Swójbny dźeń w parku

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Mały Wjelkow (SN). Prěni króć kooperujetej sakski krajny zwjazk Čerwjeneho křiža (DRK) a Małowjelkowski prazwěrjenc. Jutře, 14. awgusta, wotměje so w parku sawrierow swójbny dźeń, za kotryž maja tójšto atrakcijow za dźěći přihotowane. Na přikład móža sej hólcy a holcy chorobny wóz DRK wobhladać.

Mnohich doma hladaja

Budyšin (SN). Kaž zamołwići wikowanskeje chorobneje kasy (KKH) Budyskeho wokrjesa zwěsćeja, su přistajeni hladanskich słužbow w nadawku KKH potrěbnych w minjenych měsacach zwjetša doma zastarali. 72 procentow z wjace hač 56 000 hladanja potrěbnych su wukubłane sotry doma zastarali. Při tym leži domjace hladanje po zdźělenju Zwjazkoweho statistiskeho zarjada po dwěmaj třećinomaj w rukach přiwuznych, tamny dźěl zaručeja – zdźěla kompletnje – ambulantne słužby.

Specielne čaporowe wiki

Nowej wustajeńcy

srjeda, 12. awgusta 2015 spisane wot:

Rěčicy (SN). Na Rěčičanskim Erlichtec dworje móža sej zajimcy tuchwilu dwě wustajeńcy wobhladać. W kolesowarskej bróžni rozprawjeja wo změnje klimy w čěskej namjeznej kónčinje a pokazuja na jeje wuskutki. Při rustikalnych dubowych plastikach za přirodowej a turistiskej informaciju pak informuja hosći rozmołw­ne protokole Rěčičanskich wobydlerjow wo něhdyšim ćežkim dźěle w škleńčerni, w zawodźe za wohnjoškitne maćizny kaž tež w hórnistwje. Tež trajna wustajeńca wo ratarskim žiwjenju a ekspozicija wo wjelkach stej wopytahódnej.

Lětnje kino woblubowane

Budyšin (SN). Derje wopytane běchu dotal lětnje kinowe předstajenja Budyskeho Kamjentneho domu. Přeco srjedu kino pod hołym njebjom Při Sprjewinym wobłuku tež přichodne tydźenje ludźi přeproša. Dźensa w 21 hodź. pokazaja tam na wulkej płachće thriller „The Imitation Game“. Tež ćělne derjeměće je na kóždym předstajenju zawěsćene.

Wobornicy w chorowni byli

wutora, 11. awgusta 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN). Něhdźe 40 dźěći a młodostnych sakskich młodźinskich ­woh­njowych woborow z Drježdźan, Sepic, Bórka, Bjedrichec/Łaza je we wobłuku projektoweho campa minjenu sobotu Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny wopytało. Zaměr zarjadowanja bě, dorosćacych wo cyłkownym wuchowanskim rjećazu – započejo z alarmowanjom ­centrale hač k nuzowemu přijimanju – informować a jim wotběh rozkłasć. Mjez druhim móžachu sej hólcy a holcy helikopterowe přizemišćo a wuchowanske jězdźidła wobhladać.

Jězdźenki so podróša

Kamjenc (SN). Wot 1. nowembra budu jězdźenki VVO, wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo, za busy a ćahi tež w Kamjencu wo 1,4 procenty dróše. Stagněrowacych přiražkow a stupacych kóštow dla je trjeba tarify přiměrić.

Z kolesom po puću

Kamjenc (SN). Tradicionelnje chcetaj zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Alojs Mikławšk (wobaj CDU) na lětnjej turje firmy a towarstwa w swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj w Kamjencu a Budyšinje wopytać. 17. awgusta budźetaj wonaj popołdnju w dwurěčnych gmejnach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe po puću.

Wodźenja po hrodźe skazać

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Huska (SN). Prawidłownje přewjeduja w Husce wodźenja po hrodźe, štož je hižo mjez mnohimi zajimcami, tež z Drježdźan, wulki wothłós žnjało. Wažne pak je, zo maja so hrodowe wodźenja znajmjeńša tydźenjej do termina knihować a zapłaćić. Wot apryla do oktobra je přeco­ prěni štwórtk w 16.30 hodź. zjawne wodźenje za jednotliwcow a skupiny hač do 20 ludźi. Pod telefonowym čisłom 035930/55 2 27 skazanki přijimuja.

Přitulny wječor na wěži

Budyšin (SN). Wěžerka Budyskeje Bohateje wěže wjeseli so na hosći, kotřiž chcedźa z njej 8. awgusta, w 20 hodź. wysoko nad sprjewinym městom přitulny wječor dožiwić. Lisćiki za to poskićeja w měšćanskej turistiskej informaciji.

Prózdninska dźěćaca atrakcija

Mały Wjelkow (SN). Hubicy a wodobule na so mjetać móža dźěći w Małowjelkowskim pra­zwěrjencu nětkole w prózdninach wšědnje w 12 a 15 hodź.

Kofejownja woblubowana

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Mały Wjelkow (SN). Wotsrjedź julija wotwěra Małowjelkowska sotrownja kóždu njedźelu wot 14 hodź. tak mjenowanu lětnju kofejownju. Nimo słódneje swačiny z kofejom a tykancom poskićeja tam hosćom tež hudźbne delikatesy. Tuž je lětnja kofejownja jara woblubowana. Přichodnu njedźelu přeproša wobhospodarjer sotrownje Mike Salomon wopytowarjow na „hudźbu na štyrjoch kolesach“ – na powětroćišćowy orchester.

Party z DJjom Romanom

Jitro (SN). Romano Meinert je dobyćer wubědźowanja Sputnik DJ-Battle 2015. Jeho móža lubowarjo elektroniskich zynkow jutře, pjatk, wot 22 hodź. w Jitru pola Wóslinka dožiwić. Tam organizuje mjez druhim wjesna młodźina party.

K łukam kolesować

Kino pod hołym njebjom

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Lětnje kino Budyskeho Kamjentneho domu wotměje so w awgusće přeco srjedu wot 21 hodź. w přemysłowym parku Při Sprjewinym wobłuku.

Lěkowanišćo pod lupu stało

Bórkowy (SN). Pruwowanski stres knježeše tele dny w błótowskich Bórkowach, najwjetšej gmejnje Němskeje. „Statnje připóznate městno za lěkowanje ludźi z hojenskimi žórłami“ chce a dyrbi po dźesać lětach swój status zakitować. 23. julija wotmě so k tomu wizitacija krajneho fachoweho wobłuka za lěkowansko-wočerstwjenske městna w Braniborskej. Jědnaće čłonow wopřijaca přirada poda so do Bórkowow, zo by tam wšitko dakładnje pod lupu brała. Kónc oktobra so rozsudźi, hač smě gmejna status­ lěkowanišća wobchować.

Ptači porik ma zaso dorost

Wojerecy (SN). We Wojerowskim zwěrjencu je wčera porik ptačkow z mjenom sunda orienthorn třeći raz dorost dóstał. Hižo w aprylu běštej sej ptačkaj sydansku prózdnjeńcu twariłoj a wot toho časa njebě žónka za wopytowarjow hižo widźeć. Wot lěta 2007 je porik tule žiwy.

Maja wokołopuće na so brać

Nowe hrajkanišćo přepodate

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Twarski měšćanosta Peter Hesse a financny měšćanosta Budyšina Michael Böhmer (wobaj CDU) zašły pjatk na Flincowej nowe hrajkanišćo přepo­dałoj. Na něhdźe 800 kwadratnych metrach maja dźěći nětko tež krosnowansku připrawu. Płaćiło je hrajkanišćo ně­hdźe 115 000 eurow.

Drježdźansku dróhu dale twarja

Budyšin (SN). Hišće tutón tydźeń maja wšelake twarske firmy na Drježdźanskej dróze w Budyšinje ceptar přewzać. Na cyłkownje štyrjoch wotrězkach chcedźa twarscy dźěłaćerjo wšelake syće do zemje kłasć kaž tež přijězdy a busowe zastanišća wobnowić. Nimo toho pokryja dróhu z nowej worštu. Tute naprawy pak njejsu bjez wobmjezowanjow wobchada zwoprawdźomne.

Do šulow inwestować

Za wokna a durje z drjewa

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Kulow swoje postajenja k wuhotowanju domow při twarskich naprawach precizuje. Tole je měšćanska rada njedawno wobzamknyła. Jednohłósnje wuprajichu so radźićeljo za to, wuhotowanske wustawki z lěta 2005 dale precizować. Woni reagowachu na nje­dorozumjenja, ke kotrymž bě w zašłosći mjez někotrymi twarskimi knjezami a měšćanskim zarjadnistwom dóšło. Wokna a durje domow při zjawnych dróhach a fasady blisko naměstow maja přewažnje­ z drjewa zhotowjene być. Alternatiwnje­ k drjewu hodźa so tež wokna­ z kumštnej maćiznu, kotraž kaž drjewo wupada, zatwarić.

Knižny bus ma přestawku

Budyšin (SN). Jězbna knihownja Budyskeje měšćanskeje biblioteki, znaty knižny­ bus, ma hač do 31. julija lětnju přestawku. 3. awgusta startuje jězbna knihownja do noweje sezony z krajnej čaru. Wotpowědnje planej zastawa bus na znatych stacijach w měsće a na wsach, zo by zajimcam najwšelakoriše medije wot knihi přez DVD hač k digitalnej hrě k wupožčenju poskićił.

Archiw zawrjeny

Tafli dwurěčnje popisanej

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN). Na woběmaj stronomaj statneje dróhi S 108 stejitej nětko w němskej a serbskej rěčnej popisanej tafli na wotbóčce k zapadnemu přibrjohej Šibojskeho jězora. 30. apryla bě Wo­jerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) nowu čaru k jězorej přepodał.

Lutz Mörbe derje wobstał

Wulka Dubrawa (HN/SN). Swoje prěnje posedźenje w techniskim wuběrku Wulkodubrawskeje gmejny je nowy wjes­njanosta Lutz Mörbe (njestronjan) su­werenje zmištrował. Problem ma komuna z alejemi mjez Kupojom-Komorowom a Lichanjom-Komorowom. Tam maja so schorjene kastanije a krušwiny na aleji do Lichanja podrězać.

Čornje jězdźić budźe dróše

Budyšin (SN). Štóž budźe wot 1. awgusta z busom a ćahom bjez płaćiweho lisćika po puću, dyrbi 60 eurow pokuty za to płaćić. Na to su so wšitke wobchadne zwjazki Sakskeje dojednali.

Za dźěłarničku so přizjewić

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Wojerecy. Dźěći a młodostni w starobje wosom do 16 lět móža so hišće za cirkusowu a warjetejowu dźěłarničku wot 17. do 21. awgusta na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje přizjewić. Stajnje wot 9 do 16 hodź. móža tam wobdźělnicy potom do swěta cirkusa a warjeteja ponuchać a swoje kmanosće kreatiwnje zapřijeć. K zakónčenju prezentuja swój program staršim a přećelam. Přizjewjenja přiji­muje farma pod telefonowym čisłom­ 03571/ 979 164.

Poskića šulersku protyku

Kamjenc. Darmotnu šulersku protyku Sakskeho krajneho sejma za šulske lěto 2015/2016 dóstanu zajimcy nětko zaso w Kamjenskim běrowje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU) na Zapadnej čo. 4. Nimo poskitka šulerskich zarjadowanjow a nimo informacijow wo sakskim parlamenće maja šulerjo w protyce dosć městna za wosobinske zapiski. Wot póndźele, 20. julija, hač do 4. awgusta wostanje běrow Alojsa Mikławška dowola dla zawrjeny. Wot 5. awgusta budźe wón zaso wot 8 do 16 hodź. za wšitke naležnosće wobydlerjow přistupny. Tež protyku móža sej tam zajimcy potom wotewzać.

nawěšk