Dalše twarnišćo

pjatk, 16. oktobera 2015 spisane wot:

Budyšin. Krajny zarjad za dróhotwar a wobchad chce na zwjazkowej dróze B 96 na kromje Budyšina móst nad Jordanowym dołom porjedźeć. Tam ma so wobhrodźenje na woběmaj bokomaj chódnika a kolesowanskeje šćežki podlěšić. Nimo toho ponowja městna, hdźež su so plesternaki sadźili. Twarić započeć chcedźa w 44. kalendrowym tydźenju. Wotwisnje wot wjedra je start za 26. ­oktober planowany, potajkim prěni dźeń po nazymskich prózdninach. Hač do 20. nowembra ma wšitko dočinjene być. W tym času budźe zwjazkowa dróha ­połojčnje zawrjena, wobchad rjaduja potom z amplu. Po informacijach krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad płaći tale­ naprawa dohromady 30 000 eurow. Wudawki njese Zwjazk.

Wotewru dom ćěkancow

Rabat za druhi instrument

pjatk, 02. oktobera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Z wosebitej rabatnej akciju spyta Wojerowska hudźbna šula dorost za orchestry regiona zdobyć. Šulerjo za klawěr, keyboard a gitaru lutuja 25 procentow swojeho wučbneho popłatka, jeli so přidatnje za druhi předmjet rozsudźa. W nim měli saksofon, prěčnu pišćałku, klarinetu abo kontrabas wuknyć. Runje za tele instrumenty pobrachuja na Wojerowskej hudźbnej šuli šulerjo a w orchestrach často dorost. Rabat 25 procentow płaći za prěni kaž tež za druhi předmjet. Poskitk wužiwać móža šulerjo, kiž hižo na hudźbnej šuli wuknu, ale tež ći, kotřiž chcedźa so hakle přizjewić. Štóž njeje sej wěsty, kotry instrument chcył jako druhi wuknyć, móže so na probowej wučbje za saksofon,­ prěčnu pišćałku, klarinetu abo kontrabas dwaj měsacaj darmotnje wobdźělić.

Pomhaja znowa potrěbnym

Babylěćo w Delanach

pjatk, 04. septembera 2015 spisane wot:

Ralbicy. Na wotměnjawy program swo­jeho wjesneho swjedźenja, kotryž mjenuja babylěćo, přeproša wot dźensnišeho hač do njedźele Ralbičanska wjesna rada. Po dźensnišim wubědźowanju wohnjowych­ wobornikow pod swětłomjetakami přewjedu jutře wot 14 hodź. turněr ludoweho bula. Wječor přizamknu so reje z Dr. Taste a tradicionalny program­ Ralbičanow. Njedźelu dožiwja wopytowarjo wot 13.30 hodź. pokazki konjaceho sporta a wot 15 hodź. kulturny program z kofejom za rentnarjow. Za dźěći­ budźe zabawa na swjedźenskej łuce. W 16 hodź. prezentuja přehladku najwšelakorišich wužitnych gratow. Tomu přizamknje so we 18 hodź. wuhódnoćenje tombole, za kotruž wot dźens­nišeho hač do njedźele losy předawaja. Wo ćělne derjeměće budźe postarane, zastup­ je wšitke dny darmotny.

Za kurs so přizjewić

Drogow dla před sudnistwom

srjeda, 02. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Wulka chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa zahaji jutře, štwórtk, jednanje přećiwo 36lětnemu bjezdźěłnemu mulerjej z Radeberga. Wumjetuja jemu, zo je w času wot junija 2013 hač k zajeću lětsa w měrcu z marihuanu a crystalom wikował, zo by sej tak zdźěla swoje žiwjenje financował­. Dohromady měješe w tym času něhdźe 64 000 eurow dochodow. Zwjetša bě sej drogi w Čěskej kupował a je w Radebergu předawał. 36lětnemu hrozy jastwo hač do dźesać lět.

Klinice pjenjezy darili

Porchow. 25lětne wobstaće swjećiło je njedawno Porchowske předewzaće za předawanje ratarskeje techniki AGRAM. Při tej składnosći so třo jednaćeljo roz­sudźichu, nowej dźěćacej klinice Budyskeje wokrjesneje chorownje wjetšu sumu pjenjez darić a přepodachu jej tele dny 6 000 eurow. Pjenjezy chce klinika za wuhotowanje wjacorych stwow wužiwać. 7. nowembra wotměja tam dźeń wote­wrjenych duri.

Předawaja lisćiki za kabaret

Wo wohnjoškiće a woborach

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. Přichodna muzejowa rozmołwa w Budyskim muzeju wotměje so jutře, sobotu, w 15 hodź. Muzeologa Hagen Schulz porěči na temu „Wo wohnjoškiće a woborach – Budyske hašenje w starym času“. Z wobrazami, dokumentami a nastrojemi sposrědkuje wón dohlad do organizacije hašenja a do wu­two­rjenja woborow w sprjewinym měsće w času wot 16. hač do 20. lětstotka.

Kartki za swjedźenske hry

Čorny Chołmc. Za Krabatowe swjedźenske hry 2016 započnu wutoru, 1. septembra, zastupne lisćiki předawać. Terminy inscenacijow su wšědnje wot 22. hač do 26. junija kaž tež wot 29. junija hač do 3. julija přichodneho lěta. Jednotliwy lisćik płaći 26,25 eurow. Skazać móža sej jón zajimcy pod telefonowym čisłom 0351/ 410 79 55 abo ze skazanskim formularom pod www.krabat-festspiele.de.

Kałanje wěnca budźe wjeršk

Wjedra dla dlěje twarja

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. Hišće hač do 1. septembra traja twarske dźěła při wotbóčkomaj awtodróhi A 4 pola Porchowa a Słoneje Boršće do směra na Zhorjelc. Poprawom mějachu wone dźensa wotzamknjene być. Dešćika zašłych dnjow dla pak njemóžachu wšitke dźěła sčasom dočinić. To wuskutkuje so tež na dalše wotrězki ponowjenja přijězdow na awtodróhu. Wot 3. septembra hač do kónca měsaca ponowja na mjenowanymaj wotbóčkomaj přijězdy do směra na Drježdźany. Po zakónčenju wšitkich dźěłow w Porchowje a Słonej Boršći budźe awtodróhowa wotbóčka w Hornim Wujězdźe na rjedźe.

Seminar wo swójbje w NDR

Smochćicy. Kajka bě swójba za čas NDR, što je so 25 lět po zjednoćenju Němskeje změniło a kajka je dźensniša swójba? Z tymlemi temami zaběra so wot 2. do 4. oktobra seminar w Smochčanskim ­Do- mje biskopa Bena. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 035935/ 22 317. Dźěćom poskića w tym času wosebity program.

Ponowjeja móst

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Lejno (SN). Wot póndźele, 31. awgusta, hač dosrjedź oktobra w Lejnje móst nad Małowosyčanskej wodu na S 100 ponowja. Tychle dźěłow dla budu połojcu dróhi zawrěć a wobchad z amplu rjadować dyrbjeć. Twarske kóšty něhdźe 100 000 eurow Sakska spěchuje.

Hataj wusušenej byłoj

Kupoj (HN/SN). Tež rybarjo wokoło Rakec, kotřiž tam haty wobhospodarjeja a ryby plahuja, móža wodychnyć. Wšako je dołho wočakowany dešć haty zaso z wodu napjelnił. W Kupjanskim hatnistwje Tila Semmera, kiž z třomi sobudźěłaćerjemi 52 hatow wobhospodarja, běštej Delitschec hataj wusušenej, tak zo dyrbjachu ryby do druheho hata přesadźić. Haty Semmerec hatnistwa so přez mału Sprjewju napjelnjeja. To je za nich zbožo.

Startowa pomoc nowačkam

Wojerecy (SN). Busowe předewzaća hornjołužiskeho regiona poskićeja k spočatkej noweho šulskeho lěta šulskim nowačkam darmotnu busowu jězbu do šule. Wšo, štož holcy a hólcy trjebaja, je dobropis, kotryž w šulach wupołoža. Na tak mjenowanej „staršiskej sobujězbje“ móža tež starši a přiwuzni swojich pjerachow do šule přewodźeć.

Nowa dirt-bikerowa čara

Łaty wotšrubowali

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). W Kamjenskim Knježim dole su měšćanscy dźěłaćerjo w zelenišću a při wopomnišću njedawno nowej ławce nastajili. Rady so tam wuchodźowacy posydnychu, zo bychu tróšku ­wotpočnyć a rozpominać móhli. Kaž pak měšćanske zarjadnišćo zdźěli, je ławce něchtó skóncował a wšitke łaty wotšrubował. Město tajke zadźerženje jara wobžaruje a wězo zasudźuje. Policija ­za tym slědźi, štó je tele worakawstwo skućił.

Kedźbu brigadnicy

Budyšin (SN). Čłonojo chóra 1. serbskeje kulturneje brigady a wšitcy zajimowani něhdyši spěwarjo brigady njech njeskomdźa prěnje proby za nahrawanje cejdejki „Wětrnik a časy“ štwórtk, 20. a pjatk 21. awgusta wot 9.30 hodź. do 14.30 hodź. w Serbskim gymnaziju. Nahrawanja chóra za zynkonošak budu wot 10. do 12. septembra w Radworskim hosćencu „Meja“. Do to nahrawatej orchester SLA a Rogacki band za planowanu CD.

Biblioteka zawrjena

Kamjenc (SN). Kamjenska Lessingowa biblioteka wostanje wot 7. septembra, twarskich dźěłow dla zawrjena. Wone traja hač do 26. oktobra. W tym času změja prowizorisku knihownju. Zajimcy móža sej dale medije wupožčować.

Kónc přestawki

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Ze zahajenjom noweho šulskeho lěta wotewrě Budyska Röhrscheidtowa kupjel w Strowotnej studni 24. awgusta zaso swoje durje. Lětnju přestawku su tam tež lětsa zaso za saněrowanske a reparaturne naprawy wužili. Tak su kompletne wobswětlenje na halowej třěše wuměnili. Na poslednim kóncu tydźenja w awgusće swjeći kupjel swoje dźesaćlětne wobstaće. Za to tuchwilu rjane akcije přihotuja.

Dróha zawrjena

Delnja Kina (SN). Wot dźensnišeho hač do 31. awgusta nasypaja w Delnjej Kinje na Starej wjesnej dróze mjez mostom Při Albrechtowce a Młynskej nowu dróhowu worštu. K tomu je dospołne zawrjenje wotrězka puća trěbne.

Swójbny dźeń w parku

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Mały Wjelkow (SN). Prěni króć kooperujetej sakski krajny zwjazk Čerwjeneho křiža (DRK) a Małowjelkowski prazwěrjenc. Jutře, 14. awgusta, wotměje so w parku sawrierow swójbny dźeń, za kotryž maja tójšto atrakcijow za dźěći přihotowane. Na přikład móža sej hólcy a holcy chorobny wóz DRK wobhladać.

Mnohich doma hladaja

Budyšin (SN). Kaž zamołwići wikowanskeje chorobneje kasy (KKH) Budyskeho wokrjesa zwěsćeja, su přistajeni hladanskich słužbow w nadawku KKH potrěbnych w minjenych měsacach zwjetša doma zastarali. 72 procentow z wjace hač 56 000 hladanja potrěbnych su wukubłane sotry doma zastarali. Při tym leži domjace hladanje po zdźělenju Zwjazkoweho statistiskeho zarjada po dwěmaj třećinomaj w rukach přiwuznych, tamny dźěl zaručeja – zdźěla kompletnje – ambulantne słužby.

Specielne čaporowe wiki

nawěšk

nowostki LND