Ze starownje ludźi „wuchowali“

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/MWj). Wohenja w Domje swj. Ludmile dla je minjeny pjatk wječor w Chrósćicach a wokolinje sirena wohnjowych wobornikow k wuchowanju a hašenju wołała. Zo jednaše so při tym wo zwučowanje, wědźachu do toho jenož wohnjowoborne wjednistwo, wjesnjanosta, nawoda starownje kaž tež jeje wobydlerjo, kotrychž běchu do toho informowali, zo njeby žana panika nastała. Pjeć mjeńšin pozdźišo běchu Chróšćanscy wobornicy na městnje. Zastupowacy nawoda gmejnskeje wobory Clemens Suchy hódnoćeše to jako jara dobre. Po­dobnje wón posudźowaše, zo běchu Worklečenjo po dalšich pjeć mjeńšinach při starowni. Bórze na to Nukničenjo přijědźechu. Hórčanska wobora bě wotzjewjena a njebu tuž alarmowana.

Zelena swěca za solarny park

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Po spočatnych wobmyslenjach wobydlerjow nětko kompromis našli

Hodźij (CK/SN). Solarnu připrawu na swobodnej płoninje při awtodróze A 4 pola Prěčec smědźa twarić. Za to trěbny twarski plan „Wosebita kónčina za alternatiwnu energiju Prěčecy“ je Hodźijska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju z jednym wzdatym hłosom wobzamknyła.

Po prěnim zjawnym wupołoženju plana­ mějachu wobydlerjo wulke wobmyslenja. Na to je so inwestor Hermann Dreesbeimdieke z Gütersloha z nimi rozmołwjał. Při tym dojednachu so na kompromis. Tak njenastaji wón kaž spočatnje předwidźane solarne module na cyłych třoch hektarach, ale jenož na třećinje płoniny, a to z maksimalnej wysokosću 2,50 metrow. Hižo w lěće 2015 běchu wobličili, w kotrej měrje móhli solarne module słónco do směra na susodnu bydlensku štwórć reflektować. Nětko nochce inwestor jenož­ twarsku městnosć pomjeńšić, ale zdobom tež štomy a kerki nasadźeć. Nimo toho mějachu wobydlerjo wobmys­lenja, zo móhła solarna připrawa haru z awtodróhi zesylnić. Posudk z lěta 2015 pak je dopokazał, zo tomu tak njeje.

Hakle dwaj dnjej dowolnosć měła

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo stało je so minjeny pjatk mjez Korzymjom a Wjelećinom. 18lětna započatkarka zhubi tam kontrolu nad swojim jězdźidłom, zjědźe na prawym boku z dróhi a prasny do štoma. Kaž policija zdźěli, bě wona hakle dwaj dnjej do toho swoju jězbnu dowolnosć dóstała. Foto: Jens Kaczmarek

Krótkopowěsće (22.10.18)

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Końcaŕ w rozhłosowej radźe

Choćebuz. Marcus Końcaŕ zastupuje serbske zwjazki za dobu 2019–2023 w Rozhłosowej radźe RBB. Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je zastupowaceho jednaćela třěšneho zwjazka na swojim posedźenju pjatk w Choćebuzu do zastojnstwa delegowało. Końcaŕ naslěduje Babettu Zenkerowu, kotraž bě dwě wólbnej periodźe serbska čłonka gremija.

Rietzschel swój roman předstajił

Budyšin. We wobłuku rjada Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła „Litera­tura dopołdnja“ je wčera Worklečan Lukas Rietzschel swój njedawno w na­kład­ni­stwje Ullstein wušły roman „Z pjasću do swěta bić“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe předstajił. W knize rysuje awtor na zakładźe stawizny dweju bratrow struchły wobraz tuchwilneje towaršnostneje klimy we wuchodnej Sakskej.

Při mrěću wjace ludźi přewodźeli

Policija (22.10.18)

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Tójšto škody při parkowanju

Budyšin. Wodźerka Škody Fabia chcyše zawčerawšim popołdnju na parkowanišću Budyskeho Centera na Žitnych wikach poprawom jenož wróćo zajěć a wuparkować. To pak so jej scyła poradźiło njeje, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli. 66lětna zhubi kontrolu nad jězdźidłom a so wo 180 stopnjow zwjertny. Při tym zrazy do dalšeje Škody a skónčnje do Renaulta. Njesławna bilanca to­hole wuparkowanskeho pospyta: skóncowany Renault a dohromady 11 000 ­eurow škody.

Přednošk nam Słowaksku zbližił

póndźela, 22. oktobera 2018 spisane wot:

Wo serbskej putniskej jězbje wot 5. do 9. pražnika do wuchodneje Słowakskeje rozprawješe njedawno Baćoński farar Gerat Wornar serbskim senioram Budyskeje tachantskeje wosady. K tomu po­kazowaše wón wideja a fota, kotrež bě Bosćij Handrik z Radworja zhotowił.

Hłowny zaměr jězby bě wobdźělenje na sobu najwjetšim putnikowanju w Słowakskej na Marijanskej horje blisko města Levoča. 8. julija je so tam na putniskej łuce něhdźe 80 000 kemšerjow zhromadźiło. Z bamžowskim zastupnikom a dalšimi duchownymi swjećeše swjatočne kemše tohorunja Baćoński farar. Za njeho bě wosebite dožiwjenje, zo smědźeše hromadźe z metropolitom grjekskoka­tol­skeje cyrkwje Janom Bablakom, kotrehož hižo z młodych lět znaje, za wołtarjom stać.

W lětach 1950 do 1968 bě grjeksko­katolska cyrkej kruće zakazana. Nětko pak dožiwja wona wulki rozmach. Tón začuwachu Serbja tohorunja na grjeksko-katolskich kemšach po wuchodnym ritusu na dalšim putniskim městnje, na horje Zvir blisko wsy Litmanov. Tam rozprawješe jim Jan Bablak wosobinsce wo přesćěhanjach w socialistiskej dobje.

Korčmarjecy ze žadnej róčnicu

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Dźensa před 60 lětami podaštaj so Jan Wowčerk ze Šunowa a Marja Wjacławkec z Konjec do Ralbic na stawnistwo a zwěrowaštaj so hamtsce. 21. oktobra 1958 spožči jimaj farar Jakub Žur w Ralbičanskej wosadnej cyrkwi sakrament mandźelstwa. Zajutřišim zhladujetaj zhromadnje z přiwuznymi a mnoho přećelemi na žadnym dejmantnym kwasnym jubileju na to rjane a spomóžne minjenych šěsć lětdźesatkow. Někotružkuli će­žu­­ staj na nic přeco hładkim žiwjenskim puću w mjezsobnej lubosći a dowěrje jedy­n druhemu pomhajo přewinyłoj.

Dźensa z dejmantami pyšena jubi­larka Marja narodźi so 5. awgusta 1935 do Wjacławkec swójby w Konjecach, hdźež zastupi 1941 do šule. Za čas dźěćatstwa dožiwi surowosć wójny. Kajkosće kaž skromnosć, agilnosć, přećelne wustupowanje a runje tak swój kruty narod­ny a nabožny rjap je sej do dźensnišeho zachowała. Wuchodźiwši šulu dźěłaše w domjacym ratarstwje a něšto časa tež w Budyskej chorowni swj. Bena, hdźež je sej warjenje přiswojiła.

Wurunany etat lětsa móžny

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Najebać wjacore njeplanowane wudawki­ móhli w delanskej gmejnje lěto­ 2018 z wurunanym hospodarskim planom zakónčić. Tole bě jedna z temow na dnjowym porjedźe gmejnskich radźićelow.

Postawu swj. Bosćana ponowja

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:

Gmejna Pančicy-Kukow wobsedźi drohoćinku a so wo nju stara

Wotrow (SN/MWj). Mjeztym zo zasa­dźeja komuny swoje inwesticije zwjetša za ponowjenje komunalnych pućow abo hrajkanišćow, chce gmejna Pančicy-­Ku­kow klětu pjenjezy za starožitnu dro­hoćinku wudać. Na swojim posedźenju wče­ra we Wotrowje gmejnscy radźićeljo jednohłósnje wobzamknychu, postawu swjateho Bosćana w Swinjarni restawrować dać. Wona steji na gmejnskej ležownosći. Kak pak je wona do wobsydstwa gmejny přišła, tež wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) rjec njemóže. Na kóždy pad je z lěta 1635 pochadźaca postawa ze zornowca w špatnym stawje, tak zo dyrbi so na njej nuznje něšto změnić.

Dobyćerjo nazymskeje křižowki

pjatk, 19. oktobera 2018 spisane wot:
Při rjanym babylěćnym wjedrje je tójšto čitarjow našu nazymsku křižowku wu­hódało a nam prawu wotmołwu „Hosćo du na kermušu“ připósłało. Z kartow, listow a mailkow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow zwěsćiła. Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Wojerowskeje Łužiskeje kupjele smě so Kušec swójba z Chrósćic wjeselić. Dobropis za Bu­dyski hosćenc Wjelbik přewostajimy Christinje Metašowej ze Sulšec pola Kulowa. A CD „Hura prózdniny“ smě nětko Lea Zopic z Haja pola Radworja słuchać. Dobyćerjam wu­prajamy wjele zboža a wjele wjesela z mytom. Wšitcy druzy změja za dźewjeć tydźenjow z hodownej křižowku znowa šansu na dobyće.

nawěšk

nowostki LND