Serbske zajimy derje zapołožene

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Z direktnym kandidatom a generalnym sekretarom sakskeje FDP Torstenom Herbstom w rozmołwje

Kandidat FDP za Budyski wólbny wo- krjes 156 k lětušim wólbam zwjazkoweho sejma je Torsten Herbst. Dźensa 43lětny je w Drježdźanach a jendźelskim Liverpoolu diplomowe překupstwo studował. Wón je přistajeny komunikaciskeje poradźowarnje w Drježdźanach, hdźež zdobom bydli. Z FDP je hižo jara dołho zwjazany. Bjezposrědnje po politiskim přewróće bě – hišće jako šuler – młodźinsku organizaciju Liberalnych sobu załožił. Pozdźišo sta so jeje krajny předsyda. Dźensa je Herbst generalny sekretar sakskeje FDP.

Što maće dotal za swoje najwažniše politiske dožiwjenje?

T. Herbst: To bě bjezdwěla zaćah do Sakskeho krajneho sejma po wólbach lěta 2004. To bě wulki wuspěch za saksku FDP, jako bě po dźesać lětach zaso w parlamenće zastupjena. A wězo dyrbju w tym zwisku tež čas přewróta 1989 mjenować. Štóž je podawki časa a wosebje swojoraznu atmosferu w tehdyšej NDR dožiwił, tón ju nihdy njezabudźe.

Što su Wam najwjetše politiske „twarnišća“ we wólbnym wokrjesu?

Trump so zakituje

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Phoenix (dpa/K/SN). Prezident USA Donald Trump je na wulkej manifestaciji w Arizonje swoje stejišćo nastupajo rasistow a neonacijow zakitował. Štož je wón po zražkach w Charlottesvillu rjekł, bě „perfektne“. Wina su medije, kotrež njejsu jeho słowa korektnje podali. „Reporterojo wo naš kraj njerodźa.“ Trumpa su raznje za to kritizowali, zo bě wón prajił: „Wobě stronje stej namócnej.“ Wustupy kaž w Phoenixu su Trumpej wažne wójmidło ze swojej bazu.

Wěrićeljo so schadźowali

Berlin (dpa/SN). Wuběrk wěrićelow insolwentneho předewzaća Air Berlin je so dźensa w stolicy schadźował. Hłownje chcyše tam wo formalijach rěčeć, kaž agenturje dpa zdźělichu. Tak mějachu wěrićeljo dalewjedźenju lětanskeho wobchada přihłosować. Runje tak chcychu sej časowy wotběh přichodnych kročelow insolwency dorěčeć. Rozsudy, štó ma dźěle předewzaća Air Berlin přewzać, njestejachu na dnjowym porjedźe.

Rozrisanja njedosahace

W přitomnosći zwjazkoweje ministerki za kubłanje Johanny Wanka a sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (wobaj CDU) su dźensa kónc twarskich dźěłow na Lipšćanskim pawlinumje woswjećili. Oficialna awla a uniwersitna cyrkej swj. Pawoła stej wonkownje podobnej bywšemu twarjenju, kotrež bě režim SED 1968 rozbuchnyć dał. Hižo před wosom lětami chcychu twarske dźěła na pawlinumje zakónčić­. Nimo toho bě twar jasnje dróši hač planowane. Foto: pa/Uta Poss

Terorisća wjetše atentaty planowali

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:
Madrid (dpa/K/SN). Njecyły tydźeń po atentatomaj w Španiskej pytaja zastojnicy najebać rozbitu teroristisku skupinu IS za naštykowacymi pozadnikami. Wčera je sudnik 21lětneho Marokkočana Mohameda Houlija Chemlala, jednoho ze štyrjoch zajatych přisłušnikow skupiny, jako prěnjeho přesłyšował. Chemlal při tym wuzna, zo běchu wjele wjetše atentaty planowali. Tak su wo tym rozwažowali, rozbuchnyć wuznamne pomniki Barcelony. Jednoho ze zajatych je policija pobrachowacych dopokazow dla na swobodu pušćiła, dalši podhladny wostanje 72 hodźin w policajskej jatbje. We wizěru ma IS po wšěm zdaću tež Drježdźansku cyrkej Našeje knjenje. W propaganda-magacinje Rumiya rěkaše tekst pod fotom swjatnicy: „Woblubowane zetkanišćo křižerjow (Kreuzzügler) čaka na wotpalenje.“

Kritizuja zanjechane wysoke šule

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:
Drježdźany (dpa/K/SN). Zeleni kritizuja zanjechane saněrowanje sakskich wysokich šulow a žadaja sej naprawu. „Slědźenje za přichod a wuběrna wučba njejstej trajnje w twarjenjach móžnej, kotrež su marodne“, piše jich politikarka Claudia Maicher. Kónc awgusta staja Zeleni temu na dnjowy porjad sejma. Wot knježerstwa chcedźa woni koncept a časowy plan, kak zanjechane saněrowanje nachwatać. Z taktiku zašlewjerjenja dyrbi kónc być. „Wobnowjenje struktury kubłanišćow njesměli dlěje wotstorkować“, sej Maiche pomina.

Harig dyrbi so wo jasnosć starać

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Kriza na čole Budyskeho krajnoradneho zarjada njeje přewinjena. Wo tym swědča reakcije na zahajeny krizowy management. Žadanje za wostupom zastupowaceho krajneho rady jako skutkowne znamjo politiskeje hygeny njepopušći.

„To same njedosaha!“, takle reaguje towarstwo­ Witaj do Budyšina z.t. na krok krajneho rady Michaela Hariga, swojemu zastupjerjej Udej Wićazej (wobaj CDU) zamołwitosć­ za zarjad za wukrajnikow sćazać.­ Dołhož Wićaz zastojnstwo prě­njeho přirjadnika wukonja, njemóže tele towarstwo­ z krajnoradnym zarjadom­ hromadźe dźěłać. Rozmołwny poskitk wokrjesa zwjazkarstwam, kotrež so we wokrjesu wo ćěkancow staraja, pak bychu přiwzali, kaž towarstwo zdźěla.

Změny njewoprawnjene?

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Braniborske knježerstwo chce klimoškitne zaměry wosłabić

Podstupim/Choćebuz (dpa/SN/BŠe). Braniborske ministerstwo za hospodarstwo pod nawodnistwom SPD je w juliju připowědźiło klimoškitne zaměry wosłabić. Pozadk toho je, zo chce wobsedźer Janšojskeje milinarnje, Łužiska energija a milinarnje (LEAG), produkciski čas podlěšić. Runje tak je wobchad na dróhach bóle přiběrał hač wočakowane.

Nětko tež powěsćernja dpa wozjewja, zo braniborske knježerstwo a z nim Lěwica mjeztym rozmysluje, klimoškitne zaměry změnić. Wšako njehodźa so pod tuchwilnymi wuměnjenjemi dodźeržeć. „Klimoškitny plan Zwjazka předwidźi, zo ma so wudobywanje brunicy w lětach 2030 do 2050 zakónčić. Wuchadźamy z toho, zo budźe to w Braniborskej ně­hdźe wokoło lěta 2040“, wuchadźa z dokumenta, kotryž je frakciski šef Lěwicy Ralf Christoffers parlamentariskemu jednaćelej strony Thomasej Domresej a hospodarskemu fachowcej Matthiasej Loehrej přidźěłał. Ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je porno tomu stajnje wotpokazował, termin za kónc wudobywanja brunicy mjenować.

To a tamne (23.08.17)

srjeda, 23. awgusta 2017 spisane wot:

Wopak natankowaneho awta dla dyrbjachu wobydlerjo wjacorych chěžow wčera swoje bydlenje wopušćić. Šofer bě město bencina mylnje wodźikowy peroksid tankował. Wohnjowa wobora w hessenskim Schlangenbadźe dyrbješe tuž jězdźidło do dźěłarnje dowjezć. Dokelž pak bojachu so chemiskeje reakcije, so wobornicy rozsudźichu bliske domy radšo ewakuować. Přiwołani fachowcy wobory pak maćiznu znješkódnichu.

Wjace hač 140 000 pozdatnje falšowanych cigaretow su cłownicy na šwicarskej mjezy sćazali. W němskej rěči wot­ćišćane warnowanske napisy na tyzkach běchu połne zmylkow. Nimo toho pobrachowaše dawkowe znamješko. Kaž wodźer transportera we Weilu nad Rynom potwjerdźi, bě je pola muža z wukraja kupił. Cigaretowe tyzki pak sej po wšěm zdaću wobhladał njeje.

Diskutuja wo reformaciji

wutora, 22. awgusta 2017 spisane wot:

Wittenberg/Halle (B/SN). Něhdźe 120 wědomostnikow z cyłeho swěta diskutuje we Wittenbergu wo „kulturnym reformaciji“. Tema pjeć dnjow trajaceho kongresa njeje jenož wuznam reformacije za teologiju a cyrkej. Su to tež wuskutki na politiku, prawo, hospodarstwo, towaršnosć, wuměłstwo, kubłanje, wědomosć, na wšědny dźeń a popkulturu.

Haseloff přećiwo namocy

Magdeburg/Bonn (B/SN). Ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) wupraja so w přinošku za projekt „Demokratija trjechi!“ Centralneho komiteja němskich katolikow přećiwo namocy a ekstremizmej. Zatrašenje, difamowanje a wosebje namóc demokratiju wohrožeja. Demokratija ma so přeco zaso nadźěłać a ze žiwjenjom pjelnić.

Atentat w cyrkwi skućili

Ozubulu (B/SN). Při atentaće za čas Božeje mšě w cyrkwi swj. Filipa w nigeriskim Ozubulu zemrě jědnaće kemšerjow, 18 so zrani. Nadpad měrješe so na lokalneho barona za drogi, kiž pak w cyrkwi njebě. Atentatnicy běchu pječa něhdyši komplicy, kotřiž čujachu so wobšudźeni.

Ze syću korupciji zadźěwać

Barcelona (dpa/K/SN). Po atentatach w Španiskej z 15 smjertnymi woporami pokročuje policija z přepytowanjemi, byrnjež teroristiska skupina mjeztym rozbita była. „Dwanaće přisłušnikow je pak mortwych pak zajatych“, rjekny šef policije potrjecheneho kataloniskeho regiona.­ Pozdatneho hłowneho skući­ćela, 22lětneho Marokkočana Younesa Aboyaaquouba, běchu zastojnicy we wjesce Subirats njedaloko Barcelony zatřě­lili. Žona bě tam chowaceho so spóznała.

Wjac smjertnych njezbožow

Wiesbaden (dpa/SN). Na němskich dróhach je w prěnim połlěće jasnje wjac ludźi zemrěło hač loni w samsnym času. Tak bě 1 500 ludźi žiwjenje přisadźiło, štož je rozrost 6,2 procentow. Tole zdźěli dźensa Zwjazkowy statistiski zarjad ze sydłom we Wiesbadenje. Najwjac wo­sobow zemrě w Bayerskej. Najwjetše ri­ziko, smjertnje znjezbožić, mějachu Brani­borčenjo. Na milion wobydlerjow zličichu 29 woporow. W Sakskej leži ličba pola 17 mortwych na milion wobydle­rjow.

Nowu strategiju předstajił

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND