Přeja sej wjace pomocy gmejny

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Łazowske towarstwa wo lětušich terminach wothłosowali

Łaz (AK/SN). Towarstwa na teritoriju Łazowskeje­ gmejny chcedźa přichodnje wušo hromadźe dźěłać. Lětne plany z wažnymi wjerškami dyrbja tuž dale wothłosować, zo njebychu so terminy křižowali. Nimo toho měli so towarstwa w prašenju zawěsćenja, wustawkow a towarstwoweho prawa mjez sobu podpěrać. To bě wuslědk njedawneho stajneho blida we Łazu, na kotrež bě tamniše domizniske a kulturne towarstwo přeprosyło. „Mjez sobu rěčeć je najwažniše. Kóždy měł wědźeć, štó je za koho rozmołwny partner a kotre wjerški su planowane“, podšmórny Łazowski wjesny předstejićer a čłon domizniskeho towarstwa Gerald Tronnier.

„Mamy w domizniskim towarstwje pjeć předawanišćow, pólnu kuchnju, wóz za šminkowanje dźěći a dalše nastroje“, rozłoži předsyda Bernd Hendel. „Tamne towarstwa móža sej je pola nas rady wupožčić.“ Domizniske towarstwo planuje 2. februara camprowanje we Łazu, 8. februara dźěćace póstnicy a nazajtra póstniske reje. Porno tomu přewostaji organizaciju chodojtypalenja nětko młodźinskemu klubej.

Z połnej paru rjemjeslnicy tuchwilu w bywšej Chróšćanskej srjedźnej šuli dźěłaja. Rumnosće na hornim poschodźe tak přetwarja a ponowja, zo móže tam gmejnske zarjadnistwo zaćahnyć. Nastać ma nimo toho wjetša rumnosć za zhromadźizny, kotruž móhli gmejnska rada, towarstwa a skupiny wužiwać. Tež Domowina, Załožba za serbski lud a Serbske šulske towarstwo potom stajnje do jedneje rumnosće zaćahnu. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Hansen nowy předsyda rady

Berlin. W lěće 2019 je Jon Hardon Hansen­, Dana z Južneho Schleswiga, nowy­ předsyda rady štyrjoch awtochtonych na­rodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Kaž mjeńšinowy sekre­tariat w Berlinje zdźěli, naslěduje wón Karla-Petera Schramma w zastojn­stwje. Hansen je danski farar na kupje Sylt a před­syda južnoschleswigskeho towar­stwa Sydslesvigsk Forening.

Ciwilnu towaršnosć zapřijeć

Wjelcej. Čłonce wuhloweje komisije Hannelore Wodtke z łužiskeho a Antje Grohus z porynskeho brunicoweho re­wěra sej žadatej, ciwilnu towaršnosć bóle do procesa strukturneje změny zapřijeć. Dale měło zachowanje wot wotbrago­wanja wohroženych wsow kruty wobstatk kónčneje rozprawy być. W komisiji za­stupujetej Wodtke a Grohus wot wuhlowych jamow po­trje­chenych.

Planuja powjaznicu nad Wołtawu

Policija (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Dalšej pospytaj znatej

Lubuš. Po tym zo je so póndźelu we Wojerecach rentnarka z woporom telefoniskeho wobšudnistwa stała, buštej nětko dalšej pospytaj znatej. Tak je tohorunja póndźelu cuza wosoba 88lětneho muža w Lubušu zazwoniła, jako wnučka so wudawała a wo pjenjezy prosyła. Samsne sta so tón dźeń we Łutach pola 85lětneje žony. Wobaj pak běštaj kedźbliwaj.

Za dźěłarničku so přizjewić

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Drježdźany. Dźěłarničku za woblěkanje serbskeje drasty přewjedźe Drježdźanske towarstwo Stup dale zajutřišim, sobotu, wot 10 do 17 hodź. na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach. Zajimcy njech přizjewja so prawje spěšnje pod telefonowym čisłom 0151/ 592 435 46. Wobdźělnikam poskića wobjed.

Wo přirodźe w cuzbje

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přeprosy jutře, pjatk, w 19 hodź. na přichodne zjawne zarjadowanje. W Michałčanskim hosćencu přednošuje Olaf Zinke z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na temu „Přiroda a turizm na Galapagosowych kupach – wuwiće w dwěmaj lětdźesatkomaj“. Wšitcy zajimcy su witani.

Stelu přeměstnja

Što wopřijeća kaž zastaranska połnomóc (Betreuungsvollmacht), staraćelska połno­­móc­ (Vorsorgevollmacht) a postajenje pacienta (Patientenverfügung) po­prawom­ konkretnje woznamjenjeja, a kotry dokument za sebje trjebam? Što so sta­nje, njeje-li w tym zmysle ničo rjadowane? Dosaha formular za tajke rjado­wanja a, hdyž haj, kotry formular wupjelnju a kak swoje přeća najlěpje sformu­luju, zo jednaja zamoł­wići w chutnym padźe po mojej woli? Kotre kopolaki móža so jewić? Na tajke­ a po­dobne­ prašenja wotmołwja Susann Sperling ze Sakskeje centrale za pře­trjebarjow na přednoškach. Mjez druhim čini to tež 30. januara we Woje­rowskej wotnožce pora­dźowarnje. Silke Richter je so z referentku projekta „Hospo­dar­ski škit přetrjeba­rjow“ rozmołwjała.

Knjeni Sperling, stej staraćelska połnomóc a postajenje pacienta přeco hišće tabu­temje?

Zarjadniski dom chcedźa přetwarić

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Róžant (SN/MWj). Najskerje z trochu brjušebolenjom, ale přiwšěm z dowidźenjom, jónkrótnu šansu wužić, su zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wčera w Róžeńće jednohłósnje wobzamknyli, běrowowy dom zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje přetwarić a saněrować dać.

Štož zdaše so minjene měsacy pobrachowacych spěchowanskich srědkow dla njemóžne, so potajkim tola zešlachći. Přičina je, zo we wobłuku sakskeho spěchowanskeho programa za witalne wsy hinak hač dotal nětko nadobo zarjadniske zwjazki spěchuja. Krótko do hód bě předsyda zwjazka Měrko Domaška tule informaciju na blido dóstał a dyrbješe spěšnje jednać. Zo njebychu žanu twarsku dowolnosć trjebali, rozsudźichu so, spočatnje planowaneho lifta w domje so wzdać.

Dyrbja wjele pjenjez wróćić

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Najebać deficit chce Hamorska gmejna tójšto inwestować

Hamor (AK/SN). Na ćežke hospodarske časy dyrbi so gmejna Hamor nastajić. To podšmórny komornik Ulrich Bänsch na zašłym posedźenju tamnišeje gmejnskeje rady. Z dwěmaj wzdatymaj hłosomaj su radźićeljo dwójny etat 2019/2020 wobzamknyli. Jeničce lětsa dyrbi komuna 408 000 eurow tak mjenowaneho dawka bohatych Swobodnemu statej Sakskej płaćić. Ale hižo minjene tři lěta dyrbješe gmejna energijowemu koncernej Vattenfall wjace hač 15 milionow eurow­ přemysłoweho dawka wróćić. Za to drje dóstachu wot Sakskeje wulke sumy powšitkownych klučowych připokazanjow. Tych pjenjez dla pak płaći Hamor nětko zaso jako „bohaty“.­

Z pawšalu podpěruja towarstwa

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Njeswačidło (JK/SN). Kak rozdźělić pawšalu 70 000 eurow sakskeho knježerstwa gmejnam za lěto 2018 bě jedna z temow na wčerawšim posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady. Jeje čłonojo dojednachu so na to, z dźělom mjenowaneje sumy towarstwa na teritoriju gmejny podpěrać. Tak móže kóžde z dohromady 24 towarstwow hač do kónca februara próstwu wo podpěru hač do 1 000 eurow za projekty abo akcije we wobłuku swojeho skutkowanja stajić. Při tym je wšojedne, hač su projekty hižo loni přewjedli, abo hač je za lětsa planuja. Z tutym rozsudom hódnoća po słowach Njeswačanskeho wjesnjanosty Gerda Schustera (CDU) aktiwne a na dobro gmejny wu­směrjene dźěło mnohich towarstwow. Wone wěnuja so na najwšelakoriše wašnje kulturnemu a hospodarskemu wu­wiću komuny a zaručeja tak jeje dobry image daloko za jeje mjezami.

Dale su radźićeljo wčera zahajenskej bilancy k 1. januarej 2013 přihłosowali. Z tym je Njeswačanska gmejna jedna z prěnich Budyskeho wokrjesa, kotraž tajku zahajensku bilancu ma. Wšako je wuměnjenje za to, zo móže komuna po dwójnym (doppikowym) zličbowanskim systemje dźěłać.

Wolij na puć wuběžał

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:
Kotru škodu móže na puću ležacy nastroj načinić, kiž tam njesłuša, dyrbješe wčera rano wodźer BMWja w Ćichońcy pola Budyšina na njelube wašnje nazhonić. Tam bě druhe jězdźidło­ před nim po wšěm zdaću wupuch zhubiło abo něchtó bě tajki dźěl ilegalnje wotbył. Znajmjeńša je šofer­ BMWja přez nic runje mały metalowy nastroj jěł a sej při tym wolijowu wanju swojeho awta­ rozdrěł. Muž drje na kromje dróhi hnydom zasta, njemóžeše pak tomu za­dźěwać, zo wolij z jeho awta na puć wuběža. Alarmowana wohnjowa wobora so wo wolij staraše a nasypa na wulku łužu wosebity próšk, kotryž wolij wjaza. Dokelž BMW hižo dale jěć njemóžeše, dyrbjachu jón wotwlec. Foto: Jens Kaczmarek

nawěšk

nowostki LND