„Stabat mater“ zaklinči

wutora, 27. měrca 2018 spisane wot:
Smochćicy/Budyšin. Ćichi pjatk přeprosy Smochčanski Dom biskopa Bena na dwě zarjadowani. W 10 hodź. wotměje so w Budyskim wopomnišću na Weigangowej mjeztym tradicionalne „Zamyslenje k ćichemu pjatkej“, zo bychu spominali na wopory diktaturow 20. lětstotka. Samsny dźeń w 19.30 hodź. wotměje so dalše zarjadowanje we wobłuku rjada Smochčanske jewišćo, kotrež wuhotuje kaž hižo minjene lěta ansambl Chordo­phone. W cyrkwi Domu biskopa Bena zaklinči lětsa „Stabat mater“ 1935 rodźeneho komponista Arva Pärta. Smyčkowy kwartet podpěruja Birgit Jakobi-Kircheis (sopran), Uta Volkmar (alt) a Clemens Volkmar (tenor). Budyski ansambl Chordophone wutworichu w lěće 2006 štyrjo Budyscy instrumentalisća, kotřiž běchu zhromadnje „Stabat mater“ Giovannija Battisty Pergolesija zanjesli. Rozestajenje ze starym tekstom hudźbnikow tak jara zaběraše, zo su w přichodnych lětach zhudźbnjenja za samsnym titlom Antonija Vivaldija, Alessandra Scarlattija a Giovannija Felicea Sancesa přednjesli.

Baletny wječor ze zawodom

pjatk, 23. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Swoju baletnu produkciju „Što zwostanje?“ předstaji Serbski ludowy ansambl njedźelu, 25. měrca, w 17 hodź. na žurli SLA. Wot 16.30 hodź. poskića w předrumje Röhrscheidtoweje bašty zawodne słowa do krucha.

Zaběraja so z wobswětom

Budyšin. Wobswětowe kubłanje steji w srjedźišću młodźinskeho wobswětoweho dnja wutoru, 27. měrca, wot 10 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Šulerjo 5. lětnika Budyskich šulow móža najwšelakoriše poskitki wužiwać a mjez druhim wotpadki dźělić, so na kwisu wobdźělić abo štomy postajeć.

Wokoło spjateho jězora

štwórtk, 22. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Składnostnje dnja wody wuhotuje sakske zarjadnistwo rěčnych zawěrow njedźelu, 25. měrca, při Budyskim spjatym jězoru dźeń wotewrjenych duri. Wot 10 do 17 hodź. móža zajimcy tam wokoło jězora nóžkować abo kolesować. Za to poskićeja dwě čarje. Krótša je sydom kilometrow dołha a za pěškow a swójby z mjeńšimi dźěćimi myslena. Tamna čara wokoło cyłeho jězora je ně­hdźe 20 kilometrow dołha. Start a cil stej při běrowowym twarjenju při spjatej muri w Delnjej Hórce. Štóž při jednotliwych stacijach wšitke kołki zezběra, za toho změja w cilu překwapjenku.

Rozjimuja wólbu rěče

Wustajeńca k 70. róčnicy

srjeda, 21. měrca 2018 spisane wot:

Drježdźany. Přehladku „Serbja: kultura a prawo w sebjezrozumjenju“ wotewru składnostnje 70. róčnicy schwalenja Zakonja wo zachowanju prawow serbskeje ludnosće jutře, štwórtk, w 17 hodź. w lobby 4. poschoda Sakskeho krajneho sejma, Naměsto Bernharda von Lindenauwa 1 w Drježdźanach. Hosći witać chcetaj předsyda frakcije Lěwicy Rico Gebhardt a předsyda Domowiny Dawid Statnik. Zawod do přehladki da a wo połoženju Serbow w Sakskej porěči zapósłanc Hajko Kozel, rěčnik frakcije Lěwicy za narodne mjeńšiny. Zajimcy z dwurěčneje Łužicy su wutrobnje přeprošeni.

Wo dźiwach a pokładach

Stróža. „Gladiole, orchideje a co. – Přirodne dźiwy a pokłady w Hornjej Łužicy. Kak móžemy je zachować?“ rěka hesło 33. kolokwija w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty pjatk, 23. měrca, wot 14.30 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Na programje steja mjez druhim přednoški wo łukach w Hornjej Łužicy, wo tudyšich orchidejach a gladiolach. Jim přizamknje so diskusija. Wobdźělenje je darmotne. Zajimcy su wutrobnje witani.

Ponowja wokrjesnu dróhu

Wo wuchadźišću knihi

wutora, 20. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Kelko drjewa je w jednej knize? Z tymle prašenjom a dalšimi móža so młodźi zajimcy jutře, srjedu, wot 14 hodź. składnostnje Mjezynarodneho dnja lěsa w Budyskej dźěćacej a młodźinskej bibliotece zaběrać a so tam na ekspediciju k wuchadźišću knihi podać. Je to zhromadne zarjadowanje biblioteki a biosferoweho rezerwata.

Porěča wo „Krónje“

Budyšin. Hižo dlěši čas dźe w Budyšinje wo prašenje, hač měło město „Krónu“ kupić abo nic. Měšćanski zwjazk SPD ­organizuje tohodla zjawny diskusijny wječor, na kotrymž chcedźa pro a kontra wotwažować. Zarjadowanje budźe štwórtk, 22. měrca, we 18.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu. Zawodny přednošk změje měšćanosta za financy dr. Robert Böhmer. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Přednošk wupadnje

póndźela, 19. měrca 2018 spisane wot:

Worklecy. Za jutře, wutoru, planowany přednošk pod hesłom „Kak dźěći za Boha zahorić?“ we Worklečanskim Don Boskowym domje dyrbi chorosće dla bohužel wupadnyć. Nowy termin budźe sčasom zdźěleny.

Wobydlerski forum

Budyšin. Měšćanske zarjadnistwo chce lětsa zaso wobydlerske forumy přewjesć. Wone maja so z bytostnym dźělom komunikacije mjez wobydlerjemi a zamołwitymi města stać. Prěni forum wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Strowotnej studni, a to we wosadnym domje na Nagelowej 3.

Do susodneho kraja pohladnyć

Porěči wo Israelu

pjatk, 16. měrca 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Wosebity přednošk w póstnym času poskići jutře, sobotu, Radworčan Ludwig Sachsa w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Z wobrazami rozprawja wón wo lońšej putniskej jězbje do Swjateho kraja. Ta wjedźeše skupinu Radworčanow do Tel Aviva, kónčiny wokoło jězora Genezaret a Mortweho morja, k twjerdźiznje Masada, k Jordanej, do Nacareta a Betlehema, ale tež do pusćiny Negev. Dale wopytachu w měsće Arat ­instalaciju kanadiskeho wuměłca Ricka Wienecki „Žórło sylzow“. Krótkofilm wo njej – wo poměrje křesćanow k holocaustej – wosebity wječor w putniskej oazy zakónči. Započatk je w 19.45 hodź.

Dźěći za Boha zahorić

Worklecy. Čestnohamtscy pomocnicy a dalši zajimcy ze wšěch serbskich wosadow su pod hesłom „Kak dźěći za Boha zahorić?“ wutoru, 20. měrca, w 19.30 hodź. na přednošk we Worklečanskim Don Boskowym domje přeprošeni. Referent za dźěćacu pastoralku Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa Stephan Schubert nawjaza tón wječor na přednošk w nowembru a wěnuje so mjez druhim prašenju, kak hodźi so z dźěćimi ­Boža mša wobrubić.

Kak dale z identitu?

Při pomniku rjedźić

srjeda, 14. měrca 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dojutrownu rjedźensku akciju při pomniku Ćišinskeho w Lipju přewjedźe Domowinska skupina Pančicy-Kukow sobotu, 17. měrca. Skupinarjo zetkaja so w 9 hodź. Njech sej trěbny grat sobu přinjesu.

Dźiwadło z pěstowarnju

Budyšin. Přichodne předstajenje inscenacije Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Paradiz w dobrej stwě“ njedźelu, 18. měrca, w 15 hodź. na hłownym jewišću budźe z dźiwadłowej pěstowarnju. Je to poskitk młodym serbskim swójbam. Staršej móžetaj sej woměrje předstajenje wobhladać a swoje dźěći w tym času dźiwadłowej pěstowarni přewostajić. Darmotny serwis je za dźěći wot štyrjoch lět.

Maćična akademija přeproša

wutora, 13. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. přednošujetaj Mechtild a Wolfgang Opel w Budyskim „Wjelbiku“ na temu „Daloke horiconty: Jan Awgust Měrćink – šewc, misionar, polarny slědźer“. Kulturna wědomostnica a jeje mandźelski, kotrajž bydlitaj jako knižnaj awtoraj hłownje w Kanadźe, předstajitaj wuslědki swojich wjelelětnych slědźenjow. Přednošk budźe němskorěčny, zastup je darmotny.

Na wodźenje a přednošk

Budyšin. Wo chorwatskich a osmaniskich wojerskich dźělach w Krabatowej wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja přednošuje tam jutře, srjedu, w 19 hodź. Holger Schuckelt. Wón wotmołwi mjez druhim na prašenja, kak dósta so pyšny osmaniski kałač ze 16. lětstotka do Krabatoweje wustajeńcy a w kotrym zwisku steji tesak z městom Kairom. Hižo we 18 hodź. móža so zajimcy na wodźenju po wosebitej wustajeńcy wobdźělić. Popłatk wučinja pjeć eurow.

Serbske blido z krimijom

Myto a přednoškaj

pjatk, 09. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje wotměje so sobotu, 17. měrca, wot 14 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja. Nimo spožčenja spěchowanskeho myta Maćičneho myta Michała Hórnika poskića tam stawizniskej přednoškaj. Mjez druhim porěči dr. Petr Kaleta z Prahi wo Serbach w Ludowej ­komorje NDR w lětach 1949 do 1989. Čłonojo kaž tež dalši zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Lisćik za cyłe lěto

Stróža. Za Stróžanski Dom tysac hatow poskića zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty nětko lětny lisćik. W nim zapřijate su wšitke wustajenske wobłuki, wužiwanje wodoweho dožiwjenskeho terena a wobdźělenje na wšitkich přednoškach, kotrež w běhu lěta w domje maja. Zajimcy dóstanu lisćik direktnje na městnje. Wón płaći 15 eurow, potuńšeny dźesać eurow. Wo zarjadowanjach w Stróži móža so ­zajimcy pod www.haus-der-tausend-teiche.de nadrobnje wobhonić.

Podpěruja wotchadnički

nawěšk

nowostki LND