Za dobru wjesnu zhromadnosć

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Wjele pilnych rukow so na a wokoło Worklečanskeje kupy gratu přimało

Worklecy (aha/SN). Syła Worklečanow je minjeny štwórtk a pjatk na kupje swojeje wsy dźěłowu akciju přewjedła. Hižo spočatk februara bě tamniša wjesna skupina CDU přeprosyła na zjawnu diskusiju k aktualnemu wuwiću w gmejnje. W srjedźišću stejachu ideje, kak móhli wjesnu zhromadnosć skrućić a kak móhł kóždy při porjeńšenju wsy pomhać. Bórze na to so rozsudźichu, so jako wjesna zhromadnosć na sakskim idejowym wubědźowanju „Čiń sobu!“ wobdźělić, štož so po­z­dźišo jako wunošne wopokaza. Jako kónc junija dotwarjeny móst wot wulkeje na mału kupu přepodachu, je statny sekretar za regionalne wuwiće dr. Frank Pfeil w přitomnosći wjesnjanosty Franca Bruska, zapósłanca krajneho sejma Alojsa Mikławška (wšitcy CDU) a wulkeje ličby Worklečanow Simonej Žurej dobyćerske wopismo a myto w hódnoće 5 000 eurow přepodał. Tak bě zaručene, zo móžeše so předwidźany projekt „Geocaches Michał Hórnik – přirodźe ­blisku rewitalizaciju“ zwoprawdźić.

156 idejow za wobydlerski etat města zapodali

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Wojerecy (AK/SN). Za wobydlerski etat 2021 města Wojerec je 134 wobydlerjow dohromady 156 idejow zapodało. To je tójšto wjace hač loni a wotbłyšćuje, zo je wobydlerski budget dobre znamjo demokratije w měsće, rjekny předsyda wodźenskeje skupiny Uwe Blazejczyk.

Ze stareho a noweho dźěla Wojerec je 83 namjetow dóšło. Dohromady 24 z nich zaběra so z porjedźenjom hasow a naměstow, 17 měri so na naprawy za wuměłstwo, kulturu a pomniki, mjez druhim na zachowanje Čorneje róže při tak mjenowanym rosariumje blisko Budyskeje aleje. 14 namjetow wěnuje so hrajkanišćam, ławkam a papjernikam.

Krótkopowěsće (23.11.20)

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Tróšku mjenje nowoinfekcijow

Budyšin. 391 nowych koronainfekcijow su wot minjeneho pjatka hač do wčerawšeho w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je 2 130 schorjenych (+20), z kotrychž 107 (+13) stacionarnje lěkuja. W klinikach wokrjesa je 165 koronapacientow z wjacorych wo­krjesow, 29 z nich na intensiwnej staciji. W Zhorjelskim wokrjesu bě w samsnym času 361 dalšich natyknjenjow.

Na swoje dźěło skedźbniła

Budyšin. Z dwurěčnym nawěškom pod hesłom „Domizna je pola nas doma“ je Domowina sobotu we wosom lokalnych wudaćach tydźenika Wochenkurier w serbskim sydlenskim rumje Hornjeje a Delnjeje Łužicy na swoje dźěło za serbskosć jako tudyšu jónkrótnosć skedźbniła. Zdobom pokaza na swoju internetnu stronu a tam na trojorěčne wosebite wudaće „Naša Domowina“.

Prěnja hodowna amnestija

Policija (23.11.20)

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:

Awto skóncowali

Kamjenc. Złu překwapjenku dožiwi sobotu rano 20lětna wobsedźerka Fiata Panda w Kamjencu. Wječor do toho bě wona swoje jězdźidło něhdźe w 22 hodź. na Njebjelčanskej dróze wotstajiła. W nocy běchu njeznaći wobě kolesy na prawym boku překłóli a na motorowej hawbje 30 centimetrow dołhu šmaru zawostajili. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 300 eurow.

Zarjad přećahuje

póndźela, 23. nowembera 2020 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Dalši twarski wotrězk saněrowanja twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje je wotzamknjeny. Tohodla tamniši sobudźěłaćerjo tele dny přećahuja. Kaž zarjadniski zwjazk zdźěli, móže so hač do srjedy, 25. nowembra, stać, zo sobudźěłaćerjo docpějomni njejsu.

„Zelena misija“ na Čornoboze

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:
Składnostnje swojich 20. narodnin je Budyski callcenter telekomunikaciskeho koncerna Vodafone we wobłuku „zeleneje misije“ wuchowansku akciju za štomy zahajił. Tak chcedźa jubilej swjećić a zdobom dźakownje na dobro města skutkować. Pozadk akcije w Budyskim měšćanskim lěsu je wulke škody wuskutkowaca suchota minjeneju lět. Nimo toho su škódniki tomu přinošowali, zo bu wulki dźěl lěsa podrězany. Planowane znowazalěsnjenje dyrbjachu korony dla wot nalěća na nazymu přestorčić. Tele dny je něhdźe 30 sobudźěłaćerjow callcentera dohromady něhdźe 1 000 sadźenkow sadźało – mjez druhim tež wuchodnje Čornoboha, kaž ­naše foto pokazuje, abo lěpje: hišće njepokazuje. Wšako stwjelčka wěstu chwilku trjebaja, ­prjedy hač je jako štomiki spóznajemy. Foto: SN/Hanka Šěnec

Njewěstu fasadu dyrbja wuměnić

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:
Kompletnje wuměnić dyrbi Choćebuska lutowarnja Sprjewja-Nysa fasadu swojeje centrale na Breitscheidowym naměsće. Hłowna přičina su twarske njedostatki na 26 lět starej fasadźe. Te běchu fachowcy při prawidłownym pruwowanju zwěsćili. Tak su so kamjentne platy, kotrež běchu swój čas kaž kachlicy přilěpili, zdźěla hižo pušćili. Po měnjenju fachowcow njeje technologija lěpjenja tajkich wulkich platow dźensa wjace načasna. Kachlicy su zezhibowane a přemokane. Z přepytowanja ­Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow wuchadźa, zo njeje wěstota fasady hižo zaručena a dyrbja ju wuměnić. Foto: Michael Helbig

Štóž wokoło Wojerec z geografiskimi znajomosćemi cyle tak žohnowany njeje, móže tam do wuskosćow přińć. Tak je na nowej wobjězdce wupisane, zo do směra na Budyšin drje na awtodróhu A 4 přijědźeš. Chceš-li pak po spěšnym puću do Berlina, ­njenańdźeš žanu pokazku na to, zo A 15 nimo Choćeuza wjedźe. Foto: Gernot Menzel

Zahroda za nutřkowne město

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:

Město Kamjenc zhladuje na swojim teritoriju na wobšěrne tradicije zahrodnistwa a krajinotwara. W tym wobłuku móhła nětko dalša zajimawosć k tomu přińć.

Kamjenc (UM/SN). Na sakskim wubědźowanju „Ab in die Mitte“ je so město Kamjenc wuspěšnje wobdźěliło. Ze swojim projektom „Zahroda při mnišej muri“ wudoby sej wone wosebite myto nižozemskeho zahrodniskeho předewzaća, kotrež přewostaji kwětki w hódnoće 2 500 eurow.

Nadrobnosće wo zahrodźe při mnišej muri posrědkuja jeje iniciatorojo. Su to cityjowa managerka Anne Hasselbach, měšćanska dźěłarnička wobydlerska łuka, iniciatiwa wotewrjene zahrodowe durčka a planowarka zahrodow Almut Dietze. Zapadnje mnišeje murje pod tak mjenowanej horncowej halu (dźensa Irish Pub) je njewužiwana měšćanska ležownosć, kotraž je sebi samej přewostajena, ma pak po měnjenju iniciatorow potencial. Tam móhła wosrjedź města mała oaza nastać, z kotrejž hodźał so žiwjenski wobswět polěpšić a něšto přećiwo klimowej změnje činić.

Hdyž su bydlenja prózdne

pjatk, 20. nowembera 2020 spisane wot:

Spytaja wulke ćeže bydlenjotwarskeje towaršnosće rozrisać

Rakecy (JK/SN). Bydlenjo­twarska towaršnosć Rakecy wojuje hižo někotre lěta ­z akutnymi hospodarskimi a financnymi problemami. Te su so mjeztym tak přiwótřili, zo móže towaršnosć swoje financielne winowatosće lědma hišće spjelnić. Gmejna jako hłowny towaršnik pyta hižo dlěši čas za móžnosću, ćeže rozrisać. Na wčerawšim posedźenju Rakečanskeje gmejnskeje rady naby tele prócowanje konkretne formy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND