Wuwzaćny staw wulki narok

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“. Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Anja Nowakowa ze Sernjan pisa:

Přidatny čas zmysłapołnje wužiłoj

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:
Byrnjež šulerjo nětko doma ze šulskimi nadawki dosć zaběrani byli, dyrbja woni ­tola tež won, zo bychu so čerstweho powětra nasrěbali. Při wuchodźowanju přez lěs mjez Dobrošicami a Nowoslicami wuhladaštaj Matej a Milan Čornak z Dobrošic (wotprawa) při puću tójšto wotpadkow. Tuž zrodźištaj ideju, smjeće zezběrać a tak přirodźe něšto dobreho činić. Při rjanym wjedrje daštaj so tele dny do zběranja a rumowanja a nahromadźištaj na jeničce 700 metrow dołhim wotrězku puća cyłu karu połnu čapora, mjez druhim 37 blešow. Foto: Katharina Čornakowa

Pomhaja zwěrjencam

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Mały Wjelkow (SN). Kriza korony dla po­trjechi njeličomne wobłuki. Tež wólnočasne zarjadnišća su hižo tydźenje za­wrjene, tak zo jim dochody pobrachuja. Potrjecheny je tohorunja Małowjelkowski prazwěrjenc. „Chcemy pak w tymle ćežkim a njezwučenym času rady tych trochu podpěrać, kotřiž maja to sobu najbóle trěbne, mjenujcy coologiske zahrody a zwěrjency. Wone trjebaja nuznje pjenjezy za picu, skótneho lěkarja a za personalne wudawki“, praji Volker Bartko, jednaćel Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB), kotraž ma Małowjelkowski park na starosći.

Prazwěrjenc chce přichodne dny hornjołužiskim zwěrjencam w Zhorjelcu, Žitawje, Běłej Wodźe, Biskopicach a Wojerecach stajnje 5 000 eurow darić. „Naše prazwěrjata drje su runje tak samotne kaž druhe, wone pak ničo nježeru a tuž chcemy rady zwěrjata picować pomhać, kotrež maja to nuznje trjeba“, doda ­Volker Bartko z posměwkom. Wón so nadźija, zo móža Małowjelkowski park kaž tež zwěrjency a coologiske zahrody bórze zaso wočinić a wopytowarjow witać.

Krótkopowěsće (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Dalšej wosobje zemrěłoj

Zhorjelc/Budyšin. W Nisčanskej hladarni je sej koronawirus póndźelu dalšej smjertnej woporaj žadał. Cyłkownje zemrě dotal w Zhorjelskim wokrjesu třinaće ludźi w zwisku z pandemiju. Wčera mějachu we wokrjesu 232 inficěrowanych (+6). W Budyskim bě jich 308 (+4). Ličba dotalnych pjeć zemrětych so tu njeje dale stopnjowała.

Busy zaso normalnje jězdźa

Budyšin. Wšitke zjawne busowe linije w Budyskim wokrjesu so wot póndźele, 20. apryla, zaso po normalnym, na šulskich dnjach płaćiwym jězbnym planje posłužuja, kaž krajnoradny zarjad informuje. Pasažěrojo w busach maja rjadowanja nastupajo wotstawk wobkedźbować a jězdźenki w předawarnjach kupić. Přez durje pódla šofera dale móžno njeje do busa zastupić abo wulězć.

Wirtuelne kino doma

Policija (17.04.20)

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:

Přewjele alkohola pił

Chrósćicy. Chwilu swojeho awta wzdać drje dyrbi so přichodnje muž, kotrehož lepi policija předwčerawšim wječor w Chrósćicach. Tam zadźeržachu 49lětneho wodźerja Škody na Pomnikowym puću. Z alkoholowym testom zastojnicy zwěsćichu, zo měješe wón 1,26 promilow alkohola w kreji. Dalša konsekwenca bě, zo dyrbješe potrjecheny krej wotedać. ­Nimo toho přizjewichu policisća delikt wopiłstwa w nadróžnym wobchadźe a sćazachu jězbnu dowolnosć.

Poradźuja telefonisce

pjatk, 17. apryla 2020 spisane wot:
Budyšin. Hornjołužiski zwjazk Carity poskićuje w tuchwilnej koronakrizy wšitkim zajimowanym telefoniske poradźowanje. Tež rozmołwy z tymi, kiž maja prosće žadosć za tym, z někim so rozmołwjeć, su móžne. Sobudźěłaćerjo socialneho skutka su wot póndźele do pjatka wot 8 do 16 hodź. telefonisce pod 03591/49 82 20 a tohorunja e-mailnje pod docpějomni.

Zwonjenje kaž škrička nadźije

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

Spěchowanske towarstwo za nowe zwony je swoje dźěło zdokonjało

Bart (CS/SN). Hižo tydźeń do jutrow, na bołmončce, su nowe zwony Bartskeje ewangelskeje cyrkwje prěni raz zaklinčeli. Poprawom mějachu wone we wobłuku swjedźenskeje Božeje słužby prěni raz zwonić. Postajenja koronoweje krizy dla pak su tute plany znjemóžnili. Kemše, na kotrychž chcychu wosadnym zwony a jich funkciju bliže předstajić, chcedźa nachwatać, njewědźa pak hišće, hdy to budźe.

We Wojerecach su najwjace jednanjow zběhnyli

štwórtk, 16. apryla 2020 spisane wot:

Hamtske sudnistwa we wobłuku Zhorjelskeho krajneho sudnistwa najebać naprawy kedźbnosće wobmjezowanja koronapandemije dla dale dźěłaja. Serbske Nowiny su so w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach wo situaciji wobhonili.

Budyšin (SN/at). Dwaj wobłukaj rozeznawa direktor Budyskeho hamtskeho sudnistwa Markus Kadenbach w tuchwilnym skutkowanju. To su sprěnja wšitke te prawniske wobłuki, hdźež maja ludźo něšto wobstarać, kaž na přikład na ležownostnym zarjedźe abo nastupajo naležnosće herbstwa. „Tu je nětko trjeba, zo wobydler do toho zazwoni a z wotpowědnym sobudźěłaćerjom termin dojedna“, Kadenbach podšmórny. Při tym zdobom wotwažuja, hač je termin chwatny abo je hišće tróšku chwile. Na te wašnje pomjeńšuja ličbu ludźi, kotřiž do sudnistwoweho twarjenja přińdu, a orientuja so na srjedź měrca rozpósłanych poručenjach Zhorjelskeho krajneho sudnistwa.

Hudźbnu překwapjenku móžachu wobydlerjo ewangelskeho centruma seniorow „Johann Hinrich Wichern“ w Choćebuzu wčera wječor dožiwić: Na dworje domu zahra jim pozawnowy chór Choćebuskeje ewangelskeje klóšterskeje wosady, zo by senioram struchły wšědny dźeń w tuchwilnej koronakrizy porjeńšił. Seniorojo běchu za to přewšo dźakowni. Foto: Michael Helbig

Ducy z Boranec do Radworja wuhladaš trafo-domčk, kiž je spodobnje pomolowany. Štóž tam pozastanje, móže so zanu­rić do serbskich powěsćow a bajowe postawy wobdźiwać. Poprawom pobrachuje tam ławka, na kotruž móhli so pućowarjo abo ­wuchodźowarjo posydnyć a so wot připołdnicy, lutka abo wódneho muža wobkuzłać dać. Foto: SN/Hanka Šěnec

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND