To a tamne (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Čerwjene naměsto w Moskwje wostanje lětsa silwester zawrjene. Wotměć chcedźa tam telewizijne live-wusyłanje, za kotrež předawaja jeničce specielne zastupne lisćiki. To zdźěli wěstotny šef města Aleksej Majorow.­ Moskowčenjo měli so na swjedźenje w měšćanskich parkach wuwinyć. Na Čerwjenym naměsće hewak hač do 100 000 ludźi nowe lěto wita.

Z helikopterami su pomocnicy něhdźe 60 psow w sewjernej Awstralskej před krokodilemi wuchowali. Reptilije běchu so z wulkej wodu do přepławjeneje wsy Daly River dóstali a sej hižo wjacore psy hrabnyli. 400 wobydlerjow wsy dowjezechu pomocnicy do 200 km zdaleneho Darwina. Hač su woni tež druhe zwěrjata wumóžili, njeje znate. Sobudźěłaćerjo zarjada za škit zwěrjatow su poł tony picy do Daly Rivera transportowali, zo bychu tam zwostaty domjacy skót zastarali.

To a tamne (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Z palencom pjelnjene praliny su swójbny měr w bayerskej swójbje skazyli: Wowka bě swojemu wnučkej tyzku pralinow dariła. Dokelž pak běchu te z alkoholom pjelnjene, chcyše mać jědnaćelětneho hólca swoju přichodnu mać wobskoržić. Policisća 67lětnu wowku zazwonichu. Ta policistam potwjerdźi, zo njebě sej palenca w pralinach wědoma a zo swoje zadźerženje wobžaruje. Mać hólca skóržbu na to zaso cofny. Praliny wšak hólc jědł njebě. Hižo při woptanju wón prěnju hnydom zaso wupluny.

Wosrjedź jězby z awta padnył je 28lětny w Mnichowje. Kaž policija zdźěli, bě so wón na městnje sobujěduceho wo durje awta zlehnył, kotrež so njejapcy wočinichu. Snadnje zranjeneho su jeho w chorowni ambulantnje zastarali. Kaž policija zhoni, njebě muž připasany. Za wodźi­dłom sedźeše jeho mandźelska.

To a tamne (28.12.15)

póndźela, 28. decembera 2015 spisane wot:

Blisko Łaza je zajac do awta skočił a so tak njezbožownje na prědnim dźělu awta zatłusnył, zo skutkowaše nachwilnje kaž galionska figura. Ani šofer ani policija njezamó jeho wućahnyć. 32lětny wodźer dyrbješe ze swojim awtom do porjedźernje, hdźež zajaca skónčnje fachowsce „wutwarichu“. Po zdźělenju policije njetrjebaše zajac ćerpjeć a bě prawdźepodobnje při zražce nablaku mortwy.

Jako wěrnaj pomocnikaj wopokazaštaj so policistaj-karabinieraj w sewjeroitalskej prowincy Brescia. Jako lepištaj chudu rentnarku, kak w nakupowanišću za swoje­ wnučki słódkosće kradnje, zapłaćištaj spontanje nastatu škodu a zadźěwaštaj tak skóržbje. Wudawki 27 eurow sej wobsadka policajskeho rewěra pozdźišo dźěleše. Wulkomyslnosć poli­cistow hódnoćeše jeju komandant jako přikładne zadźerženje.

To a tamne (23.12.15)

srjeda, 23. decembera 2015 spisane wot:

Z nakusanej kołbasu je policija mužej dopokazała, zo bě so w februaru do kupnicy zadobył. 33lětny bě do wobchoda w srjedźofrankskim Ansbachu zalězł, kaž policija zdźěli. Tam spakosći cigarety w hódnoće 300 eurow a načini nimo toho tójšto škody. Kriminalna policija namaka na nakusanej kołbasy slědy DNA. Te móžeše nětko 33lětnemu přirjadować, kiž hižo druheho delikta dla w přepytowanskej jatbje sedźi.

Z kofejom a wosuškom je policija w badensko-württembergskim Ludwigsburgu starušku zastarała. Wona bě z ćahom přijěła, zo by přiwuznych k hodam wopytała – tola dźeń přezahe. Policija dowjeze žonu k přiwuznym, dokelž njebě nichtó po nju přijěł. Dokelž pak woni hišće doma njeběchu, hospodowachu rentnarku na rewěrje, doniž ju tam dźowka njewotewza.

To a tamne (22.12.15)

wutora, 22. decembera 2015 spisane wot:

Koza liznyła je nižozemskeho wikowarja drogow, jako wón před dnjemi do Gronauwa přijědźe. Němscy cłownicy pokazachu 31lětnemu wukaz zajeća z lěta 2005 a jeho zajachu. Mužej wumjetuja, zo je tehdy 14 kilogramow hašiša a tři kilogramy marihuany pašował. Wot toho časa­ njebě wón hižo w Němskej. Nětko drje sej mysleše, zo je policija mjeztym na njeho zabyła. Kak su Nižozemjana wuslědźili, policisća njepřeradźa.

Kreatiwnosć ludźi w Rudnych horinach při wuzwolenju mjena dźěsća bě tež lětsa zaso njesměrna. Mjena kaž Aubery, Cataleya, Elly Fee, Serafina Elfriede, Alyson Aubery abo Estelle Summer su jenož jónu spožčili, stawnistwo w Aue zdźěla. Tež Leni-Melody, Holli Hilda, Ylvie abo Liam Jermaine su jónkrótne. Najwoblubowaniše předmjena běchu Marie, Emma, Mia a Sophie kaž tež Leon, Paul a Luis.

To a tamne (21.12.15)

póndźela, 21. decembera 2015 spisane wot:

Po fatalnym zaměnjenju dobyćerki wólbow Miss-Universe w Las Vegasu je prezident Kolumbiskeje Juan Manuel Santos na 2. městno wuzwolenu Ariadnu Gutiérrez wosobinsce tróštował. Jej běchu na kóncu wubědźowanja hižo krónu a šerpu dobyćerki přepodali, jako moderator misnjenje spózna a zdźěli, zo je němska Philippinjanka Pia Alonzo Wurtzbach nowa Miss-Universe. Kolumbiske nowiny přewšo rozhorjene na panu reaguja.

Wóń kisykała je w hornjobayerskim Waldkraiburgu zasadźenje wo­hnjoweje wobory zawiniła. Kaž policija zdźěli, bě so muž na schodźe wjaceswójbneho domu płunoweho smjerda dla nastróžił a zastojnikow wołał. Wone pak njemóžachu runje tak kaž wobornicy ničo zwěsćić, wšako tam scyła z płunom njetepja. Skónčnje přičinu nańdźechu: Jedna z wobydlerkow bě krótko do toho kisykał wariła.

To a tamne (18.12.15)

pjatk, 18. decembera 2015 spisane wot:

Nowe nawoči k hodam přeje sej španiski ministerski prezident Mariano Rajoy. Swoje stare bě 60lětny zawčerawšim přisadźił, jako jemu 17lětny muž z pjasću do mjezwoča biješe. „Nětko mam jenož hišće jedne nawoči, kotrež runje nošu. Hdyž mje hišće něchtó do mjezwoča bije, nimam scyła žane wjace“, Rajoy w špa­niskim rozhłosu žortowaše.

Muž z tesakomaj při sebi je w Marbachu pola Ludwigshafena zasadźenje policije zawinił. Sobujěducy měšćanskeje železnicy běchu policiju wołali, po tym zo bě spodźiwnje zdrasćeny muž z tesakomaj zastupił. Policija ćah zadźerža a jón přepyta, kaž regionalne medije rozprawjeja. Brónje podhladneho pasažěra pak wukopachu so jako atrapy z gumija. Muž bě sobuskutkowacy na srjedźowěkowskich hodownych wikach w ba­densko-­würt­tem­bergskim Esslingenje.

To a tamne (17.12.15)

štwórtk, 17. decembera 2015 spisane wot:

Dočasnje k 79. narodninam gratulowali su putnicy wčera na Pětrowym naměsće w Romje bamžej Franciskusej. Na ge­neralnej awdiency zanjesechu jemu italsku wersiju spěwa „Happy birthday“. Nimo­ toho su někotři wot bamža lu­bowany tango zarejwali. Tež španiskorěčna hudźbna skupina měješe wosebitu štučku­ za njeho. Swjaty wótc so kóždemu z hudźbnikow wosobinsce podźakowa. Dźensa ma wón narodniny.

Přez nóc swětosławny stał je so španiski frizer Alberto Olmedo. 51lětny w swojim frizerskim salonje w Madridźe na swo­jorazne wašnje włosy třiha: z tesakami a z wohenjom. Nimo toho wužiwa šěsć nožicow naraz. Woheń włosy skruća a jeničce z tesakami móžeš je porjadnje třihać, mišter twjerdźi. Tole prak­tikuje wón hižo wot lěta 2004, a nětko je widejo wo tym­ w interneće wozjewił.

To a tamne (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Skupina dźěći a jich kubłarki chcychu sej z Berlina do braniborskeho Himmel­pforta dojěć. Bus pak zdaše so za jězbu njekmany być. Sobudźěłaćerjo wobchadneje słužby zwěsćichu, zo njejsu wobswětlenje kaž tež kolesa jězdźidła w porjadku. 44lětny mějićel a 57lětny šofer mataj nětko pokutu płaćić­ a dóstanjetaj nimo toho dypki w Flensburgu. Byrnjež dwě hodźinje pozdźišo, dojědźe sej 39 dźěći a jědnaće kubłarkow k rumpodichej w Himmel­pforće, a to z busom druheho pućowanskeho předewzaća.

Z třělbu w ruce je sej 39lětny muž w saksko-anhaltskim Weißenfelsu časopis „kupił“. Jako wón pytny, zo nima dosć pjenjez sobu, měrješe so z brónju na předawarja, wužada sej nowinu a ćekny. Policija pak jeho bórze na to zaja a sćaza třělbu. Přećiwo mužej přepytuja nětko hroženja a njewobkedźbowanja brónjoweho zakonja dla.

To a tamne (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

We wuchodnej Chinje je hosćenc smoga dla wjacore powětrowe filtry kupił a swojim hosćom jedyn yuan – to je přeličene 14 centow – popłatka za čisćenje powětra wobličił. Zarjady sej žadachu, popłatk zaso wotstronić. Někotři hosćo wšak bychu rady zwólniwi byli zapłaćić. Po informacijach Greenpeace překroča 80 procentow městow hranične hódnoty za čisty powětr. Na sćěhi smoga w Chinje wšědnje něhdźe 4 000 ludźi wuměra.

Jako bě instalater Mark Oberholzer z Texasa swój trjebany pick-up z firmowym logom na durjach předał, njemysleše na ničo­ złe. Něšto časa pozdźišo bě awto w internetnym wideju widźeć, šofer bě terorist milicy IS a na awće bě mašinska­ třělba. Na durjach wozydła pak bě dale wabjenje instalatera „Mark-1 plumbing“ widźeć. Nětko wón přećiwo předawarjej před sudnistwom skorži.

nowostki LND