Žiwu wučbu stawiznow dožiwić móhli

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Solly Ganor bě hakle 13 lět. „Wójna je njejapcy přišła. Bomby padachu na naše město.“ Tak rysuje Ganor w knize „Druhe žiwjenje“ situaciju 1941 w swojej domiznje w Litawskej. Tydźenja je 150 šulerjow 8. do 10. lětnika Kulowskeje Wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ w Třělerni napjeće na dožiwjenja hólčeca poskało. Dźiwadźelnik Thomas Darchinger čitajo a hudźbnik Wolfgang Lackerschmid na wibrafonje hrajo citowaštaj z dopomnjenkow mjeztym 90lětneho Sollyja.

Zakonjedawar ma na dobro serbšćiny jednać

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Wuslědki eksterneje ewaluacije serbskich poskitkow primarneho schodźenka w Braniborskej, kotrež bě tamniše ministerstwo za kubłanje, młodźinu a sport do nadawka dało, su nětko zjawnje přistupne. Jednaćelski direktor Instituta za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće prof. Edward Wornar bě je spočatk měsaca w Choćebuskim měšćanskim domje předstajił.

Wo wučerjow šło

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakski krajny sejm je na swojim wčerawšim posedźenju zakonske zakłady za zastojnistwo a dalše finan­cielne polěpšenja za wučerjow tworił. „Tak njenawjaza Sakska při płaćenju wučerjow jenož na druhe zwjazkowe kraje, ale steji w někotrych wobłukach samo na čole“, rjekny sakski kultusowy minister Christian Piwarz (CDU).

Wot 1. januara 2019 móža so połnje wukubłani wučerjo w Sakskej hač do zakónčenja 42. žiwjenskeho lěta ze zastojnikom stać. Tež přihotowanska słužba ma přichodnje jako zastojniski poměr płaćić. Wjace hač 5 300 pedagogow je hižo­ próstwu na zastojnistwo stajiło. Wučerjo na dalewjeducych šulach bjez zastojnistwa dóstawaja wot januara nimo zasłužby w skupinje 13 po wjetšinje měsačnu přiražku 170 eurow.

W jednym dypku Sakska wšitke tamne zwjazkowe kraje přesahuje: Wukubłani wučerjo zakładnych šulow njebudu hižo w mzdowej skupinje 11, ale 13 zastopnjowani resp. jako zastojnicy w skupinje A 13. Tele naprawy, tak so minister Piwarc nadźija, budu wučerjow za dźěło w Sakskej wabić. Wšako je potrjeba wukubłanych wučerjach dale wulka. Lětnje budu 1 500 wučerjow zdobyć dyrbjeć.

Z pedagogowku so rozžohnowali

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:
Serbska zakładna šula Ralbicy ze swojimi 118 šulerjemi je pjatk w tamnišej sportowni na swój wot lěta 1992 pospochi přewjedźeny tradicionalny dohodowny koncert přeprosyła. Wjac hač 300 maćerjow a nanow, wowkow a dźědow a dalšich hosći dožiwi dušu wokřewjacy koncert. Wšitke rjadowniske cyłki běchu ze swojimi rjadowniskimi wučerkami do programa, kotryž­ wopřiješe hodowne přihoty zwjazane z předstajenjom bajkow, zapřijate. Kulturna­ skupina šule bě program ze spěwom „Měrnje bliži so nam swětło“ zahajiła. Ze sylnym přikleskom dźakowachu so wopytowarjo wučerce Weronice Statni­kowej (nalěwo), kotraž měješe za wšitke dotalne adwentne koncerty cyłkownu kulturnu zamołwitosć, a su so z njej rozžohnowali. Pedagogowka poda so kónc lěta na wuměnk. Foto: Alfons Handrik

Wulka próca so wudaniła

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Tójšto ludźi adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“ wopytało

Radwor (SN/BŠe). Zo słušeja dohodowne wiki w Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ mjeztym k wjerškam adwentneho časa, je so wčera a zawčerawšim zaso zas wobkrućiło. Na woběmaj dnjomaj bě tamniša „Slavia“ kopata połna ludźi. Cyły tydźeń běchu šulerjo zarjadowanje přihotowali, a kaž nawodnica kubłanišća Hilža Štilerowa wuzběhny, z wjele kreatiwitu a z wulkej disciplinu adwentnu pychu, paslenki a chłóšćenki přihotowali. A próca je so wudaniła. Nimale cyła zhotowjena adwentna dekoracija – wěncy z hałžkami abo hablemi, słomjane hwězdy, wudźěłki z drjewa abo hliny – bě njedźelu popołdnju wupředata.

Kónc tydźenja za serbske swójby

póndźela, 03. decembera 2018 spisane wot:

Smochćicy (aha/SN). Kubłanski kónc tydźenja je wot minjeneho pjatka do wčerawšeho Smjerdźečanske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA w Smochčanskim Domje biskopa Bena přewjedło. Na dźesatym tajkim zarjadowanju wobdźěli so wosom staršiskich porow z 23 dźěćimi. Mjeztym zo starši na přednoški słuchachu, starachu so kubłarce Borbora Šeferowa­ a Wórša Čórlichowa kaž tež Annett­ Mikelowa wo dźěćacu zaběru.

Mjez na swójbne kubłanje wusmě­rjenymi přednoškami bě tema „Rituale w swójbje“, kotrejž wěnowaše so Barbara Köppel. Fachowa poradźowarka za pě­stowarnje w nošerstwje Wojerowskeho dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) wabješe k zajimawej powučnej diskusiji. Hižo­ k za­zběhej pjatk wječor bě přednošk Měrka Šenka, kiž bě w lěće 2014 a loni stajnje cyłe lěto w Awstralskej po puću,­ tež za dźěći přewšo zajima­wy, dokelž­ móžeštaj jeho­ synaj w sta­robje třoch a pjeć lět to a tamne k rja­nym wo­brazam wudospołnjejo­ rjec.

Tójšto překwapjenkow přihotowali

štwórtk, 29. nowembera 2018 spisane wot:
W Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ přihotuja tuchwilu we wobłuku projektneho tydźenja dohodowne wiki, kotrež přewjedu zajutřišim, sobotu, a njedźelu w „Slaviji“. Kóžde druhe lěto překwapjeja šulerjo a wučerjo wopytowarjow z wosebitymi idejemi. Martin (zady) a Leon na přikład staj marmeladu wariłoj. Dalši paslachu pychu, kotruž móža sej ludźo potom dypkownje k prěnjemu adwentej kupić.­ Tež wudźěłki z drjewa abo płata a słomjane hwězdy su šulerjo zhotowili. Wose­bity přinošk kulturneho razu budźe musical „Cyketarušk Rumpi we Łužicy“, kotryž sobotu kaž njedźelu w 15 a 17 hodź. předstaja. Foto: SN/Hanka Šěnec

Šulerjo 4. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule kaž tež čěscy šulerjo su so wčera na němsko-čěskim wobswětowym projekće přirodoškitneje stacije Wuchodna Hornja Łužica wobdźělili a sej do biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži dojěli. Mjez druhim wopytachu tam šulski muzej, hdźež pisachu na stare wašnje z tintu a pjerom a zhonichu wot zamołwiteje domizniskeho towarstwa Radiška za Stróžanski šulski muzej Marlis Konjechtec dalše zajimawostki. Foto: SN/Hanka Šěnec

Zažnodźěsćowske kubłanje podpěrać

wutora, 27. nowembera 2018 spisane wot:

Kak wažne je zažnodźěsćowske kubłanje­ na sakskej politiskej runinje, prašachu so wčera kubłarjo a starši chowancow Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ zapósłan­cow frakcije CDU Sakskeho krajneho sejma Lothara Biensta, Franka Hir­chi a Marka Šimana.

Radwor (SN/BŠe). Strona CDU chce hladansku kwalitu w sakskich pěstowarnjach polěpšić. To je hłowne wuprajenje kubłanskopolitiskeho rěčnika frakcije CDU w krajnym sejmje Lothara Biensta. Po wjelelětnym boju budu w klětušim etaće sakskeho sejma přihoty a dodatne dźěła kubłarjow přidatnje sobu do dźěłoweho časa zapřijate.

Wojerecy (SiR/SN). Wjace hač 200 šulerjow je so na lětušej kubłanskej turje wšitkich dale wjeducych Wojerowskich kubłanišćow wobdźěliło. Na dwudnjowskim zarjadowanju wobhonichu so zajimcy wo móžnych kročelach po zakónčenju 4. lětnika.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND