Nowy kalender předleži

wutora, 27. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Wotnětka móža sej zajimcy w Budyskej turistiskej informaciji, na Hłownym­ torhošću při radnicy, nowy zarjadowanski kalender lěta 2017 wote­wzać. Zapisane su do njeho zajimawe a wotměnjawe podawki w měsće a zwonka njeho. Tež internetnje móža­ sej zajimcy wulěty a plany za nowe lěto pod adresu www.bautzen.de – zarjadowanske terminy – wupisać. Zapisane su do protyčki tohorunja serbske zarjadowanja w SLA a NSLDź.

Centrum za endoprotezy załožili

Wojerecy (SN). We Wojerowskej chorowni su tele dny centrum za endoprotezy załožili. Na zakładźe interdisciplinarneho zhromadneho dźěła so tuž wěstota, mobilita a žiwjenska kwalita pacientow z kumštnymi bjedrowymi a kolenowymi zhibadłami zwyša. Za mustwo noweho centruma stejitej optimalne a wěste zastaranje pacientow w fokusu. K tutej přiležnosći wotmě so w jězorinowym klinikumje na přepodaću centruma zetkanje nazhonitych chirurgow a ortopedow domu z regionalnymi specialistami a wšelakimi strowotniskimi partnerami. To su mjez druhim sanitarne domy, fyzioterapeuća a rehabilitaciske domy.

Milinu nětko sami „dźěłaja“

pjatk, 23. decembera 2016 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). We Wojerowskej Łužiskej kupjeli so nětko sami wo milinu a ćopłotu staraja. Za to su Wojerowske zastaranske zawody (VBH) wčera nowu blokowu tepjernju njeposrědnje při kupjeli přepodali. Jako paliwo słuži zemski płun. Za připrawu su VBH dohromady něhdźe 700 000 eurow inwestowali.

Medicinske nastroje kupili

Kamjenc (SN). Chorownja maltezow swjateho Jana w Kamjencu je minjene měsacy za nowe medicinske nastro­je něhdźe 100 000 eurow nałožiła. Z nimi chcedźa wosebje diagnostiske móžnosće za pacientow polěpšić. W zwisku z najnowši­m techniskim nabytkom so wot 1. januara 2017 rěčne hodźiny změnja. Časy namakaja zajimcy na internetnej stronje chorownje.

Za turněr so přizjewić

srjeda, 21. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) přewjedźe sobotu, 7. januara, wot 14 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ ha­lowy koparski turněr wo pokal TCM. Přeprošene­ su wosadne a wjesne cyłki młodźiny kaž tež sportowych jednotkow. Mustwa njech přizjewja so hač do pjatka, 30. decembra, pola Guida Zahrodnika pod telefonowym čisłom 0151/ 52 22 17 59.

Zapakuja dary

Radwor. Wosebity dohodowny serwis poskići Radworske kupowe towarstwo jutře, 22. decembra. Wot 16 do 18 hodź. móža sej wobydlerjo na kupje swoje hodowne dary zapakować dać, a to darmotnje. Tež zapakowanski material nichtó sobu přinjesć njetrjeba. Tón kupowe towarstwo tohorunja přewostaji. Za to wuprosy sej pjenježny darik na dobro towarstwa za Budysku dźěsćownju. Při lěhwowym wohenju chcedźa ludźom nimo toho horce wino porjedźeć.

Krawc čita w hospodźe

pjatk, 16. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Na předwječoru štwórteho adwenta přeprošuje Chróšćanska putniska hospoda jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w přitulnej atmosferje na měrny čitanski wječork z Křesćanom Krawcom z Hrubjelčic. Jedna z nowšich knihow spisowaćela je roman „Paradiz“ wo stawiznach serbskeje swójby přez tři generacije. Z njeje předstaji Krawc wosebje epizodźe „Gretcyne hody“ a „Serbski kwas“. Wšitcy lubowarjo serbskeje literatury su wutrobnje přeprošeni. Hižo w 16 hodź je dźěćace kino, pokaza so trikowy film.

Hrajki w muzeju widźeć

Njeswačidło. Wosebite wodźenje budźe njedźelu, 18. decembra, wot 13 hodź. po hodownej wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju. Tamnišu přehladku metalowych hrajkow jich zběraćel a wustajer Matthias Stein rozłoži a je tohorunja demonstruje. Tak budźe so hoberske koło runje tak wjerćeć kaž někotre dalše eksponaty. Přehladka je hač do­srjedź januara kóždu njedźelu wot 13 do 17 hodź. wotewrjena. Tež na hodownych a nowolětnych swjatych dnjach su wo­pytowarjo w muzeju witani, zdźěli Njeswačanske towarstwo přećelow domizny a kultury, kotrež so wo muzej stara.

Luhmann nowy změrc

pjatk, 09. decembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Nowy změrc (Friedensrichter) za pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe budźe wot 1. januara 2017 Eduard Luhmann ze Smjerdźaceje. 70lětny bě jako jenički za tele čestnohamtske zastojnstwo kandidował, a zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka je jeho zawčerawšim wuzwoliła. Wólbna doba noweho změrca traje hač do kónca lěta 2021.

Z wjerchowku a dźěćatkom

Wojerecy. Hač do njedźele přeprošeja we Wojerecach na Teschenske wiki, kaž tam swoje dohodowne wiki mjenuja. Wjerchowka von Teschen, Wojerowske dźěćatko a rumpodich su je dźensa wotewrěli. Nimo mnohich předawanskich budkow a kulinariskich poskitkow maja tam tež wobšěrne kulturne zarjadowanja, kaž koncerty, kinowe předstajenja a klankodźiwadło. Tohorunja hač do njedźele, ale stajnje hakle wot 16 hodź. su na Wojerowskim hrodźe wosebite romantiske­ wiki rjemjesła, hdźež předstajeja so blidar, pčołarka, módroćišćerka a dalši.

Po Italskej putnikowałoj

štwórtk, 08. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe budźe sobotu, 10. decembra, w 19.45 hodź. To rozprawjatej Elvira Juhl a Karina Städter z Lubija wo swojim putnikowanju po italskim putniskim puću Via Francigena z Mailanda do Roma. Po pjeć tydźenjach docpěštej wone Pětrowe naměsto z Pětrowej cyrkwju w Romje a dožiwištej tam nazajtra generalnu awdiencu z bamžom Franciskusom w prěnim rynku. Wo tym a dalšich dožiwjenjach chcetej zajutřišim powědać. Hižo w 16 hodź. budźe w hospodźe dźěćace kino z trikowym filmom.

Jutře na škot

Radwor. Lubowarjo škota njech njeskomdźa sej jutře wječor do Radworja dojěć. W tamnišim „Słodeńku“, bywšej wotnožce wokrjesneje lutowarnje, wu­hotuje chór Meja adwentny škotowy turněr­. Započatk budźe w 19.15 hodź. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Jutře žane rěčne hodźiny

póndźela, 05. decembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Štóž ma přichodne dny něšto w přizjewjenskim zarjedźe zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wobstarać, njech wobkedźbuje, zo tam jutře, 6. decembra, žane rěčne hodźiny njezměja.

Wopyta pěstowarnje

Pančicy-Kukow (SN). Tradicionelnje zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk (CDU) dohodowny čas wužiwa, zo by pěstowarnje swojeho regiona wopytał. Tak so wón zdobom za dźěło a angažement kubłarkow dźakuje. Prěnja bě dźensa dopołdnja pěstowarnja w Pančicach-Kukowje w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka. Tam přepoda wón wobrazowe ramiki z ćěsta, kotrež móža dźěći hodownje wupyšić. Za najkreatiwniši wobraz smědźa dźěći Zelnakec pjekarnju w Pančicach-Kukowje wopytać.

Wustaja kleplowane wobrazy

pjatk, 02. decembera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Přehladku kleplowanych wobrazow Weroniki Suchoweje ze Sćijec wotewru sobotu, 3. hodownika, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Ludowa wuměłča zaběra so z tymle trochu njewšědnym tworjenjom w kružku hižo dlěje hač 15 lět. Jeje najwoblubowaniše motiwy su figury kaž mać z dźěsćom, motiwy z přirody, ale tež rjany dekor­ k hodam a jutram. Kelko prócy za zhotowjenjom tči, chce Weronika Suchowa­ jutře wječor wosobinsce demonstrować. Hižo w 16 hodź. su dźěći jutře­ na serbske kino přeprošene.

Klankar předstaji słuchohru

Štó chcył hrajki darić?

pjatk, 25. nowembera 2016 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Na adwentnych wikach w klóšterskej bróžni w Pančicach-Kukowje 2. a 3. decembra chcedźa trjebane hrajki za dobry zaměr předawać. Štóž chce k tomu přinošować, móže hrajki wšědnje w dźěłarni za zbrašenych swj. Michała wotedać. Wunošk přepodadźa babje Christinje Pólkec, kotraž chce je klětu za šulu w afriskim Malawiju wužiwać. Po swojim dobrowólnym socialnym lěće 2012/13 w Malawiju chce Christina Pólkec klětu znowa w jednej z tamnišich chorownjow wupomhać. Kóždažkuli podpěra je tuž witana.

Poprjancy we wustajeńcy

Łaz. Lětuša hodowna wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wěnuje so Połčničanskim poprjancam. Wustajeńcu wotewru njedźelu, 27. nowembra, w 14.30 hodź., Zajimcy su wutrobnje witani. Přehladka znazornja stawizny poprjancow a demonstruje, kak so wone zhotowjeja. Nimo toho pokazaja wšelake nastroje, kotrež su za tele dźěło trěbne.

Předstaji knihu bratra

Wosadne popołdnjo

pjatk, 18. nowembera 2016 spisane wot:

Bukecy (JKr/SN) Dwójce wob lěto přeprošuje superintendent Jan Malink Serbow Bukečanskeje a wokolnych wosadow na popołdnjo na wosadnej žurli w Bukecach. W srjedźišću zetkanja minjenu sobotu steješe pokutny dźeń a jeho wu- znam za křesćanow dźensa. Z dobrej tradiciju mjeztym je, zo ma na nazymskim zetkanju Arnd Zoba přinošk wo swojich pućowanjach přihotowany. Lětsa bě sej ze swojej mandźelskej do krajiny Wachau nad Dunajom, w kotrejž leži tež sławny klóšter Melk, wulećał. Z tójšto skutkownymi wobrazami a informacijemi wo stawiznach krajiny wědźeše wón znowa zajimawje rozprawjeć.

Berlinska finisaža

nawěšk