Přistupja drustwu

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Ze strukturnej změnu widźa wulku šansu

Njebjelčicy (JK/SN). Z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj je Njebjelčanska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, zo přistupi gmejna Łužiskemu energijowemu drustwu. Hladajo na to, zo chce komuna sama energijowy koncept nastajić, widźi wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) w čłonstwje drustwa wulke lěpšiny. Drustwo poradźuje w naležnosćach energetiskeho zastaranja w regionje a nakupuje a wikuje z regionalnej energiju. Tak chce zastaranje z energiju, wosebje milinu, decentralizować a přewažnje regionalnu energiju k zastaranju zasadźeć. Njebjelčanska gmejna widźi w tym wulke šansy, hladajo na strukturnu změnu we Łužicy. Přichodnu wutoru, 4. februara, w 19 hodź. wotměje so k energetiskemu konceptej komuny informaciske­ zarjadowanje w gmejnskej sydarni. K tomu su wobydlerjo gmejny a dalši zajimcy wutrobnje přeprošeni.

Krótkopowěsće (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Wušo hromadźe dźěłać

Hradek nad Nisou. Zwjazkowa policija chce z čěskimi kolegami w Liberecskim kraju wušo hromadźe dźěłać. Zastupjerjo wobeju stronow su wčera w pomjeznym Hradeku nad Nisou stejnišćo za při­chod­ne zhromadne policajske słužbne za­rjadnišćo wopytali. Tehdy je tam policija za cuzych swój domicil měła, kaž mje­nuja zarjad za wukrajnikow w Čěskej.

BUND peticiju přepodał

Drježdźany. Swoju peticiju „Brunicu stopować – jamy pomjeńšić“ je Zwjazk za wobswět a přirodoškit Němskeje (BUND) w Sakskej prezidentej krajneho sejma Matthiasej Rößlerej (CDU) srjedu oficialnje přepodał. Peticiju z lońšeje pózdnjeje nazymy je njecyłych 1 300 ludźi podpisało, kotřiž so za kónc wudobywanja a wužiwanja wuhla a tak přećiwo klimowej změnje zasadźeja.

Jamu Turów njerozšěrić

Policija (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

Z kolesom po awtodróze

Budyšin. Normalnje rozestajeja so zastojnicy Budyskeho awtodróhoweho policajskeho rewěra z přeńdźenjemi šoferow wosobowych abo nakładnych awtow. Předwčerawšim pak dyrbjachu so z kolesowarjom zaběrać. Tón bě mjenujcy dopołdnja na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany po puću. Wobsadka policajskeho awta zadźerža 75lětneho blisko wotbóčki Budyšin-wuchod a jemu pomhaše awtodróhu wopušćić. Nimo toho jeho powučichu, zo jako kolesowar na awtodróze ničo pytać nima.

Radźićelka chce w blogu wotmołwić

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:

Posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady­ bě wčera z turbulencami zwjazane. Po tym zo bě so wone po njezjawnym dźělu za ludnosć hakle w 17 hodź. započało, su wuradźowanje hižo we 18.30 hodź. zakónčili. Nimale połojca radźićelow chcyše so na spožčenju Budyskeho měroweho myta wobdźělić. Tak žana hłosakmanosć wjace data njebě.

Budyšin (CS/SN). Nastupajo Budyske měrowe myto, kotrež je tudyše towarstwo Budyski měr wčera w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadła šwicarskemu měrowemu slědźerjej Danielej Ganserej spožčiło, bě frakcija Zelenych hižo 17. decembra wot dr. Annaleny Schmidt (Zeleni), Rolanda Fleischera (SPD) a Steffena Grundmanna (Lěwica) podpisany namjet zapodała. Woni su měšćansku radu namołwili, so wot spožčenja měroweho myta Danielej Ganserej distancować. Nimo toho měła sej rada wot towarstwa Budyski měr žadać, so tak pomjenować, zo njeby zaćišć nastał, cyłe město steji za spožčenjom myta. Gansera mjenuja tam „ideologiju zapřisahańcy“.

Poprawom chcyše Slepjanska gmejnska rada hižo spočatk januara swój hospodarski plan 2020 wobzamknyć. Tehdy pak bě hišće wjele wotewrjenych pra­šenjow. Nětko su je na wurjadnym posedźenju­ parlamenta rozrisali, při čimž­ je tež prawniski dohladowanski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa ćišć wukonjał.

Slepo (CK/SN). Hač do lěta 2023 chce gmejna Slepo energijowy koncept zdźěłać, wukony komunalneho twarskeho zawoda z gmejnskeho wobłuka wuspinkować a wudawki za turizm a kulturu „zasadnje přepruwować“. To su jeno tři z cyłeje lisćiny naprawow, z kotrymiž chce komuna přichodne lěta swoje financy lěpje­ rjadować.

Wjesnu zhromadnosć skrućili

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:
K tradicionalnemu camprowanju zetka so minjenu sobotu wjace hač 40 muži, młodostnych a čłonow dobrowólneje wohnjoweje wobory w Němcach. Z małej skupinu hercow ćehnjechu woni po wsy. Před kóždym domom prošachu hospozu do rejki, mjeztym zo knjez domu swój obolus do pokładnje da. Tež hdyž maja we wsy lědma hišće plahowarjow kokošow, su na te wašnje nimo pjenjez a blešow palenca tež dosć jejkow­ hromadu dóstali. Wječor zetkachu so z partnerami a dalšimi wobydlerjemi k zabawje. Tam so mnozy spokojnje wuprajichu, zo z camprowanjom w Němcach tež wjesnu zhromadnosć skrućeja. Foto: Achim Nowak

Móžnosće za turizm rozjimali

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:

Dźěłarnička wobydlerjow wo wobmyslenjach, idejach a nadźijach

Hórnikecy (AK/SN). Znowawotewrjenje Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki w juliju zmóžnja dołhodobne šansy za turizm. Muzej a wjes měłoj přichodnje wusko hromadźe dźěłać, dokelž móhł jedyn wot druheho profitować. To bě tele dny poselstwo wobydlerskeje dźěłarnički, na kotruž běštej wjesna rada a Energijowa fabrika přeprosyłoj. 13 zajimcow bě do wobydlerskeho centruma přišło. „Naš zaměr je 50 000 wopytowarjow wob lěto. Při tym njeńdźe jenož wo busowe skupiny, ale tež wo młode swójby z dźěćimi a wo sportowsce aktiwnych“, rozłoži Maria­ Schöne. Wona je wot lońšeho muzejowa pedagogowka Energijoweje fabriki a wuwiwa mjez druhim dołhodobne koncepty a temowe namjety za turizm.

Stróža (SN/MWj). Dźeń a wjace ludźi na swójskej ležownosći kokoše plahuje a so tak wobstajnje nad čerstwymi jejkami wjeseli. Štóž za swój pjeriznowy hobby snano runje nowu družinu pyta, tomu móže biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty saksku kokoš poručić.

Saksku kokoš běchu wokoło lěta 1880 w Rudnych horinach plahowali. Spokojnosć, robustnosć a přiměrjenosć ju wu­znamjenjeja. Tohodla so tale družina za plahowanje we wjesnej kónčinje wosebje derje hodźi, rěka w nowinskej zdźělence zarjadnistwa biosferoweho rezerwata. Přiwšěm je wobstatk chětro woteběrał, tak zo eksistuje wokomiknje jenož hišće něšto stow zwěrjatow mjenowaneje regionalneje družiny. Towaršnosć za zachowanje starych a wohroženych družin domjaceho skotu zastopnjuje saksku kokoš tohodla jako ekstremnje wohroženu.

Woni chcedźa na čoło gmejny Radwor

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:

Serbske Nowiny předstajeja kandidatce a kandidatow za wólby wjesnjanosty:

Štyrjo kandidaća nastupja k wólbam wo zastojnstwo wjesnjanosty gmejny Radwor. Serbske Nowiny su wšitkim požadarjam štyri prašenja stajili, na kotrež woni tule wotmołwjeja.

1   Što su waše najwažniše ćežišća?

Što chceće w gmejnje zasadnje změnić?

3Kotru hódnotu ma serbskosć w gmejnje, a kak chceće rěč a kulturu spěchować?

Kajku předstajeće sej Radworsku šulu w přichodźe?

Atraktiwnosć wsow powjetšić

štwórtk, 30. januara 2020 spisane wot:

1Nimo zawěsćenja šulskeho stejnišća, podpěry młodźiny, wutworjenja noweho bydlenskeho sydlišća je za mnje tež wažne, atraktiwnosć wsow powjetšić. Sym přećiwo nošerstwu našeju šulow přez wokrjes. Tež fuzija z Wulkej Dubrawu za mnje do prašenja njepřińdźe, dokelž potom cuzy rozsudźa što so stawa abo nic. Wojować chcu wo přiměrjenu financnu podpěru našich kubłanišćow přez Saksku. Wumjetowanja w zašłosći běchu, zo šulu na kóšty druhich inwesticijow financuja, štož njetrjechi.

2Ludźo a zamołwići měli lěpje mjez sobu wobchadźeć, wosebje tam, hdźež su tučasnje konflikty, kaž smjerd. Kwalita realiza­cije inwesticijow měła so na kóždy pad polěpšić, zdobom tež žiwjenska kwalita w gmejnje. Tež wobswětlenje, chódniki a lěpša komunikacija mjez gmejnu a wobydlerjemi su zwoprawdźomne. Transparenca dźěła wjesnjanosty ma zasadny zaměr być. Tež zaměrniše spěchowanje našich kulturnych zetkanišćow w gmejnje je wažny wobstatk přichodneho dźěła.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND