Z wudaća: srjeda, 23 nowembera 2022

srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Krótkopowěsće (23.11.22)

Warnowanski dźeń 2022

Budyšin. Warnowanski dźeń jako zhromadny akciski dźeń Zwjazka a krajow budźe lětsa 8. decembra. Na tymle dnju testuja technisku infrastrukturu warnowanja po cyłej Němskej z probowym alarmom. Wurazny zaměr je, słabosće we warnowanskim systemje wotkryć a je na to wotstronić. Warnowanje budźe w 11 hodź., zběhnjenje alarma w 11.45 hodź., kaž Budyski wokrjes zdźěli.

Žadaja sej „jasnotu a strategiju“

Niska. Sobudźěłaćerjo Nišćanskeje wagonownje su swoje žadanje za „jasnotu, strukturu a strategiju“ z napominanskej stražu podšmórnyli. Kaž ze stron dźěłarnistwa IG Metal rěka, njeje „wjednistwo zawoda na dotalne naprašowanja a namjety reagowało“. W insolwencnym jednanju tčacej wagonowni dźěła aktualnje 260 přistajenych w krótkodźěle.

Češa steja za NATO

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Nowu hodownu dekoraciju móžeće sej tučasnje pola Pěčkec zahrodkarnje w Holešowje wobstarać a so wot lětušeje kolekcije překwapić dać. Wobsedźer Matthias Pěčka (nalěwo) a sobudźěłaćerka Marion Pěčcyna zajimcow wtutym nastupanju wězo rady poradźujetaj. Foto: Feliks Haza

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Nowe ideje za projekty prašane

Na wčerawšej LEADER-konferency regiona „Hornjołužiska hola a haty“ předstajichu spěchowanske naprawy europskich srědkow za dalšu periodu. Tak steja wot lěta 2023 do 2027 6,6 milionow eurow k dispoziciji.

wozjewjene w: Hospodarstwo
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Spagat w ćežkim času krizy

Wojerowski zastaraćel spyta płaćizny w rozumnych hranicach zaručić

Wojerecy (SiR/SN). Časy su kołwrótne a njewobličomne. Zastarowanski zawod Wojerecy (VBH) spyta skedźbnje a wobhladniwje jednać, zo bychu płaćizny w rozumnych hranicach zaručić móhli. „Runje w nětčišej situaciji pak je to wjace hač čežko. Dyrbimy so woprawdźitosći stajić“, tak předsyda dohladowanskeje rady VBH Uwe Blazejczyk na nowinarskej rozmołwje njedawno we Wojerecach.

„Wažne tež je, zo našich kupcow do tutoho ćežkeho procesa sobu zapřijamy a jich transparentnje informujemy. Dotal profituja naši kupcy z našeje wobhladniweje strategije wobstarowanja, kotraž zaručeše poměrnje dołho stabilne płaćizny w tutych turbulentnych časach“, praji jednaćel VBH Wolf-Thomas Heinrich.

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Podpěra za serwisowy běrow

Jednanja wo sakskim etaće 2023/2024 a z toho rezultowace polěpšenja za skutkowanje Serbskeje rady w Sakskej běchu někotre z temow, z kotrymiž je so gremij wčera zaběrał.

Drježdźany (SN). Čłonojo Rady za serbske naležnosće w Sakskej su swoje poslednje lětuše posedźenje wčera w Sakskim krajnym sejmje mjez druhim za to wužiwali, zo bychu sej přehlad wo dźěławosći za serbske prašenja přisłušneho fachoweho referata w statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm (SMWKT) tworili, kaž gremij zdźěli.

Referentaj Stanisław Brězan a dr. Madlena Malinkec kaž tež nawodnica referata Dagmar Friede rozprawjachu wo nadawkach referata mjez druhim jako narěčenski partner w serbskich prašenjach za druhe ministerstwa, w zhromadnym dźěle ze Załožbu za serbski lud, při zestajenju rozprawy wo połoženju serbskeho ludu w swobodnym staće a na dalšich polach. Najwjetši projekt, kotryž ze stron knježerstwa hłownje tu wobdźěłaja, je tuchwilu Serbski forum wědy při Lawskich hrjebjach w Budyšinje.

wozjewjene w: Politika
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Muzejowy depot sej wobhladali

Budyšin (AP/SN). Zo su narodne drohoćinki takrjec w dobrych rukach, wo tym móžachu so zašły štwórtk čłonojo Spěchowanskeho towarstwa Serbskeho muzeja sami přeswědčić. Muzeologa a stawiznar Alexander Pólk wodźeše něhdźe 15 zajimcow po nowym składźe na Budyskej Lubijskej.

Hoberski projekt přetwara a přećaha bě Serbski muzej za čas korony zmištrował. Nětko maja eksponaty wo wjele lěpše wuměnjenja hač dotal. Wosebje sensibelne objekty składuja muzejownicy w klimatizowanych rumach, zdźěla w pohibliwych regalach a nošakach. To bě jónkrótna historiska šansa, rozłoži direktorka Christina Boguszowa, kotraž bě twarski projekt 2014 nastorčiła a sobu nawjedowała. Něhdźe dźesać procentow wobstatka muzeja je scyła wustajenych. Tamne pokazuja so jenož k wěstym składnosćam kaž lětsa zawostajenstwo Jana Buka w ekspoziciji „Wšo je krajina“. Tež klětu slěduja prezentacije k wosebitym temam kaž wustajeńca wo křižerjach, wustajeńca „Čej‘ da sy?“ a přehladka k 70. narodninam fotografikarja Jürgena Maćija.

wozjewjene w: Kultura
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

Dyrbi podłožki předpołožić

Washington (dpa). Najwyše sudnistwo USA je puć za wudawanje dawkowych podłožkow něhdyšeho prezidenta Donalda Trumpa na kongresowy wuběrk zrunało. Supreme Court wotpokaza wčera próstwu Trumpowych prawiznikow, posrědkowanju dawkowych dokumentow zadźěwać. Republikan bě so přez lěta po prawniskim puću wudawanju podłožkow wobarał a nětko na najwyšim městnje zwrěšći.

Domowy tarif wujednali

Langenhagen (dpa). Po wjace hač 16 ­hodźinach intensiwnych jednanjow je Volkswagen po swójskich podaćach dźensa rano zakónčenje dojednanjow wo domowym tarifje docpěł. Dźěłarnistwo IG metal bě sej za něhdźe 125 000 tarifowych při­stajenych zwyšenje mzdy wo wosom procentow žadało, podlěšenje tarifoweho zrěčenja wo starobnym dźělnym času, wjace swobodnych dnjow za čłonow dźěłarnistwa, kaž tež přewzaće semesterskich popłatkow za dualnje studowacych w předewzaću.

Wotćahnu wójsko z Malija

wozjewjene w: Politika
Z narězom pjeć metrow dołheho wosuška su so zawčerawšim Choćebuske hodowne wiki wotewrěli. Wunošk z předanje hoberskeje wosuška je na dobro zwěrjenca města. Hač do patoržicy přeprošuje něhdźe 80 wikowarjow, dźiwadźelnikow a hosćencarjow mjez Starym torhošćom, Grodkowskej dróhu a měšćanskej promenadu wšědnje na dundanje a přebywanje. Foto: Michael Helbig

wozjewjene w: Lokalka
srjeda, 23 nowembera 2022 12:00

To a tamne (23.11.22)

Wosebje kipry hodowny štom před sławnej cyrkwju Našeje knjenje w Drježdźanach tuchwilu rozhorjenosć wubudźi. W socialnych medijach so ludźo štoma wusměšuja a maja jón za hańbu. Někotři ludźo su samo měnjenja, zo jedna so wo recyclowany štom. Tola za štomom tči chutny pozadk. Šmrěk wotbłyšćuje situaciju w sakskich lěsach, hdźež je suchota zachadźała a mjez druhim tež lěsne wohenje zawinowała. Organizatorojo wikow su so wědomje za regionalny štom ze sakskeho lěsa rozsudźili. Mjeztym su na šmrěku přidatne hałužki připrawili a jón ho­downje wupyšili.

Sportowe črije Michaela Bloomberga, bul za kopańcu Rudyja Giulianija a wobćežowak Davida Dinkinsa: Milionowa metropola New York přesadźuje něhdźe 50 darow, kotrež su měšćanosća města w zašłych lětdźesatkach dóstali. Dary měšćanostow New Yorka słušeja mje­nujcy městu a njesmědźa so po kóncu zastojnstwa sobu domoj wzać. Awkcija traje hišće hač do 11. decembra.

wozjewjene w: To a tamne

Lipsk (dpa/SN) Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo je so prěni raz z prawosću korona-naprawow na spočatku pandemije zaběrało. Kontaktne wobmjezowanja w Sakskej běchu po prawje, zakaz wuchoda w Bayerskej pak nic. Tak rozsudźichu sudnicy wčera w Lipsku. Rozestajenje z maćiznu bě jim wěsta premjera. Wusudy płaća jako směrnicy nastupajo dalše podobne pady.

Sakske postajenja wobjimachu kontaktne wobmjezowanja, zawrjenje sportowych městnosćow a gastronomiskich zawodow. W padźe Bayerskeje bu striktny zakaz wuchoda pruwowany, kotrež dowoli wopušćenje bydlenja jenož „w nuznych padach“. Hižo w předchadnej instancy bě zarjadniske sudnistwo rozsudźiło, zo tuta naprawa přiměrjena njebě.

Sudnicy zwjazkoweho zarjadniskeho sudnistwa wopodstatnichu we woběmaj padomaj wusudy předchadneje instancy a wotpokazachu rewizije krajow přećiwo tomu.

wozjewjene w: Politika

nawěšk

nowostki LND