Towarstwo přeproša

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Kamjenc. W dźěćacym domje na Fichtowej 17 w Kamjencu přeproša Černobylske towarstwo póndźelu, 19. junija, w 19 hodź. na sobustawsku zhromadźiznu. Zo bychu tež dalšich zajimcow, bywšich hóstnych staršich a podpěrarjow za swoje aktiwity zajimowali, přewjedu zhromadźiznu jako zjawne zarjadowanje.

Wo přewróće rěčeć

Wulka Dubrawa (SN). Spěchowanske towarstwo Margarećineje hěty we Wulkej Dubrawje přeproša zajimcow zajutřišim, njedźelu, w 10 hodź. na diskusiju ze sakskej ministerku za integraciju Petru Köpping do muzeja. Zarjadowanje wotměje so składnostnje 26. róčnicy wobsadźenja zawoda. Dźěłaćerjo běchu so 18. junija 1991 hrožacej demontaži mašinow wobarali, po tym zo bě rukowaćelnja zawod předała a 800 ludźom wupowědźiła.

Frank Richter porěči

Budyšin. We wobłuku Budyskich rozmołwow porěči póndźelu, 19. junija, w 19.30 hodź. bywši nawoda Drježdźanskeje krajneje centrale za politiske kubłanje Frank Richter w Muzeju Budyšin wo přičinach tuchwilneje njespokojnosće w kraju a njedowěry do politiki.

Skulptury přećahnu

pjatk, 09. junija 2017 spisane wot:

Wojerecy. Šěsć skulpturow, kotrež nastachu na mjezynarodnymaj rězbarskimaj sympozijomaj 2014 a 2016 we Wojerowskim zwěrjencu, přenjesu přichodny tydźeń do parka Łužiskeje jězorinoweje kliniki. Wjacori wuměłcy ze wšelakich krajow běchu skulptury na temu integracija stworili. Nětko chcedźa zdźěla jara ćežke twórby na nowym městnje prezentować. Kaž kulturna a zwěrjencowa tzwr zdźěli, su wone hišće na předań.

Žónska unija so zetka

Tři Hwězdy. Přichodne zjawne zarjadowanje žónskeje unije Budyskeho wokrjesa wotměje so srjedu, 14. junija, w 19 hodź. w hosćencu w Třoch Hwězdach. Póńdźe wo wočakowanja na młode swójby w dźensnišej towaršnosći.

Skupinarjo rjedźa

štwórtk, 08. junija 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju přichodnu rjedźensku akciju při pomniku Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju, kotraž budźe sobotu, 10. junija. Wobdźělnicy zetkaja so w 9 hodź. Njech sej kóždy trěbny dźěłowy grat sobu přinjese.

Wo narodnostnej politice

Budyšin. Europski klub přeprošuje pjatk, 9. junija, we 18 hodź. na přednošk a diskusiju na temu „Narodnostna politika Španiskeje republiki“. Zarjadowanje wotměje so na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Referent budźe Raúl Alfredo Enzenbach z Magdeburga. Jako zawod porěči zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) wo narodnostnej politice Weimarskeje republiki a nacistiskeho knježerstwa wot 1918 hač do 30tych lět 20. lětstotka. Moderěrować budźe publicist Sieghard Kozel.

Při Pastwinej horje twarja

Pytaja pomocnikow

pjatk, 02. junija 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Za XII. mjezynarodny folklorny festiwal pyta přihotowanski wuběrk pomocnikow wot 16 lět, kotřiž chcyli hłownje jewišća sobu na- a wottwarić. To płaći za čas wot wutory, 20., do póndźele, 26. junija. Zajimcy njech so w regionalnym běrowje Domowiny w Chrósćicach přizjewja, a to pod tele­fonowym čisłom 035796/ 96 254 abo e-mailnje­ pod .

Čitaja z Paternostra

Budyšin. Jako zazběh Literarneho wubědźowanja Ludoweho nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud wot­měje so štwórtk, 8. junija, w 19.30 hodź. literarny wječor w Budyskej Smolerjec kniharni. Pod hesłom „Naš dorost“ čitaja Alena Belkotec, Rejzka Delenkowa, Annamaria Hadankec a dalši awtorojo z Pa­ternostra. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Porěča wo přidružnikach

srjeda, 31. meje 2017 spisane wot:

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) kaž tež kubłansko-politiska rěčnica frakcije Lěwicy a předsydka dźěłarnistwa wučerjow GEW w Lipsku Cornelia Falken přeprošataj jutře, štwórtk, w 16 hodź. na informaciske a diskusijne zarjadowanje za zajimcow a za přidružnikow-wučerjow do woby­dlerskeho běrowa Lěwicy na Budyskej Šulerskej 10. Zaměr je, zajimcow za přidruženje do wučerskeho powołanja w Sakskej wo aktualnych wuwićach informować, ale zdobom tež hižo w praksy stejacym přidružnikam wuměnu nazhonjenjow zmóžnić. Wobsahowe ćežišća su na přikład dalekubłanje a zastopnjowanje mzdy přidružnikow. W zańdźenosći su zamołwite instancy wosebje při zastopnjowanju wopak rozsudźeli. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Serbska čitanska nóc

Spominaja na zemrětych

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Kamjenc. W kapałce Kamjenskeje chorownje maltezow swj. Jana wotměje so jutře, srjedu, w 16.30 hodź. wopomnjenska nutrnosć za wšitkich, kotřiž su wot februara hač do srjedź meje 2017 w chorowni zemrěli. Jich mjena chcedźa na nutrnosći mjenować a za nich swěčku při jutrownej swěčce zaswěćić. Wšitcy přiwuzni a znaći, njewotwisnje wot nabožneje přisłušnosće, su přeprošeni.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Prawiznik a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša jutře, srjedu, wot 13.30 do 15.30 hodź. na socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wo­sebje wobhonjeny, pomha wón w so­cialnych prašenjach často jewjace so problemy rozrisać. Termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Stolica w srjedźišću swjedźenja

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Smochćicy. Orchester, balet a chór Serbskeho ludoweho ansambla kaž tež orchester filharmonije Jelenjeje Góry wot­wjedu wopytowarjow Smochčanskeho hudźbneho swjedźenja 16. a 17. junija stajnje w 20.30 hodź. w duchu do Berlina. Pod nawodom dirigenta Dietera Kempy prezentuja wuměłcy „Berlinske nocy“. Zaklinča twórby Paula Lincki, Waltera Kolla a Friedricha Wulkeho. Meni přihotuje Budyski hosćenc „Culinarium“. Na woběmaj wječoromaj poskića darmotny shuttlebus, kotryž w 19 hodź. wot hotela „Best Western Plus“ hosći do Smochćic dowjeze a w 23 hodź. zaso wróćo do Budyšina pojědźe. Zastupne lisćiki płaća w předpředani 25 eurow, potuńšene 17 eurow, při wječornej kasy 30 eurow, potuńšene 20 eurow. Kartki dóstanu za­jimcy mjez druhim w Budyskim ekumeniskim tachantskim wobchodźe na Mjasowych wikach, w Domje biskopa Bena a w Biskopičanskej turistiskej informaciji.

Kupjel jutře wotewru

Cirkusowa dźěłarnička

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

Wojerecy. Dźěći a młodostni w starobje sydom do 15 lět móža so za cirkusowu a warjetejowu dźěłarničku přizjewić, kotruž přewjedu w prěnim tydźenju lětnich prózdnin wot 26. do 30. junija na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Stajnje wot 9 do 16 hodź. móža tam wobdźělnicy do swěta cirkusa počuchać. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03571/ 979 164.

Kursaj serbšćiny

Budyšin. Zakładny kurs serbšćiny za staršich serbšćinu wuknjacych dźěći a za dalšich zajimowanych dorosćenych zahaji so 21. awgusta w Budyšinje. Wón wotměje so stajnje póndźelu wot 18 do 19.30 hodź. w Serbskej zakładnej šuli na Friedricha­ Listowej 8. Dalši zakładny kurs serbšćiny za staršich serbšćinu wuknjacych dźěći a dalšich zajimowanych dorosćenych zahaji so tohorunja 21. awgusta w Pančicach-Kukowje. Tón budźe stajnje póndźelu wot 19 do 20.30 hodź. w tamnišej zakładnej šuli. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ hač do 4. awgusta 2017 pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400, e-mail: witaj­.

Zabawa na nawsy

Prózdninske lěhwo nětko hotel

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Kytlice. Wjele lět jězdźachu serbske dźěći do prózdninskeho lěhwa w čěskich Kytlicach. Pod nawodom Jurja Šołty-Nowowješćanskeho přežiwichu wone tam bjezstarostne dny a so hišće dźensa na to rady dopominaja. Bywše prózdninske lěhwo pak su mjeztym na hotel „Olivíen“ přetwarili, a tón chcedźa sobotu, 27. meje, w 15 hodź. oficialnje wotewrěć. To budźe zawěsće tež tym zajimawy podawk, kotřiž su tam něhdy w prózdninach byli.

Skupinarjo so zetkaja

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoje zabawne popołdnjo při grilo­wanej kołbasce a słódnej kapce jutře, srjedu, na ležownosći Jurja Brězanoweho domu w Hornim Hajnku. Štóž chce sej tam zhromadnje z kolesom dojěć, zetka so w 16.30 hodź. při Kukowskim pomniku. Wšitcy dalši njech přijědu w 17 hodź. direktnje do Hornjeho Hajnka.

Ponowjeja pućej

pjatk, 19. meje 2017 spisane wot:

Rakecy (JK/SN). Gmejnska rada přepoda na swojim zašłym posedźenju nadawki za planowanje ponowjenja Žorawskeho puća w Psowjach kaž tež Jitkowskeho puća na Rakečanskej přemysłowej ležow­nosći. Wo wobaj projektaj stara so Bu­dyski planowanski běrow Exner & Schramm. Tónle běrow je za gmejnu hižo­ w dobrej kwaliće dźěłał a znaje gmejnske kaž tež ležownostne wobstejnosće, wopodstatni wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) rozsud.

Herrmann Lotze w srjedźišću

Budyšin. Składnostnje 200. narodnin w Budyšinje rodźeneho filozofa Rudolfa Hermanna Lotzy pokazuje Budyski měšćanski muzej wot dźensnišeho wosebitu wustajeńcu. Jutře a njedźelu wotměje so tam zjawne wuradźowanje wědomostnikow, w kotrehož srjedźišću steja myslenje a skutkowanje Lotzy kaž tež jeho wuznam za přitomnosć.

Wjelk na kromje města

nawěšk

nowostki LND