Jenakosplažnych nježohnuja

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Vatikan (B/SN). Kongregacija za wučbu wěry je wotpohlad, jenakosplažne partnerstwa žohnować chcyć, jasnje wot­pokazała. Podpisał bě spis „Responsum ad dubium“ prefekt kongregacije, kardinal Luis Ladaria. Kaž z Vatikana rěkaše, cyrkej­ homoseksualne partnerstwa nježohnuje, dokelž „njemóže Bóh hrěch žohno­wać“. Georg Bätzing, předsyda Němskeje biskopskeje konferency, k tomu zwurazni, „zo dyrbi so Synodalny puć wobšěrnje z tymle prašenjom roze-stajeć, tež trěbnosć dalewuwića cyrkwinskeje wučby wěry nastupajo“.

Starosći so wo katolsku cyrkej

Rěča wo nuzowym bordźidle

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Wuradźowanja wo cyłoněmskim nuzowym borzdźidle koronawirusa dla přińdu tutón tydźeń do rozsudneje fazy. Frakciji CDU/CSU a SPD stej dźensa dopołdnja změnu zakonja wo škiće­ před infekcijemi rozjimałoj. Parlament bě minjeny tydźeń prěni króć wo tym­ wuradźował. Zajutřišim, srjedu, chcedźa wo nim wothłosować. Zaměr je, wobmjezowanja kaž zawrjenje wobchodow a nócny zakaz, dom wopušćić na zakładźe incidency centralnje rjadować.

USA: Połojca ludźi šćěpjenych

Washington (dpa/SN). Štyri měsacy po zahajenju šćěpjenja přećiwo koronawi­rusej je w USA po informacijach tamni­šeho strowotniskeho zarjada CDC wjace hač połojca wšěch dorosćenych, něhdźe 130 milionow ludźi, znajmjeńša prěnju sykawu seruma dóstało. Dospołnje šćěpjeny je po tym mjeztym kóždy třeći wobydler. Dźěłowa skupina Běłeho domu informuje, zo w kraju tuchwilu wšědnje wjace hač wosom milionow ludźi pře koronu šćěpja.

Wo Ukrainje wuradźowali

Wudowa jednoho z woporow koronapandemije dla je wčera w Berlinje na centralnym zarjadowanju za smjertne wopory korona­wirusa swoje hnujace wosobinske dožiwjenja ze smjerću swojeho mandźelskeho rysowała. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jej tule připosłucha. Wón wopominaše w swojej narěči nimale 80 000 zemrětych. Foto: dpa/Michael Sohn

Baerbock kandiduje

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Annalena Baerbock je kanclerska kandidatka Zwjazka 90/Ze­lenych k wólbam zwjazkoweho sejma 26. septembra. To je jeje kolega Robert Habeck dźensa wozjewił. 40lětna ludoprawnica zhromadnje z Habeckom mjeztym tři lěta stronje předsydari. Je to prěni króć, zo nominuja Zeleni swójsku kanclersku kandidatku. Zjězd Zelenych ma srjedź junija rozsud nawodnistwa na­stupajo kandidaturu hišće wobkrućić. „Chcemy naš kraj do noweho přichoda wjesć. Tohodla wojujemy wo kanclerski zarjad a nadźijamy so wólbneho wuspěcha“, rjekny Baerbock. Zeleni su tuchwilu z něšto wjace hač 20 procentami za CDU/CSU druha najsylniša móc w Němskej. Z rozsudom skónči so měsacy trajaca spekulacija. Strona bě rozsud wo kandidaturje předsydomaj přewostajiła.

Wanderwitz načolny kandidat

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Marco Wanderwitz je načolny kandidat sakskeje CDU k wólbam zwjazkoweho sejma 26. septembra. 45lětneho su na sobotnym zjězdźe křesćanskich demokratow w Drježdźanach z 79,8 procentami hłosow na 1. měst­no krajneje lisćiny wuzwolili. Wanderwitz je społnomócnjeny zwjazkoweho knježer­stwa za naležnosće wuchodnych zwjaz­kowych krajow a statny sekretar w zwjazkowym hospodarskim minister­stwje. W swojej narěči je so sylnje wot AfD distancował. AfD je prawicarsko-radikalna strona, „destruktiwna a wróćo zhladowaca“, Wanderwitz podšmórny. Wo wolerjow tuteje strony pak měli wojować.

Młoda unija wupraja so za Södera

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Po dalšim njewuspěšnym zetkanju Armina Lascheta a Mar­ku­sa Södera minjenu nóc čakachu dźensa wšitcy wobdźěleni na wukónc ćahańcy wo kanclersku kandidaturu unije. Předsydaj CDU a CSU běštaj so wčera w twarjenju zwjazkoweho sejma w Berlinje zetkałoj a dlěje hač tři hodźiny wuradźowałoj, powěsćernja dla rozprawja. Wo wobsahach rozmołwy nižo znate njeje.

Zetkanje bě dotalny wjeršk zwady unije, kotraž so minjeny tydźeń dale a bóle přiwótřeše. Njedyrbjałoj-li so Laschet a Söder tež dźensa dojednać, dyrbjała to frakciji CDU/ CSU zwjazkoweho sejma rozrisać. Bjezposrědnje do wčerawšeho zetkanja Södera a Lascheta je so Młoda unija (JU) z wjetšinu za Söderom stupiła a tak ćišć na Lascheta dale zesylniła. „Wobaj kandidataj měještaj dosć chwile, rozrisanje namakać. To njeje so stało. Nětko čujemy so nuzowani poziciju zabrać. Smy z wulkej wjetšinu za Markusa Södera“, rjekny předsyda JU Tilman Kuban. Na konferency krajnych šefow JU bě so 14 z 18 předsydow za Södera wuprajiło.

Witaja wobzamknjenje

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Zwjazkowy sejm na dobro indigenych ludow rozsudźił

Budyšin (SN). Zwjazkowy sejm je na swojim posedźenju minjeny štwórtk „Do­jednanje čo. 169 Mjezynarodneje dźěłoweje organizacije (27. junija 1989) wo indigenych ludach“ ratifikował. Domowina kaž tež Serbski sejm to wuraznje witatej.

Předsyda Domowiny w swojim stejišću pisa: „Kaž wobzamknjeny dokument jasnje formuluje, ma so dotalne wusměrjenje něhdyšich mjezynarodnych normow zběhnyć, měrjace so na asimilaciju domoródnych ludow. Smy so tuž jako třěšny zwjazk serbskeho ludu, kotryž je w Federalistiskej uniji europskich narodnych mjeńšin tež mjezynarodnje zakótwjeny, stajnje za to zasadźeli, zo smědźa wšitke ludy po cyłym swěće swoju rěč a kulturu bjez wobmjezowanja pěstować. To je nam, kaž hižo při podpěrje europskeje ludoweje iniciatiwy Minority Safepack, prašenje solidarity.“

Čorne mróčele za uniju

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:
Móžu sej derje předstajić, zo měješe sakska CDU na swojim sobotnym zjězdźe kata­strofu lěta 2017 hišće dosć derje w pomjatku, jako sta so AfD při wólbach zwjazkoweho sejma před CDU z najsylnišej politiskej mocu Sakskeje. Byrnjež so to w sakskim sejmje direktnje njewuskut­kowało, bě škoda wulka. Na kóncu pak ministerski prezident Stanisław Tilich wotstupi. Nowy premier křesćanskich demokratow Michael Kretschmer měješe wjele dźěła. Wšako chcyše tomu zadźěwać, zo so wólbny wuslědk w lěće 2019 při wólbach krajneho sejma wospjetuje. Kaž wěmy, je so to jemu z koaliciju CDU, SPD a Zelenych runje hišće někak poradźiło. Nětko pak so z Berlina čorne mróčele bliža. Njedostojna ćahańca Armina Lascheta a Markusa Södera wo zastojnstwo kanclerskeho kandidata je hižo nětko wjele škody načiniła. Hdyž so w septembrje tež najswěrniši wolerjo wot unije wotwo­broća, móhli sćěhi fatalne być – w Berlinje a Drježdźanach. Marko Wjeńka

To a tamne (19.04.21)

póndźela, 19. apryla 2021 spisane wot:

Projekt wjesnych kokošow so w porynsko-pfalcskim Bleckhausenje jako wulki wuspěch wopokazuje. Kurjenc z wonkownym arealom je mjeztym zetkawanišćo ludźi a komunikaciski centrum. Zastaranje skotu organizuja w „kokošacych skupinach“. Nimo toho maja městno za sedźenje a přihladowanje. Wjesnjanosta Markus Göbel ma projekt za „absolutne dobyće“. Ideju za wjesne kokoše měješe porik, kotryž bě z Essena na wjes přićahnył. Płoninu je gmejna přewostajiła.

Z kolonu bydlenskich mobilow su sej přiwisnicy campinga sobotu w Berlinje wotewrjenje stanowanišćow žadali. Iniciatiwa „camping z wotstawkom“ zliči wjace hač tysac wobdźělnikow. Wona pokazuje z peticiju na to, zo je camping najwěsćiša a na kontakty najsłabša forma wočerstwjenja za swójby. 44 000 podpismow su zezběrali.

Zdźěłaja poručenje krajam

pjatk, 16. apryla 2021 spisane wot:

Berlin (SN/JaW). Posrědkować wědu wo narodnych mjeńšinach na šulach po cyłej zwjazkowej republice bě jedna z će­žišćowych temow wčerawšeho internet­neho wuradźowanja Mjeńšinoweje rady Němskeje. Wo tym informuje dźensa Berlinski mjeńšinowy sekretariat w nowinskej zdźělence.

Rada štyrjoch narodnych mjeńšin Němskeje „postup diskusije nastupajo rozmołwu a rozmyslowanje wo tym, wě­du­ wo awtochtonych narodnych mjeń­šinach na němskich powšitkownych šulach­ sylnišo šěrić, jasnje wita“, rěka w zdźělence. To bě sej třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina na internetnej „implementěrowanskej konferency“ zwjazkoweho ministerstwa za nutřkowne naležnosće (BMI) spočatk tydźenja w mjenje Serbow žadał.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND