Wuradźuja corona-wirusa dla

wutora, 25. februara 2020 spisane wot:

Rom/Berlin (dpa/SN). Po wudyrjenju epidemije corona-wirusa dla w Italskej chce so Němska z dalšimi europskimi krajemi wothłosować. Hišće dźensa popołdnju chcyše so minister za strowotnistwo Jens Spahn (CDU) w Romje ze swojimi kolegami z Italskeje, Awstriskeje, Słowjenskeje, Šwicarskeje, Francoskeje a ze strowotniskej komisarku EU Stellu Kyriakides zetkać. W Italskej je dotal sydom pacientow na wirus zemrěło, wjace hač 220 ludźi je so natyknyło.

FDP w Hamburgu zwrěšćiła

Hamburg (dpa/SN). Při wólbach Hamburgskeho měšćanskeho parlamenta je FDP chětro snadnje na pjećprocentowskej hranicy zwrěšćiła. Po dotalnym hamtskim wuslědku dósta strona 4,9 procentow hłosow a njeje hižo w krajnym parlamenće zastupjena. Přiwšěm je sej načolna kandidatka strony Anna von Treuenfels-Frowein w swojim wólbnym wokrjesu Blankenese direktny mandat zdobyła. Wona zaćehnje nětko jako jednotliwča do parlamenta.

Weinstein winowaty

Pomocnicy staraja so wo zranjenych, po tym zo bě wosobowe awto wčera w sewjerohessenskim Volkmarsenje do póstniskeho ćaha zajěło. Policija rěči mjeztym wo 52 zranjenych, mjez nimi je 18 dźěći. Šofer – 29lětny Němc z Volkmarsena – bě prawdźepodobnje wotpohladnje do ludźi zajěł. Wón njesteješe pod wliwom alkohola, policija zdźěla. Foto: dpa/Elmar Schulten

Podstupim (dpa/SN). Braniborski minis­terski prezident Dietmar Woidke (SPD) je před tym warnował, planowany miliardy eurow wopřijacy projekt ameriskeho twarca elektroawtow Tesla přeskeptisce wobhladować. „Nadźijam so jara, zo signal, kotryž ze zasydlenskich planow wuchadźa, za Braniborsku kaž tež za wšu Němsku, z přehnatymi wobmyslenjemi njewohrožamy“, rjekny Woidke Berlinskim nowinarjam. „Němska dyrbi dale sylny industrijny kraj wostać. Smy tuchwilu z dalšimi industrijnymi přede­wzaćemi zasydlenja dla w rozmołwje.“ Braniborska měła po jeho słowach „dobyćerski region 2020“ być.

Knježerstwowy šef zwurazni zdobom swoje zrozumjenje za zdźeržliwosć w kraju nastupajo plany zasydlenja. „Braniborčan najprjedy raz wočaknje a hlada, kak so wěc wuwiwa.“ Woidke so wjeseli „hdyž je porjadny šrub zasadźeny“. Připowědźenjow je w zašłosći dosć było. Po politiskim přewróće su někotre projekty, kaž chipowa fabrika w Frankfurće nad Wódru abo twornja powětrowych transportnych łódźow, zwrěšćili. Mjenowanej bě kraj z milionami eurow spěchował.

Wliw Grety Thunberg woteběra

wutora, 25. februara 2020 spisane wot:

Kamjenica (dpa/SN). Klimoškitne hibanje „Fridays for future“ zhubja po najnowšej studij poněčim swój „Greta-efekt“. Při mjezynarodnym naprašowanju składnostnje globalneho klimoweho stawka w septembru 2019 bě třećina wobdźělnikow rjekła, zo šwedska klimowa aktiwistka Greta Thunberg jich wobdźělenje na demonstracijach wobwliwuje. Kaž na naprašowanju wobdźělena Techniska uniwersita w Kamjenicy zdźěla, bě jich w měrcu 2019 hišće wjace hač 40 procentow było.

W Němskej su slědźerjo zwěsćili, zo je wliw Grety Thunberg w běhu poł lěta wot 39 na 25 procentow woteběrał. Wědomostnikam je to dopokaz, zo je hibanje mjeztym kruće etablěrowane. „Wuslědk njepřekwapja, dokelž je hibanje ‚Fridays for future‘ jara znaty fenomen. A wone ma tójšto młodych, zwjetša žónskich wodźacych wosobinow, kotrež zwonka Šwedskeje młodostnych mobilizuja“, slědźerjo pisaja.

Namołwa, zo měli so tež starši na demonstracijach­ wobdźělić, wosebje w Němskej dobry wothłós žněje.

Tež Merz a Laschet nastupitaj

wutora, 25. februara 2020 spisane wot:

Dalšej kandidataj za předsydu CDU so přizjewiłoj – stronski zjězd 25. apryla

Berlin (dpa/SN). Bój wo naslědnistwo předsydki CDU Annegret Kramp-Karrenbauer dźe do rozsudneho koła. Po tym zo bě so minjeny tydźeń wonkowny politikar Norbert Röttgen přizjewił, je dźensa tež bywši předsyda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje Friedrich Merz připowědźił, zo chcył za předsydu CDU kandidować. 64lětny zdźěli to na nowinarskej konferency w Berlinje.

Bjezposrědnje do toho bě sewjerorynsko-westfalski ministerski prezident Armin Laschet na samsnym městnje swoju kandidaturu připowědźił. Wón wustupowaše zhromadnje ze zwjazkowym ministrom za strowotnistwo Jensom Spahnom. Tón přitomny žurnalistam zdźěli, zo njebudźe za předsydstwo CDU kandidować, ale chcył Lascheta podpěrać a so z jeho naměstnikom stać.

Z pokradnjenym awtom znjezbožił

wutora, 25. februara 2020 spisane wot:
Na statnej dróze S 100 mjez Kinsporkom a Brunowom je dźensa rano wosobowe awto­ znjezbožiło. Šofer zjědźe ze swojim Mercedesom z puća do rěčki. Wohnjowi wobornicy awto najprjedy raz wućahnychu a zawěsćichu. Wodźer Mercedesa bě bjezposrědnje po njezbožu­ pěši ćeknył. Policija we wokolnych lěskach za nim pytaše. Při tym zasadźi­ tež helikopter, pozdźišo hišće policajskeho psa. Čehodla bě šofer ćeknył, spočatnje njewědźachu. Policija pak w běhu dopołdnja zwěsći, zo bě awto pokradnjene. Foto: Rocci Klein

To a tamne (25.02.20)

wutora, 25. februara 2020 spisane wot:

Jeničce šćowkanje zhubjeneho dakla bě słyšeć, jako pomocnicy wčera na łuce w Drježdźanach za nim pytachu. Tón wšak bě chětro zadwělowany, po tym zo bě do liščeje jamy zalězł a tam tčacy wostał. Wobsedźer wołaše wohnjowu woboru, kotraž pak njemóžeše 13 lět stareho psa lokalizować. 17 wohnjowych wobornikow je dakla hakle po połdra hodźinje namakało. Twarski předewzaćel jich z minibagrom podpěrowaše.

Křiwu wěžu kaž w Pisy maja wot njedźele w Dallasu w staće USA Texasu, byrnjež bjez wotpohlada. Tam bě so rozbuchnjenje jědnaćeposchodoweho twarjenja nimokuliło. Twarjenje drje so zwjeze, srjedźny dźěl pak je stejo wostał a so jenož nachilił. Nětko zbudźa foto křiweje wěže w interneće wulku kedźbnosć. Hinak hač w Pisy pak su jeje hodźiny ličene: Wot wčerawšeho dom z bagrom torhaja.

Čehodla róžowa póndźela?

póndźela, 24. februara 2020 spisane wot:

Köln/Mainz/Kulow (B/SN). Lědma štó drje so hišće praša, čehodla rěka dźensniša póndźela runje róžowa. Wot 11. do 19. lětstotka bě to w romsko-katolskej cyrkwi róžowa njedźela, hdyž je bamž zasłužbnym wosobinam za wosebite wukony złotu róžu přepodał. Hakle 10. februara 1823 přewjedźechu prěni karnewalowy ćah po Kölnje róžowu póndźelu. Wot toho časa dowola cyrkej stajnje pón­dźe­lu do popjelneje srjedy, šwikać zjawne wosobiny. Póstniske nory smědźa přez postronki bić a rozwólnje swjećić. W Němskej tón dźeń kóždolětnje wjace hač 150 tonow słódkosćow z póstniskich wozow přihladowarjam mjetaja. We wjer­chowstwje Andorrje a w Grjekskej je róžowa póndźela samo swjaty dźeń.

Wo mocy ewangelija

Karnewal dočasnje zakónčeny

póndźela, 24. februara 2020 spisane wot:

Rom (dpa/SN). W Italskej je so mjeztym 150 ludźi z corona-wirusom natyknyło. Třo pacienća su dotal na nowu chorosć płucow wumrěli. Epidemije dla su zamołwići wčera swětosławny karnewal we Venedigu dočasnje skónčili. Dźensniši a jutřiši póstniski ćah je wotprajeny. Knježerstwo bě wčera připowědźiło, zo chcyło wot infekcijow wosebje potrjechene kónčiny na sewjeru kraja zawrěć. Wjace hač dźesać wsow z dohromady 50 000 wobydlerjemi steji tak pod karantenu.

Namóc na Bliskim wuchodźe

Tel Aviv (dpa/SN). Mjez israelskim wójskom a militantnymi Palestinjanami je wčera k nowym namócnosćam dóšło. Po smjerći palestinskeho nadpadnika přez israelskich wojakow běchu Palestinjenjo wodnjo wjacore rakety do směra na Israel třělili. Na to su israelske lětadła wječor objekty w Gazaskim pasmje nadběhowali. Israelscy wojacy běchu wčera rano na mjezy Gazaskeho pasma Palestinjana morili. Militantna organizacija Islamski dźihad zdźěli, zo jedna so wo jednoho z jeje wojowarjow.

Trump w Indiskej

Wo mjeńšinach derje wobhonjeny

póndźela, 24. februara 2020 spisane wot:

Berlin (SN/JaW). Jasne słowa přećiwo anticy­ganizmej je tele dny zapósłanc SPD w zwjazkowym sejmje Helge Lindh zwuraznił. Wo tym informuje mjeńšinowy sekretariat. „Njepřestawacemu anticyganizmej mamy wehementnje a wotpowědnje znapřećiwjeć“, rjekny Lindh na swojej prěnjej rozmołwje z nawod­nicu Berlinskeho mjeńšinoweho sekre­tariata Judit Šołćinej a sobudźěłaćerku Nele Feuring. Kaž wonej zdźělatej, słu­že­še zetkanje mjezsobnemu zeznaću. Wšako je Lindh čłon mjez druhim wuběrka za nutřkowne naležnosće a domiznu a poradźowanskeho wuběrka za naležnosće němskich Sintow a Romow, čehoždla ma so tež z mjeńšinowymi naležnosćemi rozestajeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND