Žonopowe bowy jara požadane

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Hač do 8. septembra přeprošuje 19 barow a hosćencow na 14. Budyske žonopowe tydźenje. Runje tak woblubowane kaž žonop samy su dźesaćlitrowske bowy, kotrež w kružnym wobchadźe na Schliebenowej za kulinariski wjeršk wabja. „Někotři wobydlerjo su hižo składnosć wužili a sej dohromady wjace hač dźesać bowow prosće sobu wzali“, rozprawja Manfred Lüdtke. Gastronom měješe ideju za njewšědnu wabjensku akciju. Wot města dowolena pyramida z dohromady 140 bowami stara so wot 13. awgusta wo zajimawy napohlad kružneho wobchada. Zo budu bowy tak požadane, z tym wón ličił njebě, měni Lüdtke. „Nadźijam so, zo pyramida hač do kónca žonopowych tydźenjow swój zaměr spjelnja.“ Za wšitkich lubowarjow žonopowych bowow ma Lüdtke dobru powěsć: Wot 9. septembra smědźa sej ludźo bowy z kružneho wobchada cyle oficialnje sobu wzać. Hač do toho wón prosy, zo bychu je tam stejo wostajili.

Radźićelka mandat cofnyła

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Ćežki rozsud za Mułkečansku wjesnu předstejićerku

Slepo (CK/SN). Po tym zo je prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wo­krjesa płaćiwosć komunalnych wólbow w Slepjanskej gmejnje wobkrućił, je so tam wčera gmejnska rada skonstituowała. Z ćežkej wutrobu Manuela Wolf (wólbne zjednoćenstwo ST Lok Slepo) zwura­zni, zo swój mandat w gmejnskej radźe cofnje. Wona je dźakowna za wólby, tež na čestnohamtske dźěło w gmejnskej radźe je so wjeseliła. „Wot lěća pak dyrbju swojeju staršeju hladać, tak zo dźěło we wjesnej radźe a zdobom w gmejnskej radźe njezmištruju“, Manuela Wolf swój rozsud wopodstatni. Tři tydźenje bě wo tym rozmyslowała. Ale žiwjenje „je dru­hdy hinaše, hač sej je přeješ“, wona rjekny. W Mułkečanskej wjesnej radźe pak chce dale sobu dźěłać.

Wo antiserbskich nadpadach

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:
Nuknica. Na zjawne informaciske zarjadowanje pod hesłom „Efektiwne přizjewjenske zadźerženje napřećo policiji při antiserbskich nadpadach“ přeprošuje prawiznik a mjeńšinowy rěčnik frakcije Lěwicy Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel pjatk w 19 hodź. do Nukničanskeje baraki. Pozadk zarjadowanja su antiserbske nadpady w zašłosći, kotrež njebuchu pobrachowacych dopóznaćow abo njedowěry dla policiji w dosahacej měrje přizjewjene. W tym zwisku informuje Kozel tohorunja wo tym, kak móža wopory tajkich nadpadow ciwilnoprawniske žadanja stajeć. Wšitcy su witani, zastup je darmotny.

Kapacita wukubłanišća dawno wučerpana

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Narć (FAG/SN). Wot lětušeho nalěća zwoprawdźeja na terenje Narćanskeje wohnjowoborneje šule za katastrofowy škit wulkej twarskej naprawje. Tam nastawatej internat z połsta městnami kaž tež wukubłanske a zarjadniske twarjenje z wjacorymi specielnje wuhotowanymi wukubłanskimi rumnosćemi. Mjeztym zo ma internat kónc lěta dokónčeny być, chcedźa tamne twarjenje hižo za něhdźe dwaj měsacaj přepodać.

Kapacity wohnjowoborneje šule běchu dawno wučerpane, čehoždla hižo dlěši čas wo tym rozmyslowachu, zarjadnišćo rozšěrić. Nětko wužiwaja za to srědki tak mjenowaneje wukubłanskeje ofensiwy Swobodneho stata Sakskeje.

Kóždolětnje wukubłuja w Narću ně­hdźe 4 000 ludźi w najwšelakorišich wu- a dalekubłanskich kursach. Potrjeba pak je wo wjele wjetša, wšako dohromady něhdźe 80 wšelakich kursow poskićeja. Wot spočatka 1970tych lět Narćanska šula­ wobsteji. Je to jeničke centralne wukubłanišćo wobornikow w Sakskej.

Krótkopowěsće (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Inwesticiske naprawy rozłožił

Trjebin. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk je dźensa dopołdnja w Trjebinje infrastrukturne inwesticije w gmejnomaj Slepo a Trjebin rozłožił. Naprawy bě sakski kabinet hakle wčera w Drježdźanach wobzamknył. Změny rewě­roweho koncepta za Wochožansku jamu­ a njewotbagrowanja dźělow mjenowaneju gmejnow dla dyrbja na wsach nětko masiwne infrastrukturne zastatki nachwatać.

50 000 eurow wjac za projekty

Drježdźany. Wulkeho wothłosa dla rozšěri sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo (SMWK) fonds za małe kulturne projekty na wsach wo dalše 50 000 eurow. Dotalne spěchowanske srědki dohromady 200 000 eurow, kotrež bě SMWK Sakskej kulturnej załožbje w meji přewostajiło, su z połsta přizwo­lenymi próstwami hižo wučerpane.

Lupina kóncuje domjace kwětki

Policija (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Wotpadki zapalił

Budyšin. Wotpadkowe sudobjo je so předwčerawšim dopołdnja na Budyskej Jordanowej paliło. Wjacorym wobydlerjam so poradźi płomjenja zhašeć, prjedy hač wohnjowi wobornicy přijědźechu. Cyle w bliskosći spalenych zbytkow wuhladachu pasanća poł hodźiny pozdźišo muža, kiž drje chcyše runje spěrawe wotpadki zapalić. Přiwołani policisća na to 32lětneho identifikowachu. We wobłuku přepytowanja dyrbi kriminalna policija nětko zwěsćić, hač bě muž tež wotpad­kowe sudobjo zapalił.

Wuhotuja dworowy swjedźeń

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Dubrjenk. Mjeztym wosmy raz wuhotuje Krječmarjec swójba w Dubrjenku dworowy swjedźeń, a to njedźelu, 25. awgusta. Wot 11 hodź. porjedźeja tam wobjed, k čemuž zaklinči dujerska hudźba kapały „Hochsteinmusikanten“. Wot 14 hodź. wubědźuja so jěcharjo w kałanju wěnca, w 16 hodź. přizamknje so napřemojězdźenje konjacych zapřahow. Nimo toho budu jězby z konjacymi zapřahami móžne, wot 15.30 hodź. poskića potom kofej a tykanc. Na wopytowarjow čakaja dale paslenje za dźěći, skakanski hród a samotwarjene awta typa Hot Rod.

Saněruja farsku bróžnju

Wochozy (AK/SN). Šwjelowu bróžnju we Wochozach nětko saněruja, zdźěli wjesny předstejićer Mario Weber. Ćěslojo z Dźěwina su bróžnju za Wochožanskim farskim domom wottwarili. W Dźěwinje nětko jednotliwe dźěle saněruja a po po­trjebje wuměnja. Na to chcedźa bróžnju zaso natwarić a za wšelake kulturne zarjadowanja a zetkanja wužiwać.

Pincu za předawarnju z ruku ryli

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Róžant (15)


Hižo wot lěta 1822, potajkim nimale dwaj lětstotkaj, maja w Róžeńće pjekarnju. Dźensa je to we wsy jenička móžnosć nakupować a zastarać so z całtami, ze słódnym pječwom a wšědnym chlěbom. We wsy mějachu pak hižo 1847 klamarstwo za kolonialne twory. Lětoličba nad zachodom do tykowaneho domu napřećo cyrkwi na to dopomina.

Radušenjo 725lětne wobstaće wsy swjećili

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Hibićiwa błótowska wjes Raduš zhla­duje na 725lětne stawizny. Jubilej wo­swjećichu minjenu sobotu z pisanym programom, w kotrymž njeje tradicionalne korso čołmow pobrachowało.

Raduš (PBe/SN). „Hižo přeco běchu Radušenjo jara pilni. To jim druzy samo za­wi­dźa: jónu turistisce přihódneho poło­ženja a hospodarskich wuspěchow, zdruha přewšo agilnych ludźi dla, kotřiž su dwě lěće po hoberskim Wjesnym a žnjo­wodźaknym swjedźenju Braniborskeje znowa swjatk na nohi stajili.“ Swjedźenska narěč Michaela Stübgena (CDU), statneho sekretara w zwjazkowym mi­nister­stwje za zežiwjenje a ratarstwo, bě połna chwalby wobydlerjam. Wjesny chronist a Domowinjan Manfred Klicha bě datum prěnjeho naspomnjenja Raduša we wobłuku swojich akribiskich slědźenjow k wjesnym stawiznam wotkrył.

Něhdźe tysac šulerkow a šulerjow Kamjenskich šulow je wčera w běłej drasće, z kwětkami a chorhojemi – tež serbskimi – z centruma Lessingoweho města na Boršć ćahnyło. Tónle wjeršk lětušeho měšćanskeho swjedźenja je prěni Němc w swětnišću Siegmund­ Jähn z balkona radnicy sobu dožiwił. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND