Krótkopowěsće (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015 spisane wot:

Ewaluaciju móža zahajić

Lipsk. Braniborske ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport je ewaluaciju na zakładnych šulach z delnjoserbskim poskitkom přizwoliło. To zdźělichu wčera nawodnistwu projekta prof. dr. Edwardej Wornarjej, dr. Janje Šołćinej a dr. Michaelej Jacobsenej. W njewotwisnymaj posudkomaj bu zwěsćene, zo su podłožki dospołne a zo žane datoškitne wobmyslenja hižo njewobsteja.

Wjele wjelkow w Sakskej

Rěčicy. W Sakskej je tuchwilu dźesać wjelčich črjódow. To wozjewi Rěčičanski kontaktny běrow Wjelči region Łužica. Najwjetši dźěl wjelkow je žiwy we Łužicy, mjez druhim w Dubom, Kinsporku, Minakale, Niskej a Wochozach. Z pomocu fotowych pasli bě móžno, w šěsć črjódach młodźata zwěsćić. W Dubjanskej zličichu samo 13 młodźatow.

Pjenjezy za energijowu fabriku

Budyšin. Wokrjes Budyšin chce próstwu wo dalše spěchowanske pjenjezy za přetworjenje Energijoweje fabriki

Policija (05.08.15)

srjeda, 05. awgusta 2015 spisane wot:

Konjecy. W pódlanskim twarjenju w Konjecach je so wčera popołdnju z dotal njeznateje přičiny křesło zapaliło. Žnjencarjo na susodnym polu běchu płomjenja wuhladali a informowachu wohnjowu woboru a wobydlerjow. Wobornicy wšitko zhašachu, zranił so nichtó njeje.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych ­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Budestečansku.

Runja wšěm druhim wosadam běše Budestečanska hač do reformacije katolska. Prěnjotnje jewi so pisomne naspomnjenje Budestec lěta 1331 jako Bustewicz. Po tym zo bě Martin Luther 31. oktobra 1517 we Wittenbergu 95 tezow na durje tamnišeje cyrkwje přibił, su Budestecy tři lěta pozdźišo jako jedna z prěnich wosadow našeje kónčiny jeho wučbu přiwzali. W historiskich dokumentach je zapisane, zo bě čěski kral 3. septembra 1611 w Budestecach na farje wobjedował. Te­hdyši farar Michał Šwach sej wot krala, kiž bě runje ze swojimi ludźimi derje pojědł­ a bě najlěpšeje nalady, wuprosy, směć při ewangelskej wěrje wostać.

Dokelž w zymskim času puće ponowić njemóža, so tuchwilu nadróžne twarnišća kopja. Tule mjez Smjerdźacej a Šunowom da sakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad nowu hornju worštu jězdnje twarić. Po informacijach Budyskeho krajnoradneho zarjada maja tele dźěła kónc awgusta wotzamknjene być. Foto: SN/Maćij Bulank

Włosy třihali za dobry skutk

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Pomocna akcija za kulturnu fabriku šwarnu sumu wunjesła

Wojerecy (UH/SN). Ze spektakularnej akciju je minjeny kónc tydźenja Wojerowski frizerski salon „HaarSchneider“ na so skedźbnił. Mějićel Heiko Schneider njeje mjenujcy sobotu kaž hewak z wašnjom wobchod w 14 hodź. začinił, ale chcyše ludźom tak dołho włosy třihać, dołhož bychu woni zwólniwi byli na dobro towarstwa kulturneje fabriki darować. Za normalne­ myće, třihanje a sušenje bjez wosebitych přećow mějachu mužojo dźesać, žony pak 20 eurow zapłaćić.

Wothłós na tule ideju bě přemóžacy. Wjace hač 200 zajimcow přińdźe do sa­lona a dyrbješe zdźěla samo w dołhim rynku čakać, prjedy hač běchu na rjedźe. W škleńčanym darowanskim sudobju nazběrachu při tym 3 094 eurow. Heiko Schneider a jeho sobudźěłaćerjo su tón dźeń dohromady 25 hodźin přidatnje włosy třihali.

Wothłós mjez Wojerowčanami dopokazuje, kak so wobydlerjo wjesela, zo změje kulturna fabrika swoje městno bórze zaso w domje na Piwarskej 1. Nahladna pjenježna podpěra ma po woli iniciatorow předewšěm při wobstaranju nowych meblow pomhać.

Wosebity orchester w sotrowni hrał

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:
Dobra nalada knježi nětko stajnje njedźelu popołdnju na zahrodźe Małowjelkowskeje sotrownje. We wobłuku wot Mikea Salomona organizowaneje lětnjeje kofejownje hraješe tam zawčerawšim Peter Till na swojim „originalnym ćišćopowětrowym orchestrje“. Su to takrjec wjacore mjez sobu zwjazane instrumenty, kotrež je wuměłc na stary małotransporter instalował a na kotrychž wón z pomocu ćišćoweho­ powětra­ hraje. Małowjelkowska lětnja kofejownja je hišće hač do kónca awgusta stajnje­ njedźelu wot 14 do 20 hodź. přistupna. Foto: Carmen Schumann

W pincy drogi plahował

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:
Budyšin (SN/MWj). Z padom wobšěrneho wikowanja z drogami a jich zhotowjenjom zaběra so wot 19. awgusta wulka chłostanska komora Budyskeje wotnožki Zhorjelskeho krajneho sudnistwa. Před njej změje so 34lětny Wojerowčan Jan H. zamołwić. Při přepytowanju jeho zahrodoweho domčka namaka policija plantažu konopjowych rostlin. Kaž statne rěčnistwo 34lětnemu industrijowemu mechanikarjej wumjetuje, je wón rostliny zaměrnje plahował, zo by marihuana-wu­- dźěłki sam zhotowić a předawać móhł. Na te wašnje chcyše swoje wšědne žiwjenje a tež swójski konsum drogow financować. Nimo toho je wobskorženy ze strašnej drogu crystal wikował. K tomu bě so hižo w meji 2013 rozsudźił. W nowinskej informaciji Zhorjelske krajne sudnistwo zdźěli, zo je 34lětny wot 15. septembra hač do 13. decembra 2013 cyłkownje 280 gramow crystala předał a při tym 22 400 eurow „zasłužił“. Wobskorženy so k wumjetowanjam dotal wuprajił njeje. Kaž sudnistwo dale zdźěli, je wón hižo wjacekróć předchłostany, tež drogowych deliktow dla. Dohromady planuje sudnistwo pjeć jednanskich terminow.

Hižo 1495 běchu na kromje łukow na juhu Choćebuza, kotrež dźensa Knorawske łuk­i mjenuja, Priorsku hrjebju zapołožili. Sobudźěłaćerjo Radušanskeho wodoweho a pódoweho zwjazka Horni kraj Kalawa připrawjeja na jeje přibrjohu tuchwilu z pomocu kročateho bagra tak mjenowane fašiny. Hač do kónca tydźenja ma 60 metrow Priorskeje hrjebje znowa skrućene być. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (04.08.15)

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Po puću do Rumunskeje

Smjerdźaca. Cyłkownje 28 čłonow Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny a skupiny Sprjewjan je so dźensa na puć do Rumunskeje nastajilo. Tam wobdźěla so na mjezynarodnym folklornym festiwalu w měsće Buzãu, kaž Smjerdźečenjo zdźěleja. Woni budu tam jedna z jědnaće ansamblow ze wšeho swěta.

Zeleni žadaja sej jasnosć

Drježdźany. Zeleni w Sakskim krajnym sejmje dwěluja na tym, zo krajne knježerstwo planowany twar nowych spušćadłow w čěskim Děčinje woprawdźe wotpokazuje. Dźensa woni knježerstwo namołwichu, tole „jasnje a zjawnje“ hišće raz potwjerdźić. Wobswětowe ministerstwo ma wobmyslenja Zelenych za njewoprawnjene a skedźbnja na koaliciske zrěčenje.

Čěsku armeju powjetšić

Praha. Čěski zakitowanski minister Martin Stropnický chcył armeju kraja přichodne lěta wuraznje powjetšić. Mjeztym zo ma wona wokomiknje 21 000 wojakow, měła jich ličba w běhu pjeć lět na 27 000 rozrosć. W tym zwisku jedna Stropnický hižo z financnym ministerstwom wo přidatnych srědkach, kaž medije rozprawjeja.

Čerwjene byki z remisom

Policija (04.08.15)

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Halštrow.Wobchadne njezbožo z třomi wobdźělenymi jězdźidłami sta so wčera wječor na statnej dróze S 94 mjez Rušicu a Halštrowom. Wodźerka Nissana chcyše před njej jěducy Audi přesćahnyć. Jeho šofer pak to přewidźa, wujědźe tohorunja k přesćehnjenju a šmórny so Nissana. Tón storči na to do dalšeho­ awta, VWja. Při njezbožu bu młoda žona snadnje zranjena, njetrje­baše pak do chorownje. Wobornicy městno zrumowachu.

nawěšk

nowostki LND