Zrudźaca powěsć je minjene dny Serbow docpěła: Psychologa, spisowaćel, wysokošulski docent a připóznaty politikar Čěskeje prof. dr. Jindřich Kabát je 14. ju­lija w starobje 67 lět w Praze zemrěł.

Jindřich Kabát je hižo jako młodostny Serbow zeznał, jako běše ze swojim gymna­zialnym wučerjom prof. Jiříjom Mudru a dalšimi šulerjemi z kolesom we Łužicy po puću. Jako student psycholo­gije a pozdźišo zaběraše so ze stawiznami, kulturu a wosebje z literaturu našeho ludu a přełožowaše basnje, kotrež wo­zjewjachu w časopisu přećelow Serbow. Tež někotre jeho basnje so tam w serbskim přełožku jewjachu. Čitał je Kabát knihi Jurja Brězana, Kita Lorenca a Benedikta Dyrlicha.

Njeboćički je mjez druhim jako psychologa w Praskej Akademiji muziskeho wuměłstwa a w tamnišim Narodnym dźiwadle skutkował. Přednošował pak je tež­ na Fachowej wysokej šuli žurnalistiki a na Teologiskej fakulće Karloweje university w čěskej stolicy.

Lufthansa ma wulke straty

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Frankfurt n. M. (dpa/SN). Lětanske předewzaće Lufthansa je w druhim kwartalu lěta koronakrizy dla škodu 1,5 miliardow eurow poćerpjeło, rěka w jeho dźensa předpołoženej bilancy. Hladajo na to hižo njewuzamkuja, zo dyrbja ludźi pušćić. Šef předsydstwa Carsten Spohr z tym liči, zo docpěja najzašo w lěće 2024 niwow časa do koronakrizy. Hač do toho chcedźa po wšěm swěće něhdźe 22 000 dźě­łowych městnow šmórnyć, kaž dźělnje zestatnjeny koncern zdźěli.

Duda za prezidenta spřisahany

Waršawa (dpa/SN). Pólski prezident Andrzej Duda je dźensa we Waršawje přisahu za druhu dobu zastojnstwa złožił. Wjacorych padow koronawirusa mjez zapó­słancami dla wotmě so zarjadowanje pod krutymi wěstotnymi naprawami. 48lětny narodnokonserwatiwny politikar bě so w druhim kole prezidentskich wólbow přećiwo liberalnokonserwatiwnemu wužadarjej, Waršawskemu wyšemu měšćanosće Rafałej Trzaskowskemu, ze snadnym předskokom přesadźił. Tón njeje so na ceremoniji wobdźělił.

Šefojo Audi wobskorženi

W Hiroshimje su dźensa wopory prěnjeje atomoweje bomby před 75 lětami wopominali. Na ceremoniji w Měrowym parku běchu­ knihi z mjenami ludźi wupołožene, kotřiž su přez bombu žiwjenje přisadźili. USA běchu 6. awgusta 1945 bombu na japanske město ćisnyli. 70 000 ludźi je nablaku zahinyło, runje telko zemrě w měsacach po tym. Foto: dpa/Kyodo/MAXPPP

Pomjeńša ličbu wosadow na třećinu

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Po třoch lětach je Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo najwjetši dźěl swojeje strukturneje reformy wotzamknyło. „W septembrje chcemy hišće nowu wosadu w Zwickauwje załožić. Potom zwostanje jenož hišće serbska kónčina, wo kotrejž njejsmy dotal­ hišće rozsudźili“, rjekny tudyši biskop Heinrich Timmerevers powěsćerni dpa w Drježdźanach. Najebać to chcedźa přestrukturowanje wosadow hač do kónca septembra zmištrować.

Zaso tysac nowych infekcijow

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Prěni króć po třoch mě­sa­cach je Roberta Kochowy institut wjace hač tysac natyknjenych z koronawi­rusom registrował. Strowotniske zarjadnistwa w Němskej su po informacijach instituta cyłkownje 1 045 padow w běhu dnja přizjewili. Hranicu tysac nowych padow běchu naposledk 7. meje překročili. Na to bě ličba woteběrała, wot julija pak zaso přiběrała. Wjeršk běchu spočatk apryla ze 6 000 infekcijemi docpěli.

Starosće fachowcam načinja, zo njewudyrja infekcije na wěstych městnach, kaž w rězarni Tönnies, ale zo so znowa po wšěm kraju rozpřestrěwaja.

Hłowna přičina přiběracych ličbow je we­ wočomaj prezidenta Roberta Kochoweho instituta Lothara Wielera při­běraca zwjeršnosć ludźi při dodźerženju škitnych naprawow přećiwo wirusej.

Nětko chcedźa dokładnje wobkedź­bo­wać, kak so započatk šule w někotrych zwjazkowych krajach na ličby infek­cijow wuskutkuje. Dźensa je so w Hamburgu za 240 000 šulerjow zaso wučba započała.

Sćelu pomocnikow do Libanona

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Hoberske škody po rozbuchnjenju – hač do 300 000 bjezdomnych

Beirut (dpa/SN). Po zahubnym rozbuchnjenju amonijoweho nitrata w Beiruće z wjace hač 130 mortwymi a 5 000 zra­nje­nymi pytaja tam dale za woporami a předewšěm za přičinami katastrofy. Přepytowanska komisija ma knježerstwu w běhu pjeć dnjow rozprawu předpołožić. Wjacorych zamołwitych přistawa su do domjaceho aresta tyknyli. Po dotalnych dopóznaćach je 2 750 tonow strašneje maćizny rozbuchnyło, kotraž bě bjez wěstotnych naprawow hižo wjacore lěta w jednej z halow přistawa składowana.

Katastrofa je mjezynarodnu žołmu pomocy zbudźiła. Hišće wčera wječor nastaji­ so skupina specialistow Něm­skeho čerwjeneho křiža z wosebje wukubłanymi psami na puć do libanonskeje stolicy. Tež Čěska pósła pomocny team wohnjoweje wobory, kotryž je na wuchowanje zasypanych specializowany. Woni maja tohorunja psy sobu. W běhu dnja wo­čakowachu w Beiruće pomocne mustwa z wjacorych krajow.

To a tamne (06.08.20)

štwórtk, 06. awgusta 2020 spisane wot:

Kóčku při pašowanju drogow lepili su zas­tojnicy w jastwje stolicy Sri Lanki Colom­bo. Sobudźěłaćerjam bě pod­hladny pakćik napadnył, kotryž měješe kóčka wokoło šije. W nim namakachu heroin a SIM-kartki za mobilne telefony. Nětko chcedźa zwěsćić, hač je kóčka hižo ča­s­ćišo jako kurěr w jastwje była. Mjeztym su tež wěstotne naprawy zesylnili.

15 eurow pokuty płaćić dyrbješe Gloria wjerchowka von Thurn und Taxis, dokelž bě bjez nahłownika na elektriskim roleru na pohrjeb Georga Ratzingera w Re­gensburgu přijěła. Kaž rěčnica po­licije zdźěli, su pjenjezy mjeztym dóšli. Policija bě 60lětnej chłostanku pósłała, po tym zo bě wona 8. julija bjez nahłownika k Regensburgskej katedrali přijěła a swój elektro­roler demonstratiwnje před tam stejacymi policistami wotstajiła.

Dalši pomocny fonds Sakskeje

srjeda, 05. awgusta 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/CoR). Z 30 milionami eurow chce Swobodny stat Sakska młodych kreatiwnych předewzaćelow pod­pěrać. Wobmjezowanjow koronakrizy dla maja mnohe runje załožene projekty a firmy ćeže z pjenjezami. Nowy pomocny fonds přewostaji tak mjenowanym startowacym předewzaćam w Sakskej 30 milionow eurow. Na financowanju wobdźěla so Zwjazk, Swobodny stat Sakska a srjedźostawska wobdźělenska towaršnosć (MBG) Sakskeje.

Hač do kónca lěta móža młodźi załožerjo firmow Drježdźanskej MBG próstwu zapodać. Fonds zaruča za zawěsćenje likwidity swójski kapital hač do 800 000 eurow. „Su to młode předewzaća, kotrež z inowatiwnymi modelemi naše­ hospodarstwo modernizuja. Chcemy wobeńć, zo płódne ideje financowanja dla zwrěšća“, podšmórny wčera sakski minister za hospodarstwo a dźěło Martin Dulig (SPD). Wotmołwy na swoje prašenja dóstanu zajimcy na internetnym forumje Online-Q&A, kotryž inowaciska platforma futureSAX dźensa wot 17 hodź. přewjedźe. Přizjewjenja pod www.futuresax.de/corona-startup-hilffonds

Hnydom sej pokutu žadać

srjeda, 05. awgusta 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Sewjerorynsko-Westfalska chce sej ranjenja předpisa nastupajo wužiwanje nahubnika w busu a železnicy dla hnydomnu pokutu 150 eurow žadać. To je tamniši wobchadny minister Hendrik Wüst (CDU) připowědźił. Dotal su sej pokutu hakle žadali, hdyž potrjecheni tež po wospjetnym napominanju škit za hubu a nós njewužiwachu. „Žane dołhe diskusije wjace. Dźe wo solidaritu z najsłabšimi w našej towaršnosći“, mi­nister Wüst raznje podšmórny.

FDP skorži připłatka dla

Berlin (dpa/SN). Direktnje po parlamentariskej lětnjej přestawce spočatk septembra chcedźa čłonojo frakcije FDP w zwjazkowym sejmje na Zwjazkowym wustawowym sudnistwje skóržbu pře­ći­wo solidaritnemu připłatkej zapodać. To rjekny městopředsyda frakcije Christian Dürr powěsćerni dpa. Wjacore posudki fachowcow běchu wunjesli, zo zběranje přinoška po decembru 2019 wustawu rani­. „Po skónčenju solidarneho pakta za natwar wuchoda bychu wot 1. januara 2020 soli wotstronić dyrbjeli.“

Witaja rozsud Němskeje

Beirut (dpa/SN). Po hoberskej detonaciji w stolicy Libanona Beiruće z wjace hač sto mortwymi a 4 000 zranjenymi pytaja tam nětko za móžnymi přičinami. Dotal z toho wuchadźeja, zo je wulke mnóstwo eksploziwneho amonijoweho nitrata roz­buchnyło. Něhdźe 2 750 tonow strašneje substancy bě w jednej z halow Beirutskeho přistawa bjez wěstotnych naprawow składowanych, kaž ministerski prezident Hassan Diab zdźěli. Pokazki na politisce motiwowany atentat dotal žane njejsu. Jenož prezident USA Donald Trump je sej ze „swojimi generalemi“ wěsty, zo jednaše so wo „tajke něšto kaž bombu“.

Rozbuch je libanonsku stolicu, kotrejež wobydlerjo tuchwilu wulkeje poli­tiskeje a hospodarskeje krizy dla ćerpja, do hišće wjetšeho chaosa storhnył. Střasenja dla buchu wokna rozbite, wšudźe su njesměrne škody widźomne. Krawjacy ludźo błudźachu po dróhach nutř­kow­­ne­ho města połneho rozwalinow, črjopow a procha. Wulke dźěle přistawa su dospołnje zničene. W Beiruće, hdźež bydla něhdźe 2,4 miliony ludźi, su dwutydźenski nuzowy staw wukazali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND