„Mlóče“ změja premjeru

wutora, 26. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Nowa antologija serbskeje prozy „Mlóče“ změje štwórtk, 28. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. 20 serbskich awtorkow a awtorow je so za nowu antologiju pjera jimało. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa je ju zestajiła. Žortne a chutne powědančka wotbłyšćuja na zabawne wašnje swětłe a ćmowe stronki žiwjenja. Z nowostki čitaja Beno Budar, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna a Dorothea Šołćina. Wšitcy zajimcy su na literarny wječor witani.

Rozjimaja etiske prašenja

Smochćicy. We wobłuku rjada Smochčanski forum porěči profesor za moralnu teologiju na Freiburgskej uniwersiće dr. Eberhard Schockenhoff zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena na temu „Etiske prašenja mjez njespjelnjenym přećom za dźěsćom a wotehnaćom“. Předewšěm póńdźe wo to, kak maja so tele prašenja z křesćanskeho wida zarjadować. Na přednošk a diskusiju su zajimcy wutrobnje witani.

Čita ze swojeje knihi

Rozprawja wo Peruwje

póndźela, 25. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. we wobłuku Mjezykulturneju tydźenjow w Budyskej měšćanskej bibliotece. Tam předstaji Yuri Lévano García w hudźbnje wobrubjenym přednošku swoju domiznu Peru kaž tež jeho krajinowu, rěčnu a kulturnu mnohostronskosć. Wšitcy zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni. ­Zastup je darmotny.

Přednošuje wo młynach

Budyšin. Młyny w Budyskim sprjewinym dole wot 14. do 20. lětstotka steja w srjedźišću přednoška jutře, wutoru, w 19 hodź. w Muzeju Budyšin. Muzeologa Hagen Schulz rozprawja wo najwšelakorišich wódnych młynach, kotrež su dołhi čas wobraz sprjewineho doła postajeli. Dohromady hodźi so 28 připrawow dopokazać, kotrež buchu wot wódnych kołow ćěrjene. W swojim přednošku zaběra so Schulz tež z prašenjom, kotry­ wuznam mějachu młyny za hospodarske wuwiće města.

„Mlóče“ změja premjeru

pjatk, 22. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Nowa antologija serbskeje prozy „Mlóče“ změje štwórtk, 28. septembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. 20 serbskich awtorkow a awtorow je so za antologiju pjera jimało. Wudawaćelka Ingrid Juršikowa je ju zestajała. Žortne a chutne powědančka wotbłyšćuja na zabawne wašnje swětłe a ćmowe stronki žiwjenja. Z nowostki čitaja Beno Budar, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna a Dorothea Šołćina. Wšitcy zajimcy su na literarny wječor witani.

Do žłobika pohladnyć

Worklecy. Po tym zo je Worklečanska gmejna bywšu sotrownju pódla Worklečanskeho hrodu na žłobikowe rumnosće přetwarić dała, přeproša tam wobydlerjow a dalšich zajimcow na dźeń wotewrjenych duri. Srjedu, 27. septembra, wot 16 do 17.30 hodź. móža sej wšitcy rumnosće wobhladać. Na prawje wjele wopytowarjow wjeselitaj so wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) a nawodnica dźěćaceho dnjoweho přebywanišća „K wódnemu mužej“ Daniela Šołćina.

Nowe hrajkanišćo

srjeda, 20. septembera 2017 spisane wot:

Němcy. 10 000 eurow je město Wojerecy do noweho hrajkanišća inwestowało, kotrež su tele dny w Němcach přepodali. Nimo suwadła maja tam nětko čumpjel, dźěćacy karusel a dalše nastroje. W minjenymaj tydźenjomaj su sobudźěłaćerjo komunalneho twarskeho zawoda stare nastroje wotstronili. Nětko chcedźa fundamenty za nowe nastroje kidać. Nanojo­ ze wsy su wjace hač sto tonow pěska na hrajkanišćo wozyli.

Kóždy dyrbjał pomhać móc

Kamjenc. Na darmotnym dalekubłanju w prěnjej pomocy móža so zajimcy jutře, štwórtk, wot 9.30 do 11.30 hodź. na Kamjenskim Šulskim naměsće wobdźělić. Lěkarjo chorownje swj. Jana kaž tež wuchowanscy asistenća pokazaja, kak móžeš pomoc potrěbneho z masažu wutroby wožiwjeć spytać. „Móže kóždeho trjechić, zo wutroba nadobo bić přestanje. Tohodla dyrbjał kóždy kmany być w tajkim padźe pomhać“, praji lěkarski direktor chorownje dr. Franc Eiselt.

RCW poskića kursy čěšćiny

wutora, 19. septembera 2017 spisane wot:

Smjerdźaca. Rěčny centrum WITAJ poskića zaso wječorne kursy čěšćiny z maćernorěčnym čěšćinarjom. Stajnje póndźelu wot 17 do 18.30 hodź. wotměje so kurs w Smjerdźečanskej LIPJE. W Budyskim Serbskim domje wočakuje wučer Jan Breindl stajnje wutoru wot 16.30 do 18 hodź. pokročenych a wot 18.30 hč do 20 hodź. započatkarjow. Přizjewjenja přijima RCW pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo emailnje pod adresu .

Radźićeljo so schadźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wotměje so štwórtk, 21. septembra, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. We wobłuku twarskich naležnosćow zaběraja so radźićeljo z próstwu wo wužiwanje bywšeho twarjenja pěstowarnje jako hort. Dale póńdźe wo škit brjoha we Wotrowje a wo wobstaranje materiala a mašinow za ponowjenje dróhi na Kimbarku. Zjawne wozjewjenje tohole posedźenja gmejnskich radźićelow je prěni raz z nowym woponom gmejny wuhotowane. Wone je nětko oficialnje schwalene.

Duchowna hudźba zaklinči

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Lětuši chórowy koncert Katolskeho tachantskeho chóra zaklinči njedźelu, 17. septembra, we 18 hodź. w Budyskej cyrkwi swj. Pětra. Lětsa budźe woprawdźita parlička cyrkwinskeje hudźby słyšeć: „Magnifikat“ Johna Ruttera za sopranowe solo, chór a orchester. Jendźelčan John Rutter je najbóle hraty žiwy komponist cyrkwinskeje hudźby přitomnosće. Jeho twórba „Magnifikat“ zjednoći překrasne melodije z modernymi zwukami a rytmami. Jana Pawoła Nagelowa twórba „Strowa sy, Marija“ a saksofonowy koncert Denisa Bédarda program wudospołnitej. Sopranistku Romy Petrick, saksofonista Tobiasa Witke a spěwarjow chóra přewodźa Serbski komorny orchester. Na pišćelach hraje prof. Martin Strohhäcker, cyłkowny nawod ma cyrkwinskohudźbny direktor Friedemann Böhme. Zastup je darmotny.

Prózdninska zaběra kiwa

K róčnicomaj koncertowali

štwórtk, 14. septembera 2017 spisane wot:

Budestecy (HG/SN). Wjace hač 400 lubowarjow chóroweho spěwanja a pozawnoweje hudźby dožiwi minjenu njedźelu koncert w Budestečanskej ewangelskej cyrkwi. Přeprosyłoj běštej Muske spěwne towarstwo Budestecy na 135. róčnicu a pozawnowy chór na 70. róčnicu wobstaća. Dale běštej sej ćělesy přeprosyłoj Hornjohórčanske muske spěwne towarstwo, kotrež klětu 50. róčnicu załoženja swjeći, a Budestečanski cyrkwinski chór. Wšitke štyri cyłki wuhotowachu poradźeny koncert. Jan Chlebníček je spěwarjow na keyboardźe přewodźał.

Kak dale z bliskowobchadom?

Budyšin. W zjawnej diskusiji chce Budyski měšćanski zwjazk SPD jutře, pjatk, w 19 hodź. z fachowcami a wobydlerjemi prašenje rozjimać, kak móže zjawny bliskowobchad we wjesnej kónčinje dale fungować. Na zarjadowanju w hosćencu „Burghof“ chcedźa mjez druhim wo tym rěčeć, kak móhli ludźo tež kónc tydźenja mobilni być, bjez toho zo bychu na awto pokazani byli. Dale póńdźe wo alternatiwne wobchadne koncepty.

Přehladka w cyrkwi

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:

Wojerecy. „Serbske cyrkwje mjez Lubijom a Luborazom“ rěka hesło wustajeńcy, kotraž je hišće hač do kónca septembra we Wojerowskej Janskej cyrkwi widźeć. Kaž Ursula Philipp z tamnišeje wosady zdźěla, so zadani sej impozantne a stawiznisce hódnotne twarjenja w regionje wobhladać. We wustajeńcy na­zhoni wopytowar zajimawe nadrobnosće a njewšědne widy na serbske ewangelske žiwjenje zašłych lětstotkow. Wojerowska Janska cyrkej je wšědnje wot 10 do 17 hodź. wočinjena. Zastup je darmotny.

Casting w dźiwadle

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło pyta młodostnych, kotřiž maja lóšt na njewšědny dźiwadłowy eksperiment. Performancowa skupina friendly fire z Lipska dźěła zhromadnje ze serbskimi a němskimi dźiwadźelnikami NSLDź na projekće „Wustajeńca Němcow – Das Museum der Deutschen“ a pyta zesylnjenje. Štóž chce sobu hrać, spěwać abo rejwać, njech přińdźe na casting štwórtk, 14. septembra, w 17 hodź. do Dźiwadła na hrodźe. Přeprošeni su młodostni wot 16 lět. Premjera budźe 3. oktobra. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 584 237.

80 młodostnych firmował

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je wčera w Chrósćicach 80 młodostnym sakrament firmowanja wudźělił. Tež holcy a hólcy klóšterskeje wikarije běchu mjez firmujomnymi. Wjetšina holcow bě w družčej drasće. Tójšto kmótrow bě tohorunja w swjedźenskej drasće. Božu mšu wobrubił je Chróšćanski cyrkwinski chór. Bernadet Hencyna je jón posledni raz nawjedowała.­ Za wjelelětne spomóžne skutkowanje je so jej wosadny farar Měrćin­ Deleńk wutrobnje dźakował.

Zetkać a so serbsce rozmołwjeć

Berlin. Přichodne Serbske blido wotměje so štwórtk, 14. septembra, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Check­point Charlie. Štóž ma lóšt a chwile so na měsačnych zetkanjach k hajenju maćeršćiny w cuzbje wobdźělić, je lubje witany. Po tym zo su so wjacori ze stolicy a wokoliny w lětnich prózdninach na rěčnych kursach hornjo- abo delnjoserbšćiny wobdźělili, maja za Serbskim blidom dobru składnosć, swoje kmanosće nałožować a skrućeć.

Firma z jubilejom

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje 160lětneho wobstaća Budyskeje twarskeje firmy Hentschke změja tam jutře, sobotu, dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 15 hodź. móža wopytowarjo na Zeppelinowej kranowy simulator pospytać, ze segwayjom jězdźić, sej twarsku techniku wobhladać, bager wodźić, so šminkować dać a wjele dalšeho. Wottam pojědźe shuttlebus do wotdźěla firmy při Wojerowskej dróze, hdźež betonowe dźěle zhotowjeja.

Na jězbu njezabyć

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow njech njezabudu na swoju skupinsku jězbu jutře, sobotu, do Lipska. Bus wotjědźe dypkownje w 7.30 hodź. wot busoweho zastanišća před šulu.

nawěšk

nowostki LND