerjo a w orchestrach často dorost. Rabat 25 procentow płaći za prěni kaž tež za druhi předmjet. Poskitk wužiwać móža šulerjo, kiž hižo na hudźbnej šuli wuknu, ale tež ći, kotřiž chcedźa so hakle přizjewić. Štóž njeje sej wěsty, kotry instrument chcył jako druhi wuknyć, móže so na probowej wučbje za saksofon,­ prěčnu pišćałku, klarinetu abo kontrabas dwaj měsacaj darmotnje wobdźělić.

Pomhaja znowa potrěbnym

Babylěćo w Delanach

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Ralbicy. Na wotměnjawy program swo­jeho wjesneho swjedźenja, kotryž mjenuja babylěćo, přeproša wot dźensnišeho hač do njedźele Ralbičanska wjesna rada. Po dźensnišim wubědźowanju wohnjowych­ wobornikow pod swětłomjetakami přewjedu jutře wot 14 hodź. turněr ludoweho bula. Wječor přizamknu so reje z Dr. Taste a tradicionalny program­ Ralbičanow. Njedźelu dožiwja wopytowarjo wot 13.30 hodź. pokazki konjaceho sporta a wot 15 hodź. kulturny program z kofejom za rentnarjow. Za dźěći­ budźe zabawa na swjedźenskej łuce. W 16 hodź. prezentuja přehladku najwšelakorišich wužitnych gratow. Tomu přizamknje so we 18 hodź. wuhódnoćenje tombole, za kotruž wot dźens­nišeho hač do njedźele losy předawaja. Wo ćělne derjeměće budźe postarane, zastup­ je wšitke dny darmotny.

Za kurs so přizjewić

Drogow dla před sudnistwom

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Wulka chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa zahaji jutře, štwórtk, jednanje přećiwo 36lětnemu bjezdźěłnemu mulerjej z Radeberga. Wumjetuja jemu, zo je w času wot junija 2013 hač k zajeću lětsa w měrcu z marihuanu a crystalom wikował, zo by sej tak zdźěla swoje žiwjenje financował­. Dohromady měješe w tym času něhdźe 64 000 eurow dochodow. Zwjetša bě sej drogi w Čěskej kupował a je w Radebergu předawał. 36lětnemu hrozy jastwo hač do dźesać lět.

Klinice pjenjezy darili

Porchow. 25lětne wobstaće swjećiło je njedawno Porchowske předewzaće za předawanje ratarskeje techniki AGRAM. Při tej składnosći so třo jednaćeljo roz­sudźichu, nowej dźěćacej klinice Budyskeje wokrjesneje chorownje wjetšu sumu pjenjez darić a přepodachu jej tele dny 6 000 eurow. Pjenjezy chce klinika za wuhotowanje wjacorych stwow wužiwać. 7. nowembra wotměja tam dźeń wote­wrjenych duri.

Předawaja lisćiki za kabaret

Wo wohnjoškiće a woborach

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. Přichodna muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wotměje so jutře, sobotu, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz porěči na temu „Wo wohnjoškiće a woborach – Budyske hašenje w starym času“. Z wobrazami, dokumentami a nastrojemi sposrědkuje wón dohlad do organizacije hašenja a do wu­two­rjenja woborow w sprjewinym měsće w času wot 16. hač do 20. lětstotka.

Kartki za swjedźenske hry

Čorny Chołmc. Za Krabatowe swjedźenske hry 2016 započnu wutoru, 1. septembra, zastupne lisćiki předawać. Terminy inscenacijow su wšědnje wot 22. hač do 26. junija kaž tež wot 29. junija hač do 3. julija přichodneho lěta. Jednotliwy lisćik płaći 26,25 eurow. Skazać móža sej jón zajimcy pod telefonowym čisłom 0351/ 410 79 55 abo ze skazanskim formularom pod www.krabat-festspiele.de.

Kałanje wěnca budźe wjeršk

Wjedra dla dlěje twarja

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. Hišće hač do 1. septembra traja twarske dźěła při wotbóčkomaj awtodróhi A 4 pola Porchowa a Słoneje Boršće do směra na Zhorjelc. Poprawom mějachu wone dźensa wotzamknjene być. Dešćika zašłych dnjow dla pak njemóžachu wšitke dźěła sčasom dočinić. To wuskutkuje so tež na dalše wotrězki ponowjenja přijězdow na awtodróhu. Wot 3. septembra hač do kónca měsaca ponowja na mjenowanymaj wotbóčkomaj přijězdy do směra na Drježdźany. Po zakónčenju wšitkich dźěłow w Porchowje a Słonej Boršći budźe awtodróhowa wotbóčka w Hornim Wujězdźe na rjedźe.

Seminar wo swójbje w NDR

Smochćicy. Kajka bě swójba za čas NDR, što je so 25 lět po zjednoćenju Němskeje změniło a kajka je dźensniša swójba? Z tymlemi temami zaběra so wot 2. do 4. oktobra seminar w Smochčanskim ­Do- mje biskopa Bena. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 035935/ 22 317. Dźěćom poskića w tym času wosebity program.

Ponowjeja móst

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Lejno (SN). Wot póndźele, 31. awgusta, hač dosrjedź oktobra w Lejnje móst nad Małowosyčanskej wodu na S 100 ponowja. Tychle dźěłow dla budu połojcu dróhi zawrěć a wobchad z amplu rjadować dyrbjeć. Twarske kóšty něhdźe 100 000 eurow Sakska spěchuje.

Hataj wusušenej byłoj

Kupoj (HN/SN). Tež rybarjo wokoło Rakec, kotřiž tam haty wobhospodarjeja a ryby plahuja, móža wodychnyć. Wšako je dołho wočakowany dešć haty zaso z wodu napjelnił. W Kupjanskim hatnistwje Tila Semmera, kiž z třomi sobudźěłaćerjemi 52 hatow wobhospodarja, běštej Delitschec hataj wusušenej, tak zo dyrbjachu ryby do druheho hata přesadźić. Haty Semmerec hatnistwa so přez mału Sprjewju napjelnjeja. To je za nich zbožo.

Startowa pomoc nowačkam

Wojerecy (SN). Busowe předewzaća hornjołužiskeho regiona poskićeja k spočatkej noweho šulskeho lěta šulskim nowačkam darmotnu busowu jězbu do šule. Wšo, štož holcy a hólcy trjebaja, je dobropis, kotryž w šulach wupołoža. Na tak mjenowanej „staršiskej sobujězbje“ móža tež starši a přiwuzni swojich pjerachow do šule přewodźeć.

Nowa dirt-bikerowa čara

nawěšk

nowostki LND