Rěčna hodźina raz hinak

póndźela, 10. apryla 2017 spisane wot:

Budyšin. Nawjazujo na swoju prěnju rěčnu­ hodźinu pod hołym njebjom loni w septembru chcedźa čłonojo Budyskeje měšćanskeje rady tule formu rozmołwow z wobydlerjemi přichodnje časćišo wužiwać. „Na te wašnje chcemy ludźom zmóžnić, zo z radźićelemi direktnje do rozmołwy přińdu“, praji zastupowacy šef frakcije CDU Patrick Höhne. Přichodna tajka rěčna hodźina pod hołym njebjom budźe srjedu, 12. apryla, wot 15 do 18 hodź. na Žitnych wikach.

Po zwěrjencu so rozhladować

Wojerecy. Na dojutrowne wodźenje přeprosy Wojerowski zwěrjenc ćichi pjatk. W 10 a w 14 hodź. poskića zajimcam składnosć, so wot fachowcow po zwěrjencu wodźić a sej nowosće rozkłasć dać. Wobdźělnicy mjez druhim zhonja, kotrych nowych wobydlerjow maja w tropowym domje a kak nowa připrawa za kenguruwy wupada. Nimo toho wotmołwjeja fachowcy wězo tež na prašenje, kotre zwěrjata w coowje jeja lahnu.

Nowe wusyłanje

W muzeju jejka debić

pjatk, 24. měrca 2017 spisane wot:
Budyšin. Wjacore składnosće ludowym wuměłcam při debjenju jutrownych jejkow přihladować abo so w tymle wuměłstwje sam pospytać, maja zajimcy jutře a njedźelu w Budyskim Serbskim muzeju. Wot 13 do 18 hodź. předstaji tam jutře Carola Stauber technice bosěrowanja a škrabanja. Njedźelu w samsnym času pokaza Marja Šefrichowa wóskowanje a bosěrowanje. Tohorunja w Serbskim muzeju móža so zajimcy jutře a njedźelu na dźěłarničce wobdźělić a jejka debić wuknyć. Stajnje wot 13 do 18 hodź. nawjedujetej jich sobotu Heidemarie Hoeftowa a njedźelu Carola Stauber. Dźěłarnička płaći za dorosćenych 4,50 eurow, za dźěći tři eura. Zajimcy njech přizjewja so při kasy. Prěnje jejko je w popłatku zapřijate, kóžde dalše płaći 50 centow.

Budyšin. Nowe rjadowanja wobchada a parkowanja płaća wot dźensnišeho w Budyskej wokrjesnej chorowni. Wopytowarjo a wuchowanske kaž tež transportne jězdźidła maja nětko jenož hišće wot hłowneho zachoda na Behringowej přijězd. Tam móžeš tež direktnje do parkowanskeho domu jěć. Za parkowanje dyrbi so zasadnje płaćić, a to za prěnju započatu hodźinu 50 centow a za kóždu dalšu započatu hodźinu euro. Cyły dźeń płaći maksimalnje pjeć eurow. Štóž chce přiwuznych přiwjezć abo jich wotewzać, móže tež z Měšćanskeho nasypa do chorownje jěć. Wujězd pak je jeničce na Beh­ringowu móžny. Parkować na terenje chorownje je jenož na za to wupokazanych městnach dowolene.

Wo wandrowskim zahorjeni

Ćisk (mka/SN). Wjace hač 80 Ćišćanow a jich hosći zezna minjeny pjatk we wobłuku­ „Ćišćanskeho wotewrjeneho wokna“­ tamnišeho kulturneho towarstwa Franca Čornaka z Chrósćic. Bywši wandrowski rozprawješe wo swojich dožiwjenjach w dalokim swěće a wo tym, kak bě tři lěta přiwšěm ze swojej swójbu a ze serbskej domiznu zwjazany.

Radźićeljo so schadźuja

Pomjenuja hasu po partneru

póndźela, 20. měrca 2017 spisane wot:
Kulow (AK/SN). Po swojim pólskim partnerskim měsće Lubomierzu chce město Kulow nětko jednu ze swojich hasow pomjenować. Puć w třećim twarskim wot­rězku bydlenskeje štwórće Při Třělnišću ma přichodnje Lubomierzska hasa rěkać. „To je prašenje fairnosće a přistojnosće, přetož smy tež po tamnymaj partnerskimaj městomaj Tanvaldźe a Bad Honnefje hasu pomjenowali“, praji Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU). Partnerstwo mjez jeho městom a Lubomierzom wobsteji wot lěta 2008. Dźesaćlětny jubilej chcedźa klětu wotpowědnje woswjećić. Za wudźeržowanje zwiskow a wobstajnu wuměnu na polu towarstwow, šulow, cyrkwjow a wohnjowych woborow angažuje so partnerske towarstwo, kotremuž přisłuša 80 čłonow.

Jutře dale twarja

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin. Po zymskej přestawce pokro­čuja jutře z dźěłami na kružnym wobchadźe­ na Budyskej Schliebenowej. Wobchad­ rjaduja tak kaž loni, z Biskopičanskeho směra do města a nawopak z amplu. Z města won móže wobchad tež do směra na Wojerecy jěć, wottam do města nutř pak jenož busy. Hasa do směra na Móst swjateho Ducha wostanje do wobeju směrow zawrjena.

W septembru změja wólby

Trjebin. Runočasnje z wólbami zwjazkoweho sejma 24. septembra wola woby­dlerjo Trjebinskeje gmejny wjesnjanostu resp. wjesnjanostku. Tónle termin je gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Wólby su trěbne, dokelž so hamtska doba tuchwilneje wjesnjanostki Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstrwo) po sydom lětach skónči. Hač wona k wólbam znowa nastupi, njeje wěste, tohorunja nic hač je dalšich kandidatow.

Žony zhromadnje swjećili

Bratrowčenjo znowa hraja

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Štóž dotal hišće najnowšu inscenaciju dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa „Jědźk a lěnjoch“ widźał njeje, změje k tomu kónc tydźenja składnosć. Žortnu hru Jana Aleksandera Fredra pokazaja lajscy dźiwadźelnicy njedźelu, 12. měrca, w 16 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Dalše předstajenja budu njedźelu, 26. měrca, w 16.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje, sobotu, 1. apryla, w 19 hodź. na Konječanskej žurli a njedźelu, 2. apryla, w 17.30 hodź. na Kulowskim Starym dwórnišću.

Wo stawiznach wopismow

Budyšin. Na dalši přednošk w rjedźe „Što wopisma powědaja“ přeproša Budyski archiwny zwjazk wutoru, 14. měrca, w 19 hodź. Zajimcy zhonja tónraz nadrobnosće wo tworach wikowarjow, wo nałožkach rjemjeslnikow a wo nabožnym žiwjenju w Budyšinje do a po reformaciji. Wopisma z Budyskeho měšćanskeho archiwa zmóžnjeja zajimawe dohlady do wšědneho dnja za čas reformacije.

Nowe kubłanišćo přistupne

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Budyšin. Po dozhotowjenju přitwara Budyskeho powołanskošulskeho centruma za hospodarstwo a techniku na Schillerowych zelenišćach budźe štwórtk, 9. měrca, składnosć, sej tele kubłanišćo wobhladać. Wot 10 do 19 hodź. móža so zajimcy na wodźenjach wobdźělić abo sej šulu indiwiduelnje wotkryć. Wo powołanskim wukubłanju kaž tež wo dalewjeducych móžnosćach, mjez druhim wo powołanju z abituru, wopytowarjow rady poradźuja. W nowej ćěłozwučowarni započnu so w 14 hodź. sportowe wubědźowanja. W 16 a w 17 hodź. budźetej w awli přednoškaj wo stawiznach šule. W nowej mensy budźe cyły dźeń wo ćělne derjeměće wopytowarjow postarane.

Za wjace wěstoty

Wjace za kružny wobchad

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:
Budyšin (SN/JaW). Měšćanska rada sprjewineho města je přidatne pjenjezy za wutwar kružneho wobchada w Budyskim nowym měsće přizwoliła. Dodatne wudawki wučinjeja něhdźe 75 000 eurow. Wone su trěbne, dokelž dyrbja na dźělu dróhi asfaltowu worštu dospołnje ponowić, zdźěla měšćanske zarjadnistwo. Předwidźane dotal na potrjechenym dźělu dróhi bě, jenož hornju worštu ponowić. Nimo toho dyrbješe twarski zawod­ loni kónc lěta prowizorisku worštu­ bitumena připrawić, dokelž bu poprawne asfaltowanje špatneho wjedra dla přestorčene.­

Wo kormjerni a pěstowarni

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:
Ralbicy. Zwjazk CDU gmejny Ralbicy-Róžant přeproša wšitkich wobydlerjow wutoru, 7. měrca, na zhromadźiznu do Ralbičanskeje stareje šule. Temje rozmołw­neho wječora, kotryž započnje so w 19 hodź., budźetej planowane rozšěrjenje Ralbičanskeje kormjernje swini a aktualny staw planowanja noweje pěstowarnje w komunje. Kaž zdźěli předsyda gmejnskeho zwjazka Eduard Luhmann, su jako hosća za temu kormjernja swini přeprosyli přirjadnicu Budyskeho krajneho rady Birgit Weber, kotraž je wobdźělenje wobkrućiła. Přičina zarjadowanja je zajim ludnosće, wo aktualnosćach k temomaj zhonić kaž tež wo njerozrisanych prašenjach w zwisku z planowanym rozšěrjenjom kormjernje swini rěčeć. „Byrnjež zwjazk CDU rozšěrjenju kormjernje juristisce hižo zadźěwać njemóhł, měli najwažniše tři dypki – poćeženje smjerda dla, přiběracy wobchad a prašenje, dokal z wjace juchu – dokładnje juristisce pruwować“, rěka w přeprošenju.

Bórze hotowa

štwórtk, 02. měrca 2017 spisane wot:

Hodźij (SN). Prěčečanska wohnjowoborna gratownja ma bórze dospołnje po­nowjena być. W minjenych měsacach su ju za něhdźe 200 000 eurow saněrowali a zdobom rozšěrili, rěka z gmejnskeho zarjada. Byrnjež wobora gratownju hižo wužiwała, maja tam hišće někotre dodatne dźěła přewjesć. Trěbne nadawki je gmejnska rada na swojim wutornym wuradźowanju rozdawała.

Mužakowska budźe zawrjena

Budyšin (SN). Přizamkowanja domskeho na Budyskej Mužakowskej k płuno- a wopłóčkowodej dla budu dźěle hasy wot 6. měrca w 10 hodź. hač do 10. měrca dospołnje zawrjene. Kaž měšćanske zarjadnistwo informuje, potrjechi to pře­dewšěm wotbóčku na Cyhelsku.

Wobchody njedźelu wotewrěć

nawěšk