Koch w ródnej wsy čitał

srjeda, 01. nowembera 2017 spisane wot:

Hórki (KJu/SN). Na přeprošenje wjesneho towarstwa Při skale je rodźeny Hórčan Jurij Koch minjeny pjatk w tamnišej wohnjowobornej gratowni ze swojich dopomnjenkow na dźěćatstwo a młodźinske lěta čitał. Něhdźe 20 ludźi słyšeše wurězki z knihow „Zabych ći něšto rjec„ a „Wětrnik na třěše“. Mjez wopytowarjemi bě bratr Jurja Kocha Rudi, kiž móžeše rozprawam swojeho bratra něštožkuli přidać. Wjetšina wšak wosobiny a městna w knihomaj znaješe, tak zo dóńdźe k zajimawym rozmołwam. Młody Choćebuski akordeonist Daniel Grunski je čitanje hudźbnje wobrubił. 15lětny zanjese ruske pěsnje, wšako pochadźataj jeho staršej ze Sibirskeje, zwotkelž staj so před 16 lětami do Němskeje přesydliłoj.

Poskićeja adwentny kalender

Wjelk w bajkach a powěsćach

pjatk, 27. oktobera 2017 spisane wot:

Stróža. Na runje tak aktualny kaž zajimawy přednošk su zajimcy srjedu, 1. nowembra, w 19 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow přeprošeni. Tam přednošuje dr. Susanne Hozyna na temu „Wjelk w bajkach a powěsćach“. Wědomostna sobudźěłaćerka Serbskeho instituta zaběra so z prašenjom, zwotkel pochadźa strach před wjelkom a kak so wón w bajkach a ludowych powěsćach wotbłyšćuje. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšeny­ jedyn.

Za tydźeń na premjeru

Šunow. Lubowarjo lajskeho dźiwadła dožiwja bórze nowu hru lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konjecy. Jeje čłonojo nazwučuja tuchwilu komediju „Kurowa klinika ,Wjesoła mysl‘“. Kruch změje sobotu, 4. nowembra, we 18 hodź. premjeru w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Dalše předstajenje ze simultanym přełožkom přizamknje so na samsnym městnje njedźelu, 5. nowembra, w 16 hodź. W nowembru a decembru hru hišće trójce pokazaja, dalše předstajenja budu klětu.

Informuja wo spěchowanju

srjeda, 25. oktobera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy. Euroregion Nysa z.t. a Njebjelčanska gmejna přeprošatej jutře, štwórtk, na informaciske zarjadowanje pod hesłom „Spěchowanje mjezy přesahowaceho zhromadneho dźěła w euro­regionje Nysa – Móžnosće serbskich gmejnow, zarjadnišćow a towarstwow“. Za­rjadowanje započnje so we 18.30 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim zarjadni­stwje. We wobłuku programa Interreg hodźa so mjez druhim seminary, dźěłarnički, wjacerěčne publikacije, turistiske projekty a dalše spěchować. Wo tym móža­ so zajimcy jutře tež indiwidualnje poradźować dać.

Wobswětleny Boži dom

Budyšink. W cyle nowym swětle dožiwja zajimcy wot jutřišeho hač do soboty cyrkej w Budyšinku. Te dny budźe Boži dom stajnje wot 19 do 22 hodź. na wosebite wašnje wobswětleny. K tomu zaklinča hudźba, zwuki a rěč. 40 mjeńšin trajacy program budźe na kóždym z mjenowanych wječorow wjacore razy předstajeny. Wopytowarjo móža tuž sami rozsudźić, hdy chcedźa hić abo hač sej wěstu scenu z hinašeje perspektiwy hišće raz wob­hladaja.

Luthera „live“ dožiwić

Předstaja knihu

wutora, 24. oktobera 2017 spisane wot:

Budyšin. Nowu knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ předstaja štwórtk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Zaměrnje a z wulkej přichilnosću je Pawoł Rota ze swojimi njeličomnymi přinoškami, powědkami a basnjemi w běhu lětdźesatkow Delanam w serbskim pismow­stwje trajny pomnik stajił. Na knižnym předstajenju čitaja wurězki z jeho knihi. Awtor budźe přitomny.

Socialne poradźowanje

Hlinka. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma a prawiznik Hajko Kozel (Lěwica) přeproša pjatk, 27. oktobra, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow „Stareje šule“ w Hlince (Cunnersdorf) w gmejnje Schönteichen. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym, skići wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Poradźowanje wotměje so wot 13 do 16 hodź.

Předstaja knihu

pjatk, 20. oktobera 2017 spisane wot:

Budyšin. Nowu knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ předstaja štwórtk, 26. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Zaměrnje a z wulkej přichilnosću je Pawoł Rota ze swojimi njeličomnymi přinoškami, powědkami a basnjemi w běhu lětdźesatkow Delanam w serbskim pismow­stwje trajny pomnik stajił. Na knižnym předstajenju čitaja wurězki z jeho knihi. Awtor budźe přitomny.

Durje konjenca wočinjene

Rakojdy. Na dźeń wotewrjenych duri su zajimcy njedźelu, 22. oktobra, na Bartušec šumjelowy dwór do Rakojd přepro­šeni. Wot 10.30 hodź. móža woni tam do konjencow­ pohladnyć, so w jězdźenju z konjacym zapřahom pospytać a při dresurje přihladować.

Koncertaj wotprajenej

Budyšin. Załožba za serbski lud je nazymskej koncertaj 22. oktobra we Worklecach a 4. nowembra w Hórkach wotprajiła. We Worklecach njeje žana móžnosć pohosćenje zaručić, a za Hórki bě skupina JANKAHANKA pobrachowaceho hudźbnika dla wotprajiła. Wšitke dalše nazymske koncerty so wotměja.

Přednošuje wo židach

Přewjedu zetkawanski tydźeń

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Smochćicy. Konflikty a njedorozumjenja w zhromadnym žiwjenju z ludźimi druhich kulturow nastanu zwjetša přemało pozadkoweje wědy wo kulturje, tradicijach, nabožinje a politiskich zwiskach dla. Tohodla přewjedźetej Budyski wo­krjes a Smochčanski Dom biskopa Bena wot 13. do 17. nowembra kubłanski a zetkawanski tydźeń. W tym času budźe składnosć so wo žiwjenju w rańšim kraju informować, při čimž póńdźe wo wěru runje tak kaž wo swójbne žiwjenje a wuměłstwo. Dalše informacije nadeńdu zajimcy­ pod www.landkreis-bautzen.de. Tam su tež přizjewjenja móžne.

Rock a klasika zaklinčitej

Budyšin. Na wosebite koncertne dožiwjenje přeproša Nowa Łužiska filharmonija njedźelu, 22. oktobra, w 19.30 hodź. do wulkeho domu Budyskeho NSLDź. Tam zahraja rockowu sinfoniju „Concerto for Group and Orchestra“, kotruž bě­štej kapała Deep Purple a Royal Philharmonic Orchestra w lěće 1969 prěni raz předstajiłoj. Nimo toho zaklinči twórba Antonína Dvořáka.

Spominaja na Kandlera

pjatk, 13. oktobera 2017 spisane wot:

Smječkecy (AK/SN). Z wopomnjenskej taflu počesći Smječkečanska wosada mnohostronskeho architekta Woldemara Kandlera. Drježdźanski cyrkwinski twarski mišter (1866 – 1929) je wjace hač 23 cyrkwjow, mjez druhim w Smječkecach, jako architekt natwarić dał. K tomu přińdu kapałki na kěrchowach, farske domy a profanowe twarjenja. „Smječkečanska cyrkej je ze swojej bliskosću cyrkwinskeho ruma a wołtarnišća architektonisce tak koncipowana, zo móža tu ludźo zhromadnosć dožiwić“, fararka Karin Großmann měni. Poswjećenje wopomnjenskeje tafle wotměje so zajutřišim, njedźelu, 15. oktobra, w 10 hodź., na swjatočnych kemšach w Smječkecach. Přeprošeni su tež přiwuzni Kandlera.

Zaso tójšto namakankow

Wojerecy (SN). Z Wojerowskeho běrowa wyšeho měšćanosty rěka, zo su ludźo w času wot 1. do 30. septembra w měšćanskim běrowje namakankow zaso tójšto­ wěcow wotedali – wosebje­ kluče, kolesa a handyje. Štóž tajke abo podobne zhubjenki pyta, njech so hač do 28. febru­ara 2018 we wobydlerskim běrowje přizjewi.

Wuměłstwo w chorowni

štwórtk, 12. oktobera 2017 spisane wot:

Wojerecy (SN/mwe). Hač do 7. nowembra su pod titulom „Fabulieren in Farbe“ ilustracije a rysowanki zemrěteho Mišnjanskeho wuměłca Lothara Sella w geriatriskej dnjowej klinice Łužiskeho jě­zorinoweho klinikuma wustajene. Kaž nam dźensa z jednaćelstwa chorownje zdźělichu, je ekspozicija tójšto připóznaća dóstała. Nimo pacientow a wopyto­warjow chorownje bě sej ju tež tójšto wobydlerjow­ města a wokoliny wobhladało. „Dźensa sej zajimc mólbu kupi“, rěkaše. Geriatriska dnjowa klinika w při­zemju, blisko hłowneho zachoda klini­kuma, je wotydźenja wot 9 do 16 hodź. spřistupna.

Torhošćo bórze přetworjene

Pacienća přećah njepytnu

srjeda, 11. oktobera 2017 spisane wot:

Kamjenc (SN). Zamołwići z přećahowanskimi dźěłami ambulantneje hladanskeje słužby maltezow z Worklec do Kamjenca zaměrnje pokročuja. Kaž wjednica hladanskeje słužby Marika Nowakowa informuje, pacienća tónle přećah njepytnu. Wona potwjerdźi, zo so wšitcy na městnje a po zwučenym wašnju dale zastaruja. Po přećahu maltezojo přidatne poradźowanske posłužby poskićeja.

Lětnu kartu dobyli

Wojerecy (SN). We Wojerowskim zwěrjencu wotmě so dźensa tróšku hinaši prózdninsi dźeń za dźěći. Ze slědźenskim čuchom, wćipnotu a wulkim wjeselom móžachu wone na wosom stacijach dypki hromadźić. Najlěpšim kiwaše lětny zastupny lisćik do woblubowaneje coologiskeje zahrody jako wosebite myto.

Na nazymski koncert

pjatk, 06. oktobera 2017 spisane wot:

Njebjelčicy. Lětuši slěd nazymskich koncertow, wuhotowany wot Załožby za serbski lud, zahaji so njedźelu, 8. oktobra, w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Tam zaspěwa wot 15.30 hodź. Radworski chór Meja. Wot 14.30 hodź. poskića wopytowarjam kofej a tykanc. Dalši nazymski koncert budźe 22. oktobra w Turjeju ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu.

Komponować wuknyć

nawěšk