Čitaja na finisaži

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:
Drježdźany. „Overshadowed – Überschattet“ rěka wustajeńca našočasnych pozicijow ze Syriskeje w Drježdźanskej galeriji Holgera Johna (Rähnitzgasse 17), kotruž sobotu, 12. decembra, zakónča. Wot 19 hodź. wotměja tam finisažu z čitanjom wjacorych awtorow. Nimo syriskich spisowaćelow a basnikow budźe to tohorunja Benedikt Dyrlich. Zwjazk serbskich wuměłcow nimo dalšich wuhotowarjow na tele zarjadowanje sobu přeproša.

Do kina (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

10.12.–16.12.2015: Der kleine Prinz: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. | nj 12:15 hodź. Heidi: wšědnje 14:30 hodź. | pj, so, nj a wu 16:45 hodź. | nj 12:15 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: wšědnje 17 hodź. Arlo & Spot: pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 17 hodź. Im Herzen der See: wšědnje 19:45 hodź. (nimo pó) Bridge of Spies: pj, nj a wu 19:15 hodź. | pj, so a srj 22 | Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) | pj, so, nj a wu 14.15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Spectre: wšědnje 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Er ist wieder da: štw, so, pó a srj 19:15 hodź. | pj, so a srj 22:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:30 hodź. Alles steht Kopf: nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Familienfest: pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Brigada koncertuje

Budyšin. Chór 1. serbskeje kulturneje brigady přeproša na swój tradicionalny adwentny koncert sobotu, 12. hodownika, w 17 hodź. do Budyskeje Michałskeje cyrkwje. Nimo znatych serbskich spěwow zaklinča pólske a ruske kaž tež pišćałkowe twórby. Wuměłski nawod změje Friedemann Böhme.

Klětu zaso putnikuja

Smjerdźaca. Klětu stej zaso putniskej jězbje z busom do Medźugorja planowanej, a to wot 12. do 19. měrca a wot 29. septembra do 1. oktobra. ­Přizjewjenja přijimuje Gerat Róbl w Smjerdźacej. We wobłuku wobeju jězbow chcedźa dnjowy wulět do Dubrovnika přewjesć.

Pokiwy (08.12.15)

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Spěwaja w chorowni

Kamjenc. Zo bychu tež w Kamjenskej chorowni maltezow pacientam trochu adwentneho wjesela wobradźili, přewjedu tam wjacore hudźbne popoł­dnja. Jedne z nich wuhotuje jutře, srjedu, Chróšćanski cyrkwinski chór. Wot 17 hodź. zanjesu spěwarki a spěwarjo mjez druhim serbske adwentne pěsnje. 23. decembra zahudźa we 18.15 hodź. dujerjo Małowjelkowskeje bratrowskeje wosady, a patoržicu wot 13 hodź. poćehnje kantorstwo swj. Marje spěwajo po stacijach. Nimo toho poskićeja kóždu póndźelu we 18.30 hodź. adwentne rozpominanje.

Póńdźe wo serbske prašenja

Zły Komorow. Łužiski běrow braniborskeje załožby Rosy Luxemburg přeproša na dalše zarjadowanje w rjedźe „Rěčeć wo filozofiji, wuměłstwje a politice“. Štwórtk, 10. decembra, steja Serbja a jich nastupace temy w srjedźišću. Z hosćom budźe spěwytwórc Bernd Pittkunings. Zarjadowanje wotměje so w Złokomorowskej kniharni Tengler na Torhošću 11 a započnje so w 19 hodź. Zastup je darmotny.

Šulerjo koncertuja

„Wumrěć njedawa, ćeta“ rěka nowa wjeselohra lajskich dźiwadźelnikow z Konjec a Šunowa. Swoju wuspěšnu premjeru dožiwi kruch w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje spočatk nowembra w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Nětko hotuja so delanscy hrajerjo, mjez nimi tež młoda Šunowčanka Viktoria Žurec, jako studentka skótneje mediciny Rezi (naprawo) na třeće z cyłkownje jědnaće předstajenjow, kotrež budźe njedźelu, 6. decembra, w 16 hodź. w Chrósćicach. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (04.12.15)

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Pjatk 4.12. 19:00 Hłowna zhromadźizna towarstwa Bratrowstwo na Kulowskej Bosćanowej žurli

  19:30 Forum „Młodźina woła“ we Wotrowskim młodźinskim klubje

Sobotu 5.12. 9:00 Dohodowne wiki na Kulowskim torhošću

  11:00 Konferenca „Dobre žiwjenje w harmoniji“ ze Serbami w Choćebuskej uniwersiće

  14:00 Mjezynarodna adwentnička w Budyskim Serbskim domje

  15:30 Swójbne adwentne popołdnjo w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  15:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Śichy dny w decem­brje“ w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  17:00 Pišćelowy koncert z Tomašom Žurom w Ralbičanskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ w Radworskim hosćencu „Meja“

  19:30 Beneficny koncert skupiny Po Štyrjoch w Jaseńcy

  19:45 Marko Grojlich čita z knihi „Mjez Křičom a Lubatu“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 6.12. 10:00 Hody – Serbske hodowne kěrluše a tradicije z Berndom Pittkuningsom w muzeju na Lědach

  16:00 Předstajenje SLA „Překlepana liška“ we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“

Srjedu 9.12. 15:00 Pišćelowy koncert z organistom Tomašom Žurom w Berlinskej katedrali swj. Jadwigi

  15:00 Praksisowy forum Serbskeho instituta w Choćebuskim Serbskim domje

Pokiwy (04.12.15)

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Hosćo na dohodownych wikach

Kulow. Na Kulowskim torhošću wotměja so jutře wot 9 hodź. dohodowne wiki. Hač do pózdnjeho popołdnja móža hosćo zajimawe a wotměnjawe programy ze šulerjemi Krabatoweje zakładneje šule, z dźěćacym chórom katolskeje wosady, chórom Bratrowstwa a dalšimi dožiwić. Witać chcedźa tež hosći z pólskeho partnerskeho města Lubomierza.

Na pišćelowy koncert

Ralbicy. Lubowarjo pišćeloweje hudźby su jutře na koncert do Ralbičanskeje cyrkwje přeprošeni. W 17 hodź. hraje tam organist Berlinskeje katedrale swjateje Jadwigi Tomaš Žur. Mjez druhim wěnuje so rodźeny Baćonjan twórbam Bacha, Mozarta a Hakima.

Čitanje w hospodźe

Chrósćicy. Marko Grojlich z Bukec, rozhłosownik na wuměnku, je zběrał, zestajał, přełožił a wudał podawizny a stawiznički z kónčiny wokoło Malešec. Skurilne, dramatiske, wšědne – za čas před wjace hač sto lětami. Zapisane su wone w jeho knize „Mjez Křičom a Lubatu“ – a někotre z nich chce wón jutře na čitanju w Chróšćanskej putniskej hospodźe předstajić. Započatk je w 19.45 hodź.

Adwentnička młodźiny

Rozhłós (04.12.15)

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z wjedrowanjom w hodowniku

11:20 Ćěkancy mjez nami

11:45 Adwentne woknješko:

„Pokradnjeny sněh“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z nowosćemi z SLA

13:00 Wurězki ze serbskeho adwentneho koncerta RBB (1. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

  (dr. Hartmut Leipner)

po tym  Zbožopřeća

Serbja na europeadu

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). 14. decembra wulosuja w južnotirolskim Bozenje skupiny za 3. koparske mišterstwa narodnych mjeńšin europeadu. Ale kelko mustwow chce klětu scyła wo titul wojować? Chcedźa so Serbja z jednym abo dwěmaj mustwomaj wobdźělić? Najnowše informacije wo stawje přihotow dóstanu zajimcy we Wuhladku, kotrež wusyła sakska regionalna telewizija jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR, jako livestream w interneće a w mediatece MDR pod www.mdr.de/serbski-program/wuhladko.

Dalša tema decemberskeho Wuhladka je 141. schadźowanka. 21. nowembra su šulerjo, nětčiši a bywši studenća zhromadnje w Budyskej „Krónje“ swjećili.

Nimo toho wěnuja so jutře nimale zabytemu Domej za serbske ludowe wuměłstwo a nowej kompjuterowej hrě „Krabat“, kotraž je mjez młodostnymi hižo wjele dobreho wothłosa žnjała.

Do kina (03.12.15)

štwórtk, 03. decembera 2015 spisane wot:

3.12.–9.12.2015: Im Herzen der See: wšědnje 19:45 hodź. | pj, pó a wu 17 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Arlo & Spot: pj, so, pó a wu 14:15 hodź. | nj a pó 14:45 hodź. Arlo & Spot w 3 D: wšědnje 17 hodź. Der kleine Prinz w 3 D: nj 14:30 hodź. Bridge of Spies: wšědnje 19:30 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) Spectre: wšědnje 16:45 hodź. (nimo pó) a 19:15 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 hodź. (nimo nimo nj) a 16:45 hodź. | pj, so a nj 19:45 hodź. Er ist wieder da: štw, so a srj 17 hodź. | pj 22:15 hodź. Fack ju Göhte 2: nj 12:15 hodź. Alles steht Kopf: pj, so, nj a wu 14:30 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: nj 12:30 hodź. Paranormal Activity: so 22:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:15 hodź. | pj, so a wu 14:45 hodź. Ritter Trenk: nj 12:30 hodź. Heidi:­ nj 17 hodź.

Kino-ekstra: Ich und Kaminski: pó 14:45, 17:15 a 20:15

nowostki LND