Naprašowanja za kalkulaciju

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Kak maja so popłatki za rjedźenje wopłóčkow wotličić, to bě wčera hłowny dnjowy dypk zhromadźizny wopłóčkoweho zaměroweho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Porchowje.

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) da swoje wobličenje popłatkow wróćo sahajo wot lěta 2009 wot eksterneje firmy pruwować. Na to dojednachu so čłonojo zwjazkoweje zhromadźizny AZV w Porchowje. Přičina rozsuda běchu kritiske naprašowanja čłonow zhromadźizny kaž tež z wobydlerstwa. Zhromadnje z Budyskej poradźowanskej firmu KOGIS a z komunalnym zarjadnistwom jako prawniskim dohladom chcedźa problem rozrisać.

Jednaćel KOGIS Jens Sterzel rozłoži wčera wuslědki dodatnje wobličenych popłatkow za lěta 2009 do 2012 kaž tež kalkulaciju za lěta 2013 do 2015. „Pozadk je, wobličić jenake popłatki za zjawne wotstronjowanje wopłóčkow. Při tym płaćitej principaj solidarnosće a zarunanja kóštow“, wón podšmórny. Jeho facit: Wot lěta 2009 žadany zakładny popłatk wosom eurow na bydlensku jednotku a wot lěta 2013 płaćiwy mnóstwowy popłatk 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow stej w porjadku.

Serbske wjesne mjena přelěpjene

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:
Na wjacorych pućnikach w Njeswačidle, kaž na přikład na křižowanišću wosrjedź wsy, su hižo někotre dny serbske wjesne mjena přelěpjene. Nalěpki wobroćeja so přećiwo požadarjam azyla, hišće wjetše nalěpki přećiwo nim „pyša“ tež busowe zastanišćo.­ Nadźijamy so, zo je gmejnski zarjad bórze wotstroni. W Holešowje blisko Njeswačidła přebywaja w bywšim motelu hižo dlěši čas ćěkancy z Bliskeho wu­choda. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (01.12.15)

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Protestuja w sakskej stolicy

Drježdźany. Sobudźěłaćerjo twarca chipow Globalfoundries chcedźa sobotu w Drježdźanach přećiwo planowanemu wottwarej dźěłowych městnow demonstrować, kaž industrijne dźěłarnistwo za hórnistwo, chemiju a energiju IG BCE zdźěli. Předewzaće bě spočatk oktobra připowědźiło, zo chcyło 800 z cyłkownje 3 700 městnow šmórnyć.

Mjenje bjezdźěłnych w EU

Luxemburg. Bjezdźěłnosć we 18 krajach europasma je so w oktobru na 10,7 procentow znižiła a je tak na najnišim stawje po januaru 2012. We wšěch 28 statach EU bě wona w oktobru z 9,3 procentami tak niska kaž wot septembra 2009 nic. Tole zdźěla statistiski zarjad Eurostat. Najmjenje bjezdźěłnych je w Němskej (4,5 proc.) a Čěskej (4,7), najwjace w Grjekskej (24,4) a Španiskej (21,6).

Wjace pjenjez ratarjam

Frankfurt n. M. Dźěłarnistwo ratarjow IG twar, ratarstwo a wobswět chcyło wyše mzdy za jedyn milion sobudźěłaćerjow němskeho ratarstwa přesadźić. W dźensa zahajenych jednanjach z dźěłodawarjemi žada sej dźěłarnistwo wo 5,9 procentow wyšu mzdu kaž tež lěpše strowotniske zastaranje a zawěsćenje rentow, kaž wone zdźěla.

Policija (01.12.15)

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Póndźelu tydźenja njebě so 15lětna do swojeho bydlenskeho přebywanišća w Budyšinje wróćiła. Wot toho časa policija w blišej wokolinje za njej pytaše. Wčera je holcu strowu w jednym bydlenju w měsće našła.

Kamjenc. Byrnjež tež wčera wječor w Budyskim wokrjesu wětřikec hólcy zachadźeli, njejsu telko škody načinili kaž w nocy do toho. Tak je wichor mjez Haselbachtalom a Halštrowom na S 105 štom powalił. Mjez Němskimi Pazlicami a Smjerdźacej do směra na Pěskecy ležachu wulke hałzy na puću.

Dešćik ludźi njewottrašił

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Dohodowne wiki na mnohich městnach z kulturnymi poskitkami

Njebjelčicy (HS/SN). Runja zašłym lětam mějachu čłonojo Njebjelčanskeho domizniskeho towarstwa tež lětsa režiju za adwentne wiki we wsy. Za přihoty dźakowachu­ so jim wjesnjenjo z bohatym wopytom. Tež njepřestajny dešć ludźi wčera njewottraša; sej na parkowanišćo na nawsy dóńć. Tam dožiwichu program­ pěstowarskich dźěći. Mjez připosłucharjemi bě tež někotryžkuli wopytowar z Kamjenca. Mali akterojo wšak čakachu hižo njesćerpnje na rumpodicha, kiž tež woprawdźe přijědźe. Jemu přeradźichu swoje přeća a dóstachu za to darik. Nimo horceho wina a praženych kołbaskow poskićachu w Njebjelčicach tež někotryžkuli samozhotowjeny hodowny darik.

Nětko zaso tydźensce do hospody

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:
W Chróšćanskej putniskej hospodźe je putniska mać Monika Gerdesowa sobotu nowy rjad zymskich kulturnych zarjadowanjow zahajiła. Tam wotewrěchu wustajeńcu z wobrazami Marje Kilankoweje (wotprawa). W twórbach zwobraznja wona kwětki, zwěrjata a krajiny we wšelakorych technikach. Rodźena Radworčanka bydleše dlěje hač 20 lět w Chrósćicach a je nětko we vogtlandskim Oelsnitzu nowu domiznu namakała. Přehladka w putniskej hospodźe je jeje prěnja swójska wustajeńca. Hudźbnje wobrubił je wječor Dawid Cyž na akordeonje. Foto: Feliks Haza

Krótkopowěsće (30.11.15)

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Wo wliwje němčiny

Budyšin. Zběrnik „Wliwy němčiny na gramatiske struktury słowjanskich rěčow“ je wušoł. W nim jewja so přinoški 30 rěčespytnikow z Němskeje, Pólskeje, Čěskeje, Šwicarskeje a Słowjenskeje k tutej temje na konferency 2011 w Choćebuzu. Dr. Sonja Wölkowa a dr. Hauke Bartels staj knižku zestajałoj. Němčina je jedna z najwažnišich kontaktnych rěčow za słowjanske ludy.

Nowe pomjenowanje referata

Podstupim. W zwjazkowym ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu su mjeno referata 14 na „Naležnosće nabožinskich zhromadźenstwow, Serbow a delnjoněmčiny“ změnili. Wopřijeće Serbja so nětk oficialnje jewi, zdobom­ skedźbnja na tematisce wusko z delnjoserbšćinu zwisowace mjeńšinowe spěchowanje delnjoněmčiny, kaž ministerstwo zdźěla.

Kamjenski zwjazk počesćeny

Policija (30.11.15)

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Ohorn. K hašenju su dźensa rano wobornikow na awtodróhu A 4 wołali. Tam bě so z dotal njeznateje přičiny konjacy transporter krótko před Ohornskej wot­jězdku palić započał. Pólske awto z připowěšakom bě do směra na Zhorjelc po puću. Šoferej so poradźi, na prawym boku awtodróhu zastać a w poslednim wokomiku tež hišće konjacy připowěšak wotpowěsnyć. Přiwšěm dyrbješe bjezmócny přihladować, kak so jeho přezpólne jězdźidło dospołnje wupali. Wohnjowi wobornicy drje płomjenja zhašachu, awto pak wuchować njemóžachu. Na zbožo so ani šofer ani transportowany kóń zraniłoj njejstaj. Awtodróha do směra na Zhorjelc bě hodźinu zawrjena.

Boži narodk kaž dźěl cyrkwje

pjatk, 27. nowembera 2015 spisane wot:

Eberhard Zobel před 30 lětami nowe drjewjane figury stworił

Smječkecy (AK/SN). Mjeztym zo w mnohich cyrkwjach Hornjeje Łužicy Bože narodki­ hakle patoržicu natwarjeja, je Smječkečanski hižo cyły adwent widźeć, nic direktnje w cyrkwi, ale w předrumnosći. „Chcych něšto stworić, štož wšitkich w adwenće zwjesela. Chcych pokazać, zo móžeš tež z jednorymi srědkami a z jednorymi formami tajki narodk zhotowić“, měni Eberhard Zobel z Kamjenca, wot lěta 1984 čłon předsyd­stwa Smječkečanskeje ewangelskeje wosady. Před 30 lětami je wón figury z chójnoweho a šmrěkoweho drjewa zhotowił.

Radźićeljo chcedźa smjerd a wobchad redukować

Róžant (aha/SN). Ze saněrowanjom a powjetšenjom Ralbičanskeje kormjernje swini mějachu so čłonojo gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant na swojim wčera­wšim posedźenju znowa zaběrać. Hačrunjež běchu woni planowane předewzaće jednaćela kormjernje Hagena Roßmanna zas a zaso wotpokazowali, ma Budyski krajnoradny zarjad předwidźane twarske podłožki nanajpozdźišo klětu w januaru wupołožić.

Spočatk lěta 2014 bě nawodnistwo ratarskeho předewzaća próstwu k nastajenju wobtwarjenskeho plana zapodało. Gmejnska rada je loni w aprylu wo tym wuradźowała a předwidźane změny wotpokazała. Spočatk meje tohole lěta so radźićeljo z planowanymi podłožkami wospjet zaběrachu. Ratarske předewzaće chce na městnje třoch starych chlěwow tři nowe natwarić. Tamne štyri maja so modernizować a tak wuhotować, zo su imisiske předpisy dodźeržane. Dale natwarja juchowej jamje, dosahacej za mnóstwo juchi dźewjeć měsacow. Tuchwilu plahuja w Ralbicach 6 900 swini, po ponowjenju a powjetšenju ma kapa­cita na 11 400 skoćatow rozrosć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND