Něhdźe tysac wopytowarjow dožiwi wčera w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje nalětni swjedźeń. Pisany program wuhotowachu mjez druhim Chróšćanscy muzikanća a Krabatowa drastowa skupina pod hołym njebjom. Dokelž pak bě so do toho podešćowało, je na přikład Wojerowski wobydlerski chór w bróžni swoje spěwy přednjesł. Foto: Gernot Menzel

Twarnišćo wjes jara poćežuje

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Lětuše wjerški w Němcach dyrbja dróhotwara dla wotprajić

Němcy (UH/SN). Runja zašłym lětam su zawčerawšim tež w Němcach zaso meju stajili. Ze 37 metrami je wona znowa chětro nahladna. Z meju zwjazane běchu minjene lěta wjacore wjerški, kotrež bychu tónraz 18. a 19. meje slědowali. Bohužel pak dyrbja někotre woblubowane zarjadowanja skromnišo wuhotować abo samo cyle wotprajić. Z tajkej špatnej powěsću je so nawoda wjesneho kluba Bernd Grofa hromadźe z dalšimi čłonami kluba kaž Handrijom Korchom a Matijasom Kochtu na kromje mejestajenja na nowinarjow wobroćił. „Přičina su dale trajace dróhowarske dźěła. Samo wjesnjenjo mjeztym něhdźe lěto lědma z jednoho městna na druhe přińdu. Jeničce z kolesom abo pěši so někak předrěješ“, praji Bernd Grofa.

Krótkopowěsće (02.05.19)

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Bjez wjetšich mylenjow

Zhorjelc. Wałporna nóc w Hornjej Łužicy bě dosć měrna. To je facit policije, kaž z medijoweje zdźělenki wuchadźa. Dźesać wšelakich deliktow su zastojnicy registrowali. W Stróži pola Rakec su šesćo młodostni hosći chodojtypalenja nadběhowali a někotrych lochce zranili. W Bjezdowach (Klein Partwitz) spytachu młodostni meju wobškodźić, při čimž dóńdźe k rozestajenjam.

Wólbne pruwowanišća

Berlin. Dohromady 13 stronam, jich zwjazkowym předsydam a načolnym kandidatam je mjeńšinowa rada wólbne pruwowanišća k wólbam Europskeho parlamenta 26. meje připósłała, informuje mjeńšinowy sekretariat w Berlinje. Wotmołwy kaž tež wućahi z wólbnych programow stron k mjeńšinopolitiskim temam chce mjeńšinowy sekretariat w interneće wozjewić.

Z nowym wobhospodarjerjom

Policija (02.05.19)

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Pjany z awtom po puću był

Wojerecy. Wčerawša 1. meja bě hakle połdra hodźiny stara, jako zastojnikam we Wojerecach Porsche Cayenne napadny. Policisća kazachu 29lětnemu wodźerjej zastać, zo bychu sej jeho a jeho jězdźidło bliže wobhladali. Spěšnje napadny jim chorhojčka šofera, tak zo přewjedźechu alkoholowy test, kotryž wunjese 2,4 promile alkohola w kreji muža. Z tajkim wuslědkom zwjazanej běštej zahajenje chłostanskeho jednanja dla wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe a njejapki kónc nócneho wulěta.

Za rozmołwu a wuměnu dźakowni

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Hainewalde. SEKT – Serbski ewangelski kónc tydźenja wotmě so wot minjeneho štwórtka hač do njedźele w Hainewaldźe w Žitawskich horinach na temu „Po horach a dołach žiwjenja“. Hižo třeće lěto nastawa tam nachwilne serbskorěčne hněžko za swójby, kotrež bydla we Łužicy a zwonka njeje. Lětsa wobdźěli so 19 dorosćenych a 22 dźěći z Budyšina a wokoliny, z Berlina, Choćebuza, Hannovera, Münstera a Šwikawy. Mjez wobdźělnikami běchu maćernorěčni Serbja runje tak kaž ći, kiž sej serbšćinu w šuli, na kursach abo awtodidaktisce přiswojeja.

W jara dobrej, to rěka serbskej, ekumeniskej, křesćanskej zhromadnosći zaběrachu so wobdźělnicy ze žiwjenjoběhom Mójzasa a z wjerškami a wróćicami w jeho žiwjenju, ze žiwjenjoběhami Ochranowskich misionarow a z prašenjom, čehodla je zmysłapołne so ze swojim žiwjenjoběhom zaběrać a jón potomnikam zawostajić. Nimo toho stejachu na programje pu­ćowani po Žitawskich horinach, kopańca, zabawne hry a přeco zaso spěwanje. Dźakowni běchu dorosćeni za rozmołwy­ a duchownu wuměnu w serbskej rěči a radowachu so, zo dźěći mjez sobu samozrozumliwje serbuja.

Dźakna Boža mša wobornikow

štwórtk, 02. meje 2019 spisane wot:

Róžant. Wohnjowe wobory gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe swjeća jutře, pjatk, dźaknu Božu mšu k swjedźenjej swjateho Floriana. Wona započnje so w 19 hodź. w Róžeńčanskej cyrkwi. Wšitcy dobrowólni wohnjowi wobornicy kaž tež dalši hosćo su k tomu wutrobnje přeprošeni. Božu mšu organizuje lětsa gmejnska wohnjowa wobora Pančicy-Kukow.

Nowe symjo za łuku

Chrjebja. Sadowcowa łuka pola Chrjebje ma so zaso na žiwjenski rum za dźiwje pčołki, ptački a dalše zwěrjata wuwić. W měrcu su tam hižo wjacore sadowcy sadźili. Jutře, pjatk, chcedźa wot 14 do 17 hodź. nowe symjo wusyć, zo by na łuce prawje wjele kćějatych rostlin narostło. Zajimcy su na to wutrobnje přeprošeni a móža so pod telefonowym čisłom 035893/ 508 571 přizjewić.

Lisćiki za diskusiju

Zwjetša wšitko w porjadku

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Při kontroli chodojtowych hromadow tež někotre čorne wowcy pódla

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na wsach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe je wulka wjetšina wobydlerjow minjene dny a tydźenje jenož to na hromady za chodojtypalenje dowjezła, štož tam tež słuša, mjenujcy stare hałzy. To je wčera kontrola wunjesła, jako sej předsyda zarjadniskeho zwjazka Měrko Domaška w swojej funkciji jako zamołwity za porjad a wěstotu dohromady něhdźe 20 hromadow wot Žuric hač do Šunowa bliže wobhlada.

Dyrbi to być?

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:
W njeličomnych wsach póńdu dźensa wječor na chodojtypalenje. Před wulkim wohenjom stać, k tomu sej snano słódnu kapku słodźeć dać a ze znatymi pobjesadować je prosće rjany nałožk. Ćim lěpje, hdyž sy při tej składnosći tež hišće hałzy ze swojeje zahrody wotbył. Po wčerawšej kontroli předsydy zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe pak mam wulke wobmyslenja, kak dołho budu tajke wohenje hišće dowolene. Hdyž mjenujcy něchtó třěšnu papu, styropor abo stare wokna na hromadu mjeta, móže so spěšnje stać, zo chodojtypalenje tež raz zakazaja. Potom by hara zawěsće wulka była. A pod tym ćerpjeli bychu předewšěm ći, kotřiž so po wupruwowanym wašnju předpisow dźerža a jeno stare hałzy wotbudu. Tohodla dyrbjeli wšitcy kusk na to dźiwać, zo so žadyn njerjad na hromady njedóstanje a zo tak swój rjany nałožk tež do přichoda zachowamy. Marian Wjeńka

Při wiću stary recept zeznali

wutora, 30. apryla 2019 spisane wot:

Dźensa wječor na mnohich městnach wuhladamy, kak wjesnjenjo w dobrej zhromadnosći chodojty pala. Do toho su hižo meju stajeli. Hajenje tohole rjaneho nałožka je wšak w předpolu z wjele dźěłom zwjazane.

Dobrošicy (aha/SN). Po tym zo su so w Dobrošicach loni po 65 lětach rozsudźili zaso meju stajić a mjetać, je to wosebje tež mjez staršimi wobydlerjemi dobry wothłós našło. Iniciatoram bě samozrozumliwe, wozrodźeny nałožk dale hajić. Hižo minjenu sobotu je so wosom muži a runje telko dźěći podało do lěsa mjez Lišej Horu a Łomskom po hałžki za wěnc a girlandu wokoło meje. Z dowolnosću wobsedźerja lěsa Jana Wjesele narězachu dźesać měchow hałžkow. Marko Dźisławk kedźbowaše a radźeše, kotre hałzy smědźa wot šmrěkow wotrězać, bjez toho zo by to štomej škodźało.

Wojerecy (SiR/SN). Z předawanjom starych křesłow z Wojerowskeho kina nazběrachu dohromady 4 300 eurow. Pjenjezy na dobro powšitkownowužitnych organizacijow je nawoda kina Toni Züchner wčera přepodał. Tak dóstanje Wojerowska kulturna fabrika 2 500 eurow za wuhotowanje nadróžneho dźiwadłoweho festiwala. Wokrjesny zwjazk młodźinskich wohnjowych woborow wjeseli so nad tysac eurami, dźěsćownja AWO dóstanje 500 eurow za wólnočasne aktiwity a 300 eurow dóstanje Wojerowski dom za hladanje kóčkow.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND