Libanonej pomoc poskićiła

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Beirut (dpa/SN). Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je na wopyće w Beiruće Libanonej dalšu podpěru Němskeje přilubiła. Zetkanje kanclerki Merkel z ministerskim prezidentom Saadom Haririjom wčera wječor bě „bjezporočne“, rě­kaše z kruhow knježerstwa. Wjacena­božinski kraj ćerpi wobydlerskeje wójny w susodnej Syriskej dla. Mjeztym su w Libanonje, kotryž ma runje šěsć milionow wobydlerjow, nimale milion syriskich ­ćěkancow zaměstnili.

Cła EU nětko płaćiwe

Brüssel (dpa/SN). We wikowanskej zwadźe z USA je Europska unija zhromadnu wotmołwu našła. Wot minjeneje nocy płaća cłostanske cła za ameriske wudźěłki kaž whisky, jeansy, motorske a zemskoworješkowu butru. EU reaguje tak na wot prezidenta USA Donalda Trumpa wukazane cła na europski wocl a aluminij. Mjeztym je tež Indiska produktam z USA chłostanske cła napołožiła.

Bombu dyrbja rozbuchnyć

Njepojěduna wjeršk

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Budapest (dpa/SN). Wurjadny wjeršk ­Europskeje unije wo azylowej politice kónc tydźenja w Brüsselu wotměje so bjez krajow Visegrádskeje štyrki Madźarskeje, Pólskeje, Čěskeje a Słowakskeje. „Njepojědźemy“, rjekny madźarski ministerski prezident Viktor Orbán wčera po wjerškowym zetkanju srjedźoeuropskeje skupiny statow z awstriskim zwjazkowym kanclerom Sebastianom Kurzom. Na informelnym zetkanju w Brüsselu, štyri dny do přichodneho prawidłowneho wjerška EU, wočakuja dotal jědnaće krajow, mjez druhim Awstrisku.

Pólski ministerski prezident Mateusz Morawiecki je prezidenta komisije EU Jeana-Claudea Junckera kritizował. Jeho namjety nastupajo ćěkancow su „njezrozumliwe a njeakceptabelne“.

Wuchowanje Grjekskeje so nachila

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Luxemburg (dpa/SN). Akcija k wuchowanju Grjekskeje so po wosom lětach nachila. Wulce zadołženy kraj dóstanje k zakónčenju hišće raz nowe kredity wjacorych miliardow eurow a ma wot awgusta na swójskimaj nohomaj stać. Na to su so financni ministrojo europasma minjenu nóc z grjekskim knježerstwom w Luxemburgu dojednali.

Wobdźěleni maja poslednje wulke napinanje na dobro Grjekskeje za historiski wuspěch. „Grjekska kriza je dźensa wječor nimo“, rjekny financny ­komisar EU Pierre Moscovici. Grjekski ­financny minister Euklid Tsakalotos po­twjerdźi, zo je grjekske knježerstwo z kompromisom spokojom. „Přiwšěm nihdy njezabudźemy, što je grjekski lud minjene wosom lět přetrać dyrbjał.“

Grjekska dóstanje hišće raz 15 miliardow eurow z třećeho wuchowanskeho paketa, kotryž běchu lěta 2015 załožili.

To a tamne (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Pokradnjeny hoberski awtokran su nětko w Egyptowskej wuhladali. 55 km/h spěšne jězdźidło bě so před tydźenjemi w Stuttgarće bjez kóždeho slěda zhubiło, štož mjez ludźimi wulke zadźiwanje zbudźi. Swědk je 48 ­tonow ćežki a 200 000 eurow drohi kran w přistawje Alexandrije wuhladał. Prawdźepodobnje běchu paduši kran z łódźu do Egyptowskeje dowjezli.

Płuwajo před policiju ćěkał je 48lětny w bayerskim Pettstadće. Do toho bě wobchadne njezbožo zawinił a ćeknył. Jako zastojnicy dojědźechu, skoči wón do rěki. Policist wědźeše sej pomhać, požči sej koleso pěška a muža na brjoze „přewodźeše“, doniž so tón po dobrym kilometru njepoda. Pola njeho zwěsćichu 1,5 promilow alkohola.

Dróhotwar jasnje předołho traje

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Berlin/Malešecy (SN/JaW). Za dozhotowjenje wobjězdki zwjazkoweje dróhi B 156 wokoło Delnjeje Hórki njemóže zwjazkowe knježerstwo hišće žane terminy mje­no­wać. Wo tym informuje łužiski zapósłanc FDP w zwjazkowym sejmje Torsten Herbst. Kaž w nowinskej zdźělence rěka, bě zwjazkowe ministerstwo za wobchad a digitalnu infrastrukturu na naprašowanje Herbsta zdźěliło, zo „njedowola do­talny staw jednanjow žane zawjazowace wuprajenja wo dozhotowjenju čary“.

Zapósłanc Herbst, kiž je zdobom dowěrnik (Obmann) FDP we wobchadnym wuběrku, bě po wopyće Malešanskeje gmejny zwjazkowemu knježerstwu oficialne naprašowanje stajił. „Wobchadne twarske předewzaća w Němskej zwoprawdźić jasnje předołho traje“, rjekny k tomu Torsten Herbst. „Najebać woprawnjeny zajim­ přirodoškita a soburěčenja woby­dlerjow pak njeje móžno, zo relatiwne přewidne twarske projekty kaž w Malešanskej gmejnje, ani w běhu lětdźesatka zwoprawdźene njejsu. Wšako běchu wob­jězdku wokoło Delnjeje Hórki hižo lěta 2003 w planje zwjazkowych dróhow jako nuznje trěbnu zastopnjowali.“

Nitrata dla zasudźena

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Luxemburg (dpa/SN). Europske sudnistwo w Luxemburgu je Němsku dźensa ranjenja europskeho prawa dla zasu­dźiło, dokelž njeje knježerstwo wjele lět ničo činiło, zo by koncentraciju nitrata w dnownej wodźe pomjeńšiło. Nitraty pochadźeja zwjetša z hnojiwow w ratar­stwje. Kotre konsekwency wusud změje, njeje jasne. Zwjazkowe knježerstwo bě minjeny čas zasady za hnojenje přiwótřiło. Hač to dosaha, dnownu wodu čisćišu dźeržeć, njewědźa.

Němska wjele wuzbytkowała

Berlin (dpa/SN). Němska je w zwisku z pomocnymi paketami za Grjeksku we wobjimje wjacorych miliardow eurow wot lěta 2010 cyłkownje něhdźe 2,9 miliardow eurow dobytka z danje wuzbytkowała. To wuchadźa z wotmołwy zwjazkoweho knježerstwa na naprašowanje Zelenych, kotraž powěsćerni dpa předleži. Fachowc Zelenych za etat Sven-Christian Kindler žada sej hladajo na dobytk zniženje dawkow w Grjekskej. „Hinak hač stajnje twjerdźene je Němska z krizy ­masiwnje profitowała. Njemóže być, zo knježerstwo z dobytkami z Grjekskeje zwjazkowy etat saněruje.“

Starši a dźěći zaso hromadźe

CSU warnuje Merkel

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:
Berlin/Mnichow (dpa/SN). Hladajo na planowane zetkanje wjacorych čłonskich krajow Europskeje unije k migraciskej politice je bayerska CSU zwjazkowu kanclerku Angelu Merkel (CDU) před „mazanym dealom“ warnowała. „Bojimy so, zo Angela Merkel nětko ze šekowej knižku po Europje běha. Wona trjeba Grjeksku a Italsku za rozrisanje prašenja ćěkancow dla“, rjekny čłon předsydstwa CSU Markus Ferber nowinarjam. „Za CSU je jasne: Nochcemy žadyn deal na njedobro němskich dawkipłaćerjow.“ Podobnje bě so hižo bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) wuprajił. Tón swoje wčerawše zetkanje z awstriskim ministerskim prezidentom Sebastianom Kurzom zakituje a wumjetuje zwjazkowej kanclerce njezakonske postupowanje.

Leyen: Komentary nikomu njepomhaja

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zakitowanska ministerka Ursula von der Leyen (CDU) je sej zjawne powučenja a kritiku z Běłeho domu w zwisku ze zwadu němskeho zakitowanskeho etata dla zakazała. Němskej je wažne, zo swoje zaměry ze swójskej mocu docpěje. „Komentary na kromje hrajnišća tym njepomhaja, kotřiž na hrajnišću steja“, rjekny wona na wopyće we Washingtonje. Je rozsudne, zo spontanje „wot jednoho tweeta k přichodnemu“ njereagujemy, ale zo přiwšěm na transatlantiske partnerstwo njezabudźemy. Mjez USA a zwjazkarskimi krajemi jewja so přiběrajcy napjatosće zakitowanskeho etata dla. Při tym bě Trump wospjet němske knježerstwo šwikał.

Kritizuja namjet Kretschmera

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:
Drježdźany (dpa/SN). Sakska Lěwica je kritisce na namjet ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) reagowała, zarjadować we Łužicy „wosebite hospodarske pasmo“, zo móhli strukturnu změnu po zakónčenju wudobywanja brunicy lěpje zmištrować. „Myslička ­njeje nowa a je zdobom jasne znamjo bjezradnosće“, rjekny Nico Brünler, za­pósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje. Předewzaće, na wuchodźe swobodneho stata dźěl płaćiwych hospodarskich, dawkowych a socialnych zakonjow zběhnyć, njeje ničo druhe hač „wuznaće hospodarskopolitiskeho zaprajenja“. Brünler poćahowaše so na wuprajenja Kretschmera minjeny pjatk na wobydlerskim forumje we Wojerecach. Nowinarjo běchu jeho ze słowami citowali: „Znižiš-li dawki, přiwabiš tych, kotřiž chcedźa porjadnje pjenjezy zasłužić. To wšak je to, štož chcemy: Zo wuspěšni ludźo do Łužicy přińdu a tu swoju mzdu dóstawaja.“ Štóž chcył z tajkimi wupra­jenjemi wulkoinwestorow do Łužicy wabić, za­haji „dumpingowe wubědźowanje mjez regionami, kotrež na kóncu wšitke přěhraja, zapósłanc Lěwicy rjekny.

Nowotwar wažny za Europu

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Minister Dulig železnisku čaru Drježdźany–Praha w Brüsselu předstajił

Drježdźany (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) je předwčerawšim, wutoru, komisiju Europskeje unije w Brüsselu wopytał. Tam prezentowaše w swojej funkciji jako wobchadny minister plany za nowotwar železniskeje čary z Drježdźan do Prahi. Wobchadne předewzaće, kotrež su kónc lěta 2017 do lisćiny wažnych projektow zwjazkoweho wobchadneho plana zapisali, je tuchwilu w zažnej fazy planowanja. Nazymu liča z tym, zo Němska železnica projektej doskónčnje přihłosuje. „Jedna so wo generaciski projekt europskeho wuznama. Trjebamy tuž podpěru EU.“

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND