Probowy rěz hdys a hdys trěbny

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:
Na horicontalnej pile w Zahorskim muzeju je hdys a hdys probowy rěz trěbny, zo bychu­ dźěłowy grat prawje nastajili. To je nadawk za čłona muzejoweho towarstwa Hartmuta Lehnigka. Wolfgang Glowna je jemu při tym poboku. Stare rjemjeslniske wušiknosće su w Zahorskim muzeju přeco zaso prašane, tež hdyž słuža přihotej zarja­dowanjow po kanadiskim přikładźe w drjewosporće (Woodsports). Minjeny kónc tydźenja wotmě so mjeztym šesty spektakl tajkeho razu. Hačrunjež bě so w nocy na sob­otu jewišćo na sportnišću wotpaliło, je wulka podpěra z regiona, tež z Pe­trickec rězaka w Rownom, zmóžniła zarjadowanja tola přewjesć. Foto: Joachim Rjela

Serbske kamuški na festiwalu

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Na wobydlerjow a wopytowarjow sprjewi­neho města Budyšina čaka wot ju­třišeho pjatka hač do njedźele nowosć. Prěni raz přewjedu tu staroměšćanski festiwal. Wón skići na mnohich městnach njeličomne poskit­ki. Mjez nimi­ budu tež někotre serbske, kotrež sej wobhladać so zadani.

Budyšin (SN). Na prěnim staroměšćanskim festiwalu wot jutřišeho hač do njedźele w Budyšinje, kotryž steji pod hes­łom „Woda–wuměłstwo–swětło“, wobdźěli so mjez druhim Serbska kultur­na informacija ze wšelakimi part­ne­rami. Sobotu a njedźelu poskići wona na dworje Röhrscheidtoweje bašty wot 10 do 18 hodź. informacije k serbskej kulturje a mały wuběr wudźěłkow. Wopytowarjow zabawjeć chcedźa z cyle nowej za­jimawosću, mjenujcy z pohladnjenjom přez wosebite 360°-nawoči na krótke wideja wo wšelakich serbskich nałožkach.

Na alpskim rohu so pospytali

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:
Budyscy swobodnomurjerjo su tele dny něšto cyle nowe wuspytali. Woni přeprosychu na piknik na naměsto pod Starej wodarnju, hdźež móžeše sej kóždy něšto sobu přinjesć. Zaměr bě, njewotwisnje wot swětonahlada a nabožiny wólnje bjesadować. Wo hudźbu staraše so Berlinska kapała Half & Half. Jeje čłonojo běchu samo alpski róh sobu přinjesli, na kotrymž móžachu so wopytowarjo sami pospytać. Tajki piknik chcedźa přichodnje stajnje kónc awgusta přewjedować. Foto: Carmen Schumann

Šansy a rizika wotwažować

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Měšćanska rada Biskopic chce pruwować, kak kulturny dom wužiwać

Biskopicy (UM/SN). Wo dalšich krokach nastupajo Biskopičanski kulturny dom je so zawčerawšim tamniša měšćanska rada dorozumiła. Tak chcedźa nětko nanajspěšnišo – ale hakle po zwěsćenju spěchowanskich móžnosćow – studiju zdźěłać, kak hodźał so dom dale wužiwać. „Zaměr je wotwažować, kotre šansy a rizika su z namjetom hospodarskeho spěchowanskeho towarstwa zwjazane dom na zarjadniski, konferencny a kulturny centrum přetworić“, rozłoži wyši měšćanosta Holm Große (njestronjan). W tym wobłuku chcedźa tohorunja wšelake wobhospodarjenske modele pruwować, samo tón, załožbu wutworić.

Krótkopowěsće (30.08.18)

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Spomóžne wuwiće

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je kónc awgusta 18 705 bjezdźěłnych, 285 mjenje hač w předměsacu. Po lětnich prózdninach je bjezdźěłnosć w regionje zaso woteběrała. 782 ludźi je nowy job nastupiło, 529 wukubłanje zahajiło. Naprašowanje za personalom je kaž loni dale na wobstajnje wysokim niwowje, zdźěli dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Pokazka na namócnu smjerć

Zhorjelc. 90lětna žona je so po wšěm zdaću w Zhorjelcu z woporom złóstnistwa stała. Běchu ju 15. awgusta mortwu w jeje bydlenju našli, a lěkar wuchadźeše najprjedy z přirodneje smjerće. Mjeztym ma policija pokiwy na to, zo bu rentnarka snano morjena. Policija a statne rěčnistwo stej dźensa pytansku namołwu za dotal njeidentifikowanym mužom wozjewiłoj.

Nowy serwis kolesowarjam

Policija (30.08.18)

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

W kupnicy z winom mjetali

Běła Woda. Winowe jahodki na so mje­tali su mužej w starobje 38 a 46 lět kaž tež 33lětna žona zawčerawšim w Běłowodźanskej kupnicy. Ze žorta pak bu chutna naležnosć, kotraž wuwjercholi w rozestajenju a skónčnje w bijeńcy. Tak dyrbješe policija zakročić a wobdźělenych změrować. Wšitcy třo změja so zranjenja ćěła dla zamołwić.

Kórkowy seminar wopytali

štwórtk, 30. awgusta 2018 spisane wot:

Składnostnje 20 lětneho wobstaća swojeho wjesneho kluba Při winicy poda so minjenu njedźelu wjace hač 40 Smječkečanow na zhromadny wulět do Błótow. Po wobjedźe w Lubnjowje dachu so z čołmikomaj na Lědy wjezć. W tamnišim muzeju móžachu nazhonić, kak Błótowčenjo spočatk 19. lětstotka sydlachu. Na štyrjoch originalnych burskich statokach je předstajene, kajke bě žiwjenje bjez elektriskich nastrojow a bjez wody z honača. Wosebje za dźěći bě zajimawe, jako móžachu wuspytać w drjewjancach běhać a z pomocu šudrawy drastu płokać.

Wosebity wjeršk bě popołdnju wobdźělenje na „kórkowym seminarje“ pola Gizele Christloweje w Lubinje. W narodnej drasće předstaji Serbowka Smječkečanam z wjele humorom zajimawostki kołowokoło kórki. Pětr Brězan

Wo serbskosći wsy něhdy a dźensa

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Połoženje serbstwa we wot lěta 1996 Wojerecam přisłušacym Čornym Chołmcu bě tema wuradźowanja Serbskeho aktiwa měšćanskeho parlamenta w tamnišim Frenclowym domje.

Čorny Chołmc (ML/SN). Wjesny předstejićel Pětr Michala skedźbnja w rozprawje wo zwoprawdźenju prawow Serbow tež na to, zo bě sej Čorny Chołmc we wubědźowanju „Serbska rěč je žiwa“ načolne městno zdobył. Wjes njeje jenož Krabata a swjedźenskich hrow wo dušnym serbskim kuzłarju dla daloko znata.

Wožiwili běchu stary serbski nałožk jutrow­neho spěwanja holcow a žonow w cyrkwinskej narodnej drasće ćichu sobotu. Pěstuja dalše serbske tradicije kaž ptači kwas, jěchanje po šćernišću a kermušu. Dwurěčnosć w zjawnosći wsy derje wobkedźbuja, dwaj domaj stej po serb­skimaj wótčincomaj – fararju Salomonje Bohuchwale Frenclu a wuznamnym wučerju Dabiće Boguwěrje Głowanu – pomjenowanej. W Krabatowym młynje pěstu­ja serbsku rěč a kulturu. Chór, Krabatowe towarstwo, rejwanska skupina młodźiny haja serbski spěw a reju.

Šěsć wobrazow zachowaja

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:

Za přetwar Budyskeho dwórnišća zakładny kamjeń połožili

Budyšin (SN/MWj). Hač do kónca lěta 2019 ma z Budyskeho dwórnišća nastać běrowowe twarjenje. Za to inwestuje imo­bilijowe předewzaće Drews & Lucas wosom milionow eurow, rjekny Jörg Drews. Wčera su na twarnišću zakładny kamjeń połožili. Jón kaž tež cyły twarski projekt je superintendent Jan Malink žohno­wał. Dwórnišćo je tuchwilu jedne z najwjetšich twarnišćow sprjewineho města. Hłowne twarjenje je hižo dlěši čas bjez třěchi, na pódlanskich domach porno tomu hižo nowu třěchu twarja.

Na štyrjoch poschodach nastanje cył­kow­nje něhdźe 6 000 kwadratnych metrow běrowoweje płoniny. Do hłowneje hale zatwarja liftaj, nimo toho nastanu tam wjacore schodźišća. Najwjetši wotnajer budźe Budyski krajnoradny zarjad, kotryž z 235 sobudźěłaćerjemi zaćehnje, rozłoži přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz­. Mjez druhim zaměstnja na dwórnišću přizjewjernju awtow a jězbnych dowolnosćow. Tež wobchadny zwjazk ZVON změje tu swoje nowe sydło.

Oldtimer nuzowje přizemił

srjeda, 29. awgusta 2018 spisane wot:
Njewšědny wopyt mějachu minjenu ­sobotu nawječor we Wěteńcy. Jako nad třěchami wsy tři dwojotřěšniki (Doppeldecker) lećachu, so při jednym z nich propeler nadobo hižo njewjerćeše. Lěta­dło bě dospołnje womjelkło a so strašnje zemi bližeše. Pilot­ da mašinje takrjec w poslednjej mjeńšinje na polu před Wě­teńcu nu­zowje přizemić. Wólnočasnaj ­lětarjej, kotrajž běštaj z jendźelskej maši­nu z lěta 1941 po puću z Budyšina wróćo do domjaceho Großenhaina, dyrbještaj we Wě­teńcy čakać, doniž jimaj kolegojo na pomoc njepřichwatachu. Zhromadnje rozšrubowa­chu něhdźe 650 kilo­gramow ćežku mašinu do jednotliwych dźělow, tak zo móžachu ju skónčnje na při­powěšaku wotwjezć. Za wjesne dźěći bě to wězo wulke dožiwjenje. Foto: Alena Hiccyna

nawěšk

nowostki LND