Twarcam nětko wjace płaća

srjeda, 11. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Twarscy dźěłaćerjo dóstanu wjac pjenjez. Wo tym informuje wobwodny zwjazk dźěłarnistwa IG twarstwo. Kaž z wčerawšeje zdźělenki wuchadźa, „stupaja mzdy twarskich dźěłaćerjow wróćo sahajo wot meje wo 6,6 procentow. Wukubłany muler abo dróhotwarc dó­sta­wa nětko na měsac 209 eurow wjac“. Zwyšenje mzdow za twarskich dźěłaćerjow je wu­slědk minjenych tarifowych jednanjow IG twarstwo z dźěłodawarjemi. Wjaco­re razy běchu te nimale zwrěšćili, a branša steješe před stawkami. Skónčnje pak dóńdźe k wujednanju.

Předsyda Budyskeho wobwodneho zwjazka twarskeho dźěłarnistwa Peter Schubert rěči wo „hoberskej kročeli“ za tysacy přistajenych branše w regionje. „Twarska branša dožiwja boom. Nadawkowe knihi su połne, mnozy njemóža hižo­ dodźěłać. Skónčnje dóstanu tež ći fairny podźěl, kotřiž so wšědnje na twarnišćach poća“, Schubert potwjerdźa.

Klětu mzdy twarskich dźěłaćerjow dale­ stupaja. Zdobom płaća jim jón­krótnu přiražku 250 eurow. Tohorunja zawjedu hač do lěta 2020 tak mjenowanu 13. měsačnu mzdu po wšej Němskej.

Wulkej sumjek dispoziciji

póndźela, 09. julija 2018 spisane wot:

Wjesne kónčiny maja wulki potencial a su spěchowanjahódne. Hižo mnohe lěta program Leader najwšelakoriše projekty podpěruje. Nětko regionalnej managementaj Leaderoweju kónčin Hornjołužiska hola a haty a Łužiska jězo­rina znowa namołwjatej, wo spěchowanske srědki so požadać.

Priorita projektow postajena

štwórtk, 05. julija 2018 spisane wot:

Nowy modelowy projekt sakskeho mini­sterstwa za nutřkowne naležnosće móhł přetwar a saněrowanje twarjenja zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje podpěrać.

Zhorjelc (AK/SN). Regionalny planowanski zwjazk je so jednohłósnje za požadanje wo prioritne projekty w zwisku z namołwu sakskeho ministerstwa za nutřkowne naležnosće wuprajił. To płaći za modelowy projekt k regionalnemu wuwiću a polěpšenju zhromadneho dźěła komunow. „Přidatny spěchowanski program je za inwesticije předwidźany“, wujasni sobudźěłaćer regionalneho planowanskeho zwjazka Thomas Brade. Termin přizjewjenja bě 30. junij. Dźeń do toho je zwjazk wo projektach wu­radźował. Wob lěto maja 500 000 eurow k dispoziciji. Cyłkownje je to hač do lěta 2020 potajkim 1,5 milionow eurow.

Ćahi z Budyšina do Awstriskeje

srjeda, 04. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Kanadiski koncern Bom­bardier chce wulki nadawk z Aw­striskeje na Budyskim stejnišću zhotowjeć. Hač do lěta 2021 natwarja w sprjewinym měsće dwaceći regionalnych ćahow za awstrisku zwjazkowu železnicu. 21 ćahow pak zhotowja w braniborskim Henningsdorfje, hdźež chcedźa so přichodnje bóle na wuwiće a hladanje jězdźidłow specializować.

„Wažne znamjo to za Budyski zawod“, zdźěli wčera rěčnik předewzaća Andreas Dienemann. Cyłkowna hódnota skazanki wučinja něhdźe 188 milionow eurow. Snano móža awstriski nadawk hižo klětu w Budyšinje zwoprawdźić započeć.

Hakle w juniju je Bombardier w sprje­winym měsće nowu produkcisku halu wotewrěł, za kotruž bě wosom milionow eurow nałožił. Runje tak chce koncern dalše 30 milionow eurow inwestować, zo móhł tudy mjez druhim testowy centrum za ćahi nastać. Po chětro špatnych powěsćach za Budyski zawod, zo chcyše Bombardier tu sta dźěłowych městnow šmórnyć, pak steja signale nětko na nowowusměrjenje z nowymi nadawkami.

Zo bychu rozšěrjacu so twornju baterijow Accumotive na kromje Kamjenca lěpje zjawnemu bliskowobchadej přiwjazali a zdobom wobswět škitali, zahajichu město Kamjenc, wobchadny zwjazk Hornje Łobjo a wotnožka awtotwarca Daimler Deutsche ­Accumotive iniciatiwu: Wot 1. julija maja wšitcy sobudźěłaćerjo zawoda składnosć, regionalny poskitk wobchadneho zwjazka za potuńšenu płaćiznu wužiwać. Symbolisku jězdźenku prezentowachu wčera Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz, ­personalna nawodnica zawoda Antje Römer-Graf a jednaćel wobchadneho zwjazka Burkhard Ehlen (wotlěwa). Foto: Feliks Haza

Stejnišćo wobstajnje zawěsćić

wutora, 03. julija 2018 spisane wot:

Předewzaće itelligence zhladuje na 20lětne wobstaće

Budyšin (SN/BŠe). Po wotewrjenju noweho ličenskeho centruma loni ma koncern itelligence na Budyskim stejnišću znowa přičinu swjećić. Zawčerawšim zhladowaše předewzaće na 20 lět wobstaća. Zajutřišim změja sobudźěłaćerjo přiležnosć, ze swjedźenjom na minjenej lětdźesatkaj zhladować. „Budyšin je naše najwjetše stejnišćo we wobłuku digitalneho managementa Managed Cloud. Inwestujemy dale do aktraktiwneho rozrisanja za wužiwarjow našich posłužbow po cyłym swěće“, zdźěla nawoda předsydstwa itelligence AG Norbert Rotter. Region skići za to najlěpše wuměnjenja, předewšěm hladajo na zarjadnistwo, politiku, infrastrukturu a zdobywanje fachowcow. Hač do dźensnišeho dóstawa koncern wot města Budyšina wulku podpěru w zwisku z hospodarskim spěchowanjom.

W Hamoru miliony inwestuja

póndźela, 02. julija 2018 spisane wot:

Na terenje milinarnje planuja připrawu za sušenje błóta twarić

Hamor (CK/SN). Třećinu wšěch wotpadkow błóta z komunalnych wodočisćernjow woža na pola. Z teje přičiny chcyło Lipšćanske předewzaće za wodu a wotpłóčki OEWA na teritoriju Hamorskeje milinarnje připrawu za sušenje błóta natwarić a do njeje šěsć milionow eurow inwestować. Za sušenje błóta chcedźa zbywacu ­ćopłotu milinarnje zasadźić. Granulat móhli pozdźišo w cementowej industriji zasadźić. Předstajomne je pak tež wužiwanje maćizny jako narunanske paliwo w milinarni koncerna LEAG.

Manufaktura swětłownja Łužicy

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Industrijne předewzaće w Cersku zhotowja škleńcu za fotowoltaikowe připrawy

Škleńcowa manufaktura Branibor­ska tzwr so dale a bóle zjawnosći wotwěra. Njedawno je Zwjazkowe zjednoćenstwo srjedźo­­staw­skeho hospodarstwa k rozmołwnemu kołu z jedna­ćelom manufaktury Torstenom Schroeterom přeprosyło. Wón dopo­minaše na wuwiće industrijnišća a předstaji dźensniši produkciski profil předewzaća.

Mnohe twarske naprawy nuznje trěbne

štwórtk, 28. junija 2018 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce za­měr­nje dalše dróhi a puće saněrować. Tole­ podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjad­niskeho zjednoćenstwa Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju tamni­­šeje gmejnskeje rady. Jednohłós­nje radźi­ćeljo rozsudźichu, wjesnjanosće wjac prawomocy spožčić. Přichodnje smě wón w zwisku z wupisanjemi předewzaćam nadawk dać, su-li najlěpši ho­spo­darski poskitk předpołožili.

W jednotliwych padach dźe to, po­nowić Běłowodźanski puć we wjesnym dźělu Mułkecach, lěsny puć w Rownom, zajězd Rownjanskeje Witaj-pěstowarnje „Milenka“, dźělny wobłuk puća w Sle­pom a komunalnu kolesowansku šćežku w Mułkecach. „Mamy za to financy Sakskeho krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Za lěto 2018 je jich cyłkownje 56 578,73 eurow“, Steffen Seidlich rozłoži. „W techniskim wuběrku smy so dorozumili, za kotre naprawy chce­my srědki zasadźić.“ Pjenjezy su ze směrnicy wo komunalnym dróhotwarje. Naprawy, tak Steffen Seidlich wuzběhny, su nu­znje trěbne.

Dźěže (UM/SN). Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) ma, po tym zo bu w februaru blisko Krušwicy wjelk zatřěleny, 210 skóržbow na blidźe. To rjekny wón wčera wječor we wobłuku wot frakcije krajneho sejma swojeje strony organizowaneho zarjadowanja „20 lět wjelki w Sakskej“ w Dźěžach (Diehsa). Zdobom Lange zwurazni, zo statnemu rěčnistwu mjeno hajnika, kiž bě wjelka třělił, njemjenuje. „Sym jim rjekł, zo ja zamołwitosć přewozmu.“

nawěšk

nowostki LND