Štó budźe nas 2035 lěkować?

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Stara ludnosć Sakskeje trjeba wjac młodych lěkarjow – Köpping bilancuje

Drježdźany (SN/mb). „Wěmy, zo je wosebje situacija dokoławokoło zastaranja ludnosće z domjacymi lěkarjemi we wjesnych kónčinach Sakskeje napjata“, praješe wčera sakska socialna ministerka Petra Köpping (SPD). We Łužicy njeje Běłowodźanski region w dosahacej měrje zastarany. Po cyłym kraju je tuchwilu 452 praksow njewobsadźenych, 2 597 domjacych lěkarjow dźěła w Sakskej, woni su přerěznje 54 lět stari. Před štyrjomi lětami je socialne ministerstwo w Drježdźanach na dźewjeć stronach „plan 20 dypkow za naslědne zaručenje mediciniskeho zastaranja hač do 2030, kotrež po­trjebje w Sakskej wotpowěduje“ napisało. Ze starobnym přerězkom 47 lět je sakska ludnosć dwě lěće starša hač wobydlerstwo Němskeje, štož zwisuje z wotpućowanjom młodźiny po přewróće a te­hdomnišim njejapkim spadom ličby porodow. Jenož někotre serbske gmejny kaž Ralbicy-Róžant na prěnim městnje maja hišće młodu ludnosć kaž sakski teritorij na kóncu NDR.

Bamž nuznje operowany

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Rom (dpa/SN). Bamža Franciskusa dyrbjachu dźensa nuznje operować. Lěkarjo w Romje su brjušnicu 86lětneho pod dospołnej narkozu wotewrěli, kaž Swjaty stoł zdźěla. Po tym dyrbi wótc katolskeje cyrkwje něšto dnjow w chorowni wostać. Bamž bě minjene dny stajnje zaso na bolosće w brjuše skoržił. Při přepytowanju w chorowni su łamk našli. Naposledk běchu bamža 2021 schorjenja črjewa dla operować dyrbjeli.

Cigarety město mjasa namakali

Frankfurt n. W. (dpa/SN). Na wšě 900 000 ilegalnych cigaretow su cłownicy na awtodróze 12 sćazali. Cigarety běchu jako posyłka mjasa deklarowane. Nakładne awto běchu z mobilnym röntgenowym nastrojom přepytowali. Awto transportowaše kartony, w kotrychž bě pječa stajnje dwanaće kilogramow mjasa. Město toho bě w kóždej tyzy 6 000 cigaretow. Cyłkownje dźesać paletow „mjasa“ na awće steješe. Dawkowu škodu wobliča cłownicy na 200 000 eurow.

Dalše Mardery Ukrainje

Nižozemski ministerski prezident Mark Rutte (naprawo) je wčera sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU, nalěwo) na rozmołwu w ministerstwje za powšitkowne naležnosće w Den Haagu witał. Zetkanje wotmě so we wobłuku prócowanjow wo lěpše zhromadne dźěło mjez Sakskej a Nižozemskej. Při tym chcedźa poćahi w mnohich wobłukach pohłubšić, mjez druhim na polu wikowanja a energije. Foto: pa/ANP/Sem vad der Wal

Kijew (dpa/SN). Ukrainu njemóže po słowach prezidenta Wolodymyra Zelenskeho rozbuchnjena murja spjateho jězora nad rěku Dnipro na juhu kraja při wróćodobyću wobsadźenych kónčin zadźeržeć. „Wot ruskich teroristow zawinowana katastrofa we wodowej milinarni Kachowska Ukrainu njehaći“, rjekny Zelenskyj wčera wječor w swojim wšědnym widejowym poselstwje. Po jeho měnjenje rozbuchnjenje murje spjateho jězora tomu słuži, ukrainsku přećiwnu ofensiwu znjemóžnić.

Před Bjezstrašnostnej radu UNO w New Yorku stej sej Moskwa a Kijew mjezsobu winu za zničenu murju spjateho jězora Kachowka dawałoj. Ukrainski wulkopósłanc pola UNO Serhij Kislizia rěčeše wčera na krótkodobnje zwołanej nuznej konferency wo „akće ekologiskeho a technologiskeho terorizma“. Rozbuchnjenje je dalši přikład „ludomordarstwa Ruskeje na Ukrainjanach“. Ruski wulkopósłanc Wasili Nebensja porno tomu rjekny, zo je njeskutk „zaměrna sabotaža Kijewa“, kiž ma so jako wójnske złóstnistwo zastopnjować. Kijew je spjaty jězor za „njepředstajomne złóstnistwo znjewužiwał“, zastupnik Ruskeje rjekny.

Ewangelski zjězd zahajeny

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Nürnberg (dpa/SN). Ze swjatočnej Božej słužbu so dźensa w Nürnbergu 38. němski ewangelski cyrkwinski dźeń zahajili. Swjedźenske zarjadowanje wotmě so na Hłownym torhošću druheho najwjetšeho města Bayerskeje před kulisu Kejžorskeho hrodu a w susodstwje wobeju protestantiskeju cyrkwjow Swj. Lorenza a Swj. Sebalda. Hač do njedźele wočakuja wopytowarjow, zo bychu zhromadnje wěru pohłubšili a wo aktualnych politiskich temach diskutowali. Swoje wobdźělenje připrajili su politikarjo Zwjazka a zwjazkowych krajow. Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier chcyše dźensa wječor wobdźělnikow zjězda postrowić. Sobotu wočakuja zwjazkoweho kanclera Olafa Scholza (SPD). Hosćo w Nürnbergu su nimo toho zwjazkowa wonkowny ministerka Annalena Baerbock a hospodarski minister Robert Habeck (wobaj Zelenaj) kaž tež bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU).

Zhubjena mólba zaso wróćo

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Mólba, kotraž bě wot kónca Druheje swětoweje wójny zhubjena, so jako dar do Drježdźanskeje statneje wuměłskeje zběrki nawróći. Wobraz „Campagna-krajina“ Jana Baptista Weenixa (1621-1660) chcedźa w lěću galeriji mólbow Starych mištrow přepodać, sakske ministerstwo za wuměłstwo zdźěla. Dar wuměłskeje twórby, kotruž zastopnjowachu dotal jako „we wójnje zhubjenu mólbu“, běchu wčera w němskim wulkopósłanstwje w nižozemskim Den Haagu připowědźili. Mólbu wobsedźi tuchwilu nižozemski wikowar wuměłskich twórbow Willem Jan Hoogsteder. Statna ministerka za wuměłstwo Barbara Klepsch (CDU) rjekny w tym zwisku, zo so jara wjeseli, zo su drohoćinku po telko lětdźesatkach zaso namakali. Wobraz běchu po 1945 jako wójnsku stratu zapisali. Na kóncu Druheje swětoweje wójny běchu wobraz zhromadnje z dalšimi twórbami z muzejow wzali a w Rübenauwje pola rudnohórskeho Olbernhauwa składowali. Po wójnje pyšeše wobraz bydlenje ruskeho generala. Po tym so slědy zhubja. Wuměłske zběrki pytaja přeco hišće za 400 zhubjenymi twórbami.

impresum

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Serbske Nowiny wudawaja so w Domowina-Verlag GmbH Ludowym nakładnistwje Domowina 

Jednaćel: Syman Pětr Cyž

Ludowe nakładnistwo Domowina tzwr spěchuje Załožba za serbski lud, kotraž dóstawa lětne přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Šefredaktor a zamołwity redaktor w zmysle

nowinarskeho zakonja: Marcel Brauman 577 232/233 Naměstnik šefredaktora: Axel Arlt 577 238

tel.: 03591 / 577 232 faks: 03591 / 577 202 e-mail:  www.serbske-nowiny.de

Adresa redakcije a nakładnistwa: Sukelnska 27, 02625 Budyšin

Adresse der Redaktion und des Verlages: Tuchmacherstraße 27, 02625 Bautzen

Zamołwita za rozšěrjenje: Manja Bujnowska 577 262

Předań nawěškow: Janka Rögnerowa 577 220 e-mail:

Ćišć: DVH Weiss-Druck GmbH & Co. KG, Lejnjanska 14, 02979 Halštrowska Hola, wjesny dźěl Hory

Vertriebskennzeichen: 2 B 2560 B

To a tamne (07.06.23)

srjeda, 07. junija 2023 spisane wot:

Trut policije w powětře nadběhowali su tonuški w zapadnofrancoskim Rennesu. Policisća chcychu demonstraciju přećiwo rentowej reformje wobkedźbować, jako so ptački za wšěch widźomnje do lětaceho pomocnika zastojnikow dachu. Demonstranća, kotřiž prawidłownje přećiwo kontrolowanju z powětra protestuja, nowych zwjazkarjow wótře witachu a podawk filmowachu a komentowachu.

Zabyty budźak w lětadle je na Hamburgskim lětanišću zasadźenje fachowcow za znješkódnjenje bombow zawinował. Personal lětanišća bě podhladne tikotanje při rjedźenju mašiny z Züricha słyšał a policiju informował. Přiwołani fachowcy njestrašny budźak spěšnje namakachu a zrumowachu. Nětko pytaja za pasažěrom, kiž je nastroj w lětadle zabył, zo móhli jemu zličbowanku za dosć drohe poł hodźiny trajace zasadźenje pósłać.

Wobwliwuje do dźensnišeho

wutora, 06. junija 2023 spisane wot:

Wosebitej wustajeńcy, wědomostny forum: Wo wuznamje Jana Buka

Choćebuz (NC/SK/SN/bn). Składnostnje wotewrjenja wosebiteju wustajeńcow „Wšo je krajina – serbski moler Jan Buk“ a „Hommage à Jan Buk“ w Choćebuzu (SN rozprawjachu) wuhotowachu tam minjeny pjatk „Němsko-serbsko-pólski swjedźeń – zetkanje a dialog“. Zastupujo Choćebuskeho wyšeho měšćanostu Tobiasa Schicka (SPD) powita financny decernent dr. Markus Niggemann (CDU) hosći jako „Europjankow a Europjanow serbskeho, pólskeho a němskeho pochada“ a wuzběhny partnerstwo městow Choćebuz a Zielona Góra. Wosebje podšmórny wón „mostowu funkciju Serbow“ mjez Łužicu a Pólskej. Zastupowaca ministerska prezidentka a ministerka za socialne, strowotu, integraciju a škit wužiwarjow Braniborskeje Ursula Nonnemacher (Zeleni) rjekny, zo je „cyły dźensniši dźeń swjedźeń za serbsku kulturu a swjedźeń za braniborsko-pólske susodstwo. Braniborska wuznawa so k swojim winowatosćam napřećo Serbam – nic dokelž to dyrbimy, ale dokelž to chcemy.

Zeleni kritizuja azylowy kurs

wutora, 06. junija 2023 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). W rjadach Zelenych jewi so jasna kritika přećiwo planam nastupajo reformu azyloweho prawa ze stron EU – a tež na postupowanju swójskeho wodźaceho personala w tutej diskusiji. Nowiny rozprawjeja wo lisće 730 čłonow Zelenych wodźacym politikarjam strony. Rozprawy wo stejišću zwjazkoweho knježerstwa w tymle prašenju su awtorow lista „hłuboko zludali“. Přiwótřenje prawa na azyl na njedobro ćěkancow baza Zelenych jasnje wotpokazuje, w lisće rěka.

Pence kandiduje za prezidenta

Washington (dpa/SN). Bywši wiceprezident USA Mike Pence chce so z prezidentom Zjednoćenych narodow stać. Republikan je wčera zwjazkowej wólbnej komisiji trěbne podłožki za wólby w nowembru 2024 zapodał. Pence wužada ze swojej kandidaturu tež swojeho tehdyšeho šefa Donalda Trumpa, kiž chce tohorunja k wólbam nastupić. Wot lěta 2017 hač do 2021 bě Pence naměstnik Trumpa. Na kóncu sta so z njepřećelom toho přiwisnikow, kotřiž chcychu jeho morić.

Komuny měli sami rozsudźić

nawěšk

nowostki LND