Spektakl wosebiteho razu dožiwichu zajimcy minjenu sobotu na Běłochołmčanskim přibrjoze Třižonjanskeho jězora. Woje­rowske płuwanske sportowe towarstwo bě dźesaty raz na kónclětne kupanje přeprosyło. Něhdźe 50 žonow a muži skoči do tři stopnje zymneje wody. Po krótkim času běchu wšitcy zaso wonka. Foto: Joachim Rjela

Dołh chcedźa dale pomjeńšić

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Popłatki tak kalkulować, zo wone wudawki zarunaja, je dale najwažniši nadawk wopłóčkoweho za­woda města Kulowa. Tole wuchadźa z hospo­darskeho plana 2019, kiž su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym pose­dźenju schwalili. W planje su reparatury we wob­jimje 35 000 eurow předwidźane, z toho 25 000 eurow we wodo­čisćerni a 10 000 eurow w kanalowej syći, mjez druhim 4 000 eurow w Koćinskej syći, rozłoži Kulowski komornik Thomas Woelke. „Nowe inwesticije najprjedy raz planowane njejsu.“

Wopłóčkowy zawod wobsteji wot lěta 1998. K njemu słuša Kulowska wodo­čisćernja, do kotrejež wotwodźuja nimo wopłóčkow z Kulowa tež te z Kulowca, Klóšterskeje Noweje Wsy, Brěžkow a Spal. Dale přisłuša zawodej Koćinska hatna wodočisćernja. Swój dołh chce wopłóčkowy zawod přichodnje dale pomjeńšić a klětu 367 000 eurow wotpłaćić. To wotpowěduje něhdźe wobjimej zašłych lět. Planowane je, dołh hač do lěta 2022 na trochu mjenje hač 250 000 eurow wot­twarić. Klětu liča z dobytkom nimale 200 000 eurow.

Z měrnej hodźinu meditacije a hudźby stare lěto wuklinčeć dali

Baćoń (SN/MWj). Mjeztym tradicionalny meditaciski nyšpor k wukóncej lěta w Baćonju je mnohim ludźom kruty termin­ nutřkowneho rozpominanja. Tež zawčerawšim bě tamniša cyrkej nimale połna wobsadźena.

Dypkownje z poslednim zwonjenjom w 19 hodź. zaklinčachu zawčerawšim w Baćońskej cyrkwi pišćele a tam kónclětny meditaciski nyšpor zahajichu. Kaž wopytowarjo w jara derje wobsadźenym Božim domje wot fararja Gerata Wornarja do toho při witanju zhonichu, bě to hižo 15. tajka hodźina hudźby a rozpominanja. Najwšelakoriši lajscy wuměłcy z wosady a wot druhdźe běchu nyšpory dotal wuhotowali. Tónraz steješe wón cyle­ w znamjenju młodostnych.

Chěžkiza wjewjerčki

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:
Wojerecy (SiR/SN). Na zapadnej kromje Wojerec je wjele wjewjerčkow. Wosebje wokoło areala tamnišeje wyšeje šule je tójšto tychle šikwanych zwěrjatow w kerkach a štomach žiwych. Čehodla tuž nic w šulskej wučbje někotre picowanske chěžki twarić, so šulerjo kaž tež wučerjo prašachu. Tuž so mnozy šulerjo 9. lět­nika we wólnym předmjeće za drjewo na tajkej akciji wobdźělichu. Dozhotowili su dohromady jědnaće picowanskich chěžkow we wobłuku adwentnych wikow. Tam móžachu so starši a dalši wopytowarjo wo rjemjeslniskich kmanosćach šulerjow přeswědčić. Prěnju z natwarjenych chěžkow staj wučerjej Hans Hauser a Gabriele Ritzmann kaž tež šulski nawoda Joachim Glücklich hroma­dźe z domownicu Silviju Husseck njedawno připrawiłoj.

Krótkopowěsće (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Kwisowu app rozšěrja

Budyšin. Skupina Serbska murja chce aplikaciju QuizSerb, kotruž běchu na lońšej schadźowance předstajili, rozšěrić. To rozprawja Radijo Satkula. Wjace hač 300 ludźi je sej app hižo instalowało. Hra z wjace hač tysac prašenjemi bu w nadawku Załožby za serbski lud wuwita. Nětko prosy Serbska murja wo dalše prašenja abo namjety, app polěpšić.

Pjenjezy za projekty

Drježdźany. Sakske ministerstwo za hospodarstwo, dźěło a wobchad chce lětsa­ a klětu nawabjenje fachowcow financielnje dale a sylnišo podpěrać. Za to chce ministerstwo wokrjesam a bjez­wokrjesnym městam w tak mjenowanych regionalnych budgetach na lěto 4,55 milionow eurow přewostajić. Z toho profituje mjez druhim tež Budyski projekt „Wukubłanje z napjećom“.

Dresuru zwěrjatow zakazać?

Policija (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Tragiski wukónc njezboža

Rěčicy. Lěto 2019 njebě wčera ani hišće tři hodźiny stare, jako sta so na zwjazkowej dróze B 115 ćežke wobchadne nje­zbožo, při kotrymž młody muž žiwjenje přisadźi. 31lětny bě ze swojim Opelom z Rěčic do Wuskidźe po puću. W lěwej křiwicy zajědźe awto z dotal njeznateje přičiny z puća a zwróći. Muž zleća z wozydła a so tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Zwjazkowa dróha bě hač do dopołdnja zawrjena.

Praskotak awto skóncował

Budyšin. Skóncowane wosobowe awto typa Fiat Multipla je wuslědk silwesterskeho praskanja w Budyšinje. Tu su nje­znaći praskotak tak njezbožownje ćisnyli, zo so při rozbuchnjenju zadnje wokno awta rozbi. Škodu trochuja na něhdźe tysac­ eurow.

Nowy domicil za pěstowarnju

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Za pěstowarnju „Krabat“ w Čornym Chołmcu planuje město Wojerecy nowy domicil. Dołhodobnje ma za zarjadnišćo w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelstwa Łužica (AWO) narunanski nowotwar nastać.

Čorny Chołmc/Wojerecy (AK/SN). Wojerowska měšćanska rada njeje so na njedawnym posedźenju jenož k tomu wu­znała, ale je zdobom wobzamknyła, hišće lětsa planowanske wukony za twarjenje a domjacu techniku do nadawka dać. Tohodla bě trjeba, zawjazowacemu wozjewjenju lětušich přidatnych wudawkow we wysokosći 290 000 eurow přihłosować. Za financowanje ma klětuši měšćanski etat srědki 1,1 miliona eurow předwidźeć. „Za sportownju noweho wyšošulskeho centruma měli podłožki k zapodaću spěchowanskeje próstwy lětsa zdźěłane być“, rěkaše we wobkrućenju namjeta. „Dokelž pak tule próstwu hakle w lěće 2019 stajimy, móžemy zawjazowace społnomócnjenje pěstowarni ,Krabat‘ poskićić.“

Twarja nowu leopardowu připrawu

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). We Wojerowskim zwěrjencu su započeli nowy areal za leopardy twarić. Wo tym informuje sobudźěłaćer tamnišeho cowa Felix Pál w medijowej zdźělence. Tydźenja su tam darowansku taflu wotkryli, z pomocu kotrejež móžachu najwjetši dźěl inwesticije noweje připrawy financować.

Při wotkryću darowanskeje tafle běchu mjez druhim přitomni tak mjenowani „złoćani kmótřa“ stražowanskeje firmy WSG z Wojerec, twaršćiznowych wikow Globus und PSW Competence Center. „Woni dwaj metraj šěroku taflu, kotraž ma přichodne pjeć lět wšitkich wopytowarjow našeho zwěrjenca wo darach našich kmótow informować, zhromadnje wotkrychu. Dohromady je kóždy z nich předewzaće noweje leopardoweje připrawy z hač do 3 600 eurami spěchował“, zdźěli Pál. Wojerowski zwěrjenc je zbožowny, zo su hižo při wotkryću kmótřiskeje tafle za 15 z cyłkownje 29 polow na njej darniweho kmóta namakali. Dalše 14 polow čakaja hišće na šćedriwych darićelow a kmótow, kotřiž chcedźa twar noweje leopardoweje připrawy podpěrać. „Hižo z 15 eurami měsačnje móža sej zajimcy kmótřistwo za připrawu kupić“, tak Pál.

Wuspěšna hodowna bajka

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Tež lětsa su we Wojerowskej Łužiskej hali zaso hodownu bajku w swójskej produkciji pokazali, tónkróć „Zmužity krawc“ bratrow Grimm. Hižo wot lěta 1984 ma produkcija w domje tradiciju. Tehdy su ju k poswjećenju Łužiskeje hale, kotraž rěkaše tehdy „Dom hórnikow a energijowych dźěłaćerjow“, prěni króć předstajili. Wšitke štyri inscenacije 23. a 24. hodownika – a k tomu tež generalka dźensa tydźenja – běchu wupředate. Awtor Rolf Hillig je knihu za jewišćowu produkciju spisał, Grit Lemke z Wojerec zdźěła spěwne teksty a balet Łužiskeje hale k tomu we wšelakich scenach rejwaše. Foto: Jost Schmidtchen

Wěžu jako wjeršk zachowaja

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Stacionarny hospic móža spočatk 2019 w Biskopicach twarić započeć

Biskopicy (UM/SN). Nowotwar stacionarneho hospica w Biskopičanskej twjerdźiznje je dźeń a konkretniši. „W zašłych dnjach je tež poslednja hišće trěbna dowolnosć, mjenujcy ta za wottorhanje dźělow twarjenja, pola nas dóšła“, wjeseli so za planowanje zamołwity architekt Daniel Neuer. W zwisku z hižo před něšto tydźenjemi přizwolenej twarskej dowolnosću je tuž nětko jasne, zo móža spočatk 2019 twarić započeć. Poslednje wuměnjenje je, zo so na wupisanje tež firmy přizjewja, štož wšak dźensa samo­zrozumliwe njeje.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND