Krótkopowěsće (08.10.18)

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zlět chórow w čěskej stolicy

Praha. Unija čěskich spěwarskich towarstwow je po 80 lětach zaso zlět chórow w Praze přewjedła. Něhdźe 350 spěwarjow zanjese sej zhromadnje pěsnje mjez druhim na Naměsće Václava Havela. Mjez hosćimi běchu tež zastupnicy Zwjazka serbskich spěwarskich towarstwow, Jadwiga Kaulfürstowa přednjese postrowy. Jědnaće chórow wuhotowa koncertaj na žurli Praskeho chóra Hlahol.

Pegel Sprjewje konstantny

Choćebuz. Najebać dlěje trajacu suchotu wostanje pegel Sprjewje w Berlinje a Braniborskej hač do kónca oktobra konstantny. To zmóžnja přitok wody z jěz­orow bywšich brunicowych jamow a rěčnych zawěrow. Wjacore wo­krjesy kaž tež město Choćebuz běchu suchoty dla zakazali wodu ze Sprjewje klumpać.

Ministerka Stange w Israelu

Policija (08.10.18)

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Z motorskim znjezbožił

Róžant. Zły wukónc měješe sobotu popołdnju probowa jězba 47lětneho muža z motorskim w Róžeńće. Po swójskich wuprajenjach so při jězbje nadobo zadnje koleso mašiny wotsuny. Na to zhubi wodźer kontrolu nad wodźidłom a zajědźe přez płót priwatneje ležownosće. Při wobdźěłanju njezboža pak so wukopa, zo měješe wón 1,64 promilow alkohola w kreji. Nimo toho motorske zawěsćene njebě. Zranjenjow dla dowjezechu muža do chorownje.

Mjez něhdźe sydom tysac eksponatami w Budyskim Serbskim muzeju maja hódnotnu zběrku žonjacych portretow. Nawodnica domu Christina Boguszowa předstaji w serialu „Kofej w třoch“ wosebitu zběrku njedawno w putacym hodźinskim přednošku z pomocu swětłowobrazow. K jednotliwym wobrazam poda tež zajimawu stawizničku. Někotryžkuli ­pozadk nastaća wuměłskeje twórby wona tak rozjasni a dopomni tohorunja na tón abo tamny dyrdomdejski puć eksponata do Serbskeho muzeja. Ze swojej ­fundowanej fachowej wědu pak rozłoži wědomostnica tworjaceho wuměłstwa nimo toho někotružkuli kompoziciju ­wuměłskeje twórby a pokaza na nadrobnosće, kotrež k tomu wjedu wotpohlad wuměłca abo ­wuměłče zrozumić a sćěhować.

Z knihi dźěda čitał

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zarěč (Łu/SN). Wustajeńcu „Molowana swěca – formowana pjeršć“ z mólbami Petera Ehrlicha a z keramiku Drježdźanskeje wuměłče Rity Goldschmid su tele dny w Zarěčanskej „Konsumowej galeriji“ zakónčili. Na to je sej wobsedźer bywšeho knježeho dwora Stefan Triebs přeprosył archeologu a spisowaćela Thomasa Gerlacha, zo by z knihi wo Krabaće čitał. Dźěd Gerlacha, Drježdźanski wučer a spisowaćel Kurt Gerlach bě 1925 prěni roman wo Krabaće „Krabat – abo mała kuzłarska šula“ napisał. Po čitanju z knihi powědaše Thomas Gerlach wo swojej swójbje. Tak přitomni zhonichu, zo bě mjez jeho prjedownikami tež serbski wučer a spisowaćel Jan Bohuwěr Mučink, kotrehož dźowka bě so na Gerlacha do Drježdźan wudała. Nowy nakład knihi wo „Krabaće“ Kurta Gerlacha je lětsa wušoł. Dokelž pak je hižo rozebrany, budźe spočatk přichodneho lěta dalši nakład, Thomas Gerlach připowědźi.

Nazyma w měsće

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na Hłownym torhošću a na Bohatej hasy swjeća zajutřišim, njedźelu, Budyski nazymski swjedźeń. Wot 13 do 18 hodź. su wobchody wočinjene. Nimo toho budźe mała přehladka domjaceho skotu Helmec ratarskeho zawoda z Jitka widźeć. Na Hłownym torhošću móža so dźěći na słomjanych walčkach wucychnować. Tež live-hudźba zaklinči. A na Bohatej budźe 190 metrow dołha kofejowa tafla spřihotowana.

Nowy termin dźěłarnički

Žuricy. Swoju rězbarsku dźěłarničku ­wo serbskich bajach planuje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu 26. a 27. oktobra pola rězbarja Alojsa ­Šołty w Žuricach. Wobdźělenje płaći pjeć eurow za dźěći a młodostnych, 20 eurow za dorosćenych. Drjewo přewostaji rězbar, trěbny grat njech sej kóždy wobdźělnik sam sobu přinjese. Zajimcy maja so hač do 19. oktobra pod telefonowymaj či­słomaj 03591/ 550 108 (wotmołwjak) abo 0172/ 916 94 55 (Alojs Šołta) abo ­e-mailnje pod přizjewić.

Nazymski koncert z kofejom

Železnica turizm we Łužicy wobohaća

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Zhorjelc (AK/SN). Žitawska wuskoko­li­jata železnica, kotraž Jonsdorf a Oybin zwjazuje, turizm w regionje wobohaća a je zdobom wažny hospodarski faktor. Tole podšmórny Žitawski wyši měšćanosta a radźićel Thomas Zenker (Zittau kann mehr e.V.) na njedawnym posedźenju Zhorjelskeho wokrjesneho sejmika. W lětach 2005 do 2017 móžeše Sakska hornjołužiska železniska towaršnosć (SOEG) ličbu sobujěducych podwojić. Wot něhdźe 100 000 pasažěrow rozrosće wona loni na 214 000. „Tuchwilu bilan­cujemy sumu 13,1 miliona eurow. Lětny wobrot wotpowěduje 3,6 milionam eurow“, rjekny jednaćel SOEG Ingo Neidhardt. „Poskićamy tež přenocowanja w Jonsdorfje a Oybinje, štož 90 000 eurow wobrota wob lěto wunjese.“

Zhorjelski wokrjes ma z 69,9 procen­tami hłowny podźěl na wuskokolijatej železnicy. Dalše podźěle maja město Ži­tawa­ (7 procentow), gmejna Olbersdorf (9,8 procentow), gmejna Oybin (6,3 procenty), gmejna Jonsdorf (6,3 procenty) a gmejna Bertsdorf-Hörnitz (0,7 procentow). Ze zaměrowym wobchadnym zwjazkom Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) je SOEG hač do lěta 2023 wobchadne zrěčenje podpisała.

Zmijowy swjedźeń na dnju jednoty

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:
Srjedowny Dźeń jednoty Němskeje su mnozy wužili, zo bychu so na kromje Choćebuza na mjeztym 2. zmijowym swjedźenju wobdźělili. Tamniše sportowe zjednoćenstwo Wuchodneho jězora bě na to přeprosyło. Mjez wopytowarjemi bě tež Marina Leibe z Choćebuza, kotraž spyta zhromadnje z dźesaćlětnej wnučku Aliciju zmijej lećeć dać. Nimo pušćenja zmijow dožiwichu wobdźělnicy pisany kulturny program kaž tež kuzłarsku show w swjedźenskim stanje. Foto: Michael Helbig

Přidatne pjenjezy za přetwar trěbne

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Chrósćicy (aha/SN). Přetwar bywšeje Chróšćanskeje srjedźneje šule na gmejnske a kulturne srjedźišćo budźe dróše, hač bě dotal planowane. Tole rozłoži ­architekt Marko Dźisławk gmejnskim radźićelam na jich wčerawšim posedźenju. Spočatnje bě za přetwar 260 000 eurow předwidźanych. Z toho dóstachu mjeztym 170 000 eurow spěchowanja při­zwolenych. Po wupisanju wjacorych losow dóšłe poskitki rjemjeslniskich zawodow pak kalkulowanu sumu přesahuja. Nětko je wotwidźeć, zo dyrbi gmejna swójskemu podźělej 90 000 eurow hišće 30 000 eurow přidać. Dalše spěchowanske srědki hižo njedóstanje. Zamołwita za financy Chróšćanskeje gmejny w zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe Franciska Čapikowa pak widźi móžnosć, kak přidatne wudawki w etaće wurunać.

Wjes a fabriku zaso zwjazać

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Za wuwiće Hórnikec planuja tójšto twarskich naprawow

Hórnikecy (AK/SN). Doskónčny twarski wuwićowy koncept za Hórnikecy je Wojerowska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju schwaliła. „W nim su wažne a trěbne rozsudy zapisane, kak ma so srjedźišćo Hórnikec dale wuwić. Tele předewzaća steja w zwisku z inwe­sticijemi Budyskeho wokrjesa do Energijoweje fabriki“, rjekny wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU).

Twarski wuwićowy koncept je na to wusměrjeny, zwjazać wjes Hórnikecy a energi­jowu fabriku. Bywša briketownja a sydlišćo dźěłaćerjow tworještej něhdy jednotu, dokelž bě Thälmannowa hasa wušo wobtwarjena. Tónle poćah chcedźa nětko z nowotwarami a zelenišćemi zaso wu­tworić. Do swojich rozmyslowanjow su pla­nowarjo woby­dlerjow sobu zapřijeli. Na dźěłarničce móžachu wjesnjenjo swoje předstawy přednjesć, a te su w planje zdźěla sobu wobkedźbowane. Tak ma so dźěl zawodoweho kulturneho domu spotorhać. Zbytk chcedźa saněrować a jako wjacegeneraciski dom wužiwać. Při tym mysla na młodźinski centrum, na bydlenja za staršich ludźi a na historiske hóstne bydlenja.

W Chróšćanskim Domje swjateje Ludmile wotewrěchu zawčerawšim wustajeńcu Ludmiły Bizoldoweje (nalěwo). Wobydlerjam a hosćom je Budyšanka wo swojim tworjenju powědała a wustajene mólby a rysowanki rozłožiła. Za nje zajimowaše so mjez druhim moler Jan Buk (2. wotlěwa), kiž w domje bydli. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND