Etat hakle klětu wobzamknu

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Tójšto prašenjow hospodarskeho plana dla njewotmołwjenych

Slepo (AK/SN). Diskusija wo klětušim etaće a wo hospodarskostrukturnym koncepće w Slepjanskej gmejnje je jara wobćežna. To podšmórny wjesnjanosta Reinhard Bork (njestronjan) na posedźenju gmejnskeje rady dźens tydźenja. Njedawno hakle drje su klawsuru přewjedli, ta pak wosta bjez skutkownych wuslědkow. „26. nowembra změjemy nje­zjawne posedźenje gmejnskich radźićelow wo hospodarskim planje. Nadźijam so konstruktiwnych namjetow a přinoškow za nju“, wón namołwi. Prawdźepodobnje w januaru ma gmejnska rada potom klětuši etat a hospodarskostrukturny koncept wobzamknyć. Prawniski dohlad je přestorčenju termina hižo přizwolił.

Poselstwo měra a swobody wobchować

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Slepo (AK/SN). „Poselstwo měra a swobody je a wostanje dale wulce aktualne. Runje my křesćenjo měli wjace činić, hač jenož dopomnjenki a nostalgiju budźić. Móžemy so prašeć: Kak je Bóh tehdy, před třiceći lětami, skutkował? Kak je nazy­ma 1989 na našu parochiju skut­kowała, kak na našu wěru?“ To rjekny farar­ka Jadwiga Malinkowa minjenu sobotu w Slepjanskim kubłanskim centrumje we wobłuku spominanja tamnišeje ewangelskeje wosady na 30. róčnicu powalenja Berlinskeje murje. Dale Malin­kowa wuzběhny, zo „je naš nadawk, tutu dimensiju – móc měra, swěčkow a mo­dlitwow – wobchować. Móžemy ze swojej wěru něšto wuskutkować. Přetož Bóh je tež Bóh měra a swobody.“

Na mnohich wsach Hornjeje Łužicy swjećachu wčera swjatoh Měrćina. Tak su na přikład w Budyšinje a Róžeńće dźěći po starym wašnju spěwajo dom wot domu chodźili a sej słódkosće wuprosyli. W Njebjelčicach – tam je wosadna cyrkej swjatemu Měrćinej po­swjećena – mějachu patronatny swjedźeń. Tam kaž mjez druhim tež w Ralbicach, Baćonju a Radworju (hlej wobraz) su dźěći zhromadnje nyšpor swjećili a po tym z lampionami za swjatym Měrćinom na konju po wsy ćahnyli. Foto: Bosćij Handrik

Klětu chcedźa wosebitu lipu sadźić

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Njebjelčicy (aha/SN). Njebjelčanska gmejnska žurla bě minjenu sobotu popoł­dnju derje pjelnjena. Wjesnjanosta Tomaš­ Čornak (CDU) rozłoži tam zaměr „dnja rejwanskeje lipy“. Na wjacorych přikładach wón pokaza, zo je so poradźiło z ludźimi, kotřiž maja we wšěch wjesnych dźělach gmejny wěstu zamołwitosć, tworić zetkawanišća, zo bychu wjesnu zhromadnosć hajili a skru­ćeli. W zeskutkownjenju toho nańdźechu z lěta 2016 w Lipsku załoženym towarstwom Serbska reja a jeho předsydu Gregorom Kliemom dobreho partnera. Towarstwo bě so zdobom wo to starało, zo měješe sobotu poprawom prof. Andreas Zehnsdorf z Lipska wo tradiciji rejwanskeje lipy přednošować. Tón pak bohužel přijěł njeje. Čłon předsydstwa towarstwa Serbska reja, wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta Fabian Jacobs, pak postara so spontanje wo zajimawe narunanje.

Nory maja nětko měšćansku kasu

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:
W Kamjencu je wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan, nalěwo) wčera zdypkom w 11.11 hodź. měšćanski kluč noram přepodał a tak tež w Lessingowym měsće runja Šěrachowej, Kulowej abo Radeburgej „pjaty počas“ zahajił. Přewzawši radnicu za swoju 33. sezonu je Kamjenski karnewalowy klub KKC tež princowski por zjawnosći předstajił. Nory su měšćansku kasu sobu wzali a po tym na torhošću z wobydlerjemi horce wino pili. Čłonojo karnewaloweho kluba dźakuja so Kamjenskemu serbskemu pjekarjej a konditorej Dominikej Zelnakej, kiž bě jim 130 pampuchow darił. Foto: Feliks Haza

Organizuja znowa pomoc za dźěći a swójby

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Smjerdźaca (SN). Towarstwo swj. Filomeny chce lětsa znowa dźěći a swójby, kotrež přebywaja w maćerno-dźěćacym domje, w čěskim Dolní Podluží a Jiřetínje kaž tež w bołharskim měsće Razgrad, k hodam zawjeselić. To připowědźi předsyda towarstwa Gerat Róbl.

Kaž Smjerdźečan dale zdźěli, zběraja za to znowa hodowne pakćiki. Jich wobsah towarstwo njepředpisuje. „Zapakować móža zajimcy kakaw, słódčizny, hrajki,­ pisanski material a podobne. Spomóžne­ pak nam je, hdyž nańdźemy na pakćiku zdźělenku, hač je za swójbu, za holcu abo hólca a w kotrej starobje“, Gerat Róbl informuje.

Pakćiki, poćehnjenja a hygieniske twory přijimuja wot póndźele, 25. nowembra, hač do štwórtka, 28. nowembra, stajnje wot 17 do 18 hodź. w Smjerdźečanskim kulturnym domje. Trjebanu drastu a črije lětsa žane njezběraja. Z pjenježnymi darami chcedźa w prěnim rjedźe transportne kóšty zarunać. Dalše in­formacije pod telefonowymaj čisłomaj 035796/96540 a 0172/794 75 22

Krótkopowěsće (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Pophudźba ma zaso stejišćo

Berlin. Skupina Silbermond ma dźensa za wažne, towaršnostne stejišćo zabrać. „Bě čas, zo su so pophudźbnicy wróćo sćahnyli, dokelž buchu za swoje měnjenje kritizowani. Mjeztym pak přiběra začuće, zo woni swoje stejišćo zaso ćim bóle zastupuja, a to mam za prawe“, praji bubnar Andreas Nowak. Silbermond wozjewi pjatk šesty album „Schritte“, hdźež wo towaršnostnych temach runje­ tak spěwaja kaž wo wosobinskich.

Na olympiadu geografije

Drježdźany. 128 šulerjow 7. a 10. lětnika wobdźěla so w nowembru na 3. schodźenku 14. sakskeje olympiady geogra­fije. Na pjeć regionalnych wurisanjach w Drježdźanach, Kamjenicy, Zwickauwje, Budyšinje a Lipsku maja fachowi poradźowarjo stajnje najlěpšich třoch šulerjow zwěsćić. 4. schodźenk a finale budźetej 24. februara 2020 w Drježdźanach.

Škitaja jamu před škodami

Policija (12.11.19)

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Do šěsć pincow so zadobyli

Budyšin. Cyły pinčny wobłuk dweju wjaceswójbneju domskeju bě w nocy na njedźelu cil paduchow. Namócnje běchu so woni do šěsć pincow łamali. Policija nětko přepytuje, što wšo běchu pokradnyli.

Z firmy piły kradnyli

Jiłocy. Tohorunja w nocy na njedźelu su so njeznaći w Jiłocach (Eulowitz) na Cosulskej do firmy łamali. Po tym zo běchu tam wšitko přeborkali, spakosćichu rjećazowu piłu­ a dalšej ručnej pile.

Wulku škodu načinili

Brěžki. W Brěžkach spytachu so njeznaći sobotu wječor přez terasowe durje do domu 39lětneho zadobyć. Dokelž so jim to njeporadźi, spytachu to přez wokna. Škoda wučinja 7 000 eurow.

Na knižne předstajenje

wutora, 12. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin. „Z Lipicy do hole“ rěka kniha Michała Andersa a Pětra Lipiča ze Swinjarnje. Štwórtk, 14. nowembra, ju w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni­ předstaja. Pětr Lipič je wupytał historiske wobrazy a pohladnicy, Michał­ Anders přida k tomu přinoški z nowin a časopisow. Nowost­ka skići čiły zaćišć­ wo ludowej architekturje, wo wšědnym dźěle na polu, wo wurjadnych swjedźenjach a zahubnych podawkach.

Čehodla ludźo morja

Kamjenc. Na zhromadne awtorske čitanje pod hesłom „Mordarki & mordarjo“ přeprošatej Kamjenska měšćanska biblioteka a měšćanska dźěłarnja Woby­dlerska łuka pjatk, 15. nowembra, w 19 hodź. do rumnosćow měšćanskeje dźěłarnje na Hasy Rosy Luxemburg. Tam wěnje so bywši zakitowar za chłostanske delikty Veikko Bartel z Podstupima mjez druhim prašenjam, kaž „Čehodla ludźo morja?“, a čita k tomu ze swojeje knihi, w kotrejž rozprawja wo zetkanjach ze swojimi klientami. Zastupne lisćiki dóstanjeće za 14 eurow w měšćanskej bibliotece.

„Našej chorowni so wuznawamy“

póndźela, 11. nowembera 2019 spisane wot:

Kamjenc (SN/mwe). Generalny społnomócnjeny pomocneje organizacije maltezow Karl Prinz zu Löwenstein je minjeny štwórtk zjawnje zdźělił, zo změje předań chorownjow maltezow tež w Kamjencu a Zhorjelcu lědma wuskutki za tam přistajenych. Wšitke dźěłoprawniske poměry wostanu, a wot zajimowanych kupcow wočakuja maltezojo nětko konkretne poskitki. Kaž zu Löwenstein tohorunja informuje, njeje žaneje alternatiwy k předani lěkowarnje. Wšako je tež pomocnym organizacijam dale a ćešo chorownje financować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND