Wulět do stawiznow

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Komorow (Hag/SN). Z mnohimi hosćimi zetkachu so čłonojo Domowinskeje skupiny Komorow-Trupin-Rakecy minjenu sobotu w młodźinskim klubje při Komorowskim sportnišću na přednošk dr. Lubiny Malinkoweje. Po zhromadnym kofeju porěča wona wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu wobrazy. Po tym zo měješe Domowinska skupina loni skupinski wulět do Ochranowa a so hižo tam z tutym hibanjom zaběraše, běše­ přednošk Lubiny Malinkoweje wulět do stawiznow Serbow. Župa „Jan Arnošt Smoler“ je zarjadowanje spěchowała. Wosebje wjeselili so skupinarjo su, zo so Rakečanski wjesnjanosta Swen Nowotny, kiž w Komorowje bydli, ze swojej mandźelskej na zarjadowanju wobdźěli.

Hajnicy na nyšporu

Hejsować w „Jednoće“

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

Chrósćicy. Na hejsowanje do Chróšćanskeje wjacezaměroweje hale „Jednota“ přeprošuje tamniši młodźinski klub pjatk a sobotu, 28. a 29. oktobra, młodostnych a wšěch tych, kotřiž so młodźi čuja abo su młodźi wostali. Pjatk budźe tam hołk a tołk za nad 30lětnych. Přeprosyli su sej k tomu jednu z najlěpšich partyjowych kapałow Sakskeje, a to skupinu Jolly Jumper z Hornjeje Łužicy, kotraž ma tež serbsku štučku w programje. Zastup za sydom eurow je wot 20 hodź., reje so w 21 hodź. započnu. Sobotu pak w „Jednoće“ mócnje šeri, dokelž wotměje so w Chrósćicach hižo tradicionala helloweenowa party. Wo dobru naladu staraja so wot 21 hodź. wjacori DJjojo. Zastup płaći kaž pjatk sydom eurow. Čłonojo młodźinskeho kluba so na hosći wjesela a so nadźijeja, zo młódši a starši hejsowarjo z bohatym wopytom jich prócu mytuja.

Předpředań za schadźowanku

Pakćikowa akcija SLA

pjatk, 14. oktobera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskim Serbskim ludowym ansamblu móža so lětsa pakćiki za akciju „Hody w črijowym kartonu“ wotedać. Hač do 15. nowembra přijimuja tam při kasy – při Młynskich wrotach – a w zarjadnistwje na Lawskej luboznje zapakowane dary.

Biblioteka swjeći jubilej

Kamjenc (SN). Kamjenska Lessingowa biblioteka woswjeći lětsa we wobłuku dnja bibliotekow, kotryž so 24. oktobra po cyłej Němskej wotměwa, dwaj jubilejej. Sprěnja je to załoženje wupožčowanskeje knihownje w lěće 1666 a zdruha zaćehnjenje měšćanskeje biblioteki do Lessingoweho domu w lěće 1931. K tejle składnosći wuhotuja tam swjedźenjej.

Huska (SN/mwe). Hušćanske kubło „Kubło lěćne duby“ Eriki Busch słuša k najwoblubowanišim prózdninskim burskim dworam Němskeje. Tole wuchadźa z 21. naprašowanja portala LandReise, kotrež dowole na burskich domicilach registruje. Tak su hosćo na posudkowych kartach kaž tež online wot septembra 2015 do awgusta 2016 zapodali, hdźe so w dowolu najlěpje čujachu. Hódnoćili su w štyrjoch kategorijach. Oficialnje gratulować budu dobyćerjam klětu na „Zelenym tydźenju“ w Berlinje.

Dźěći zela zeznali

Łaz (AK/SN). Wulke wjeselo mějachu dźěći w nazymskich prózdninach we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja ze zelami. Njedawno zhotowichu tam zelowy dresing. K tomu wužiwachu zela kaž tymian, koprik (Dill), majron, ławrjenc (Lorbeer) a tójšto dalšich. Bleše wostanu tu štyri tydźenje stejo, potom je dresing hotowy. Birgit Kieschnick, sobudźěłaćerka přirodoweje stacije w biosferowym rezerwaće hornjołužiske hola a haty holcy a hólcow nawjedowaše.

Praksa w dobrych rukach

Přećiwo stresej

pjatk, 07. oktobera 2016 spisane wot:

Smochćicy. Nowy rjad seminarow zahaja klětu w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Tam chcedźa zajimcam zbližić, kak móžeš na přirodne a strowe wašnje stresowe situacije na dźěle abo druhdźe zmištrować. Zarjadowar a nawoda seminarow budźe Volker Bertleff, terapeut w fachowej klinice Badenweiler. Hižo lětsa kónc oktobra/kónc nowembra wón dźěłowe wašnje a metody seminara na třoch kóncach tydźenja předstaji.

Lisćiki za bal

Budyšin. 29. a 30. oktobra wotměje so w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle lětuši Budyski jewišćowy bal. Sobuwuhotowar je Serbski ludowy ansambl ze swojim orchestrom a baletom. Wobdźělene budu dale Baba Jaga a dalše wjery, tak zo smědźa so wopytowarjo na wosebity program wjeselić. Lisćiki poskića dźiwa­dłowa kasa pod tel. 03591/ 584 225.

Při kitesurfowanju so zranił

Swójske wobrazy zapodać

pjatk, 30. septembera 2016 spisane wot:

Budyšin. Prěni raz wěnuje Budyski Serbski muzej wot 9. oktobra hač do 1. měrca 2017 wosebitu wustajeńcu wo stawi- znach fotografije we Łužicy a zaběra so z prašenjom, wot hdy jewjachu so w fotach serbske elementy jako wotmolowanjahódny motiw. Tak su we łužiskich archiwach a muzejach kaž tež pola pri­watnych wosobow njesměrnje wjele originalnych­ fotografijow přehladali. Při­wšěm pytaja dalše zajimawe historiske wobrazy z časoweje doby 1850 hač do 1930. Štóž tajke doma ma, njech poskići je Serbskemu muzejej za čas wustajeńcy abo jenož na wobmjezowanu chwilu. Za to stej dwě wosebitej sćěnje rezerwowanej. Zajimcy njech so w muzeju přizjewja, zo móhli motiwy wupytać. Na te wašnje móža k tomu přinošować, zo so wustajeńca stajnje znowa měnja.

Rědki jubilej

Kamjenc. Na 175lětne wobstaće zhladuje tele dny w Kamjencu wobchod Paul Lehmann. Mějićel Claus Lehmann poskića w nim hrajki, škleńčane twory, dary a małe elektriske nastroje. Serbscy kupcy móža so w předawanišću na torhošću tohorunja w swojej maćeršćinje pora­dźować dać. Jutře, 1. oktobra, změje wobchod wotewrjene.

Přednošuje w muzeju

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

Budyšin. „Wothódnoćace nastajenje napřećo druhim: Na přikładźe Serbow“ rěka němski přednošk dr. Měrćina Wałdy jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Zastup je darmotny. Zarjadowanje wotměje so we wobłuku lětušich interkulturnych tydźenjow. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wo jatbowych systemach

Budyšin. Nawoda Zhorjelskeho jastwa Frank Hieckel přednošuje jutře, w 19 hodź. w Budyskim wopomnišću wo jatbowych systemach w NDR a wo podźělu Budyšina po puću k prawostatnemu jastwu. Hieckel bě hižo za čas NDR w jas­twje dźěłał a je so z tym po přewróće rozestajał. W přednošku wěnuje so wón nimo toho podawkam w Budyskim ja­stwje w přewrótowym času.

Wotewru wustajeńcu

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:

Choćebuz. Wosebitu wustajeńcu Choćebuskeho Serbskeho muzeja „Zachowane drohotnosće“ wotewru srjedu, 28. septembra, w 19 hodź. w Choćebuskim měšćanskim­ muzeju na Dwórnišćowej 22. K wotewrjenju porěči Steffen Krestin. Wo hudźbne wobrubjenje postara so duwo Słowjanske barwy. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Štó chce sobu hrać?

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwadło pyta za swoju nowu inscenaciju „Wir sind keine Barbaren“ Phillippa ­Löhle sobuskutkowacych za wobydlerski chór. Za to přewjedu srjedu, 28. septembra, w 19 hodź. we hłownym domje dźiwadła casting (jewišćowy zachod na Seminarskej). Wosebje wjesela so nad muskimi zajimcami. Premjera budźe 26. nowembra. Hłownu rólu změjetaj mjez druhim Marian Bulank a Měrko Brankačk. Wot spočatka oktobra budu proby. Wone wotměja so spočatnje dwójce wob tydźeń a stajnje sobotu dopołdnja, w premjernym tydźenju kóždy wječor.

Na serbske blido

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Lipsk. Serbja w Lipsku a wokolinje njech njeskomdźa přichodne serbske blido. ­Zajimcy zetkaja so wutoru, 27. septembra, w 19 hodź. w kofejowni Grundmann na Bebelowej 2. Organizatorojo wjesela so na prawje wjele wopytowarjow.

Zhromadnje hriby pytać

Kulow. Składnostnje prěnjeho europskeho dnja hribow přewjedźe Herbert Schnabel z Kulowskeje skupiny NABU jutře, sobotu, hribowu ekskursiju. Wobdźělnikam chce wón zajimawostki wo prawakach a kozakach rozłožić. Nimo toho wón pokaza, kotre dalše su jědźne hriby. Zajimcy zetkaja so w 9 hodź. na parkowanišću při Kulowskej kupjeli. Wobdźělenje płaći dwaj euraj.

Porěči wo rěči

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so wutoru, 27. septembra. W Budyskim hosćencu Sprjewina pensija porěči wot 19 hodź. dr. Peter Ulbrich na temu „Rěč w zwjazkowej republice“. Wšitcy zajimcy su witani, zastup je darmotny.

Ryba a přiroda

W piwarni znowa swjeća

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Kulow. 25. raz wotměje so wot jutřišeho hač do njedźele piwarniski swjedźeń w Ku­lowskej piwarni. K jutřišim rejam hraje kapała Božemje Cryers. Sobotu a njedźelu stajnje w 13 a 15 hodź. zajimcow po piwarni powjedu. Sobotu w 16 hodź. započnje so piwarniske wubědźowanje. Wječor hraje kapała nA und. Njedźelu wočakuja tam dubl Rolanda Kaisera.

W parku předawaja rostliny

Wochozy. Wulka nazymska bursa rostlin wotměje so sobotu a njedźelu, 24. a 25. septembra, we Wochožanskim parku błudźenkow. Wjacore zahrodniske zawody a štomownje kaž tež plahowarjo žadnych rostlinskich družin chcedźa tam swój poskitk předstajić. Někotři wikowarjo so prěni raz wobdźěla. Rostlinske wiki, organizowane wot spěchowanskeho towarstwa parka, budu wobaj dnjej wot 10 do 18 hodź. přistupne.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND