Znamjo za wjelči management

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) je so w Brüsselu pola Europskeje unije wuspěšnje za změny nastupajo wobchad z wjelkami zasadźał. Kaž ministerstwo w Drježdźanach zdźěli, je Schmidt z Humbertom Deladom Rosu rěčał, generalnej direkciji wobswět přisłušnym wotrjadnikom za přirodoškit. Předmjet rozmołwy bě prawniska dowolenosć, wjelki we wobłuku monitoringa z tak mjenowanymi „Soft Catch Traps“, škitej zwěrjatow wotpowědowacymi a šonowacymi wjelčimi paslemi, popadnyć. Komisija je připrajiła, wotpowědnemu namjetej přihłosować. Wona přicpěwa móžnosći wužiwanja tychle paslow wosebity wuznam, bjez toho zo so škit zwěrjatow zanjecha, rěka ze sakskeho wobswětoweho ministerstwa.

Na wjeršku EU w Brüsselu

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Brüssel (dpa/SN). Na wjeršku Europskeje unije dźensa w Brüsselu chce zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) z jeje kolegami­ wo europskej ćěkancowej a zakitowanskej politice rěčeć. Tež poćah k Turkowskej steji na agendźe wuradźowanjow. Předewšěm póndźe tule wo wobmjezowanje financnych srědkow za Turkowsku. Dale chcedźa so šefojo europskich knježerstwow z digitalizaciju nastupajo spěšny internet a digitalnych posłužbow zaběrać.

Sonděruja dale

Berlin (dpa/SN). Po jednotliwych rozmołwach předsydstwa Unije chcetej dźensa móžnej koaliciskej stronje FDP a Zwjazk 90/Zeleni zhromadnje wuradźować. Žadanja wobeju su chětro rozdźělne, wosebje hladajo na energijowu a klimowu kaž tež europsku a ćěkancowu politiku. Přiwšěm su wšitcy wobdźěleni sonděrowanskich jednanjow połnje optimizma a nadźijeja so dalšich rozmołwow. Akterojo pak pokazachu na to, zo budźe to dołhi a ćežki puć.

Swětowa konferenca w Bonnje

Njewšědne ćopłe wjedro wabi tójšto ludźi do Błótow, zo bychu po groblach čołmikowali. Tomu tež wčera wječor w Bórkowach tak bě, štož je za tónle počas skerje wuwzaće. Tež sezona, hdźež póstownica wódne puće za roznošowanje listow a pakćikow wužiwa,­ je lětsa hižo zakónčena. Foto: Michael Helbig

Woči sej zamućić njedać

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Wotwisnosć Sakskeje wot transfernych płaćenjow dale přewulka

Budyšin (SN/at). Sakski zličbowanski zarjad (SRH) je spočatk tydźenja swoju lětnu rozprawu ze zwěsćenjemi nastupajo etat a pruwowanske wuslědki ze statneho zarjadnistwa předstajił. Najebać rekordne dawkowe dochody w šěstym lěće za sobu pak widźa pruwowarjo strach njedosahaceje refleksije dołhodobnych etatnych rizikow a trěbnych naprawow profylaksy. Prezident zličbowanskeho zarjada prof. dr. Karl-Heinz Binus warnuje, zo rekordne dawkowe dochody woči zamućeja, dźe-li wo trěbne systematiske přiměrjenje wudawkow. Skutkowny nošny etat dyrbi po jeho słowach „tež na njewočakowane přidatne wudawki reagować móc. Trěbne su dołhodobne planowanja financow.“ K najwjetšim etatnym rizikam Sakskeje słušeja wuskutki demografiskeje změny. „Koncept wo tym, kak z demografiskej změnu a jeje wuskutkom na dołhodobnu nošnosć zjawnych financow Swobodneho stata Sakskeje wobchadźeć, dotal w trěbnej měrje njepředleži. Při tym wuskutki demografiskeje změny za dawkowe dochody kraja njenahladne njejsu“, prof.

To a tamne (19.10.17)

štwórtk, 19. oktobera 2017 spisane wot:

Při pospyće swój kluč z gullyja wudźić, je muž w Hamburgu tčacy wostał a z tym wobšěrne zasadźenje wohnjoweje wobory zawinił. Hač k bjedram bě wón we wuskej dźěrje popadnjeny. Jenož noze běštej hišće widźeć. Hakle po 40 mjeńšinach móžeše wohnjowa wobora muža wuswobodźić. Za to běchu powjazy při rěblu woborneho awta připrawili a jeho z nimi wućahnyli. 23 wobornikow bě na akciji wobdźělenych. A kaž nowina Bild rozprawja, dźeržeše muž při wuchowanju swoje kluče kruće w rukomaj.

1,3 tony kokaina wušiknje jako PVC-roły tarnowane je peruska policija našła. Kaž so wukopa běchu skućićeljo drogi z materialom plastikowych rołow předźěłali. Cyłkownje je policija 17 ludźi zajała. Mjez nimi tež chemikarja, kiž měješe w Me­xiku drogi z plastiki wurozpušćować, zdźěli­ peruske nutřkowne ministerstwo.

Nječuja so dosć zapřijate

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Podstupim (SN/JaW). Braniborska chce wukubłanje maćernorěčnych wučerjow, kotřiž njestuduja serbšćinu, lěpje spěchować. To zhonichu čłonojo Radow za serbske naležnosće Sakskeje a Braniborskeje na zhromadnym wuradźowanju wčera w Podstupimje. Přikład za to ma być sakski zakoń wo powołanskich akademijach, hdźež je rjadowane, zo dóstawaja maćernorěčni Serbja, kotřiž studuja wučerstwo na přikład na biologiju abo matematiku w posudźowanju přidatny dypk. „Tak mytujemy tych, kotřiž maćernorěčne kubłanje tež w druhich předmjetach na so bjeru“, rozłoži předsydka sakskeje serbskeje rady Marja Michałkowa. „Braniborska wotpohladuje tajke spěchowanje, wobzamknjene pak hišće ničo njeje“, wobkrući předsyda braniborskeje serbskeje rady Torsten Mak.

Wo zetkanju informował

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:
Drježdźany (SN). W medijach wozjewjenych spekulacijow wo pječa trěbnym přetworjenju sakskeho knježerstwa dla je ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wčera kabinet wo rozmołwje z krajnymi radami minjenu sobotu informował. Kaž powěsćernja dpa piše, njeběchu tam wo personalnych konsekwencach z wólbneje poražki CDU při wólbach zwjazkoweho sejma wuradźowali. CDU sta so jenož z druhej najsylnišej mócu po AfD. Na to skedźbni knježerstwowy rěčnik Ralph Schreiber wčera w Drježdźanach. „Personal njebě scyła tema kabinetneho posedźenja.“ Po wotstupje kubłanskeje ministerki Brunhild Kurth (CDU) dyrbi Tilich znajmjeńša jeje zastojnstwo znowa wobsadźić. Po tym, zo su sej tež krajni radojo, wšitcy ze stronskej knižku CDU, korekturu kursa žadali, zahajichu so spekulacije wo wulkich změnach za kabinetnym blidom. Tilich je ministrow drje wo sobotnej rozmołwje informował. „Njeje pak tomu tak było, zo bě to nětko wulka diskusija abo zo su to nětko hladajo na financy narěčeli.“

Ličba woporow stupa

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Lissabon (dpa/SN). Při katastrofalnych lěsnych wohenjach w Portugalskej je dotal 41 ludźi žiwjenje přisadźiło. Oficialnu ličbu ciwilny škit wčera wozjewi. Dotal běchu 37 smjertnych woporow zličili. Dale rěka, zo su zarjady wot cyłkownje sydom zhubjenych wosobow mjeztym šěsć žiwje našli. Wohenje zachadźeja wosebje­ w regionach Coimbra, Castelo Branco a Viseu.

Ze situaciju spokojom

Lipsk (dpa/SN). Hospodarstwo w Sakskej so jara derje wuwiwa a postara so w předewzaćach wo dobru nahladu. Tole wuchadźa z aktualneho konjunkturneho naprašowanja industrijnych a wikowanskich komorow (IHK). Wuslědki powěsćerni dpa předleža. Z ličbow wuchadźa, zo 63 procentow předewzaćow swoje połoženje jako dobre posudźuje, jenož šěsć procentow ma swoju situaciju za špatnu. Kóžda štwórta firma chce přichodnje wjac pjenjez do zawoda inwestować. Na naprašowanju IHK wobdźělichu so 1 650 zawodow.

Na riskantne połoženje pokazał

Po wobšěrnym a wuspěšnym transporće bywšeho lětadła stasi z Mecklenburgsko-Předpomorskeje do Choćebuza chcedźa akterojo­ dźensa ćežke dźěle mašiny wotkładować. K tomu budźe tež kran trěbny. Lětadło sowjetskeje lětanskeje towaršnosće Aeroflot je wjele lět na zahrodźe hosćenca stało. Poprawom chcyše mějićel w mašinje kofejownju zarjadować. Nětko pak změje swoje městno w Choćebuskim lětadłowym muzeju. Foto: Michael Helbig

Sakska delegacija w Nižozemskej

srjeda, 18. oktobera 2017 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakski hospodarski minister­ Martin Dulig (SPD) je tuchwilu z politikarjemi a zastupjerjemi towaršno­sćow w Nižozemskej. Ćežišćo jězby je, wobstejace zwiski skrućeć a nowe wu­tworić. Tole potrjechi wobłuki turizm, mobilita a inowacija. Tak poda so sakska delegacija mjez druhim do Amsterdama, ’s-Hertogenbosch, Eindhovena a Helmonda. Nimo wopytow předewzaćow a wědomostnych institucijow su tež rozmołwy z oficialnymi zastupjerjemi a partnerami towaršnosćow předwidźane, zdźěli sakske hospodarske ministerstwo.

„Jězba je přiležnosć, swobodny stat jako turistiske, hospodarske a wědomostne stejnišćo prezentować. Sakska a Nižozemska matej tójšto zhromadnosćow. Wote­wrjenosć nowemu napřećo – hač mobilitu, industriju abo towaršnosć nastupajo – je w Nižozemskej wulka. Tohodla sym na rozmołwy­ chětro wćipny“, Martin Dulig­ w předpolu jězby wuswětli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND