Krótkopowěsće (01.09.15)

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Za lěpše wuměnjenja

Berlin. Wjetšina wobydlerjow Němskeje wupraja so za wyše mzdy kubłarjam a po wšej republice płaćiwe kwalitne standardy za dźěćace dnjowe přebywanišća. 79 procentow naprašowanych je za wyše mzdy a 77 procentow za to, zo móža wšitke dźěći wot štyrjoch lět darmotnje do pěstowarnje chodźić. Tole zwěsća studija kubłanskeho barometra.

Wěstotu krajow skrućić

Berlin. Pólski statny prezident Andrzej Duda je sej žadał, pólske wójsko modernizować a z NATO wušo hromadźe dźěłać. To ma wón za wužadanje přichoda. Duda wopominaše dźensa 76. róčnicu nadpada Němskeje na Pólsku na Westernplaće w Gdańsku. „Tehdy kaž dźensa njesměmy dopušćić, zo so mjezynarodne prawo łama a suwerenita krajow wobškodźi“, Duda podšmórny.

Dalšich podhladnych zajeli

Policija (01.09.15)

wutora, 01. septembera 2015 spisane wot:

Kulow. Dohromady štyri kolesa zhubichu so minjeny kónc tydźenja w Kulowje a w Niskej. Při tym njetrjebachu paduši ani žane wulke zadźěwki přewinyć. Groćane haple w cyłkownej hódnoće 7 000 eurow stejachu na třěšnym resp. na zadnim nošaku na awtomaj. Kaž policija zdźěla, to wězo žane wěste městno za koleso njeje. Wšako jednore zamki za paduchow žadyn wulki problem njewoznamjenjeja. Je tuž lěpje při dlěšich přestawkach abo přez nóc koleso z awta wzać a je porjadnje zamknyć.

Wóčko so smjało a płakało

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Ze swjedźenjom so wěriwi z fararjom Hrjehorjom rozžohnowali

Chrósćicy (aha/SN). Wulki farski dwór w Chrósćicach bě wčera popołdnju runje tak pjelnjeny kaž na folklornych festiwalach. Něhdźe 800 ludźi bě přeprošenje wosadneje rady sćěhowało a rozžohnowa so z fararjom Clemensom Hrjehorjom, kiž bě tam 18 lět skutkował.

Jemu k česći wuhotowany wjacehodźinski wotměnjawy kulturny program, kotryž Nukničan Roman Nuk moderěrowaše, swědčeše wo tym, kak woblubowany a připóznaty Clemens Hrjehor mjez wosadnymi je. Dźěći Chróšćanskeje pěstowarnje to runje tak spěwajo zwuraznichu kaž šulerjo tamnišeje zakładneje šule­ „Jurij Chěžka“ ze swojej derje předstajenej krótkohru, spisanej wot Wórše Wićazoweje. Tež chóraj Lipa a Meja, Wu­dworski folklorny ansambl a dujerjo so runje tak do programa zarjadowachu kaž němska a serbska dźěćaca šola. Kak derje wosadni swojeho fararja znaja, wo tym swědčachu prawe wotmołwy na kwiso­we­ prašenja.

Wobkuzłacy wječor w parku

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Njeswačidło (LR/SN). W swojim lětnym planje ma Njeswačanske kulturne a domizniske towarstwo nimo wšelakich wustajeńcow a koncertow tež swjedźeń swěčkow zapisany. Sobotu je tónle woblubowany wječor znowa tójšto wopytowarjow přiwabił. Z 20. tajkim zarjadowanjom móžachu tónraz samo na mały jubilej zhladować.

Ideju zrodźili běchu tehdy při wuklinčenju poslednjeho koncerta lěta, jako za swojich hosći swěčki na blida zestajachu. Lěto pozdźišo płuwachu hižo na deskach připrawjene swěčki po kołpjacym haće, štož so wopytowarjam wězo lubješe. Tak so z kóždym lětom nowe ideje přidru­žichu. Zawčerawšim wobswětlichu park z něhdźe 3 000 swěčkami a mnohimi smólnicami. Napohlad bě prosće wobkuzłacy. Z kupy kołpjaceho hata zaklinča cunja hudźba panoweje pišćałki. Mjez wopytowarjemi běchu mnozy Serbja, kotřiž so wo atmosferje kołowokoło hrodu a w parku jara chwalobnje wuprajichu.

Krótkopowěsće (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Nukstock z nowosćemi

Nuknica. Wjace ludźi hač zašłe lěta – dohromady něhdźe 600 – je kónc tydźenja 17. festiwal Nukstock dožiwiło. Při Nukničanskej skale zahra dźewjeć hudźbnych skupin z kraja a wukraja. Prěni raz su sobotu dźěćacy program organizowali. Dalša nowosć bě, zo su biologisce wottwarjomne nopaški a talerje wužiwali. Lětsa rozdawachu na Nukstocku tohorunja antirasistiske nalěpki.

Pašowarjo ludźi zajeći

Wien. Po zahajenju raznišich kontrololow při madźarskej mjezy je awstriska policija dotal pjeć pozdatnych pašowarjow a wjace hač 200 ćěkancow našła, polici­ja dźensa zdźěli. Cyłkownje 54 zastojnikow je zasadźenych, zo bychu přećiwo pašowarjam ludźi postupowali. Tež bayer­ska policija kontrole zesylnja. Historiski datum wotkryty

Policija (31.08.15)

póndźela, 31. awgusta 2015 spisane wot:

Wallroda. Mjez Biskopicami a Radebergom je po wšěm zdaću zapaler po puću. W prěnich hodźinach soboty su wohnjowych wobornikow na łuku mjez Wall­rodu a Kleinröhrsdorfom wołali. Tam paleše­ so něhdźe sto wulkich kulojtych walčkow słomy. Na zbožo so nichtó nje­zrani, tež twarjenja žane potrjechene njeběchu.­ Štyri wohnjowe wobory wokolnych wsow běchu zasadźene. Wo­bornicy mějachu hač do 9 hodź. z hašenjom ruce połnej dźěła. Hižo srjedu wječor bě so minjeny tydźeń wulki skład słomy mjez Großröhrsdorfom a Połčnicu wotpalił.

Njewšědne wubědźowanje přewjedu jutře w Zagorju pola Krušwicy. Tam chcedźa wot 13 hodź. w rubanju a rězanju drjewa mocy měrić. Při tym wšak trjebaš tež dobru strategiju, kak ze sekeru najspěšnišo zdónk štoma přerubaš abo z piłu zdónk přerězaš. Tule­ su Michael Dürr z piłu kaž tež Johannes Winter a Theo Brendel ze sekeru hišće raz trenowali. Foto: Joachim Rjela

Dowol ze zwěrjatami a w „poolu“

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Zo móža dowolowe wobrazy našich čitarjow zawěrno na jara wšelakore wašnje nastać, dopokazujetej dźensnišej přikładaj, kotrejž smy minjene dny do redakcije připósłanej dóstali. Tak je Bjedrichec swójba z Njebjelčic lětsa w Eifeli była a sej tam mjez druhim w městačku Daun njedaloko Bonna dźiwiznowy a dožiwjenski park wobhladała. Wosebite dožiwjenje bě to dźowce Tadeji, kotraž ma zwěrjata jara rady. Za nju najrjeńše bě, jako­ smědźeše sej wulkeho rubježneho ptaka na ruku sadźić dać (pódla).

Nic w cuzbje, ale na zahrodźe pola dźěda w Grodku je nastał wobraz Wićazec swójby z Budyšina. Dokelž běchu dny tak horce a swimmingpool hišće njesteješe, napjelni dźěd cyle jednorje wotpadkowe sudobjo za papjeru z chłódnej wodu ze studnje.­ Njetraješe dołho a ­Yaven, Wayan a Sevon móžachu so ­wochłódźić. Tona drje njebě runjewon wulka, dosa­haše pak wšitkim třom naraz (deleka).

Za dźěći změja wjace płaćić

pjatk, 28. awgusta 2015 spisane wot:

Wyše staršiske přinoški za žłobik, pěstowarnju a hort wobzamknjene

Worklecy (SN/MWj). Wobydlerjam wjace wudawkow nabrěmjenić je njelubozny rozsud. A tola je Worklečanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju runje tole činiła. Hižo 13 lět su jich star­šiske přinoški za žłobik, pěstowarnju a hort konstantne. Nětko sej wokrjesny dohladowanski zarjad žada sumy přiměrić, zo móhło so solidne hospodarjenje gmejny dale zaručić, rozłoži wjesnjanosta Franc Brusk (CDU).

Přerěznje maja staršiske přinoški wot 1. oktobra hač do 15 procentow přiběrać. Konkretnje změja starši žłobikowych dźěći ze 182,16 eurami 10,4 procenty wjace płaćić, w pěstowarni rozrosće staršiski přinošk wot 90 na 103,19 eurow, štož woznamjenja zwyšenje 15 procentow, a w horće płaći šěsćhodźinske za­staranje město dotal 62,40 nětko 67,07 eurow, potajkim 7,5 proc. wjace.

Wojerecy (AK/SN). Afrikanske, łaćonskoameriske a arabske zwuki klinčachu wčera na dworje Wojerowskeho domu za požadarjow azyla. Hromadźe z jeho woby­dlerjemi bubnowaše, spěwaše a rejwaše tam skupina bubnarjow Drum Tastic Wojerowskeje kulturneje fabriki. Na swjedźeń přeprosyło bě předewzaće european homecare, kotrež dom wobhospodarja. „Wobydlerjo měli požadarjow azyla ze­znać. K tomu chcemy pozbudźeć“, podšmórny Monika Wenzel, socialna dźěłaćerka za european homecare. Prěni tajki swjedźeń loni bě dobry wothłós žnjał. Na to chcychu nawjazać.

Tuchwilu bydli we Wojerowskim domje nimale 140 požadarjow azyla, mjez druhim ze Syriskeje, Iraka, Libanona, Pakistana, Afghanistana a Indiskeje. Mjez nimi su tři swójby z dohromady dźesać dźěćimi. Najebać wšelake problemy je jich wšědny dźeń w dalokej měrje normalny a měrliwy. Wobydlerski zwjazk podpěruje ćěkancow z kursami němčiny, zastaruje dźěći a chodźi z dorosćenymi na zarjady.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND